Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismens spridning ut ur Indien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismens spridning ut ur Indien"— Presentationens avskrift:

1 Buddhismens spridning ut ur Indien
Buddhismen III Buddhismens spridning ut ur Indien

2 Sri Lanka Enligt singhalesiska traditioner besökte Buddha Śri Lanka, men det finns inga bevis för detta. Det som är bättre känt är att Kejsar Ashokas son Mahinda och kungen av Sri Lanka upprättade den singhalesiska sanghan på senare delen av 200-talet f.v.t. Buddhismen på Sri Lanka är alltså den äldsta traditionen utanför Indien. Där utvecklades traditionen med en skarp åtskillnad mellan munkar och lekmän. Den högre läran om icke-jaget etc var känd endast av munkarna. Lekmännens buddhism var inriktad på att få bra karma, återfödelse och religiös belöning.

3 Sydöstasien Ashoka lär ha sänt missionärer till Burma först från Sri Lanka. Senare fick Mahayanabuddhismen insteg och fick en stark ställning. Slutligen kom även tantriska inslag. Under kung Anawrata av Pagan på 1000-t. e.v.t. främjades theravadabuddhismen och har sedan dess en dominerande ställning. I Kambodja fanns först både hinduism och Mahayanabuddhism vid 100-talet e.v.t. Sedan 1100-t. spreds theravadabuddhismen i landet och ett par hundra år senare var Kambodja helt dominerat av Theravadabuddhismen.

4 Vietnam, Indonesien Till Vietnam kom buddhismen från Kina 189 e.v.t. med en munk som sedan följdes av andra munkmissionärer.Till slut blev Mahayana och zenbuddhismen den dominerande formen av buddhismen i Vietnam. Till Indonesien kom buddhismen på 400-talet när en kung kom från Kashmir och införde mahayanabuddhismen på Java och Sumatra. På 700-t påbörjades den enorma stupan Borobudur och buddhismen blomstrade. Därefter blev en blandning av hinduism och buddhism populär störtades det hinduisk-buddhistiska kungadömet och de som inte ville omvända sig till Islam flydde till Bali där de finns än idag.

5 Centralasien I oasstäderna Kashgar, Khotan etc i nuvarande Sinkiang spreds buddhismen, både Hinayana och Mahayana. Denna civilisation förstördes dock av muslimska invasioner på 900-talet. Man har hittat en mängd buddhistiska och andra texter från området i grottorna vid Touen Huang vid öknens rand. Där finns även många buddhistiska väggmålningar.

6 Kina Buddhismen kom till Kina omkring år 0. Kina var då dominerat av Konfucius lära och av Taoismen. Konfucianismens familjevänliga lära passade dåligt med buddhismen men buddhismen fick ändå en stark ställning i Kina. Det var fr a Mahayanabuddhismen som blomstrade under Tangdynastin med dyrkan av Amitabha och Tientai och Huayen-skolorna. Tomheten, shunyatā, blev viktigt som begrepp men i motsats till Nagarjuna kritik av begrepp och språk så blev tomheten betraktad som den empiriska verklighetens sanna vara-art. Annars var Chan-buddhismen viktig och fördes till Kina av indiern Bodhidharma som grundade den nya traditionen c:a 500 e.v.t.

7 Japan Buddhismen kom till Japan år 538 e.v.t. från Korea och det var den kinesiska buddhismen som blev populär talen var blomstringstiden för buddhismen i Japan. De olika riktningarna var Tendai, Shingon och Jodoriktningen som införde Amida-dyrkan (Amitabha). Zenbuddhismen infördes c:a 1200 och blev mycket viktig för den japanska kulturen. Läran om buddhanaturen, att den finns i alla och det gällde i zen att inse att man har denna natur i sig. Zen < Chan (Kina) < Dhyāna (sanskrit) och betyder ”meditation”. Hela livet är för en zenmunk meditation och dess meditativa praxis har använts i kampkonster för att kunna behärska kroppen.

8 Nepal och Tibet Buddhismen infördes tidigt till Nepal och är levande idag hos Newarerna i Kathmandu-dalen. Det är blandning av Mahayana och tantrisk buddhism. Tibet började bli buddhistiskt under 600-talet då det tibetanska kungariket blomstrade och man behärskade Centralasien. Särskilt infördes mahayanabuddhismens klosterkultur på 700-talet från det stora Nalanda-klostret i norra Indien. Dessa läror var också tillhörande Vajrayanatraditionen med Mahayana som filosofisk bas. Tibet har sedan dess två buddhistiska huvudpraxis, dels den oberoende tantriska lärda som vandrade omkring och utförde riter och undervisade, dels den stora klostertraditionen där tudentals munkar befolkade klostren.

