Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Kungsleden. VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 26 april 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Kungsleden. VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 26 april 2010."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Kungsleden

2 VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 26 april 2010

3 Kungsleden i korthet ■Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning –Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge –Avkastning kan inte bedömas utan hänsyn till fastighetens risknivå ■556 fastigheter bokförda till 21,2 Mkr per 31 mars 2010 (21,9) –Kommersiella fastigheter 45% (46) –Publika fastigheter 40% (39) –Modulbyggnader 7% (7) –Äldreboende Tyskland 8% (8) ■Cirka aktieägare varav 45% privatpersoner och en tredjedel utländska ägare –Tio största ägarna kontrollerar 17,9% av kapital och röster

4 Utdelningsgrundande resultat Mkr jan-mars Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Delsumma Realiserade poster Handelsnetto vid försäljning 311 Realiserade värdeförändringar, fastigheter2550 Delsumma 2861 Skatt att betala Utdelningsgrundande resultat

5 Första kvartalet i korthet ■Resultat i linje med förväntningar och prognos ■Stabila hyresintäkter men något ökade vakanser ■Ökade kostnader för främst uppvärmning och fastighetsskötsel ■Försäljning av 30 fastigheter för 602 Mkr och en direktavkastning på 6,5 procent. Merparten såldes till Corem Property Group ■Skatteverket initierade ytterligare skatteärenden avseende genomförda fastighetsförsäljningar ■Kungsledens bedömning av föreliggande skatteprocesser är en total likviditetseffekt som inte överstiger 300 Mkr ■Det är fortsatt vår uppfattning att vi har följt gällande lagar och regler ■Kungsleden utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser

6 Aktuellt marknadsläge ■Kungsledens hyresmarknad –Fortsatt stabil uthyrning –Något ökande vakanser från låga nivåer ■ Finansmarknaden –Lättare att erhålla korta krediter –Långfristig finansiering fortfarande svårare ■Transaktionsmarknaden –Tydlig ökad aktivitet –Signaler om något ökande intresse från utländska fastighetsaktörer

7 Beståndsutveckling

8 Våra fastigheter – per kategori

9 Kungsleden Q i siffror

10 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67

11 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Hyresintäkter i linje med föregående år i jämförbart bestånd. Minskning på grund av Hemsö-affären.

12 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Minskad efterfrågan på grund av konjunkturnedgången.

13 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Minskade på grund av Hemsö-affären, högre kostnader för kall vinter samt index- förändring.

14 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Inkluderar realiserade värdeförändringar om 25 Mkr.

15 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Minskningen är till viss del en följd av att 50 procent av Hemsös kostnader nu belastar Tredje AP- fonden

16 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Beror främst på en lägre lånevolym 2010 jämfört med i fjol

17 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Positivt netto av nya värdebedömningar på fastigheter och gjorda investeringar. •Sjunkande långräntor har påverkat värdering av finansiella instrument negativt. •Positivt netto av nya värdebedömningar på fastigheter och gjorda investeringar. •Sjunkande långräntor har påverkat värdering av finansiella instrument negativt.

18 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Positiv effekt då bokförd reserv för uppskjuten skatt varit större än det avdrag som skedde vid försäljningen.

19 Resultaträkning Mkr 2010 jan-mars 2009 jan-mars Hyresintäkter Försäljningsintäkter modulbyggnader3469 Nettoomsättning Bruttoresultat Handelsnetto311 Försäljnings- och administrationskostnader Finansnetto Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt36-79 Skatt2212 Periodens resultat efter skatt58-67 •Lägre negativa orealiserade värdeför- ändringar på fastigheter och finansiella instrument.

20 Rapport över finansiell ställning Mkr Tillgångar31 mar31 dec Goodwill 193 Fastigheter Fordringar och övrigt Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

21 Räntebindning Per 31 mars 2010 Ränteförfall Lån, Mkr Ränte­ derivat, MkrAndel, %Snittränta, % ,75,7 2011––– ,94, ,84, ,74, ,84, ,94, ,14, ,14,5 Summa ,05,1 Marknadsvärdering av lån och derivat1 245 Summa15 268

22 Finansiering Per 31 mars 2010 Genomsnittlig konverteringstid, år ÅrKrediter, MkrAndel, % , , , ,2 2014–2017–– ,9 Summa krediter ,4 Ej utnyttjade krediter Summa utnyttjade krediter ,5 Soliditet 31 mars 10 30% 31 mars 09 23% 31 dec 09 29% Belåningsgrad667166

23 Underliggande resultat 2000-Q1-2010

24 10 största ägarna (% av röster & kapital) ■Florén Olle och bolag2,2 ■Länsförsäkringar fonder2,2 ■SEB fonder2,1 ■Danske Invest fonder (Sverige)2,0 ■Norska staten1,9 ■SHB fonder1,9 ■Nordea fonder1,6 ■Fjärde AP-fonden1,5 ■Andra AP-fonden1,3 ■Swedbank Robur fonder1,2 17,9 Källa: SIS Ägarservice

25 Utblick 2010 ■Fortsatt fokus på kassaflöde, portföljförädling och långa avtal ■Förbereda Hemsö för ”stand alone” ■Fortsatt söka goda affärsmöjligheter inom försäljning och förvärv ■Säkerställa finansiellt handlingsutrymme ■Ytterligare öka takten i miljöarbetet med fokus på energianvändning

26 Aktien t.o.m. mitten april 2010

27 Totalavkastning t.o.m. mitten april 2010

28 Frågor?


Ladda ner ppt "Välkomna till Kungsleden. VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 26 april 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser