Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG."— Presentationens avskrift:

1 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG

2 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG

3 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Uppdraget – livskraft, lönsamhet och lärande i nya och små företag rikstäckande komplement Näringsdepartementet har givit Almi Företagspartner ett uppdrag att skapa ett rikstäckande program för mentorskap som ett komplement till ordinarie rådgivning. ett års mentorskap beprövadtydligt strukturerad metod Nyblivna företagare erbjuds ett års mentorskap enligt en beprövad och tydligt strukturerad metod. kostnadsfritt bärkraftig affärsidétid engagemang Programmet är kostnadsfritt och öppet för alla som har en bärkraftig affärsidé och är beredda att avsätta tid och engagemang.

4 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Projektets mål… …är att stärka den enskilde företagaren i företagarrollen så att företagets förutsättningar till långsiktig överlevnad och tillväxt ökar.

5 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Verksamhetsidé och mål Att genom marknadskompletterande finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nyföretagare samt etablerade små och medelstora företag främja nyföretagandet och konkurrenskraften hos regionens företag. Koncernen • Drivs utan vinstsyfte • Aktiebolag • Finns i varje län • Ägs av stat och regional ägare

6 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Deras arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och de företräder cirka 55.000 direktanslutna företagare och 21 branschförbund. Deras medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar deras arbete.

7 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Vad är mentorskap?

8 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Mentorskap är: Metod för stöd och utveckling av nyföretagare Metod för systematisk överföring av kunskap, erfarenhet och handlingsmönster Metod för personlig utveckling hos både mentor och adept En ömsesidig relation Mentorn är ett filter, bollplank och ”tränare/coach” till adepten Mentorn är samtalspartner, inspiratör och kontaktbyggare Motivering och vägledning mot ett för bägge parter uppställt mål Inget juridiskt ansvar för någon

9 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Mentorskap bygger på: • Frivillighet • Ömsesidig respekt • Förtroende och tillit Mentorskap leder till: •Större mod och självsäkerhet •Ömsesidigt lärande i trygg miljö •Personlig utveckling •Bättre förståelse för andra människor •Utveckling och kreativitet •Bättre kommunikationsförmåga •Engagemang och öppenhet

10 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Vincent Van Gogh och Paul Gaugin ”En mentor kan visa vägen till rätt teknik, tydlig vision och personlig säkerhet” Paul Soderberg (konstexpert)

11 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Obi-wan Kenobi och Luke Skywalker ”Mitt livs dröm är att hitta den som hjälper mig att hitta mitt bästa jag.” Ralph Waldo Emerson

12 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Risker med mentorskapet: Det kan konservera gamla system genom att mentorn överför sina värderingar på adepten. För att minska denna risk ska adepten alltid vara den drivande. Ett tips är att mentorn ber att få adeptens frågor inför det stundande mötet mailade/faxade till sig i förväg.

13 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Utmärkande för en mentor: • Uppriktigt intresse för människor • Är mogen, erfaren och ödmjuk • Kan lyssna (det som sägs, kroppsspråk, det motsägelsefulla) • Gott omdöme och bra rykte • Bra lokalt/nationellt/internationellt nätverk • Engagerad • Vill berätta om egna misstag och framgångar • Serverar inte färdiga lösningar • Förmedlar kontakter • Hjälper till att se möjligheter TID Det viktigaste är att mentorn har TID! Utmärkande för en adept: • Tror på sin affärsidé • Vilja och förmåga att utvecklas • Är öppen för nya idéer och förändring • Ser mentorn som en resurs • Är den drivande personen i relationen • Ödmjuk • Vill definiera mål – affärsmässiga och personliga ENGAGEMANG Det viktigaste är ENGAGEMANG!

14 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Partner Företag Konsult Mentor Terapeut Coach Expert Person

15 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Hur går mentorprogrammet till?

16 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Process från början till slut 1.Intresseanmälan från adepter 2. Intervju med adepter resp. mentorer 3. Matchning av par 4. Gemensam kick-off 5. Telefonuppföljning efter 3 månader 6. Regelbundna kunskaps-/nätverksträffar 7. Avslutande enkät - attitydundersökning 8. Avslutning med diplom

17 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Krav på mentorer -Bedöms efter engagemang och förutsättningar att kunna avsätta tid. -Ska kunna avsätta tid under ett år för 1 träff i månaden à 1,5-2 timmar med en adept. -Det förutsätts att mentorn har erfarenhet, kunskap, affärssinne, nätverk. -Och hjärtat på rätt ställe! Krav på adepter - Företagen ska vara mellan 0-3 år - Företaget ska vara startat - Företaget ska bedrivas som huvudsysselsättning - Bedöms efter engagemang och förutsättningar för att avsätta tid

18 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Hur ska mentorn agera -Sätta upp mål tillsammans med adepten, så att ni vet vad ni vill åstadkomma tillsammans. -Var öppen, lyhörd, intresserad och uppmuntrande. -Svara på faktafrågor -Ge exempel -Ge aldrig råd -Dela med sig av erfarenheter -Dela med sig av nätverket -Utveckla adeptens förmåga att lösa problem -Det är adepten som har ansvaret och tar beslut – inte mentorn!

