Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion: Sekretess Axplock från kurserna 2013 och 2014 2015-03-04 Elisabeth Erikson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion: Sekretess Axplock från kurserna 2013 och 2014 2015-03-04 Elisabeth Erikson."— Presentationens avskrift:

1 Lektion: Sekretess Axplock från kurserna 2013 och 2014 2015-03-04 Elisabeth Erikson

2 Allmänt:  Generellt gäller samma regler som för övrig biblioteksverksamhet:  Lyssna in personen. – Hänsyn bör alltid iakttagas – Vad är OK i varje enskilt fall? Vissa kan vara väldigt öppna med sin funktionsnedsättning och vilja ha ALLT registrerat - samtidigt som det finns andra som vill ha mer integritet  Se till att man har besökarens /studentens mandat innan man agerar.  Inte diskutera innehåll med andra än de berörda.

3 Frågorna: 1.Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten..? 2.Vilka skall vara medvetna om er sekretessnivå? 3.Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? 4.Vad skall man göra om inte tystnadsplikten efterlevs?

4 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten?  I RUMMET:  Tänk på att kunna erbjuda en avskild plats och i frånvaro av störande miljö vid visningar, registrering, hjälp och support. Går det alltid att genomföra?  Att tänka på att brott mot tystnadsplikten ibland kan härledas till lokalen:  Köer,  Disken,  Datorn,  Akustiken,  Om man talar högt

5 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt.. Forts. UTRUSTNINGEN  Att vid återlämning rensar bort allt som är personligt om man har plattor, USB m.m. till utlån  Tystnadsplikt på det man ser på skärmen på privat utrustning när man installerar appar, anpassar/scannar dokument - eller ser inkommande meddelanden från facebook direkt på skärmen  Att rätt hantera skrivare/kopiatorer:  Placeringen av utrustningen, uppmärksamma kvarglömda original,  Utskrifter/kopior kan överlämnas med texten nedåt.  Kommentera inte innehållet.

6 Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt.. Forts. MÄNNISKAN  Att man inte (utan användarens mandat) pratar med kollegor eller för vidare information om vad låntagaren lånar, laddar ner, vill ha hjälp med och liknande.  ”Lyssna in” personen. Behov av öppenhet eller privat växlar. – Tex. Att inte fråga efter läshandikapp det kanske räcker att veta att personen ifråga behöver läshjälpmedel

7 2. Vilka skall vara medvetna om er sekretessnivå?  Samtliga: D.v.s. all bibliotekspersonal: också nyanställda, vikarier, praktikanter samt övriga som biblioteket samverkar med t.ex. fritidspersonal, personal på medborgarkontor. Samt övrig administrativ personal, vaktmästare och de som indirekt hanterar låntagare och låntagarfrågor  All personal skall hålla samma sekretessnivå  Besökarna – skall känna sig trygga och veta vad som gäller  (Även de som ännu inte kommit till biblioteket)  Problem: Bibliotek på små orter där alla känner alla? Journalister, polis?

8 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller?  Checklista vid introduktion av ny personal  Kontinuerlig Information och diskussion vid APT och arbetsplatsträffar. (Och att sekretessen omfattar flera målgrupper än tillgänglighetsgruppen)  Diskutera alt. gör workshops om olika situationer eller fiktiva fall: ”Hur skulle du ha gjort?” och diskutera om man finner några svårigheter vad gäller sekretess.  Påminn varandra.  Fundera: Skall sekretessfrågan stå med i biblioteksplanen

9 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? Forts. PERSONAL  Genom informationsdokument.  Tydlig information på intranätet  Information till hela personalen: introduktion också till nyanställda och tillfälliga, men också andra som kommer i kontakt med biblioteksfrågor.  Gå igenom de policydokument som finns  Föreläsningar på biblioteket - Kommunjuristen?  Att skriva på ett sekretessavtal

10 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? Forts. BESÖKARE:  Broschyrer/anslag i biblioteket och på bokmärken/infoblad  Via hemsidan.  I lånereglerna,  Muntlig information vid registrering.  Som Lättläst/klarspråk

11 4. Vad skall man göra om inte tystnadsplikten efterlevs?  Påpeka allvaret i frågan. Att bryta sekretess är en kränkning.  Var proaktiv – Minska risken att göra fel.  Kolla orsaker till att tystnadsplikten inte efterlevs  Diskutera på APT  Kontakta chefen  Skärp rutinerna  Personliga samtal (även vid medarbetar-samtal eller lönesamtal)  Konsultera expertis?

12 Skolspecifika frågeställningar  Kan man anonymisera (elevernas behov) i skolan?  Problematiskt var gränsen för den moraliska tystnadsplikten går. Vad bör och vad bör vi inte föra vidare till elevens lärare eller specalpedagog.  Konto hos inläsningstjänsten – skall en special-pedagog delges informationen? – Fråga eleven?  Lärarens pedagogiska uppdrag när det gäller skoluppgifterna kontra elevens lån för sin egen skull…  Kan man ge en grupp elever gemensam genomgång av läsprogram? – utpekande?  Tips: Informera om tystnadsplikten i helklass och på personalmöten – och på lärplattformen

13 Fler frågor..  Hur hantera yttre aktörer som förlägger tjänsteaktiviteter till biblioteket, tex. jobbcoacher, läxläsningshjälp samt kontaktpersoner för personer med psykiska besvär.  Sekretess Föräldrar – Barn? Barnkonventionen kontra målsmans ekonomiska ansvar för barnens förkomna böcker.  Påminnelser går till vårdnadshavaren fram till 18 år. Finns alternativa kontaktvägar?  Lånehistorik – Frivilligt sparad. Hur lämnar man ut vad låntagaren har hemma?  Hjälp och anpassning av ”tveksamt innehåll”?

14 Tack!


Ladda ner ppt "Lektion: Sekretess Axplock från kurserna 2013 och 2014 2015-03-04 Elisabeth Erikson."

Liknande presentationer


Google-annonser