Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETSPENSIONS- REFORMEN 2017.  Finländarna lever i genomsnitt allt längre och livslängden förväntas fortsättningsvis öka.  Arbetsmarknadsorganisationerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETSPENSIONS- REFORMEN 2017.  Finländarna lever i genomsnitt allt längre och livslängden förväntas fortsättningsvis öka.  Arbetsmarknadsorganisationerna."— Presentationens avskrift:

1 ARBETSPENSIONS- REFORMEN 2017

2  Finländarna lever i genomsnitt allt längre och livslängden förväntas fortsättningsvis öka.  Arbetsmarknadsorganisationerna har förbundit sig att förhandla fram en uppgörelse som höjer den genomsnittliga pensioneringsåldern till 62,4 år senast år 2025 samt garanterar tillräckliga pensioner och finansieringen av pensionerna. Pensionsreformen har funnits på arbetsmarknads- organisationernas dagordning sedan år 2009.  Såväl arbetstagaren som den offentliga ekonomin gynnas av att tiden i arbetslivet är lång. Om man jobbar längre i takt med att livslängden ökar får arbetstagaren en bättre pension. Samtidigt får kommunerna och staten mer skatteintäkter.  I slutändan är det sysselsättningen som avgör om tiden i arbetslivet förlängs och den offentliga ekonomin kan balanseras. VARFÖR BEHÖVS REFORMEN?

3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR FÖRHANDLINGARNA Finansieringen  Pensionsavgifterna under kommande år  Tillräcklig avgiftsnivå  Finansieringen av pensionerna inom den offentliga sektorn Pensionsskyddet  Åldersgränser och förtida pensioner  Intjäning av pension och när den inleds  Pensionernas nivå, livslängdskoefficienten Viktigt för FFC Pensionslöfte till de unga en tillräcklig nivå på finansieringen De äldres ställning alla kan inte fortsätta jobba Arbetslivets kvalitet flexibla arbetslösningar enligt arbetstagarens behov

4  Pensionsreformen berör inte de pensioner som nu betalas ut.  Reformen berör inte pensioner som intjänas fram till år 2017. PENSIONSREFORMEN TRÄDER I KRAFT ÅR 2017

5 Så här intjänas pension:  1,5 procent från 17 års ålder fram till övre gränsen för ålderspension.  Den som fortsätter att jobba efter att ha uppnått den nedre åldergränsen för ålderspension får föutom den redan intjänade pensionen en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad som han eller hon fortsätter att jobba.  1,5 procent om man arbetar efter pensioneringen.  Livslängdskoefficienten förmildras år 2027, när den nedre åldersgränsen för ålderspension är 65 år.  Arbetstagarens arbetspensionsavgift dras inte längre av, utan pensionen beräknas på hela inkomsten.  Den förhöjda löntagaravgiften för tiden för högre pensionsintjäning slopas och nettolönen stiger i motsvarande mån.  Övergångsbestämmelse under åren 2017 ─ 2025. INTJÄNING AV PENSION

6 Övergångsbestämmelse för pensionstillväxten  Löntagaravgiften dras inte längre av.  Övergångsbestämmelsen behövs för att mjuka upp förändringarna i tillväxten (speciellt gällande de på 1960- talet födda).  För tiden med förhöjd intjäning under övergångsperioden betalas alltjämt förhöjd löntagaravgift på 1,5 procent.  Livslängdskoefficienten förmildras år 2027, när den nedre åldersgränsen för pension stiger till 65 år. PENSIONSTILLVÄXTEN 17–5253–6263– 2017–20251,5 %1,7 %1,5 %

7 EFTER REFORMEN INTJÄNAS PENSION PÅ ETT ENKLARE OCH MER RÄTTVIST SÄTT 0 % 4 % 2 % 1 % 5 % 3 % 18–52 år53–62 år63–67 år17 år 0 % 1,5 1,4 % Intjäningsprocenterna nu: 1,9 1,8 % 4,5 % 4,2 % 3 % 4 % 1 % 5 % 2 % 0 % Efter nedre gränsen 1,5 % Från 17 år till övre gränsen för ålderspensionen Intjäningsprocenterna fr.o.m. 2017: *Uppskovsförhöjningen läggs till redan intjänad pension. Uppskovsförhöjning* 0,4 %/mån = 4,8 %/år NU: På grund av att löntagarens pensionsavgifter dras av tillväxer pensionen mindre än den nominella intjäningen.