19 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Frågeteknik att använda ÖPPNA Använd ÖPPNA frågor •Hur… •Beskriv… •På vilket sätt… Undvik varför

20 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Hur ska adepten agera -Ta inget för givet. Fråga om allt! -Var öppen och ärlig mot mentorn. Kom gärna med kritiska synpunkter -Visa förtroende. Betrakta inte dina problem som för små. -Prioritera relationen till mentorn. Det finns t ex inte många goda skäl för att ställa in ett möte!

21 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Adeptfälla: •Lydig, vilja att vara andra till lags, vara omvärldsstyrd •Hänsynsfullhet, att inte vilja använda mentorn •Orealistiska förväntningar •Mentorberoende, inte klara av att ta besluten själv Mentorfälla: •Oro att inte vara behövd eller räcka till. •Tidsoptimism, du märker att du inte hinner med ditt åtagande men gör inget åt saken. •Överambition, du kan se möjligheter för din adept, tycka det går långsamt och vara frustrerad över att inte ha ansvar över besluten. •Förälskelse

22 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG ALMI:s roll •Bygga mötesarenan för alla intressenter •Sätta upp ramarna och spelregler för programmet •Rekrytera, utse och matcha mentorer/adepter •Marknadsföring •Uppföljning och verifiering •Ordna träffar för mentorer och adepter •Finnas som stöd i bakgrunden för mentor/adept par Nätverkets roll: •Stöd och inspiration för alla inblandade •Erfarenhets- och kunskapsbank •Kontakter inom en mängd branscher och områden

23 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Några tips och förslag för mentorsrelationen: •Adepten äger processen. •Bestäm er för hur ofta ni ska träffas och hur länge. •Använd era möten effektivt. •När ni inleder er relation sätt upp ett antal ämnesområden som ni kan ha som tema när ni träffas. Bestäm vid en träff vad ni ska fördjupa er i nästa gång. •Mentorn anger inte mål och takt, utan stöder adepten i hans/hennes val. Mentorns erfarenheter kan dock ge värdefull feedback. •Mentorn kan vara ett bollplank, någon att testa idéer på eller att använda som publik om adepten behöver träna inför en speciell händelse. •Mentorn är inte terapeut och bör inte heller anta den rollen. •Mentorn står inte i någon auktoritetsförhållande till adepten. Mentorn är inte handledare och har inte ansvar för adeptens handlingar. •Mentorn är inte en vän men kan naturligtvis utvecklas till att bli detta.

24 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG •Utvärdera era möten. Gav det någonting? Om inte, vad kan ni göra annorlunda? •Mentorn ska inte ge förslag eller lösningar, utan ska endast vara ett bollplank, besluten ska tas av adepten. •Sekretessavtal, handling ska upprättas. •Mentorn ska inte ha utgifter, t e x resor (adepten reser). •Mentorskapet ska vara tidsbegränsat - 1 år. •Adepten måste ha konkreta mål (får inte röra sig om att tjäna pengar, samvaro och dylikt). •Mentor och adept ska helst inte känna varandra. •Mentorn avgör vilka telefonnummer och mail som lämnas till adepten. •Sitt avskilt och ostört, träffen ska tidsbegränsas. •Träffar mellan mentor och adept ska bokas och planeras. •Telefonsamtal/mail mellan träffarna endast om mentorn medger det. •Adepten ska vara väl förberedd till mötena. •Mentorn ska minst en gång vara hos adeptens företag. Därefter ska adepten åka till mentorn.

25 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Några fällor att undvika: •Näringsfattig relation, adept bjuder inte in eller mentor greppar inte betet •Ombytta roller •Kompisfällan •Orealistiska förväntningar hos adepten eller mentorn •Lojalitetskonflikt •Bristande engagemang från endera parten •Kärlek •Sekretessen bryts •Mentor tar över

26 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Problem i mentorsrelationen Om ni märker att er relation inte fungerar, tveka inte att ta upp det. Det finns inget misslyckande i det. Ibland fungerar inte en ”konstruerad” relation. Utvärdera varför det inte fungerar, diskutera vilken typ av mentor adepten kan behöva och skiljs under värdiga former.

