Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS Akademi 14 april MMS TV-panel Tobias Lidholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS Akademi 14 april MMS TV-panel Tobias Lidholm."— Presentationens avskrift:

1 MMS Akademi 14 april MMS TV-panel Tobias Lidholm

2 MMS TV-tittarpanel Basundersökningen –Genomförande –Användning –Vägning Panelen –Panelmatris, balansering –Vägning –Rekrytering och installation –Administration och underhåll Rapportering av tittandet –Kontroller –Definitioner –Framtid

3 Basundersökning - genomförande 4500 intervjuer per termin samt 1000 rekryteringsintervjuer med 20-24 åringar. –Fältperiod feb-april och sept-nov –12 veckor per termin –Aviseringsbrev –Telefonintervjuer Syfte: –Kartläggning av befolkningen –Underlag för framräkning av tittarsiffror –Rekrytering av panelhushåll

4 Basundersökning - processflöde

5 Basundersökning - Vägning Process: –Hämta källdata från andra undersökningar. –Beräkna universum för hushåll och individer. Individuniversum = SCBs individuniversum Hushållsuniversum = Individuniversum / medelhushållsstorlek –Tilldela vikter till hushåll och individer. Syfte: –Att få basundersökningen så representativ som möjligt.

6 Basundersökning - Vägning Hushåll –Rimvägning på: Hushållsstorlek (Källa: Hushållens Ekonomi (HEK)) Bostadstyp (Källa: Boende, byggande, bebyggelse från SCB) LKF (län, kommun, församling – koefficienter från SCB) –Projicering till hushåll i riket. Individer –Förvägning till hushållsvikt - Alla individer i samma hushåll får en och samma vikt, därefter delas de upp på unika individer. –Rimvägning på: Ålder Kön LKF –Projicering till individer i riket.

7 Vägning av panelen målmatris våren 2010 Hushållsnivå – primära kontrollvariabler: Vägning i grupperna Pay och Non-Pay enligt matrisens alla celler: –Utbildningsnivå –Uppskattat TV-konsumtion –Familjesituation Pay betalar för sitt utbud. Non-Pay betalar ej för sitt utbud / ingår i hyran. Individnivå – sekundära kontrollvariabler: Kön/Ålder Familjesituation (andra kategorier än i matrisen) Urbaniseringsgrad (H-regioner) Panelmedlemmarna har dagliga vikter då de tittat på TV. Varje panelmedlem representerar ca 3500 individer I befolkningen.

8 Panelmatris Aktuell panelmatris för mars. –Målet för antal installerade hushåll –Faktiskt antal installerade hushåll aktuell månad Grå celler - antal installerade hushåll i varje cell. Vita celler – toleransgränser för antal hushåll i varje cell. –Undre och övre gräns för antal hushåll i resp. cell Rödmarkerade celler i obalans. –Värdet över högsta toleransvärde innebär att ett antal hushåll måste avinstalleras. Om värdet ligger under lägsta toleransvärde så måste ett antal hushåll rekryteras.

9 Vägning av panelen Kontrollvariabler hushåll (primära)

10 Vägning av individer i panelen Alla individer i samma hushåll har samma ingångsvikt (hushållsvikten). Därefter delas individerna upp och rimvägning sker på variablerna: –Kön –Ålder –Urbaniseringsgrad –Familjesituation Hushåll 20-44 år, utan barn Hushåll 45+ år, utan barn Småbarnshushåll, barn 0-6 år Skolbarnshushåll, barn 7-19 år Sedan slås individerna ihop till hushåll igen.

11 Vägning av panelen Kontrollvariabler individer (sekundära)

12

13 Rekrytering av hushåll till panelen När behov av ett visst hushåll enligt matrisen uppstår. Bas med hushåll som visat intresse i BU-intervjun. Telefonsamtal till aktuellt hushåll, besvara rekryteringsformulär. Skriftlig information, frågeformulär samt intresseformulär. När intresseformulär kommit in så läggs hushållet in som ett installationsjobb hos aktuell tekniker.

