Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudien - webbprojektet 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudien - webbprojektet 2011"— Presentationens avskrift:

1 Förstudien - webbprojektet 2011
Kommunikationsavdelningen

2 I förstudien har vi Inventerat behov Från förstudien 2008
Behov som framkommit under webbprojektets gång, Behov som identifierats vid workshoparna januari-februari 2011 Granskat tekniska möjligheter Vad finns redan nu på Lnu? Vad finns på marknaden? Tittat på befintliga intranät vid Lnu: SJÖ, ELNU m fl

3 Behovsinventering – läget 2008-2010
Förstudien som gjordes i webbprojektet 2008 Vi har gått igenom och studerat de behov som framkom i webbprojektets förstudie. Vi har delvis återanvänt metodiken i de workshopar vi hållit 2011. Behov som framkommit under webbprojektets gång, Vi har sammanställt de behov och önskemål som webbprojektet samlat in de senaste åren. Sammanställningen av tidigare identifierade behov finns i form av userstories på

4 Behovsinventering – läget 2011
Tre workshopar Miniworkshop med informatörsnätverket (20 deltagare) Praktisk workshop med representanter från olika personalkategorier och organisatoriska delar (20 deltagare) Ledningsworkshop med prefekter, avdelningschefer, administrativa chefer från olika organisatoriska delar (12 deltagare) Vi har i stor utsträckning använt samma metodik under de här workshoparna som man använde i webbprojektets förstudie 2008.

5 Behovsinventering – då och nu
I stor utsträckning överensstämmer de behov som uttalades 2008 med de grundbehov som workshoparna identifierat nu. Den stora skillnaden är att man nu ser ett stort behov av deltagande och dialog från både medarbetare och chefer på intranätet. Det är inte längre sändarperspektivet som är i fokus. De behov som tillkommit är: Möjligheten för alla medarbetare att skapa nyheter och sidor på ett enkelt sätt. Möjligheten för alla medarbetare att kunna kommentera och diskutera artiklar och nyheter. Möjligheten att inom en grupp delta i egna (slutna) diskussioner och inom gruppen kunna dela dokument med varandra på ett enkelt sätt.

6 Teknikinventering – befintliga system vid Lnu (1)
Vi har bedömt i vilken grad våra befintliga verktyg kan tillfredställa våra behov av intranät: Vårt webbredigeringsverktyg Polopoly, Mycket går att bygga, men det är delvis krångligt Två lärplattformar (LMS); Blackboard 9, Moodle (2) Många funktioner finns, kan ev. användas i kombination med vår befintliga polopolyinstallation. Vårt bloggverktyg Wordpress Kan tillfredsställa några specifika behov – t ex lätt för många att delta.

7 Teknikinventering – befintliga system vid Lnu (2)
En viktig fråga att beakta om vi väljer att integrera våra befintliga system är: Kan vi göra det så enkelt och tillgängligt så att det verkligen blir använt? En Excel-fil med en sammanställning av våra bedömningar per system finns på

8 Teknikinventering – andra system på marknaden
Det finns en uppsjö system på marknaden att titta på. Dels finns stora system som påverkar hela vår IT-infrastruktur Dels finns många mindre system som var för sig skulle kunna tillfredsställa något/några av våra identifierade behov Stora system som på lite längre sikt skulle kunna ge oss intranätfunktionen, men som också berör hela vår IT-struktur, är t ex Google Apps (då binder vi upp oss till Google) MS Office 365 (då binder vi upp oss mot Microsoft) Ett något ”mindre” val, som skulle kunna vara relevant är: Alfresco (open source – gratis, men ingen support garanterad…) Vi vet att det hela tiden kommer nya lösningar som vi behöver kunna integrera i framtiden. De flesta institutioner/enheter kommer sannolikt att ha egna lösningar som också behöver vara knutna till internwebben.

