Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carin Håkansta, Forskningssekreterare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carin Håkansta, Forskningssekreterare"— Presentationens avskrift:

1 Carin Håkansta, Forskningssekreterare
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

2 FAS stödjer grundforskning och behovs-styrd forskning inom:
Arbetslivets inriktning och utveckling Arbetsmarknad Arbetsorganisation Individens hälsa och levnadsvillkor Arbete och hälsa Folkhälsa Samhällets regelverk och trygghetssystem Välfärd Omsorg och sociala relationer

3 Beviljade anslag 2006–2008 (mnkr)
Omsorg och sociala relationer Välfärd Folkhälsa Arbetsmarknad Arbetsorganisation Arbete och hälsa

4 FAS har ett nationellt samordningsansvar för forskning inom följande områden:
Funktionshinder och handikapp Internationell migration och etniska relationer (IMER) Äldre Socialvetenskaplig alkoholforskning Barn och ungdomsforskning; Dessutom: FAS har ett bevakningsansvar för forskning inom EMF/elöverkänslighet FAS delar med VINNOVA och AFA ”vårdnadsansvar” för arbetslivsforskning..

5 Statliga forskningsfinansiärer
Statliga forskningsfinansiärer. Resurser för forskning 2007, cirka 7 miljarder kronor (”före proppen”) FAS 6 % Formas 12 % 55 % VR Vinnova 27 %

6 Centrala finansiärer för arbete, folkhälsa och välfärd
FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Vinnova Verket för innovationssystem, VR Vetenskapsrådet, Forskningsrådet Formas Riksbankens jubileumsfond AFA-försäkring/ KK-Stiftelsen Vårdalstiftelsen Europeiska socialfonden/ESF EUs ramprogram + European Research Council Industrin och offentlig sektor Lärosätenas basanslag

7 FAS årlig budget på c:a 450 mkr
För 2010 satsades c:a 80 mkr på projekt 1 febr 2010 inkom 820 projektskisser Cirka 25% går fullständig ansökan I slutändan beviljas 1/8 – 1/9 projekt Över 1400 projekt i projektkatalogen 1/3-del av resurserna långsiktiga Internationalisering och jämställdhet hög prioritet Föryngring & generationsskifte angeläget

8 FAS organisation Verksamheten leds av en huvudsekreterare
Styrelsen består av forskare (majoritet) och allmänföreträdare FAS har sju beredningsgrupper/PK Kansliet (22 anställda) har till uppgift att bistå rådets beredningsorgan, administrera projektstocken, medverka i utvärderingar och analyser samt bidra till kunskapsspridning och dialog

9 Prioriteringskommittéer
Arbete, familj och hälsa Arbete, miljö och hälsa Arbetsmarknad Arbetsorganisation Folkhälsa Omsorg och sociala relationer Välfärd och socialförsäkring Jämställdhetskommitté Publikationskommitté + ad-hoc kommittéer för större satsningar: centra/programstöd

10 Stödformer Forskning Kunskapsförmedling Internationalisering
Projektbidrag Programstöd Postdoc-bidrag Anställningar Forskningscentra Kunskapsförmedling Nätverk Konferenser/symposier Publikationsbidrag Internationalisering Resebidrag Utlandsstipendier Gästforskarbidrag Planeringsbidrag för EU-ansökningar

11 Projekt, program, centra
Projektstöd Typiskt: 3 år x 1 mnkr = 3 mnkr Programstöd Max 2 perioder X 3 år x 2 mnkr = 12 mnkr Centrumstöd (oftast) 2 perioder x 5 år x 5 mnkr = max 50 mnkr

12 Beviljade medel för projekt och postdoc 2008 fördelat på vetenskapsområde och ämne (mnkr)
* t.ex. pedagogik, demografi och ekonomisk historia ** t.ex. kliniska vetenskaper och miljömedicin

13 Största bidragstagare 2009

14 Största bidragstagare 2007-2009

15 Bedömningskriterier projektansökningar
Har FP hög vetenskaplig kvalitet? Har FP originalitet och nyhetsvärde? Finns klar & intressant frågeställning? Teoretisk översikt/relevant forskning? Adekvat material & metod för fo-frågorna? Sökandes/gruppens/miljöns kompetens/CV FP relevans/centralitet för FAS mål Är forskarens track-record i FAS OK? Behövs etisk prövning? Kommunikationsplan – ej krav men viktigt