9 Tibet forts Tibet har fyra större skolbildningar, Nyingma som var den äldsta, från kungatiden, Sakya som bildades då Tibet efter en förfallsperiod åter blomstrade på 1000-talet, Kargyud som också grundades då och Gelugpa som grundades av reformatorn Tsong-kha-pa på 1400-talet. Den lärde indiern Atisha kom till Tibet på 1000-talet och grundade en skolbildning Ka-dam-pa som låg till grund för Gelugpa. Gelugpa stod för en reformering av buddhismen och var de som byggde de stora klostren runt Lhasa. Drepung hade före 1950 c:a munkar och klostret ser ut som en liten stad.

10 Tibet, forts. Den femte Dalai Lama grundade 1642 det system där Dalai Lama styrde Tibet, både religiöst och politiskt, som varade fram till år Dalai Lama är sedd som bodhisattvan Avalokiteshvara som står för kärlek och medlidande. Omkring år 1500/1600 hade den tibetanska buddhismen fått den form som den fortfarande har idag. Systemet med inkarnerade lamor (sprul sku eller skt. Nirmanakaya) gjorde att det fanns i det gamla Tibet c:a sådana lamor vars nya återfödelse skulle kännas igen i varje liv. Ungefär 300 finns nu kvar, huvudsakligen i exilen. De första inkarnerade lamorna utsågs i Karma-pa-skolan på senare 1200-talet.

11 Tibet forts. Tibet har fungerat, och fortfarande fungerar som en depå för den mahayanalära som är borta från Indien. I den tibetanska kanon finns mängder av mahayana-texter som inte finns kvar i sina sanskritoriginal utan endast i tibetansk översättning. Kanon, Kanjur (Buddhas ord) och Tanjur (kommentarer) består av 325 band (blocktryck). Den tibetanska buddhismen har spridits på ett oväntat sätt till västvärlden genom den tibetanska diasporan i Indien och andra länder.

12 Religiös praxis och den levande buddhismen.
För de flesta buddhister har religionens känslomässiga och rituella aspekter (karmanivån) alltid varit de viktigaste. Den avancerade buddhistiska filosofin (nirvananivån) mer reserverad för munkar och nunnor. Atropeisk buddhism är upptagen av världslig välfärd och skydd mot faror och olyckor. På Sri Lanka finns parittas eller texter ur paliskrifterna med magisk kraft. De ger skydd för folket genom att reciteras och läsas. Detta är ett uttryck för tron på kraften i Buddhas ord, de heliga ordens kraft. I Japan används Amidas mantra namu Amida butsu för att skydda sig. I Tibet är det framförallt Avalokiteshvaras mantra Om Mani Peme Hung som skyddar.

13 Olika former av tillbedjansritualer.
Det är framförallt Buddha som ett uttryck för buddhismens mål och ideal som tillbeds i pujan. Tillbedjan riktar sig inte till någon yttersta allsmäktig makt eftersom ett sådant väsen inte finns. Buddha Shakyamuni hade dock många övernaturliga drag i sin existens, bl a hans egen födelse. Detta är vanligast i Östasien med de kosmiska buddhorna som Amitabha. Bland munkar på Sri Lanka dyrkas inte Buddha och inte heller i Zen där man har buddhanaturen. Redan under sin livstid förberedde Buddha att hans kropp skulle placeras i olika stupas och dyrkas och vara föremål för pilgrimsfärder. I sydbuddhismen kan man göra tillbedjan till Buddha men egentligen är det Buddhas kraft som på något sätt finns kvar i stupor och statyer. En invigningsritual ger kraft år Buddhastatyn.

14 Tillbedjan i Mahayanabuddhismen
De olika himmelska buddhorna tillbeds, speciellt Amitabha/Amida som har ett eget paradis (västra). Dessa fem Jinas tillbeds mer eller mindre. Det finns en jina i varje väderstreck och en i mitten. De har gått ed på att hjälpa alla som har tillit till dem till pardiset. Bodhisattvorna finns både i en himmelsk tillvaro och på jorden och kan hjälpa andra med sitt överskott av karma. Maitreya: Är den framtida Buddha som ska komma till jorden. Han finns nu i en himmel. Avalokiteshvara är den mest populära bodhisattvan och personifikationen av omsorg och medlidande. Han tillbeds mycket i Tibet. I Kina och i Japan har han förvandlats till en kvinnlig gud Guanyin i Kina och Kannon i Japan.

