Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny svenskakyrkan.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny svenskakyrkan.se."— Presentationens avskrift:

1 Ny svenskakyrkan.se

2 Kyrkomötets uppdrag Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet Tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund står för och utför i sitt arbete Utarbeta en informationsplanering och kommunikationspolicy för Svenska kyrkan Det här är Kyrkomötets uppdrag till informationsavdelningen på kyrkokansliet: Informationsavdelningen ska… Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet Tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund står för och utför i sitt arbete Utarbeta en informationsplanering och kommunikationspolicy för Svenska kyrkan svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

3 Varumärke Svenska kyrkan har ett gemensamt löfte för hela sin verksamhet. Målbilden är ett gemensamt varumärke, Svenska kyrkan. Varumärkeshierarkin Intressant att notera här är att det i ett av underlagen till kommunikationsplattformen presenterades en analys som visade att vi idag (samtliga media) kommunicerar med ca olika varumärken och avsändare. Ställt mot behovet av tydlighet är detta förödande. svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

4 Vad möter besökaren… ? Tema/ generellt Tema/ generellt
Besökaren möter oss enligt den gamla modellen Besökaren som möter oss på webben når en mängd webbplatser med vaga, om några, kopplingar till varandra. svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

5 svenskakyrkan.se: 190 000 besök!
Nationella nivån – en splittrad bild 373 besök 538 besök 513 besök 1475 besök svenskakyrkan.se: besök! 474 besök 2519 besök 8245 besök 623 besök 1196 besök Denna bild gäller enbart nationell nivå. Som ni ser är detta en spretig bild: Ca 60 webbplatser genererade från enbart nationell nivå. Många av webbplatserna försöker göra samma sak: Redovisa verksamhet Redogöra för organisation Berätta om Svenska kyrkans tro och uppgift Vissa sidor kommunicerar inte ens Svenska kyrkan som avsändare Förut ”mångfald är bra” Många olika webbplatser Olika tekniska plattformar Brist på samsyn Mandat för webb legat utanför infoavd. – kioskbeteende, budskap har ägts av andra ”Vi vill ha en webb” – avsändarperspektiv Om vi vill leva vårt löfte och sträva mot att nå visionen måste en förändring ske. Våra besökare drunknar i vad Svenska kyrkan vill försöka säga idag… svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

6 Bilden är olika även på stiftsnivå,
Olika typer av webbadresser Visuellt språk skiljer sig åt Olika informationshierarki Blandar inomkyrklig och extern kommunikation Innehåll skiljer sig åt i mängd, språkbruk och inriktning Förklarar samma sak olika svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

7 och församlingsnivå svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007
Olika typer av webbadresser Visuellt språk skiljer sig åt Olika informationshierarki Fortfarande olika avsändare Blandar inomkyrklig och extern kommunikation Innehåll skiljer sig åt i mängd, språkbruk och inriktning Förklarar samma sak olika svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

8 Vi gör det inte lätt för våra besökare Är detta samma organisation?
Ex. församling, stift, nationell nivå svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

9 Dagens webb främjar inte kommunikationsvisionen
Tre skäl: Brist på struktur Bristande målgruppsfokus vad vill målgruppen veta? Obefintlig budskapsstrategi vilka frågor är viktigare än andra? Webbarna inte anpassade efter kommunikationsplattformen: Visionen – tre anledningar till att den omöjligt kan uppnås idag Brist på struktur/plattform Många sidor konkurrerar om målgruppens uppmärksamhet – titta hit, nej titta hit, nej jag har det viktigaste att säga! Jmf. med torghandel ”kom och köp”. Vi överröstar varandra i jakten på målgruppens uppmärksamhet. Alla skriker ut ”sitt” budskap, 2. Bristande målgruppsfokus – vad vill målgruppen veta? Vi inbjuder inte direkt till relation när vi inte tar reda på målgruppens behov utan sätter våra egna behov först 3. Obefintlig budskapsstrategi Budskapen inte strategiska. Svk:s viktigaste frågor drunknar i mängden – förvirrar målgruppen. Vad vill Svk egentligen? Vilka är deras viktigaste frågor? Arbetssätt som präglas av reaktivitet istället för proaktivitet. Behöver sätta agendan för de viktigaste frågorna att nå ut till målgruppen med Konsekvens: En splittrad och oklar bild av Svenska kyrkan Omöjlig samordning Otymplig teknisk hantering svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