8 Pensionsintjäning betalas ur statens medel för studieperioder och vårdledighet för barn under 3 år (separat lag).  Grunden för förmånen är en kalkylmässig inkomst på 707 € /mån (2014 ) Intjäningsprocenten är 1,5 % av den inkomst som utgör grund för förmånen och som inkomst beaktas  117 % av inkomsten som utgör grund för moderskaps- och föräldrapenning  75 % av inkomsten som utgör grund för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning  65 % av inkomsten som utgör grund för vuxenutbildningsstöd samt rehabiliteringsförmåner enligt pensions-, olycksfalls- och trafikförsäkring  65 % av inkomsten som utgör grund för sjukdagpenning  65 % av arbetsförtjänsten som utgör grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt bestämmelserna i olycksfalls- och trafikförsäkringar samt vid militära olycksfall  55 % av inkomsten som utgör grund för alterneringsersättning PENSION INTJÄNAS OCKSÅ UNDER OAVLÖNADE PERIODER SÅSOM MAN KOM ÖVERENS I REFORMEN ÅR 2005

9 HUR LIVSLÄNGDSKOEFFICIENTEN FÖRMILDRAS Nuvarande och förmildrad livslängdskoefficient för olika födelseår Födelseår Nuvarande Förmildrad Livslängdskoefficient

10 Personer med fysiskt eller psykiskt belastande jobb kan ansöka om arbetslivspension när de fyllt 63 år:  Arbetskarriär på 38 år; verifieras med registerutdrag och andra tillförlitliga utredningar.  Arbetsbelastningen bedöms i förhållande till möjligheten att klara sig i det nuvarande jobbet.  Kraven är inte lika stränga som vid invalidpension.  Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet beaktas under tre år.  Pensionen måste ansökas inom ett år efter att anställningen upphört.  Sökandens egen utredning och utlåtande av företagshälsovården.  Intjänad pension minskad med livslängdskoefficienten. ARBETSLIVSPENSION

11 Deltidspensionen ersätts med partiell förtida ålderspension.  En arbetstagare som är minst 61 år kan lyfta 25 eller 50 procent av den ålderspension som han eller hon har tjänat in.  Arbete som utförs vid sidan av den partiella förtida ålderspensionen berörs inte av löne- eller arbetstidsuppföljning.  Ett förtidsavdrag gör att pensionen som lyfts i förtid blir mindre. Avdraget är 0,4 procent för varje månad som pensionen tidigareläggs.  Den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension stiger år 2025 till 62 år. PARTIELL FÖRTIDA ÅLDERSPENSION

12  Arbetsgivaren ska i första hand arrangera arbetet så att personer som går i partiell förtida ålderspension kan göra deltidsarbete om han eller hon så vill.  Baseras på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.  Arbetstagarens behov samt produktions- och serviceverksamheten beaktas.  Ändringen görs i arbetstidslagens 15 § 3 moment.  Träder i kraft 1.1.2017. FÖRKORTAD ARBETSTID

13 Fem år före ålderspensionens nedre gräns fastställs en målsatt pensionsålder = den ålder man borde jobba till för att kompensera livslängdskoefficientens minskning av den månatliga pensionen. Ålderspensionsåldern stiger gradvis till 65 år. (år 2027). Ålderspensio- nens övre gräns och arbetsavtalslagens avgångsålder följer ändringen med jämna år. Övre gränsen bedöms när den nedre gränsen ändras. ÅLDERSGRÄNSER FödelseårÅlderspensionsålderÖvre gräns 195563 år 3 mån68 195663 år 6 mån68 195763 år 9 mån68 195864 år69 195964 år 3 mån69 196064 år 6 mån69 196164 år 9 mån69 196265 år70

14  Nu: anpassning via pensionens nivå = när den genomsnittliga livslängden ökar minskar livslängdskoefficienten den månatliga pensionen.  I fortsättningen inverkar också förhållandet mellan tiden i arbetslivet och tiden som pensionär så att förhållandet hålls på samma nivå som år 2025.  En bedömning av hur arbetskarriärerna utvecklas, av faktorer som påverkar tiden i arbetslivet och av arbetspensions- systemets sociala och ekonomiska hållbarhet görs första gången år 2027. Därefter med fem års mellanrum. Bedömning av lagstiftningen på trepartsbasis.  Beslut om nödvändiga åtgärder fattas utifrån en bedömning.  Man behöver inte ändra åldersgränserna för pension om tiden i arbetslivet förlängs tillräckligt genom andra åtgärder.  Tiden i arbetslivet mäts med hur länge en 18-åring förväntas arbeta. Nivån år 2025 = en 18-åring förväntas vara i arbetslivet cirka 60 procent av sin livstid. DEN FÖRVÄNTADE LIVSLÄNGDEN ÄNDRAS - ANPASSNING

