Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser 3.12.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser 3.12.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan."— Presentationens avskrift:

1 Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser Monica Nerdrum, Lärcentret Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1

2 Lärandemål för denna kurs  Efter godkänd kurs förväntas deltagare kunna: – Ange nyckelorden för en välskriven kursbeskrivning – Redovisa för skillnaden mellan en lärarcentrerad respektive studentcentrerad undervisning Målsättningar respektive lärandemål – Formulera allmänfärdigheter – Åstadkomma kursbeskrivningar i kursdatabasen Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 2

3 Kursdatabas och kursbeskrivning Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 3

4 Vad är kursdatabasen (=KDB)?  Del av verktyget MinPlan – Används för dokumentation av kursbeskrivningar  Alla akademins kurser finns i KDB – Också tidigare godkända, sedan år 2005  Innehållet godkänt av institutionerna – Akademins viktigaste juridiska instrument beträffande kurserna Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 4

5 Vad är en kursbeskrivning?  Dokument med flera funktioner – Arbets- och styrredskap för lärare och universitet – Information om studierna för studerande och personal – Synliggör färdigheter, kunnande och krav för studerande och arbetsgivare – Marknadsför innehållet för arbetsgivare och potentiella sökande Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 5

6 Nyckelord för en välskriven kursbeskrivning  Tydlighet – Förutsättning att de begrepp som används är entydigt definierade  Samordning – Delarna i en kursbeskrivning är som en cirkellinje eller länkar i en kedja Start- och slutpunkt möts Kedjans avsnitt konstrueras så de länkas ihop och samordnas – Påverkar varandra  Samordningen prövas genom att man Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 6

7 Tydliga kursbeskrivningar  Gemensamt verktyg – Ger gemensam referensram för Undervisningsterminologi Dokumentation Arbetsgång och -rutiner  Stöder Bolognaprocessens mål i Europa: – Jämförbarhet och transparens – Rörlighet, anställningsbarhet, konkurrenskraft Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 7

8 Samordnade kursbeskrivningar  Kursbeskrivningarna har fyra huvudavsnitt – Grunddata Anordnande enhet, grunduppgifter, förkunskapskrav, kursen hör till... – Beskrivning Målsättningar och innehåll, lärandemål, allmänfärdigheter, undervisningsformer, examinationsformer, utvärdering, litteratur – Arbete Arbetsformer och arbetsmängd, tentamensrätt – Undervisning Läsår, termin, förhandsanmälan, examinator Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 8

9 Pedagogiskt förhållningssätt  Lärarcentrerad undervisning – Fokus på vad lärarens ska ge Innehåll och målsättningar > undervisning > examination  Studentcentrerad undervisning – Fokus på vad studenten ska kunna Lärandemål <> läraktiviteter och undervisning <> allmänfärdigheter <>examination och bedömning <>utvärdering Lärandemål synliggör för studenten vad som krävs eller förväntas  Jfr Constructive alignment Biggs & Tang Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 9

10 Personer och roller  Olika personalkategorier inom ämnena – Har olika roller när det gäller att skapa en kursbeskrivning i MinPlan – Samma person kan ha olika roller – Kontakta studiekansliet vid frågor  Rollen lärare ska alltid användas när man skapar och reviderar kurser – Utgångspunkten är att den som undervisar också skapar kurser – Vid flera roller: byt till lärarroll Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 10

11 Examinator  Examinator – Ansvarar för den vetenskapliga nivån inom ämnet – Granskar alla kursbeskrivningar som planerats av lärare – Lämnar in till institutionen för slutligt godkännande  Examinators handläggare – Kan utses av examinator att sköta den tekniska delen av kursbeskrivningar Uppdatera i MinPlan och/eller lämna in Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 11

12 Hur ska jag börja? Var ska jag börja? Roll? Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 12

13 Logga in, arbeta i lärarrollen Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 13

14 Kurser, kursförslag, sök kurser Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 14  Kurser = av institutionen godkänd aktiv kursbeskrivning, lärarens egen kurs – Unika kurskoder  Kursförslag = läraren håller på att bearbeta  Sök kurser = sökfunktion – Olika sökkriterier – Man kan välja bland alla ÅA-kurser

15 Läraren redigerar kursbeskrivningarna årligen  Tre sätt att starta arbetet, läraren a)Använder en tidigare godkänd kurs som grund, och den ska sparas som ny läsårsversion (samma kurskod) b) Bildar ny kurs genom att en tidigare godkänd kurs kopieras till ett nytt kursförslag (ny kurskod) c) Skapar ny kurs (ny kod) Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 15

