Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010. 2009 – Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CATENA ÅRSSTÄMMA 2010. 2009 – Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella."— Presentationens avskrift:

1 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

2 2009 – Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter

3 2009 – Det värsta ligger bakom oss Ökade marginaler vid bankfinansiering Bilförsäljningen vände uppåt Få konkurser/rekonstruktioner

4 Lågkonjunkturens inverkan på Catena Långa hyresavtal ger säkra kassaflöden och minskar vakansrisken Bilia driver en stabil verksamhet Återhållsamhet med förvärv Begränsade investeringar i det egna beståndet Affärsidé och strategier ligger fast

5 Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning Ledande aktör Fokus: Välbelägna handelsfastigheter på strategiska orter

6 Catena i korthet 2009 Catena äger 31 fastigheter I fyra tillväxtregioner i Sverige, Norge och Danmark Marknadsvärde: 2 472 Mkr (2 354) Handelsfastigheter med rätt läge och bra alternativanvändning Hyresvärde: 209,0 Mkr på årsbasis (205,2) Stabila intäkter, i snitt hyresavtal på 8,8 år (9,3) Hög uthyrningsgrad: 97,9 procent (96,3) 100-procentig indexering i hyresavtalen

7 Catena – Utfall 2009 Hyresintäkterna uppgick till 203,3 Mkr (189,3) Förvaltningsresultatet uppgick till 124,5 Mkr (89,2) Årets resultat efter skatt uppgick till 120,4 Mkr (-131,9) Årets resultat per aktie uppgick till 10,41 kr/aktie (-11,41) Orealiserade värdeförändringar ingick i resultatet med 34,0 Mkr (-293,7)

8 Värdeförändringar i fastighetsbeståndet 1 januari – 31 december 2009 Mkr Vid ingången av perioden2 354 (2 479) Värdeförändringar35 (-244) Investeringar i befintligt bestånd39 (128) Förvärv- (8) Valutaeffekt44 (-17) Bokfört värde vid utgången av perioden2 472 (2 354)

9 Händelser 2009 I februari tecknades hyresavtal med en Toyota- återförsäljare i Kungsbacka I februari såldes tomtmark i Lilleström, Norge, med en reavinst på 3,2 MSEK I mars färdigställdes nytt kontor för Vestas på Svågertorps handelsområde i Malmö. Investering 72 Mkr

10 Händelser 2009 Catena tecknade i juni ett åttaårigt hyresavtal med en Skoda-återförsäljare i Köpenhamn. Anläggningen i Haninge uppgraderas till modern standard och färdigställs i augusti

11 Framgångsrik uthyrning under 2009 Hyresavtal har tecknats med en årshyra av 14,2 Mkr Totala hyresintäkter över hyresperioden är 53,2 Mkr med en genomsnittlig viktad kontraktstid på fem år Av tecknade hyresavtal utgör - Bilia18 % - Övriga bilåterförsäljare35 % - Övriga hyresgäster47 %

12 Finansiella mål NyckeltalMålUtfall 2009 Avkastning på eget kapitalÖverstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter14,3% RäntetäckningsgradMinst 1,75 ggr4,0 ggr Soliditet25-35%34,1% UtdelningLångsiktigt utgöra 75% av förvaltningsresultatet efter skatt 72%

13 Fokus på strategiska storstadsregioner Osloregionen Göteborgsregionen Stockholmsregionen Öresundsregionen

14 Stockholmsregionen 9 fastigheter 33% av bokfört värde Hyresvärde 68,6 Mkr Genomsnittlig hyrestid 10,3 år Uthyrningsgrad 95,0%

15 Haga Norra, Solna Bostäder, kontor, handel Arbetet med ny detalj- plan för Haga Norra startades i januari 2010 Byggrätter och exploateringsmöjligheter

16 Göteborgsregionen 10 fastigheter 22% av bokfört värde Hyresvärde 46,5 Mkr Genomsnittlig hyrestid 8,3 år Uthyrningsgrad 98,4%

17 Byggrätter och exploateringsmöjligheter Almedal, Göteborg Arbetet pågår med etablering av verksamhetslokaler cirka 4 000 kvm

18 Öresundsregionen 8 fastigheter 22% av bokfört värde Hyresvärde 49,0 Mkr Genomsnittlig hyrestid 5,6 år Uthyrningsgrad 99,6%

19 Byggrätter och exploateringsmöjligheter Svågertorp, Malmö Konvertering av verkstadsyta till handel

20 Osloregionen 4 fastigheter 23% av bokfört värde Hyresvärde 44,9 Mkr Genomsnittlig hyrestid 10,9 år Uthyrningsgrad 100%

21 Catena-aktien

22 Största ägarna per 31 mars 2010 ÄgareAntal aktierRöster, % Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)3 361 00029,1 Erik Selin gruppen2 476 68821,4 Catella fonder1 461 82912,6 Länsförsäkringar fonder759 9996,6 Skandia Liv289 4002,5 Banque Carnegie Luxembourg SA150 2891,3 CBNY-DFA-INT SML CAP V109 8250,9 Verdipapirfondet Odin Eiendom80 4000,7 Mellon US Tax Exempt Account75 2500,7 Swedbank Robur fonder60 2080,5 Summa tio största aktieägare8 824 88876,3 Övriga aktieägare2 793 61223,7 Totalt11 564 500100,0

23 Delårsrapport januari – mars 2010

24 Händelser första kvartalet 2010 Försäljning fastigheter i Norge Bolagsförsäljning – skattefritt Fyra fastigheter – 32 220 kvadratmeter Fastighetsvärde per 2009-12-31: 554 Mkr Preliminär försäljningsvinst 39,6 Mkr Utgör 23 procent av Catenas fastighetsbestånd Förstärker Catenas likviditet med 285 Mkr

25 Händelser första kvartalet 2010 Försäljning av fastighet på Jagtvej i Köpenhamn Bilanläggning 5 300 kvadratmeter Försäljningspris: 73 MSEK Säljs cirka 20 MSEK över värdering Tillträde sker den 1 juni 2010 Redovisas i Q2/2010

26 Första kvartalet 2010– finansiellt Mkr Q1 2010 Q1 2009 Hyresintäkter 51,749,6 Förvaltningsresultat33,9 25,2 Värdeförändring fastigheter, orealiserad4,6 11,4 Värdeförändring fastigheter, realiserad39,6 2,6 Periodens resultat124,8 24,2 Resultat efter skatt per aktie, kr 10,79 2,09

27 Finansiella mål 2010 NyckeltalMålUtfall Q1 2010 Avkastning på eget kapital Överstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter 53,0 % RäntetäckningsgradMinst 1,75 ggr5,0 ggr Soliditet25-35% 42,7 %

28 Första kvartalet 2010 – aktuell intjäningsförmåga exkl Norge 2010 Mkr 31 mars Hyresvärde 163,0 Vakanser - 6,0 Hyresintäkter 157,0 Fastighetskostnader- 25,0 Driftsöverskott132,0 Centraladministration - 13,0 Finansnetto- 24,0 Förvaltningsresultat95,0

29 Framtiden för Catena Långsam konjunkturuppgång Catena har långa hyreskontrakt Catena finns i storstadsregionerna Catena har strategiska lägen med goda möjligheter till alternativ- användning Fortsatt låga räntor har stor resultatpåverkan Stark finansiell ställning efter för- säljningarna möjliggör nyförvärv

30 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010


Ladda ner ppt "CATENA ÅRSSTÄMMA 2010. 2009 – Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella."

Liknande presentationer


Google-annonser