15  Arbetslivskvoten mäter om den ökade livslängden förlänger tiden i arbetslivet tillräckligt. År 2013 förväntades en 18-åring vara i arbetslivet cirka 37 år. Uppskattning av målet för tiden i arbetslivet:  2017: 37,6 år  2025: 39 år  2035: 40 år UPPSKATTAD UTVECKLING AV ARBETSLIVSKVOTEN SÅ ATT ÄNDRINGAR I ÅLDERSGRÄNSERNA INTE BEHÖVS Arbetslivskvotens målnivå 5 års medeltal för tiden i arbetslivet Förväntade år i arbetslivet för en 18-åring

16 Tillämpning av bedömningsregeln på de nedre åldersgränserna efter år 2025 / baserar sig på nuvarande befolkningsprognoser. MAXIMALA ÄNDRINGAR AV ÅLDERSGRÄNSERNA Nedre åldersgräns för ålderspension högst Nedre åldersgräns för arbetslivspension Nedre åldersgräns för partiell förtida ålderspension År 2029 (f. 1964, nu 50 år) 65 år63 år62 år År 2037 (f. 1971, nu 43 år) 66 år 1 mån64 år 1 mån63 år 1 mån År 2048 (f. 1981, nu 33 år) 67 år 1 mån65 år 1 mån64 år 1 mån År 2061 (f. 1993, nu 21 år) 68 år66 år65 år

17 Bättre invalidpensioner:  Vid beräkningen av invalidpension räknas den s.k. återstående tiden fram till den nedre gränsen för ålderspensionen.  Intjäningen under den återstående tiden är densamma som för intjäning av pension: 1,5 procent.  Pensionens nivå stiger då löntagarens arbetspensionsavgift inte längre dras av. INVALIDPENSIONER FödelseårUppskattad förbättring 19706 procent 198013 procent 199020 procent Exempel: en 55-åring som blir arbetsoförmögen jämfört med nuvarande system, uppskattning:

18  Dagpenningen för tilläggsdagar består.  Rätten till tilläggsdagar utvärderas senast 31.5.2019, när man har erfarenhet av hur 60 år fyllda personers rätt till arbete eller aktivåtgärder som förnyar arbetsvillkoret har fungerat. (Avtalet om förlängning av tiden i arbetslivet)  Nödvändiga tilläggsåtgärder vidtas utifrån utvärderingen.  Om åtgärderna har haft avsedd effekt och parterna konstaterar det, höjs den nedre gränsen för rätten till tilläggsdagar med ett år till 62 år för dem som är födda 1961 eller senare (år 2022). OMSTÄLLNINGSSKYDD  Arbetslöshetsdagpenningen för 58-åringar eller äldre som har återsysselsatts bestäms enligt den gamla lönen om den nya lönen är lägre.  Ett långvarigt lönestöd tas i bruk för äldre. DAGPENNING FÖR TILLÄGGSDAGAR

19 Arbetspensionsavgiften (ArPL)  År 2016 är arbetspensionsavgiften 24 procent.  Åren 2017 ─ 2019 är arbetspensionsavgiften 24,4 procent. EMU-buffert  Om det ekonomiska läget så kräver kan högst 0,8 procent av bufferten användas per år. Kriterier för bedömning av konjunkturläget.  Användningen av EMU-bufferten får inte äventyra en hållbar finansiering av arbetspensionsskyddet. Användningen av bufferten kräver enhällighet.  Då bufferten används avtalar man om en tidsintervall under vilken de använda medlen i förhållande till lönesumman återinsamlas. Medlen återinsamlas då sysselsättningen och det ekonomiska läget förbättras. FINANSIERINGEN AV ARBETSPENSIONERNA

