Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mall för alignmentmatris

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mall för alignmentmatris"— Presentationens avskrift:

1 Mall för alignmentmatris

2 Syfte och långsiktigt mål Centralt innehåll Kunskapskrav
Undervisning och konkreta mål Bedömnings-situationer Ämnets syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla. Vilket centralt innehåll berör arbetsmomentet Kravnivåerna Hur arbetar ni mot de långsiktiga målen och mot konkreta delmål Vilka formativa bedömningar kommer genomföras under arbetsområdet Exempel på vad eleven ska visa på olika kravnivåer Vilka summativa bedömningar kommer genomföras under arbets-momentet Copyright

3 Syfte och långsiktigt mål. Ex sv GY muntlig framställning
Centralt innehåll Kunskapskrav Undervisning och konkreta mål Bedömnings-situationer Eleverna ska ges möjlighet att/…/tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv./…/Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd. Eleverna ska utveckla följande: Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikations-situation i övrigt. etc Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentations-tekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. A: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. etc Vi diskuterar kännetecken på god muntlig kommunikation. Studerar framgångsrika talare via bl.a. TED-talks. Vi behandlar begrepp och strategier från retoriken. Eleverna ska under perioden genomföra 2 parvisa samtalsövningar om X och 2 presentationer inför helklass. M.m. Formativa bedömningar Under de parvisa samtalsövningarna ger eleverna varandra feedback utifrån bedömningsmatris. Helklassövningarna bedöms med Skolverkets skattningsschema. M.m. Summativa bedömningar Elevernas förmåga att bedöma varandra och anpassa sig utifrån feedback ligger tillsammans med helklassövningarna till grund för betyg i momentet. Exempel: Copyright


Ladda ner ppt "Mall för alignmentmatris"

Liknande presentationer


Google-annonser