Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturnämndens stödformer och kriterier 2012-02-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturnämndens stödformer och kriterier 2012-02-01."— Presentationens avskrift:

1 Kulturnämndens stödformer och kriterier

2 Kulturnämndens stödformer 2012 Översikt – Kulturnämndens stöd Stödform Kulturstrategiska uppdrag (KSU) Utvecklingsprojekt Arrangörsstöd Tillväxtmedel Biografstöd EU-projekt Arbets- och kulturstipendier K-peng Frispel Gästateljéprogram Utställningsersättning till Konstfästen Internationella stipendier Konstvandringar Tkr/år

3 Kulturnämndens stödformer Kulturstrategiska uppdrag KSU Tkr/år: Handläggning/beslut: Sekr/KN Ansökes: 3-åriga stöd med ansökan 1 gång/år Begränsning: nej

4 Kulturnämndens stödformer 2012 Kulturstrategiska uppdrag KSU - kriterier Bidra till social hållbarhet Ökad sysselsättning Stärka civilsamhällets kapacitet Stärka barns- och ungas uttrycksformer och delaktighet i kulturlivet Generella bedömningsgrunder geografisk spridning - förmåga att förmera resurser - total finansieringsbild - potential att bidra till kunskapsbildning och metodutveckling i regionen - ambitioner för spridning av resultat samt dokumentation

5 Kulturnämndens stödformer Utvecklingsprojekt Tkr/år: Handläggning/beslut: Sekr/KN Ansökes: 2 ggr/år (15 mars & 15 sept) Begränsning: Investeringar i lokaler eller utrustning, Resebidrag vid internationella utbyten

6 Kulturnämndens stödformer 2012 Utvecklingsprojekt - kriterier Ett kulturprojekt är tidsbegränsat Processen intressantare än färdiga produktionen Kulturnämnden prioriterar nytänkande – gränsöverskridande – spridning – regional potential – nära och fjärran – medfinansiering

7 Kulturnämndens stödformer Frispel Tkr/år: (Framtidens kultur) Handläggning/beslut: Extern jury/KN Ansökes: 3 ggr/år (30 mars, 15 sept & 15 nov) Begränsning: nej

8 Kulturnämndens stödformer 2012 Frispel - kriterier Kulturella innovationer Ges företrädelsevis till nya kulturaktörer som ej tidigare sökt stöd av kulturnämnden Kulturnämnden prioriterar projekt i uppbyggnadsfas – samarbeten över gränserna – nya arbetsmetoder – nya deltagandeformer

9 Kulturnämndens stödformer Biografstöd Tkr/år: Handläggning/beslut: Sekr/KN Ansökes: 4 ggr/år (15 feb, 15 maj, 15 sept & 15 nov) Begränsning: Teknikstöd, skolbio

10 Kulturnämndens stödformer 2012 Biografstöd - kriterier Stöd till nya visningsformer Stöd för att nå nya publikgrupper Kan sökas av biografer oavsett driftsform Kan sökas för fortbildning Stödet uppmuntrar särskilt -samarbete biograf-kommun-näringsliv-föreningsliv -delregionala samarbeten -oväntade samarbeten -spridning av metoder och goda exempel -kulturell mångfald, jämställdhet, internationalisering, tillgänglighet

11 Kulturnämndens stödformer Tillväxtmedel Tkr/år: (Kfb) Handläggning/beslut: KFb Fyrbodal, GR, Sjuhärad & Skaraborg Inriktning och användning beslutas av respektive kommunalförbundsdirektion

12 Kulturnämndens stödformer Arrangörsstöd Tkr/år: Handläggning/beslut: Kultur i Väst Ansökes: 2 ggr/år (vårtermin & hösttermin) Krav på kommuner: Barnkulturplan Samordnare/Kontaktperson Barnkulturgrupp

13 Kulturnämndens stödformer 2012 Om arrangörsstödet Gäller för engagemang av professionella utövare inom kultursektorn riktat till barn och unga 3-19 år Stöttar kommunens arbete med kultur för barn och unga, att möjliggöra den regionala kulturvisionen samt skapa infrastruktur kring barn- och ungdomskultur Det regionala arrangörsstödet fördelas i huvudsak i två grupper: subventionsstöd och omkostnadsstöd

14 Kulturnämndens stödformer K-peng Tkr/år: Handläggning/beslut: KulturUngdom Ansökes: Löpande, beslut inom en månad Begränsning: Musikinspelningsstöd Betygsgrundande skolprojekt Interna/slutna medlemsarrangemang Inköp av utrustning

15 Kulturnämndens stödformer 2012 Kriterier för K-peng KulturUngdoms målgrupp: år och vara bosatt/verksam i VG- regionen Riktar sig till kulturarrangörer, musik-/kulturföreningar och kulturutövare inom VG-regionen Arrangemang och projekt ska vara av offentlig och ideell karaktär Projekt ska planeras, genomföras och utvärderas av målgruppen Är ett projektbidrag och kan inte sökas för ordinarie verksamhet. Ska generellt beröra fler kommuner än hemkommunen, specifikt om summan som ansöks överstiger kr Betalningsmottagare med organisationsnummer när summan som ansöks överstiger 5000:- Rapport med ekonomisk redovisning till KulturUngdom efter proj.