20  Arbetssökandes behov av rehabilitering beaktas bättre än idag och man griper snabbt in i långvariga problem med arbetsförmågan.  Förändringarna i åldern för ålderspensionen påverkar den övre åldersgränsen för rehabilitering.  Nivån på ersättning för psykoterapi förenhetligas = åldern bestämmer inte nivån på ersättningen. Vårdformer inom psykoterapin som omfattas av ersättning utvidgas.  Utredning för att minska sjukfrånvaron: Målet är att öka läkarnas kännedom om genomsnittliga konvalesensperioder. Den vårdande läkaren bestämmer sjukledighetens längd på samma sätt som nu.  EK, FFC och STTK konstaterar att finansieringen av företagshälsovåden ska vara oförändrad. ÖVRIGA UTVECKLINGSÅTGÄRDER

21 UPPGÖRELSENS INVERKAN PÅ PENSIONERNAS NIVÅ Förändring av medelpensionen i procent, 75-åringar modellX, M modellX, K

22 UPPGÖRELSENS INVERKAN MED BEAKTANDE AV LIVSLÄNGD OCH UPPNÅDD FÖRMÅN Total inverkan för män och kvinnor i olika generationer % av pensionsintäkternas nuvärde Födelseår Män Kvinnor Sammanlagt

23  Målsättningen om att pensioneringsåldern är 62,4 år 2025 uppnås.  Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin minskar med drygt en procentenhet.  Åldersgränserna ändras under övergångstiden och den nedre gränsen för ålderspension stiger till 65 år. Den övre åldersgränsen stiger till 70 år. Arbetskarriärernas längd påverkar också förändringarna av åldersgränserna i fortsättningen.  Gällande intjäningen av pension är uppgörelsen rättvis. Arbetstagarens arbetspensionsavgift dras inte längre av från lönen när pensionen beräknas = nivån på pensionerna stiger.  Pension börjar intjänas redan från 17 års ålder.  Definitionen av den målsatta pensionsåldern gör att livslängdskoefficienten blir lättare att förstå.  Personer med en lång arbetskarriär i tunga jobb har möjlighet till arbetslivspension. SAMMANDRAG: FÖRHANDLINGSRESULTATET

24  Dagpenningen för tilläggsdagar vid arbetslöshet består.  Arbetslöshetsdagpenningen för 58-åringar som har återsysselsatts bestäms enligt den gamla lönen om den nya lönen är lägre.  Finansieringen av arbetspensionerna tryggas till slutet av årtioendet, avgiftsnivån måste förutses i framtiden.  Deltidspensionen ändras till en mer flexibel partiell förtida ålderspension. En precisering som gör detta möjligt införs i arbetstidslagen.  Arbetssökandes behov av rehabilitering beaktas bättre än idag.  Praxis gällande sjukfrånvaro, rehabiliteringen och psykoterapin förbättras.  Inga försämringar i familjepensionerna och hur pension intjänas under oavlönade perioder.  Bättre invalidpensioner. SAMMANDRAG: FÖRHANDLINGSRESULTATET

25 BAKGRUNDS- INFORMATION

26 Slussens nedre gräns Nedre gräns för tilläggsdagar Födda1950–195457 år 1 mån59 år Födda1955 och 1956 58 år 1 mån60 år Födda1957 och senare 59 år 1 mån61 år ”PENSIONSSLUSSENS” ÅLDERSGRÄNSER  Arbetslösa som fyllt 60 år har rätt till stödjobb eller andra aktiva åtgärder som arbetskraftsmyndigheterna ordnar för att arbetsvillkoret ska uppfyllas  Efter att arbetsvillkoret uppfyllts bestäms dagpenningen enligt lönen för tidigare anställning  Vid behov görs en bedömning av arbetsförmågan för äldre arbetssökande

27 PensionsslagPersoner som börjat lyfta arbetspension 2012 Medelpension €/mån Antal och genomsnittlig pensionerings- ålder MänKvinnorAlla Ålderspension (63,5 år) 48 0052 0101 4141 709 – Förtida 2 5741 5841 0401 323 Arbetslöshets- pension 151 9511 4341 744 Invalidpension (51,9 år) 20 457 – Full 16 3081 2229681 105 – Partiell 4 149895701767 Lantbrukets specialpension 6451 0579461 007 Deltidspension (statistikförs inte som pensionärer) 3 745963637772


Ladda ner ppt "ARBETSPENSIONS- REFORMEN 2017.  Finländarna lever i genomsnitt allt längre och livslängden förväntas fortsättningsvis öka.  Arbetsmarknadsorganisationerna."

Liknande presentationer


Google-annonser