Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser 3.12.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser 3.12.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan."— Presentationens avskrift:

1 Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser 3.12.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1

2 Lärandemål för denna kurs  Efter godkänd kurs förväntas deltagare kunna: – Ange nyckelorden för en välskriven kursbeskrivning – Redovisa för skillnaden mellan en lärarcentrerad respektive studentcentrerad undervisning Målsättningar respektive lärandemål – Formulera allmänfärdigheter – Åstadkomma kursbeskrivningar i kursdatabasen 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 2

3 Kursdatabas och kursbeskrivning 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 3

4 Vad är kursdatabasen (=KDB)?  Del av verktyget MinPlan – Används för dokumentation av kursbeskrivningar  Alla akademins kurser finns i KDB – Också tidigare godkända, sedan år 2005  Innehållet godkänt av institutionerna – Akademins viktigaste juridiska instrument beträffande kurserna 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 4

5 Vad är en kursbeskrivning?  Dokument med flera funktioner – Arbets- och styrredskap för lärare och universitet – Information om studierna för studerande och personal – Synliggör färdigheter, kunnande och krav för studerande och arbetsgivare – Marknadsför innehållet för arbetsgivare och potentiella sökande 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 5

6 Nyckelord för en välskriven kursbeskrivning  Tydlighet – Förutsättning att de begrepp som används är entydigt definierade  Samordning – Delarna i en kursbeskrivning är som en cirkellinje eller länkar i en kedja Start- och slutpunkt möts Kedjans avsnitt konstrueras så de länkas ihop och samordnas – Påverkar varandra  Samordningen prövas genom att man 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 6

7 Tydliga kursbeskrivningar  Gemensamt verktyg – Ger gemensam referensram för Undervisningsterminologi Dokumentation Arbetsgång och -rutiner  Stöder Bolognaprocessens mål i Europa: – Jämförbarhet och transparens – Rörlighet, anställningsbarhet, konkurrenskraft 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 7

8 Samordnade kursbeskrivningar  Kursbeskrivningarna har fyra huvudavsnitt – Grunddata Anordnande enhet, grunduppgifter, förkunskapskrav, kursen hör till... – Beskrivning Målsättningar och innehåll, lärandemål, allmänfärdigheter, undervisningsformer, examinationsformer, utvärdering, litteratur – Arbete Arbetsformer och arbetsmängd, tentamensrätt – Undervisning Läsår, termin, förhandsanmälan, examinator... 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 8

9 Pedagogiskt förhållningssätt  Lärarcentrerad undervisning – Fokus på vad lärarens ska ge Innehåll och målsättningar > undervisning > examination  Studentcentrerad undervisning – Fokus på vad studenten ska kunna Lärandemål <> läraktiviteter och undervisning <> allmänfärdigheter <>examination och bedömning <>utvärdering Lärandemål synliggör för studenten vad som krävs eller förväntas  Jfr Constructive alignment Biggs & Tang 2011 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 9

10 Personer och roller  Olika personalkategorier inom ämnena – Har olika roller när det gäller att skapa en kursbeskrivning i MinPlan – Samma person kan ha olika roller – Kontakta studiekansliet vid frågor  Rollen lärare ska alltid användas när man skapar och reviderar kurser – Utgångspunkten är att den som undervisar också skapar kurser – Vid flera roller: byt till lärarroll 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 10

11 Examinator  Examinator – Ansvarar för den vetenskapliga nivån inom ämnet – Granskar alla kursbeskrivningar som planerats av lärare – Lämnar in till institutionen för slutligt godkännande  Examinators handläggare – Kan utses av examinator att sköta den tekniska delen av kursbeskrivningar Uppdatera i MinPlan och/eller lämna in 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 11

12 Hur ska jag börja? Var ska jag börja? Roll? 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 12

13 Logga in, arbeta i lärarrollen 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 13

14 Kurser, kursförslag, sök kurser 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 14  Kurser = av institutionen godkänd aktiv kursbeskrivning, lärarens egen kurs – Unika kurskoder  Kursförslag = läraren håller på att bearbeta  Sök kurser = sökfunktion – Olika sökkriterier – Man kan välja bland alla ÅA-kurser

15 Läraren redigerar kursbeskrivningarna årligen  Tre sätt att starta arbetet, läraren a)Använder en tidigare godkänd kurs som grund, och den ska sparas som ny läsårsversion (samma kurskod) b) Bildar ny kurs genom att en tidigare godkänd kurs kopieras till ett nytt kursförslag (ny kurskod) c) Skapar ny kurs (ny kod) 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 15

16 a) Tidigare godkänd kurs  Har redan kurskod som sparas som ny version – Behåller samma kod  Enklast för läraren att – Söka fram listan på egna kurser eller söka en kurs i hela kursutbudet – Öppna en kurs – Spara som ny version  Versionsfältet visar det nya läsåret och det nya läsårets versionsnummer 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 16