16 a) Tidigare godkänd kurs  Har redan kurskod som sparas som ny version – Behåller samma kod  Enklast för läraren att – Söka fram listan på egna kurser eller söka en kurs i hela kursutbudet – Öppna en kurs – Spara som ny version  Versionsfältet visar det nya läsåret och det nya läsårets versionsnummer Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 16

17 b) Kopiera till nytt kursförslag  Enklast för läraren att söka modellkurs – I listan på egna kurser eller söka en kurs i hela kursutbudet Det lönar sig att att använda modell från egen institution – Öppna en kurs – Kopiera till nytt kursförslag  I samband med kopiering påpekas att ny kurskod krävs – Svar ja därefter redigeras och sparas Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 17

18 c) Skapa ny kurs  Läraren väljer skapa ny kurs – Utan tidigare modell  Fyller i och redigerar uppgifter samt kommer ihåg att spara under arbetets gång Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 18

19 Examinator lämnar in kurs  Examinator – Kontrollerar alla kursbeskrivningar – Konstaterar att lärarna följt ämnets överenskommelser och riktlinjer – Lämnar in till institutionen för slutligt godkännande  Institutionen fattar årligen på våren beslut – Kompletterande beslut under året som undantag Varje kurs som ges bör godkännas av institutionen! Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 19

20 Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 20 Hur arbetar jag med själva kursbeskrivningen? Vad har förtydligats och förenklats?

21 Översikt – flik 1  Fylls i automatiskt under redigeringsprocessen  Kursens versionsnummer fastställs när institutionen godkänt kursen  Läraren håller på med en plan Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 21

22 Grunddata – flik 2 (övre delen) Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 22

23 Grunddata – flik 2 (nedre delen) Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 23

24 Vad är nytt på grunddatafliken?  Vissa fält har bytt namn för att tydliggöra T.ex. Ämne inom anordnande enhet  Vissa fält har strukits för att förenkla – T.ex. Förslag till kurskod – T.ex. Typ kan väljas endast en gång  Kursen hör till har förenklats – Menyerna omarbetats – Fält strukits Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 24

25 Till Sture från grunddatafliken  Anordnande enhet – Institution/enhet – Ämne (d.v.s. urgammal instkod)  Kurskod  Namn på svenska och engelska  Omfattning i sp  Typ  Ämne (d.v.s. rubrik på sture-utdrag) Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 25

26 Beskrivning – flik 3 (övre delen) Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 26

27 Beskrivning – flik 3 (nedre delen) Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 27

28 Vad är nytt på beskrivningsfliken?  Obligatoriskt att fylla i fälten – Målsättningar och innehåll (Vad? Varför?) – Lärandemål (Vad? Hur?) – Allmänfärdigheter (Vad?) – Undervisningsformer (Hur?) – Examinationsformer (Hur?) – Hur ser utvärdering ut nu? Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 28

29 Arbete – flik Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 29

30 Vad är nytt på arbetsfliken?  Fältet arbetsformer och arbetsmängd helt omarbetat – Begränsat antal valmöjligheter – Kan avläggas på distans? – Endast läskurs?  Tentamensrätt – Förslag på remiss till enheterna att rätten upphör vid slutet av läsår eller kalenderår Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 30

31 Undervisning – flik Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 31

32 Vad är nytt på undervisningsfliken?  Nytt fält: Tidpunkt och plats – Torde i regel börja användas endast av institution och öpu  Information om anmälningar förtydligad – Kräver förhandsanmälan i MinPlan – Kräver förhandsanmälan till öpu – Övrig anmälan, hur? Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 32

33 Kursplanering: Målsättningar och innehåll Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 33

34 Målsättningar och innehåll  Ämnets eller lärarens synvinkel – Vad är syftet med kursen? – Varför hålls kursen? – Av vilka delar är kursen uppbyggd? – Om kursen ska tas i en viss ordningsföljd, vilka kommer före och efter?  Mera info i Bilaga 1 i guiden Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 34

35 Kursplanering: Lärandemål Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 35

36 Formulera lärandemål  Efter godkänd kurs kan studenten... – Kunskapsmål? Vad ska studenten kunna? – Färdighetsmål? Vilka färdigheter ska studenten kunna använda? – Attitydmål? Värderingar och förhållningssätt som uppvisas?  Allmänfärdighet kan vara lärandemål Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 36