14 Installation av panelhushåll Teknikern ringer hushållet och bokar tid för installation. Teknikerna har med sig en bärbar dator med hushållets svar på de frågor som ställts. Med hjälp av datorn konfigurerar/programmerar teknikern mätarna som installeras på hushållets samtliga TV-apparater. Teknikern uppdaterar samtidigt demografi, utbud och teknik i sin dator. Vi kommande besök finns all data om hushållets status lagrat i teknikerns dator.

15 Rekryterade/Installerade och avinstallerade hushåll

16 Hushållens medverkan Hushållen måste meddela Nielsen om: De köper ny TV. De ändrar kanalutbud. De ändrar mottagningssätt. De kopplar bort basenheten för mätaren som är kopplad till telefonjacket. De har fel på TV:n eller annan tekniskt utrustning. Familjeförhållanden ändras. Omkoppling av telefonen sker. De ska ha semester. De ska flytta.

17 Validering av peoplemeter-data Innan beräkningarna av tittandet kan göras så görs en noggrann validering av och kvalitetskontroll av datat. –Både på individ- och hushållsnivå. –Dagligen men också över längre perioder. Kontroller: –Oregistrerat tittande (tittande utan någon tittare registrerad). –Okalibrerat tittande (tittande på okänd kanal). –Om någon individ ej tittat på TV under en vecka. –Om TV:n står på länge utan att någon tittare är registrerad.

18 Validering av peoplemeter-data Fler kontroller: Om hushållet ändrar någon inställning på TV:n. Om någon mätare kopplas bort. Om hushållet skaffar ny teknisk utrustning. Om hushållet flyttar utrustning från en TV till en annan. Om hushållets ändrar mottagningssätt.

19 Kvalitetsundersökningar Genomförs per telefon 2 gånger per år med samtliga hushåll i panelen. Syfte –Beräkna mått på exakthet (panelriktighet) för korrekt registrering av tittande, dvs. hur väl man sköter in- och utloggning vid TV-tittande. –Jämföra angiven tittarstatus med faktiskt tittarstatus i mätaren. –Uppdatera demografi och information om TV-relaterad utrustning. –Komplettera med nya frågor kring tänkbara bakgrundsvariabler. –Dubbelkolla viss status, exempelvis Text-TV användning.

20 Kvalitetsundersökningar Panelriktighet –De individer som tittat på TV och varit registrerade. (A) –De individer som tittat på TV utan att vara registrerade. (B) –De individer som inte tittat på TV men ändå varit registrerade. (C) –De individer som inte tittat på TV och inte heller varit registrerade. (D) 90 % gör helt rätt (resultat från hösten 2009) IndividerA Tittat & tryckt B Tittat & ej tryckt C Ej tittat & tryckt D Ej tittat & ej tryckt Totalt Alla8151638513222485 Endast IP59195264081120

21 Dataskydd i mätarna Dagens mätare: Eurometer – mäter via frekvens i TV:ns kanalväljare. TVM5 – mäter digitalboxar genom banneridentifiering. UNITAM – mäter via ljudmatchning. Mätarna är utformade för att: –Mäta tittandet korrekt. –Minimera förlust av data. –Undvika förvanskning av data. –Rapportera eventuella dataförluster. Rådata lagras i mätarens minne, mätaren har en batteriback-up om t.ex. elavbrott sker. Mätare som inte tömts (pollats) föregående natt töms nästkommande natt.

22 Viktiga definitioner Gäster representerar panelmedlemmar som tittar i andras hem. –Gäster registrerar ålder och kön samt ärver hushållets vikter och ingår ej själva i viktningen. Mätning sker i hemmet. TV-tittare – om man befinner sig i ett rum där TV:n är påslagen. Tittande tillfaller den kanal som har det längsta tittarpasset, dock minst 15 sek. per minut. Beräkning av tittandet sker enligt MMS Gyllene Regler som presenterades på förra akademin.

23 Tack för idag! För mer information: –Tobias Lidholm – tobias@mms.se – 08-736 1006tobias@mms.se –MMS hemsida – www.mms.se – där finns tidigare akademi- presentationer, gratis vecko-, månads- och årsrapport, gratistjänsten HotTop och mycket mer.www.mms.se –Tag gärna del av vårt infomaterial!


Ladda ner ppt "MMS Akademi 14 april MMS TV-panel Tobias Lidholm."

Liknande presentationer


Google-annonser