17 b) Kopiera till nytt kursförslag  Enklast för läraren att söka modellkurs – I listan på egna kurser eller söka en kurs i hela kursutbudet Det lönar sig att att använda modell från egen institution – Öppna en kurs – Kopiera till nytt kursförslag  I samband med kopiering påpekas att ny kurskod krävs – Svar ja därefter redigeras och sparas 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 17

18 c) Skapa ny kurs  Läraren väljer skapa ny kurs – Utan tidigare modell  Fyller i och redigerar uppgifter samt kommer ihåg att spara under arbetets gång 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 18

19 Examinator lämnar in kurs  Examinator – Kontrollerar alla kursbeskrivningar – Konstaterar att lärarna följt ämnets överenskommelser och riktlinjer – Lämnar in till institutionen för slutligt godkännande  Institutionen fattar årligen på våren beslut – Kompletterande beslut under året som undantag Varje kurs som ges bör godkännas av institutionen! 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 19

20 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 20 Hur arbetar jag med själva kursbeskrivningen? Vad har förtydligats och förenklats?

21 Översikt – flik 1  Fylls i automatiskt under redigeringsprocessen  Kursens versionsnummer fastställs när institutionen godkänt kursen  Läraren håller på med en plan 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 21

22 Grunddata – flik 2 (övre delen) 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 22

23 Grunddata – flik 2 (nedre delen) 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 23

24 Vad är nytt på grunddatafliken?  Vissa fält har bytt namn för att tydliggöra T.ex. Ämne inom anordnande enhet  Vissa fält har strukits för att förenkla – T.ex. Förslag till kurskod – T.ex. Typ kan väljas endast en gång  Kursen hör till har förenklats – Menyerna omarbetats – Fält strukits 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 24

25 Till Sture från grunddatafliken  Anordnande enhet – Institution/enhet – Ämne (d.v.s. urgammal instkod)  Kurskod  Namn på svenska och engelska  Omfattning i sp  Typ  Ämne (d.v.s. rubrik på sture-utdrag) 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 25

26 Beskrivning – flik 3 (övre delen) 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 26

27 Beskrivning – flik 3 (nedre delen) 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 27

28 Vad är nytt på beskrivningsfliken?  Obligatoriskt att fylla i fälten – Målsättningar och innehåll (Vad? Varför?) – Lärandemål (Vad? Hur?) – Allmänfärdigheter (Vad?) – Undervisningsformer (Hur?) – Examinationsformer (Hur?) – Hur ser utvärdering ut nu? 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 28

29 Arbete – flik 4 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 29

30 Vad är nytt på arbetsfliken?  Fältet arbetsformer och arbetsmängd helt omarbetat – Begränsat antal valmöjligheter – Kan avläggas på distans? – Endast läskurs?  Tentamensrätt – Förslag på remiss till enheterna att rätten upphör vid slutet av läsår eller kalenderår 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 30

31 Undervisning – flik 5 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 31

32 Vad är nytt på undervisningsfliken?  Nytt fält: Tidpunkt och plats – Torde i regel börja användas endast av institution och öpu  Information om anmälningar förtydligad – Kräver förhandsanmälan i MinPlan – Kräver förhandsanmälan till öpu – Övrig anmälan, hur? 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 32

33 Kursplanering: Målsättningar och innehåll 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 33

34 Målsättningar och innehåll  Ämnets eller lärarens synvinkel – Vad är syftet med kursen? – Varför hålls kursen? – Av vilka delar är kursen uppbyggd? – Om kursen ska tas i en viss ordningsföljd, vilka kommer före och efter?  Mera info i Bilaga 1 i guiden 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 34

35 Kursplanering: Lärandemål 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 35

36 Formulera lärandemål  Efter godkänd kurs kan studenten... – Kunskapsmål? Vad ska studenten kunna? – Färdighetsmål? Vilka färdigheter ska studenten kunna använda? – Attitydmål? Värderingar och förhållningssätt som uppvisas?  Allmänfärdighet kan vara lärandemål 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 36

37 Planering av studiehelheter  Lärandemål för studiehelheter = summan av kursernas lärandemål  Kurser bygger på varandra då det är nödvändigt med en logisk progression Ex mellan kandidat- och magisterstudier – Upprepningar och överlappningar bör undvikas Tydliga lärandemål hjälper  Flexibilitet i kursers ordningsföljd – Vilka kursers förkunskaper är nödvändiga? Tydliga lärandemål hjälper 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 37

38 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 38

39 Kursplanering: Allmänfärdigheter 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 39

40 Vad är allmänna färdigheter?  Arbetslivs- eller överförbara färdigheter, generiska kompetenser – Eng. Transferable eller Generic skills  Vad innebär generisk kompetens och att den är överförbar? – Färdigheten eller kompetensen kan användas vidare än i just den lärandekontext under vilken den behandlas i en specifik kurs – Den potentiella överförbarhet inte given, utan beror på kontext och andra andra kompetenser hos studenten ( Jfr. Schwieler, UPC-rapport 2007:2, s. 5-6) 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 40