9 Teknikinventering – befintliga intranät vid Lnu
SJÖ använder sitt gamla intranät för både lärare och studenter. Webbsidor, länkar, dokument, kurs- och utbildningsplaner, länk till schemaprogram, eget bokningssystem mm.. ELNU använder bl a Moodle för forum, prenumerera på viss info, enkäter etc. Detta länkas in på befintliga internwebben. De använder också en extern bloggtjänst för nyheter. PPI använder en extern bloggtjänst för interna nyheter för att fler (inte bara polopolykunniga) ska kunna vara med och leverera innehåll. TEK testar att visa internwebbsida som förstasida i Outlook (alla på TEK använder pc). Inte infört än. UB testar intranät i Blackboard. Försöket har inte slagit så väl ut.

10 Bakgrundsmaterial finns på kommande bilder…

11 Sammanställning av behoven efter workshoparna
behov från Blå färg = behov identi-fierade vid lednings-workshop Svart färg = behov identi-fierade vid praktisk workshop

12 Prioriterade behov – med utgångspunkt från inventeringen
Nyheter och sidor 2b. Grupper Institutionsnyheter 3. Personaliserad förstasida Institutionssidor Skapa webbsidor på enkelt sätt (Nyheter och sidor med utgångspunkt från roller) Förbättrad sökfunktion Möjlighet att ge kommentarer. Kunna skapa diskussioner. Rättigheter Öppet för alla (i hela världen) Dokumenthantering (avgränsning?!) Öppet för alla som är inloggade vid Lnu Integration befintliga system vid Lnu Stängt (för alla utom de som tillhör aktuell grupp) 8a. Kalender/möten/schema 8b. Parlando Automatiskt tilldelad behörighet (beroende på tillhörighet) Manuellt tilldelat behörighet (beroende på egna val)

13 Prioriterade userstories från ledningsworkshopen
Som prefekt vill jag att de cirka 50 personer på NV som inte behärskar svenska har lika bra tillgång till infon som övriga.       Som prefekt vill jag att kostnader för kommunikation (SEK/student och SEK/anställd) inte skall vara mer än riksgenomsnittet för motsvarande service (xxx) vid våra konkurrerande lärosäten.       Som bibliotekschef vill jag hitta verktyg för kommunikationen med uppdragsgivare/biblioteksstyrelse så att de får en aktiv roll i produktionen.     Som bibliotekarie vill jag känna delaktighet i hela processflödet för att skapa en bättre produkt för bibliotekens användare       Träd med enkla ingångar - från verksamhetens/individens behov       Inloggning! Intern information som ej lämpar sig för spridning (personalinfo, hemlig/känslig info)       Minska ovidkommande/otrevlig mejlkorrespondens. Höja statusen på mejl!       Lätt att hitta       Ett verktyg som anpassas efter olika verksamheters behov.       Vision: Ett system som inte ersätter personliga möten. Ett system som raderar ut ortsgränserna.       Som dekan vill jag etablera nämndsnivåer         Kris         Dokument, riktlinjer         Projektforum (t ex lönerevision)         Driftsstörningar         Forum för varje avd, levande identitet.       Som anställd vill jag hitta information på ett enkelt sätt med en självklar pedagogisk struktur       Som anställd vill jag kunna ge och få mer riktad information /fler funktionsadresser?       Som chef/medarbetare vill jag samla information på ett ställe som är lösenordsskyddat.       Som lärare vill jag enkelt kunna hitta information om salar (utrustning mm)      