16 Kulturnämndens stödformer EU-projekt Tkr/år: Handläggning/beslut: Sekr/KN Ansökes: Löpande Begränsning: Medfinansiering av EU-projekt, del av medfinansiering

17 Kulturnämndens stödformer Internationella stipendier Tkr/år: 200 Handläggning/beslut: Sekr/KN Ansökes: 2 ggr/år (15 mars & 15 sept) Begränsning: Högst 50 procent av totalkostnad

18 Kulturnämndens stödformer 2012 Internationella stipendier - kriterier Syfte: stödja internationellt engagemang inom kultursektorn i Västra Götaland. Kan sökas av personer verksamma inom kultursektorn i Västra Götaland. Ska bidra till fördjupad kontakt med regioner som Västra Götalandsregionens kulturnämnd har samarbetsavtal med (Michoacán och Querérato i Mexico, delstaten Karnataka i Indien och Alexandria i Egypten) Avser resa och uppehälle

19 Kulturnämndens stödformer Arbets- och kulturstipendier Tkr/år: Handläggning/beslut: Jury/KN Ansökes: 1 gång/år (15 dec) Kulturnämnden utser årligen sex arbetsstipendiater för att uppmärksamma utmärkta insatser i Västra Götalands kulturliv. Förutsättning: sökande/föreslagen är verksam inom kulturlivet i Västra Götaland. Syfte: uppmuntra nyskapande och gränsöverskridande verksamhet. Delas ut till personer som gör eller har gjort utmärkta insatser i kulturlivet.

20 Kulturnämndens stödformer Gästateljéprogram Tkr/år: 600 Handläggning/beslut: Jury/KN Ansökes: 4 ggr/år Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger konstnärer och konsthantverkare i Västra Götaland möjlighet att söka stipendium för att arbeta och bo utomlands under tre månader.

21 Kulturnämndens stödformer Konstvandringar Tkr/år: 150 Handläggning/beslut: Sekr/KN Ansökes: Löpande Västra Götalandsregionen ger stöd till alla konstvandringar som har kommunalt stöd. Lika stort stöd som kommunen gett till vandringen Ansökan för stödet kan göras löpande. Ingen särskild blankett behövs, endast en verifikation på att konstvandringen har ett stöd från aktuell kommun

22 Kulturnämndens stödformer Utställningsers. till Konstfästen Tkr/år: 500 Handläggning/beslut: Sekr/KN Ansökes: 1 gång/år Ersättning till konstnärer från Västra Götaland som ställer ut enskilt eller i grupp på Konstfästen

23 Kulturnämndens stödformer 2012 Sammanfattning: Kulturnämndens stödformer 13 stödformer Totalt årligt stöd från nämnden uppgår till tkr, plus tkr i stöd från samarbetsorganisationer För mer information:

24 Kulturnämndens stödformer 2012 Vänstra bilden på s. 3 Modern Dance ¬ 2283, av Lieven SOETE Creative Commons BY-NC-SA 2.0 Mittenbilden på s. 3 love at first sight, av Camil Tulcan Creative Commons BY-NC-SA 2.0 Högerbilden på s. 3 De Notenkraker, av Haags Uitburo Creative Commons BY-NC-SA 2.0 Bilden på s. 7 Pinball Bumpers, av Tom Rolfe Creative Commons BY-SA 2.0 Bilden på s. 9 Ladies and gentlemen, please take your seats, av atomicjeep Creative Commons BY 2.0 Bilden på s. 10 Entropy ≥ Memory. Creativity ², av Joël Evelyñ & François Creative Commons BY-NC-ND 2.0 Bilden på s. 14 The New Covenant, av Shavar Ross.com Creative Commons BY-NC-ND 2.0 Vänstra bilden på s. 16 European Union, av motiqua Creative Commons BY 2.0 Högra bilden på s. 16 carte ancienne - Europe (Alexandre Vuillemin ), av Histoire Postale Creative Commons BY-NC-SA 2.0 Bilden på s. 20 rooms for rent, av Vilseskogen Creative Commons BY-NC 2.0


Ladda ner ppt "Kulturnämndens stödformer och kriterier 2012-02-01."

Liknande presentationer


Google-annonser