41 Integrering eller särskilda kurser?  Allmänfärdigheter inne i olika kurser – Kan finnas i de flesta kurser Synliggör det som redan görs Uppmärksamgör studerande på färdigheterna – Färdigheterna uppövas inom studierna Projektkunskap, grupparbete, debatteknik...  Anknytning till arbetslivet – Verklighet och teori knyts ihop  Särskilda kurser där färdigheter uppövas RefWorks, kommunikation, språk... 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 41

42 Vilka kan finnas inne i kurser? Vilka färdigheter finns redan eller kan uppövas i vanliga kurser? Exempel från Arbetsforums lista över arbetslivsfärdigheter:  Teoretiskt kunnande inom den egna branschen  Analytiskt och systematiskt tänkesätt  Kunskap i informationssökning  Problemlösningsförmåga  Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor  Förhandlingsförmåga  Förmåga att organisera och koordinera  Förmanskunskaper  Förmåga att hantera projekt 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 42

43 Särskilda kurser eller både och? Behövs det särskilda kurser eller kan färdigheterna uppövas i vanliga kurser? Exempel från Arbetsforums lista över arbetslivsfärdigheter:  Kännedom om lagstiftningen  Ekonomiplanering och budgetering  Baskunskap i företagsverksamhet  IT-kunskaper  Kommunikation på finska  Kommunikation på svenska  Kommunikation på engelska  Kommunikation på andra språk  Färdighet att uppträda  Undervisnings-, utbildnings- och handledningsfärdigheter 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 43

44 Nationell referensram, lagförslag 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 44

45 Kursplanering: Examination 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 45

46 Examination  Examinationen utgår ifrån lärandemålen Alla lärandemål ska kunna examineras Ska gärna kräva reflektion också över egen inlärning  Lärandemålet gräns för godkänd prestation – Alla lärandemål ska vara godkända  Bedömning – Hur vägs delar ihop till helheter? – Hur många % eller timmar måste man närvara? 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 46

47 Från kursdatabasen till TeRes 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 47

48 Från kursdatabasen till TeRes  Sökning på kurskod i TeRes  Visas i TeRes – Kursnamn – Kursversion – Sp – Läsår – Kursanmälda deltagare – Tentamensanmälda deltagare 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 48

49 Hur ser resultatet av vårt arbete ut för studerande och lärare? 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 49

50 Sökning på flera sätt  Studenten kan söka kursbeskrivningar – Sök kurs > kurs 113000.0  Läraren kan söka kursbeskrivningar: – Kurser > sök kurs > kurs 113000.0  Student och Lärare kan söka: – Studiehandbok> studiehelhet> grundstudier > kurs 113000.0 – Studiehandbok>kursbeskrivningar >pdf.fil med alla kurser i alfabetisk följd 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 50

51 Sök kurs eller Studiehandboken> studieh>grundst. >kurs 130000.0 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 51

52 Kurs 113000.0, 2/4 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 52

53 Kurs 113000.0, 3/4 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 53

54 Kurs 113000.0, 4/4 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 54

55 Studiehandbok>kursbeskrivningar >konstvetenskap > pdf.fil med alla kurser i en alfabetisk följd  113000.0  Introduktion till konstvetenskapen och antikens konsthistoria (6 sp)  Introduction to Art history and the art history of Antiquity  Målsättningar och innehåll Kursen är den första av fyra som tillsammans utgör grundstudierna i ämnet.  Helheten (25 sp) är avsedd att ge den studerande grundläggande insikter om konstvetenskapens arbetsfält (bildkonst, arkitektur, bebyggelse), dess historia,förutsättningar, funktioner, material, tekniker och terminologi. Konsten studeras mot bakgrund av de olika periodernas kultur- och samhällsliv. Konstnärens roll visavi uppdragsgivare och konstens roll under olika epoker diskuteras... 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 55

56 Mera info?  MinPlan text- och e-guider för studerande: – www.abo.fi/student/minplanmanualer www.abo.fi/student/minplanmanualer  MinPlan text- och e-guider för personal: – www.abo.fi/stodenhet/minplan www.abo.fi/stodenhet/minplan  Studieklimatundersökningarna: – www.abo.fi/student/sku_rapporter www.abo.fi/student/sku_rapporter  Arbetsforums enkäter: – www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden  Lärcentret – www.abo.fi/stodenhet/larcentret www.abo.fi/stodenhet/larcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 56


Ladda ner ppt "Kursbeskrivningar och kursdatabasen – att skapa och revidera kurser 3.12.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 3.12.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan."

Liknande presentationer


Google-annonser