27 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Mötesstruktur för adept och mentor

28 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Mötet Låt träffarna bli cirka 1,5-2 timmar Adepten förbereder varje möte. Tänk över och skriv ner frågor som du vill diskutera. Maila över till mentorn Formulera mål för både personlig- och affärsmässig utveckling och följ upp dem med diskussion vid varje möte Om möjligt anordna träff på varandras arbetsplatser och lär er mer om varandra

29 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Struktur för samtal mellan adept och mentor -Följ upp tidigare samtal samt eventuell hemläxa (Hur har det gått?) -Ta upp aktuella problem och frågeställningar (Vad är nästa steg?) -Följ upp de långsiktiga målen (Framtiden) -Både adept och mentor bör föra ”dagbok” till stöd för uppföljningen av vad som gjorts och vad som ska göras -Bearbeta hela tiden affärsplanen (Behöver den revideras) -Återkoppla/utvärdera kontinuerligt (Ger era träffar det ni skulle vilja? Om inte, vad kan ni göra annorlunda?)

30 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Att ta upp på första mötet -Skriva sekretesskontrakt -Bakgrund mentor -Bakgrund/Affärsidé adept -Förväntningar på mentorskapet -Farhågor inför mentorskapet -Mål för året -Nästa möte samt mötesformer Ta gärna med denna info även i skriftlig form

31 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Att ta upp på andra mötet - Adeptens starka och svaga sidor – personliga och kunskapsmässiga - Grundläggande svårigheter i rollen som företagare. - Vilka möjligheter ser adepten för sitt företag? - Vilka problem/utmaningar står adepten inför? - Adeptens egen roll i dessa situationer. Att ta upp på tredje mötet och framåt… - Bearbeta affärsplanen kontinuerligt, strategiskt arbete samt dagsaktuella frågeställningar.

32 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Andra verktyg som kan användas istället för samtal - Förmedla kontakter - Läxor och uppföljning - Gå på seminarier/aktiviteter ihop - Bekräftelse, ex genom litteratur - Målbildsarbete - Enkla rollspel

33 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Hur kan vi lägga upp arbetet? NulägeÖnskelägeHandling Var är jag nu?Analys Vart vill jag?Mål Hur kommer jag dit?Aktiviteter Hur ska jag göra Planering NulägesanalysDefiniera problemÖverväg olika handlingsalternativ Utarbeta plan Genomförande Uppföljning ”Dagboken”

34 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Hur kan det gå ? Utveckling av företag & person Tid MÅL ? Stimulans Affärsplan Målinriktat arbete Tillväxt

35 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Sekretessavtal •Mentor/adept förbinder sig att behandla all lämnad information inom projektet som inte är offentligt känt eller för övrigt kan anses vara av känslig natur, såsom konfidentiell. •Mentor kan ej ställas till svars, varken ekonomiskt eller på annat sätt, för eventuella råd och förslag som han/hon genom projektet delgivit adepter eller andra mentorer. •ALMI Företagspartner och/eller Företagarna kan ej av adepten eller annan ställas till svars, varken ekonomiskt eller på annat sätt, för eventuella råd och förslag som ALMI Företagspartner och/eller Företagarna, mentor eller annan lämnat genom mentorprojektet. •Mentorn deltar under projekttiden på ideell bas och har därmed inga ersättningskrav från adept eller projektledning. Eventuell ersättning kan göras upp utanför projektet. •Riktlinjen är att mentorn och adepten bör träffas 1 gång i månaden under ca 1,5-2 timmar per gång. Mentor och adept nedan ämnar att efter bästa förmåga verka för att samarbetet dem emellan skall bli så givande och utvecklande som möjligt under projekttiden.

36 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Personuppgiftslagen (PUL) Den person du registrerar har vissa rättigheter enligt PUL. Dessa är som följer: -Personen skall vara införstådd med samt godkänner att personuppgifter registreras och behandlas i en databas. -Personen har rätt att få se den information som finns lagrad om henne/honom. - Om personen kräver skall alla personuppgifter tas bort ur registret.

37 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Goda råd inför mentorskapsåret •Formulera vad ni vill uppnå i relationen innan ni går in i projektet •Diskutera era förväntningar på samarbetet •Diskutera fram praktiska regler för samarbetet •Mentorn bör besöka adeptens arbetsplats •Adepten bör föra en mentordagbok där ni antecknar information och framtida diskussionsämnen. •Läxor och uppföljning •Gå på seminarier/aktiviteter ihop •Förmedla kontakter •Ta initiativ till regelbundna avstämningar. Fungerar det bra – eller ska vi göra något annorlunda?

38 www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG Tack för oss! Frågor?


Ladda ner ppt "Www.mentoregetforetag.se MENTOR EGET FÖRETAG KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG."

Liknande presentationer


Google-annonser