14 Prioriterade userstories från praktiska workshopen (1)
Som forskare vill jag kunna välja vilken info som ska skickas vart. Så att bara de som berörs får den per automatik Som lärare vill jag ha en gemensam kalender för att effektivt kunna boka möten med mina kollegor. Som lärare i en arbetsgrupp vill jag kunna samarbeta i ett dokument för att säkerställa att bara ett original finns i omlopp Som anställd vill jag kunna kommentera vad som meddelats så att min åsikt i en fråga blir känd. Som personal vill jag ha tillgång till både gamla och nya kursplaner för att kunna säkerställa rätt information till studenter.     Som anställd vill jag kunna hitta information om projekt/uppdrag och kontaktpersoner. För att snabbt och enkelt komma i kontakt med rätt personer t ex för gemensamma forskningsansökningar. Som lärare/doktorand/forskare vill jag kunna rapportera/informera om nuvarande verksamhet på webben internt för att andra ska veta hur arbetet fortlöper. Som medarbetare vid Lnu vill jag ha tillgång till en digital agora för att kunna engagera mig i en pågående debatt om vår verksamhet. Som forskare/doktorand vill jag ha tillgång till en gemensam kontaktyta/forum (m . Begr) För att arbeta med projekt (diskutera och spara dokument) Som anställd vill jag kunna ta del av ett kalendarie för min enhet för att se vad som är på gång . T.ex. besök, deltagande i evenemang.     Som anställd vill jag själv styra information och verktyg som är tillgängliga för mig så att allt jag behöver finns tillgängligt. Som anställd vill jag ha tillgång till praktiska funktioner t.ex. boknings/beställningsformulär kalender, tillgång till kursinfo etc. för att lätt kunna utföra mitt arbete.

15 Prioriterade userstories från praktiska workshopen (2)
Som anställd vill jag kunna diskutera och dela dokument med kollegor för att kunna få feedback och hjälp.     Effektivisera nyhetsflödet.   Institution/avd internwebb som startsida   Samlingssida med RSS-flöden.   Utbilda personalen bättre hur de skall använda internwebben, skype, yammer etc.   Mail/nyheter på webb (intern)   Kunna plocka ut vilka öppna seminarier jag vill från univ. Inte bara min egen inst. I ett kalendarium.   Kunna låsa vissa sidor.   Bättre tydligare info kommunikation inför studiestart 0 ännu bättre studiestart. (Nu är det oklart för många stud, lärare, admin.)

16 Samtliga userstories från ledningsworkshopen (1)
Som anställd vill jag kunna få information från övriga universitetet på ett enkelt sätt med en pedagogisk struktur Som chef vill jag kunna ha en internwebb som kan användas till ALL interninformation inom avdelningen och som är lösenordsskyddad. Som administratör vill jag lätt kunna hitta information på internwebben för att veta vad som gäller. Som administratör vill jag lätt kunna hitta vem på centrala förvaltningen jag ska kontakta för att få information. Som lärare vill jag lätt kunna byta salar och ta reda på information om salarna för att kunna planera undervisningen. Som administratör på FAK vill jag kunna sprida relevant information från HSV till berörda på institutionerna - kanske till nyckelpersonen. Som administratör på FAK vill jag kunna sprida relevanta beslut från nämnderna till institutionerna - kanske till nyckelpersonen. Som nämndskansli vill jag kunna sprida relevant information till studenter (ibland vissa studentgrupper). Som NÄK vill jag öka tillgänglighet för nämndledamöter för ex. handlingar och få bort en del av den praktiska dokumenthanteringen Som ledare vill jag skapa samhörighet Som dekan vill jag etablera/ha möjlighet att etablera nämndsnivå och kombinera inom och med institutionerna Som ledare vill jag ha tillfälliga projektforum ha ett intranät som är enkelt att använda kommunikation och information inom respektive nämnd/fakultet Som ledning vill jag kunna lägga ut information till medarbetare på ett intranät Som ledning vill jag kunna kommunicera via ett intranät Som ledare vill jag kunna presentera kansliet nämnder och fakulteter inåt och utåt på ett bra sätt få enkel tillgång till universitetets avdelningar och personal Som AC vill jag delge info som gruppen kan ta del av vid egen vald tidpunkt Som AC vill jag kunna hitta ledningsdokument som finns samlade strukturerat Som AC vill jag kunna hitta äldre publicerade dokument på enkelt sätt Som AC vill jag ha forum för diskussion inom specifik grupp Som människa vill jag att internkommunikationsverktyget (intranätet) kan ersätta mycket av mejlandet