10 Vi strävar nu mot Ett trossamfund – en webbplats
Besökarens behov styr strukturen Olika enheter – olika roller, inte olika platser Teknik, struktur, design centralt – frigör kommunikationskraft För att Svenska kyrkan ska kunna vara närvarande och nära medlemmens frågor och behov, visa öppenhet och vara tillgänglig för den breda allmänheten bör vi utgå från en ny webbmodell. Det här är vår nya modell: Vi är mycket riktigt ETT trossamfund Vi bör därför samla oss i EN webbplats Besökarens behov styr strukturen Olika organisatoriska enheter leder inte som tidigare till olika webbplatser, utan till olika roller Teknik, struktur, design utvecklas (kontinuerligt) och administreras centralt, vilket ger oss större frihet att utveckla vår KOMMUNIKATION Det synsättet ger oss en samlad webbplats för hela Svenska kyrkan. En webbplats som ger olika organisatoriska enheter (församlingar, stift och nationell nivå) tydliga roller men samtidigt skäl att samarbeta. Den avgörande skillnaden mot tidigare blir dock inte samarbetsmöjligheterna över nivågränserna utan att webbplatsens struktur och innehåll huvudsak kommer att avgöras av besökarens behov. En gemensam webbplats – olika roller Detta besökarfokus kommer att skapa en grundstruktur som inte utgår från organisationsgränserna utan snarare följer logiska besökarflöden. Trots att organisationsgränserna nu i huvudsak inte kommer att vara det avgörande för strukturen så kommer den som besöker webbplatsen att möta olika organisatoriska enheter i olika funktioner och omvänt så kommer den som arbetar med webbplatsen att ha olika roller beroende på vilken typ av enhet man företräder. svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

11 Vad gör vår webbplats gemensam?
Gemensam grundlayout sidhuvud, horisontell menyrad, sidfot, grafiska element Gemensamt publiceringsverktyg och gemensamma applikationer Gemensamt redaktionellt arbetssätt och redaktionella riktlinjer svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

12 Piloter Helsingborg Piteå Lands/Piteå Stads Åre Sura Norrköping Onsala
Österåker - Östra ryds Hallstahammar Danderyd Hong-Kong svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

13 Content Studio .Net Framework 2.0 SQL-server 2005
Webbbaserat admingränssnitt för både lokala och centrala redaktörer Inloggning sker via lokala behörigheter för piloterna, innan vi drar igång skall integration mot det centrala behörighetssystemet (samma som Kbok, KOB, OrgReg) göras svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

14 Lokal administration För en lokal webbsida visas mappen Webbplats, denna innehåller alla informationstyper som kan skapas Varje mapp är en informationstyp För varje informationstyp finns: ett redigeringsformulär som styr inmatning en presentationsmall som styr hur informationen visas på webbplatsen svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

15 Exempel på redigeringsformulär
svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

16 Exempel på en artikel i dess presentationsmall
svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

17 Utbildning Utbildning kommer att vara helt webbbaserad och tillhandahållas via utbildningsportalen Utbildningen innehåller b la avsnitt om hur man skriver på webben, dels redaktionellt men även juridiskt och utbildning i Content Studio Innan en församling får en inloggning krävs att utbildning genomförts svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

18 Plan för införande av nya enheter
En enhet som vill ansluta sig till nya svenskakyrkan.se tar kontakt med förvaltningen När en enhet anmält intresse skickas avtal, uppgifter om hur utbildning/certifiering sker samt ett antal frågor om eventuell befintlig webbplats När enheten genomgått utbildning skickas påskrivet avtal till förvaltningen och inloggning kan ske För varje enhet görs en kartläggning tillsammans med ansvarig för att göra en bedömning rörande arbetsinsats. Krävs det specialutvecklade funktioner? Integration mot redan befintliga system? svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007

19 Frågor? http://www.svenskakyrkan.se/nywebb
svenskakyrkan.se - TekNet 18 april 2007


Ladda ner ppt "Ny svenskakyrkan.se."

Liknande presentationer


Google-annonser