15 Forts. Tārā är den kvinnliga bodhisattvan för omsorg och medlidande och föddes traditionellt ur en tår fälld av Avalokiteshvara. Hon är mycket populär och dyrkad i Tibet. Amitābha: Det är den viktigaste kulten av en himmelsk buddha. Hans paradis kallas för Sukhāvāti, eller Det västra paradiset. För att återfödas i hans himmelska rena land behöver man bara recitera hans mantra: namu amida butsu, och tro på honom. Det närmar sig en gudsdyrkan liknande kristendom etc. Akshobhya: Han har också en buddhasfär, Abhirati, men den är knappast tillämpad alls idag. Han kan dock ibland stå i centrum av en mandala som Ādibuddha i t ex Kalachakras mandala. Han bildar tillsammans med Ratnasambhava, Amoghasiddhi, Amitabha och Vairocana de fem jinas som står för bl a kosmos ordning och ursprung. Bhaishajyaguru är medicinbuddhan som man ber till för god hälsa.

16 Visualisering, pilgrimsfärder, högtider
Visualisering är mycket viktig i alla ritualer i tantrisk buddhism. Man får en visualiseringsgudom, yi-dam när man invigs i den tantriska buddhismen. Den finns i en mandala som man också initieras i. Vidare får man ett mantra som hör till gudomen. Med hjälp av visualiseringen så ser man gudomen framför sig och bygger upp en bild av gudomen genom att recitera en text som hör till. Texten beskriver mandalan och de enskilda gudomligheter som finns där. Mandalan beskriver verkligheten som en plan yta. Sedan ska man identifiera sig med gudomen och på så sätt få del av gudomens egenskaper och krafter. Pilgrimsfärden är en mycket viktig händelse som är knuten till de fyra ställen där Buddha föddes (Lumbini), blev upplyst (Bodh Gaya), gav sin första predikan (Sarnath) och där han avled (Kushinagara).

17 Högtider i sydbuddhismen
Alla buddhistiska traditioner firar Buddhas födelse, hans uppvaknande och hans parinirvana. Det är Vesak,som firas på fullmånedagen i april/maj. Man firar också Buddhas första predikan som firas av munkarna, den markerar början på regnperioden. Man firar också när Buddha gav de 227 levnadsreglerna för munkar Templet (vihara) är centrum i tempelkomplexet som även inrymmer utrymmen för munkarna. Det har också en hall som används tillsammans med lekmännen. Den kan också fungera som skola. Det kan också finnas en avdelning för kvinnliga asketer, som inte får kallas nunnor i theravada. Lekmännen kommer till templet för att tillbedja Buddha statyerna. Lekmän kan även tillfälligt leva som munkar vid uposatharitualen

18 Buddhismen och den moderna världen.
Modernistisk buddhism på Sri Lanka har också kallats protestantisk buddhism. Reaktion mot kristen mission efter den brittiska ockupationen 1815. Den buddhistiske engelsmannen Anagarika Dharmapala försökte stärka buddhismen genom att minska skillnaden mellan munkar och lekmän Socialt engagerad buddhism har förekommit i bl a Sri Lanka där man utvecklade en modell Sarvodayas fyra ädla sanningar för att strukturera en bys utveckling. I Vietnam ledde den socialt engagerade buddhismen till själmordsbränningar under Vietnamkriget. I Tibet har Dalai Lama drivit en icke-våldspolitik i samband med det buddhistiska budskapet.

19 Forts. Buddhistiska ledare har använt buddhismen som argument för miljöpolitiken som bygger på en kombination av meditation, etik och vishet. Buddhismen återuppblomstring i Indien bygger på B.R. Ambedkars tolkning av buddhismen. Han omvände sig till buddhismen strax före sin död Han betraktade buddhismen som en sociopolitisk rörelse. Han var själv kastlös och verkade för deras sak och ansåg till slut att den enda vägen ut från kastsystemet var omvändelse till buddhismen. Flera miljoner gjorde det tillsammans med honom och de finns kvar i Indien idag. Det har ibland kommit till konflikter mellan dem och de tibetanska buddhisterna. Buddhismen har spridits till västvärlden fr a under de senaste årtiondena, kanske främst med tibetanska lamors resor och grundande av buddhistcentra.


Ladda ner ppt "Buddhismens spridning ut ur Indien"

Liknande presentationer


Google-annonser