17 Samtliga userstories från ledningsworkshopen (2)
Som medarbetare på stud vill jag att alla kurs-/programansvariga ska vara välinformerade om hur en terminsstart går till Som chef för stud vill jag att alla förändringar i tidsplaner/beslutsgångar blir tydliga och lätta att kommunicera Som antagningshandläggare vill jag ha ordning i Kursinfo/NyA för att ge bästa service till studenter och institutioner Som systemägare till t ex ladok/nya/kursinfo vill jag att allt ska funka och om inte - kunna informera om varför inte. Som medlem i kris-org vill jag kunna nå ut till alla stud och personal för att t ex utrymma lokalerna Institutionswebben kräver inloggning Möjliggöra för separata institutions/avdelningslösningar ex KU-rapport, kurs/lärarinfo. Som Ac vill jag få ut information som ej riktar sig till allmänheten som samtidigt når alla anställda oavsett var dessa befinner sig = S: ej aktuellt Som AC vill jag få ut information som ej ska nå allmänheten. Tex namnlistor för olika sektioner, tillbudsrapportering = känslig information Bättre struktur för interninformtionen. Enklare att hitta riktad information. Som bibliotekarie vill jag känna delaktighet i hela produktionsflödet. Aktiv kommunikation med styrelse (biblioteket) Som lärare/forskare vill jag ha möjlighet att bidra till materialet samt kontrollera tillgång (dvs vem sonm ser) Som xxxx (forskare/lärare) vill jag få info som är viktig för mig just vid ögonblicket är på plats, lättillgänglig och korrekt! Som prefekt vill jag att alla xxx cirka 50 pers på NV som inte behärskar svenska har lika bra tillgång till den info som finns. Som prefekt vill jag att kostnaderna (SEK/stud och SEK/anställd) inte ska vara mer än vid genomsnitt för motsvarande service vid våra konkurrerande lärosäten. En eller få ingångar att lägga in där man "taggar" var det hamnar.

18 Samtliga userstories från ledningsworkshopen (3)
Som prefekt vill jag ha ett forum för diskussioner där alla kan och faktiskt deltar aktivt i aktuella frågor Ett system som raderar ut ortsgränserna! Som prefekt vill jag ha en internwebb som inte ersätter personliga möten utan uppmuntrar/tvingar folk att delta vid personalmöten. Uppfylla enskilda institutioners behov (Lnu har stor bredd och variation - kräver lösning för alla) Tydliggöra - vem är vem - ansvar - kontaktpersoner Lättnavigerat snabbt & enkelt Administrativa dokument från central nivå som inte kan publiceras på nuvarande webb tex lokaldokument. Vill inte använda S:. Minska ovidkommande e-post inom Lnu Som administrativ chef vill jag minska mejlflödet pga att mejlen inte läses. Minska onödigt och otrevligt mejlande Som prefekt vill jag ha en möjlighet att olika grupper kan arbeta med gemensamma dokument - arbetsmaterial - och att detta är begränsat till gruppen. xxxx info från olika grupper IS, NGA, FED, FÄK osv Hur lösa interninfo - Lnu övergripande - institutionsövergripande - avdelningsövergripande Som AC vill jag få ut riktad information till grupper. Ett effektivt verktyg för att informera effektivt! Stor organisation. Närhet till verksamheten (intresse)