16 Beredningsarbete, jäv och beslut
Vetenskaplig kvalitet, relevans, rättsäkerhet och krav på likvärdighet i beredningen Beredningsgruppernas centrala roll Främja jämställdhet i beredningsgrupperna Respekt för olika diskurser & metoder Minst en extern sakkunnig per ansökan Nya regler för att minska jäv Yttrande med tydliga beslutsförslag Slutberedning av förslag till FAS styrelse Beslut av FAS styrelse i mitten av november Översyn av beredningsmodell/ it-stöd

17 Faktorer som kan spela roll i utvärderingen (projekt) 1
FAS ansvarsområden Logik grundantaganden, hypoteser, preliminära resultat Nydisputerade + enmansprojekt ibland negativt Tydlighet Tidigare genomförda lyckade projekt Praktisk betydelse Område där kunskap saknas Undersökning på nytt sätt Upparbetade kontakter med medverkande Meriter inom forskningsområdet Möjlighet att följa utvecklingen över tid Rimlig budget i förhållande till det som ska göras + kompetens och ålder. Personaluppsättning som passar projektets omfattning

18 Faktorer som kan spela roll i utvärderingen (projekt) 2
Vetenskapliga produktionen inom forskargruppen Referensernas aktualitet; är de kompletta? Felaktigheter i beräkning/ för låg budget Är det redan gjort? Kritisk hållning till studieobjektet För stort grepp? Oklarheter i genomförandet Känna till existerande forskning Saknas nödvändig kompetens i gruppen? Har internationellt relevant forskning tagits med? Ibland önskas minst en heltidsanställd Möjligt att genomföra inom den uppgivna ramen?

19 Vad är ett FAS centrum? Strong research environments considered internationally top level in their research field or environments, believed to reach international top position given additional support. Will contribute to the revitalisation of research. Falls within FAS’ research areas of responsibility. Active involvement of the applying higher education institution (university/university college) + integral part of the strategic planning of the institute + commitment of at least 50 % co-financing : e.g. work spaces, working time of researchers and other personnel as well as financial contributions to research or infrastructure. Institution expected to take responsibility for future funding of the centre when FAS funding ends.

20 Internationell utvärderingspanel FAS centra
Evaluate the overall quality of the application. 5. Outstanding and internationally competitive (e.g., high level publications/track record and strong international visibility) 4.Excellent and highly competitive (e.g. good publication impact/track record and good international visibility 3. Very good but not quite competitive compared to the leading group 2. Good but needs more work to be competitive 1. Insufficient quality to compete for funding

21 Externa bedömare (3 per ansökan) i andra steget
• Evaluate the individual excellence of the researchers involved and the quality of the research accomplished • Evaluate the quality of the proposed research, the scientific potential and its relation to the international research forefront • Evaluate the organisational structure described and leadership potential • Evaluate the overall quality of the application Is it a centre? What kind of organization is described in the application? Do the researchers work together in close collaboration or are they researchers working on related topics in different university departments? Integrated research programme? Is the research programme described as a coherent programme in which the researchers will be working on complementary projects with a common scholarly focus? To what extent does the research programme consist of ‘more of the same’ vs. ‘new ideas or strategies’? Interdisciplinarity? To what extent does the research programme described include an interdisciplinary perspective?

22 Beviljade FAS centra 2007: 8 FAS centra (4 à 5,5 mnkr, 4 à 5 mnkr)
GU, Umeå, KI x 2, Lund, SU x2, LiU 2 äldrecentra (1 à 10 mnkr, 1 à 5 mnkr) Lund, KI 2009/10: 3 arbetslivscentra (5 mnkr) Uppsala, SU/KI, Gävle Spridning över FAS ansvarsområden folkhälsa (4), funktionshinder, IMER, välfärd, arbetsmiljö (2), arbetsliv (ergonomi, stress, arbetsrätt)

23 FAS Programstödsutlysningar
Antal beviljade 2001 Arbetsliv, familj och reproduktion 3 Arbetsmarknad, utbildning och välfärd 2 Arbetsliv och hälsa Yrkesmedicin och yrkeshygien Psykisk ohälsa och samhällsförändring 2002 Funktionshinder och handikapp 1 Välfärdsstatens organisering Internationellt komparativa studier 2004 Interventionsforskning Arbetskraftsutbud och arbetskraftsförsörjning Arbetsorganisation Barns levnadsvillkor 2006 Äldre och åldrande 5 Hälsoekonomi 2007 2009 Barns hälsa Övervikt, kost och motion Försäkringsmedicin Funktionshinder IMER ANT Arbetsliv 4

24 TACK FÖR MIG!


Ladda ner ppt "Carin Håkansta, Forskningssekreterare"

Liknande presentationer


Google-annonser