Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Axplock från kurserna 2013 och Elisabeth Erikson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Axplock från kurserna 2013 och Elisabeth Erikson"— Presentationens avskrift:

1 Axplock från kurserna 2013 och 2014 2015-03-04 Elisabeth Erikson
Lektion: Sekretess Axplock från kurserna 2013 och 2014 Elisabeth Erikson

2 Allmänt: Generellt gäller samma regler som för övrig biblioteksverksamhet: Lyssna in personen. – Hänsyn bör alltid iakttagas – Vad är OK i varje enskilt fall? Vissa kan vara väldigt öppna med sin funktionsnedsättning och vilja ha ALLT registrerat - samtidigt som det finns andra som vill ha mer integritet Se till att man har besökarens /studentens mandat innan man agerar. Inte diskutera innehåll med andra än de berörda. Vissa vill att vi skall veta ”allt” - Andra värnar om sin integritet-. Vissa Önskade att deras funktionsnedsättning fanns registrerad i ett system så att de slapp att gång på gång informera varenda lärare och kursansvarig om sina behov. De som önskar mer integritet kan / vill sköta alla kontakter själva.

3 Frågorna: Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten..? Vilka skall vara medvetna om er sekretessnivå? Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? Vad skall man göra om inte tystnadsplikten efterlevs?

4 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt i verksamheten?
I RUMMET: Tänk på att kunna erbjuda en avskild plats och i frånvaro av störande miljö vid visningar, registrering, hjälp och support. Går det alltid att genomföra? Att tänka på att brott mot tystnadsplikten ibland kan härledas till lokalen: Köer, Disken, Datorn, Akustiken, Om man talar högt Insynsskydd? Vid registrering av personuppgifter: apple-id och Adobe-id, eget konto för nedladdning En del studenter vill inte ha det för insynsskyddat eftersom det känns instängd men vissa vill inte att andra skall ha möjlighet att se in över huvud taget.

5 1. Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt.. Forts.
UTRUSTNINGEN Att vid återlämning rensar bort allt som är personligt om man har plattor, USB m.m. till utlån Tystnadsplikt på det man ser på skärmen på privat utrustning när man installerar appar, anpassar/scannar dokument - eller ser inkommande meddelanden från facebook direkt på skärmen Att rätt hantera skrivare/kopiatorer: Placeringen av utrustningen, uppmärksamma kvarglömda original, Utskrifter/kopior kan överlämnas med texten nedåt. Kommentera inte innehållet.

6 Vilka situationer kan innebära att man behöver överväga en moralisk tystnadsplikt.. Forts.
MÄNNISKAN Att man inte (utan användarens mandat) pratar med kollegor eller för vidare information om vad låntagaren lånar, laddar ner, vill ha hjälp med och liknande. ”Lyssna in” personen. Behov av öppenhet eller privat växlar. – Tex. Att inte fråga efter läshandikapp det kanske räcker att veta att personen ifråga behöver läshjälpmedel

7 2. Vilka skall vara medvetna om er sekretessnivå?
Samtliga: D.v.s. all bibliotekspersonal: också nyanställda, vikarier, praktikanter samt övriga som biblioteket samverkar med t.ex. fritidspersonal, personal på medborgarkontor. Samt övrig administrativ personal, vaktmästare och de som indirekt hanterar låntagare och låntagarfrågor All personal skall hålla samma sekretessnivå Besökarna – skall känna sig trygga och veta vad som gäller (Även de som ännu inte kommit till biblioteket) Problem: Bibliotek på små orter där alla känner alla? Journalister, polis?

8 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller?
Checklista vid introduktion av ny personal Kontinuerlig Information och diskussion vid APT och arbetsplatsträffar. (Och att sekretessen omfattar flera målgrupper än tillgänglighetsgruppen) Diskutera alt. gör workshops om olika situationer eller fiktiva fall: ”Hur skulle du ha gjort?” och diskutera om man finner några svårigheter vad gäller sekretess. Påminn varandra. Fundera: Skall sekretessfrågan stå med i biblioteksplanen

9 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? Forts.
PERSONAL Genom informationsdokument. Tydlig information på intranätet Information till hela personalen: introduktion också till nyanställda och tillfälliga, men också andra som kommer i kontakt med biblioteksfrågor. Gå igenom de policydokument som finns Föreläsningar på biblioteket - Kommunjuristen? Att skriva på ett sekretessavtal

10 3. Hur skall man tillförsäkra sig om att alla har reda på vad som gäller? Forts.
BESÖKARE: Broschyrer/anslag i biblioteket och på bokmärken/infoblad Via hemsidan. I lånereglerna, Muntlig information vid registrering. Som Lättläst/klarspråk

11 4. Vad skall man göra om inte tystnadsplikten efterlevs?
Påpeka allvaret i frågan. Att bryta sekretess är en kränkning. Var proaktiv – Minska risken att göra fel. Kolla orsaker till att tystnadsplikten inte efterlevs Diskutera på APT Kontakta chefen Skärp rutinerna Personliga samtal (även vid medarbetar-samtal eller lönesamtal) Konsultera expertis?

12 Skolspecifika frågeställningar
Kan man anonymisera (elevernas behov) i skolan? Problematiskt var gränsen för den moraliska tystnadsplikten går. Vad bör och vad bör vi inte föra vidare till elevens lärare eller specalpedagog. Konto hos inläsningstjänsten – skall en special-pedagog delges informationen? – Fråga eleven? Lärarens pedagogiska uppdrag när det gäller skoluppgifterna kontra elevens lån för sin egen skull… Kan man ge en grupp elever gemensam genomgång av läsprogram? – utpekande? Tips: Informera om tystnadsplikten i helklass och på personalmöten – och på lärplattformen

13 Fler frågor.. Hur hantera yttre aktörer som förlägger tjänsteaktiviteter till biblioteket, tex. jobbcoacher, läxläsningshjälp samt kontaktpersoner för personer med psykiska besvär. Sekretess Föräldrar – Barn? Barnkonventionen kontra målsmans ekonomiska ansvar för barnens förkomna böcker. Påminnelser går till vårdnadshavaren fram till 18 år. Finns alternativa kontaktvägar? Lånehistorik – Frivilligt sparad. Hur lämnar man ut vad låntagaren har hemma? Hjälp och anpassning av ”tveksamt innehåll”?

14 Tack!


Ladda ner ppt "Axplock från kurserna 2013 och Elisabeth Erikson"

Liknande presentationer


Google-annonser