37 Planering av studiehelheter  Lärandemål för studiehelheter = summan av kursernas lärandemål  Kurser bygger på varandra då det är nödvändigt med en logisk progression Ex mellan kandidat- och magisterstudier – Upprepningar och överlappningar bör undvikas Tydliga lärandemål hjälper  Flexibilitet i kursers ordningsföljd – Vilka kursers förkunskaper är nödvändiga? Tydliga lärandemål hjälper Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 37

38 Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 38

39 Kursplanering: Allmänfärdigheter Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 39

40 Vad är allmänna färdigheter?  Arbetslivs- eller överförbara färdigheter, generiska kompetenser – Eng. Transferable eller Generic skills  Vad innebär generisk kompetens och att den är överförbar? – Färdigheten eller kompetensen kan användas vidare än i just den lärandekontext under vilken den behandlas i en specifik kurs – Den potentiella överförbarhet inte given, utan beror på kontext och andra andra kompetenser hos studenten ( Jfr. Schwieler, UPC-rapport 2007:2, s. 5-6) Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 40

41 Integrering eller särskilda kurser?  Allmänfärdigheter inne i olika kurser – Kan finnas i de flesta kurser Synliggör det som redan görs Uppmärksamgör studerande på färdigheterna – Färdigheterna uppövas inom studierna Projektkunskap, grupparbete, debatteknik...  Anknytning till arbetslivet – Verklighet och teori knyts ihop  Särskilda kurser där färdigheter uppövas RefWorks, kommunikation, språk Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 41

42 Vilka kan finnas inne i kurser? Vilka färdigheter finns redan eller kan uppövas i vanliga kurser? Exempel från Arbetsforums lista över arbetslivsfärdigheter:  Teoretiskt kunnande inom den egna branschen  Analytiskt och systematiskt tänkesätt  Kunskap i informationssökning  Problemlösningsförmåga  Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor  Förhandlingsförmåga  Förmåga att organisera och koordinera  Förmanskunskaper  Förmåga att hantera projekt Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 42

43 Särskilda kurser eller både och? Behövs det särskilda kurser eller kan färdigheterna uppövas i vanliga kurser? Exempel från Arbetsforums lista över arbetslivsfärdigheter:  Kännedom om lagstiftningen  Ekonomiplanering och budgetering  Baskunskap i företagsverksamhet  IT-kunskaper  Kommunikation på finska  Kommunikation på svenska  Kommunikation på engelska  Kommunikation på andra språk  Färdighet att uppträda  Undervisnings-, utbildnings- och handledningsfärdigheter Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 43

44 Nationell referensram, lagförslag Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 44

45 Kursplanering: Examination Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 45

46 Examination  Examinationen utgår ifrån lärandemålen Alla lärandemål ska kunna examineras Ska gärna kräva reflektion också över egen inlärning  Lärandemålet gräns för godkänd prestation – Alla lärandemål ska vara godkända  Bedömning – Hur vägs delar ihop till helheter? – Hur många % eller timmar måste man närvara? Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 46

47 Från kursdatabasen till TeRes Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 47

48 Från kursdatabasen till TeRes  Sökning på kurskod i TeRes  Visas i TeRes – Kursnamn – Kursversion – Sp – Läsår – Kursanmälda deltagare – Tentamensanmälda deltagare Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 48

49 Hur ser resultatet av vårt arbete ut för studerande och lärare? Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 49

50 Sökning på flera sätt  Studenten kan söka kursbeskrivningar – Sök kurs > kurs  Läraren kan söka kursbeskrivningar: – Kurser > sök kurs > kurs  Student och Lärare kan söka: – Studiehandbok> studiehelhet> grundstudier > kurs – Studiehandbok>kursbeskrivningar >pdf.fil med alla kurser i alfabetisk följd Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 50

51 Sök kurs eller Studiehandboken> studieh>grundst. >kurs Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 51

52 Kurs , 2/ Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 52

53 Kurs , 3/ Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 53

54 Kurs , 4/ Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 54

55 Studiehandbok>kursbeskrivningar >konstvetenskap > pdf.fil med alla kurser i en alfabetisk följd   Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria (6 sp)  Introduction to Art history and the art history of Antiquity  Målsättningar och innehåll Kursen är den första av fyra som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet.  Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konstvetenskapens arbetsfält (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia,förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Konsten studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 55

56 Mera info?  MinPlan text- och e-guider för studerande: –  MinPlan text- och e-guider för personal: –  Studieklimatundersökningarna: –  Arbetsforums enkäter: –  Lärcentret – Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 56


Ladda ner ppt "Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser 3.12.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan."

Liknande presentationer


Google-annonser