19 Samtliga userstories från praktiska workshopen (1)
som lärare vill jag nå rätt studenter och personal för att informera och kommunicera som anställd vill jag kunna prenumerera på olika flöden baserat på min roll för att känna att informationen jag får rör just mig som systemingenjör vill jag ha ett socialt nätverk med dokumenthantering som lärare vill jag själv kunna styra vilka verktyg som automatiskt laddas hos mig ... eller finnas lättillgängligt så att allt jag behöver finns nära som interaktionsdesigner vill jag att vi tar oss ordentligt med tid för datainsamling och identifiering av behov och krav för att internwebben ska bli användbar och använd som forskare vill jag se vilka andra projekt som ligger i röret för att själv kunna haka på om man är inom mitt område som anställd vill jag kunna diskutera mina projekt för att kunna få feedback och hjälp som anställd vill jag ha ett låst intranet så att jag kan dela all typ av information och dokument utan att behöva värdera den i förväg som lärare vill jag ha möjlighet att använda flera olika verktyg för kommunikation och undervisning så att jag kan använda det som passar bäst i varje situation som bibliotekarie vill jag kunna nå ut med våra nyheter för att forskare/lärare vet om vad som händer på biblioteket som informatör vill jag ha en nyhetsfunktion för att snabbt nå ut med viktig info till alla berörda som bibliotekarie vill jag öka samarbetet mot forskarna/lärarna för att göra dem medvetna om vilka tjänster vi erbjuder som lärare vill jag ha tillgång till enkla verktyg för samarbete för att kunna samarbeta med annan personal som informatör vill jag få fatt på föreläsare för att kunna få hjälp vid öppet hus eller andra sammanhang som informatör vill jag kommunicera lättviktig information för att kunna lägga upp bilder från personalfester, borttappade cyklar mm som anställd vill jag ha enkla vägar till alla olika system jag har behov av för att slippa leta på så många håll som lärare vill jag ha en plats kring vilken jag knyter allt som gäller mig för att lätt komma åt även saker som jag använder sällan

20 Samtliga userstories från praktiska workshopen (2)
som anställd vill jag ha en plats där all information som rör mig är samlad så att jag vet att jag är välinformerad/var jag ska leta som lärare vill jag själv bestämma vilka nyheter och mail jag får via RSS för att inte drunkna i info som administratör vill jag kunna söka/välja ut relevanta mottagare för e-postutskick för att inte andra ska drunkna i mail som informatör vill jag att gränssnittet är enkelt så att alla som vill kan använda internwebben som arbetsverktyg som anställd vill jag hs en sökfunktion för att lätt hitta information om ett specifikt område som anställd vill jag kunna rapportera exempelvis genomförd kompetensutveckling via ett enkelt formulär så att alla kan ta del av informationen/tidigare lärdomar som informatör vill jag lätt kunna se var cheferna håller hus för att kunna nå dessa om något hänt som kräver deras uppmärksamhet som chef vill jag ha listor på institutionens samtliga kurser, fristående och i program, för att kunna planera tjänster som anställd vill jag även i fortsättningen ha möjlighet att boka utrustning i ett enkelt bokningsverktyg så att alla kan göra det själva som lärare vill jag kunna beställa material för att posters, kompendier mm ska vara lättillgängligt och enhetligt som undervisande lärare vill jag ha en "anslagstavla" där gästföreläsningar etc kan läggas in för att det är svårt att få en samlad bild av allt intressant som pågår vid Lnu utanför det egna ämnet som webbredaktör vill jag kunna låsa sidor på internwebben bara visning för vissa grupper/institutioner/avdelning/personer. Kunna göras enkelt via polopoly som informatör vill jag få ut riktad information till grupper för vissa tjänster. Tex information till berörda inför terminsstart tex studentkonto som webbredaktör vill jag lägga ut ett driftmeddelande för att nå ut till samtlig personal där vi informerar akuta och planerade. Gärna även driftstörningar samlade gällande Lnu:s samtliga system som forskare vill jag kunna följa/samla nyhetsflödet från admin/rektor på en sida (likt Rss-flöden) för att effektivisera informationsinhämtning

21 Samtliga userstories från praktiska workshopen (3)
som webbredaktör vill jag att skypeanvändarna var fler bland administratörer och lärare/chefer för att underlätta avståndet mellan Växjö och Kalmar och för att kunna diskutera något med flera personer samtidigt som webbredaktör vill jag snabbt och lätt kunna ställa några frågor (gärna i chatt) med andra administratörer för att underlätta kommunikationen med alla i synnerhet Växjöpersonalen som administratör vill jag få en förbättrad möjlighet till kommunikation med läraren och administratörer inför studiestart för att försäkra mig om att studenterna fått den information de och lärarna behöver inför terminsstart som administratör vill jag kunna snabbt publicera institutionsnyheter centralt för att nå rätt målgrupp med så stor sannolikhet som möjligt som administratör vill jag att samordningen mellan central administration och institutionsadministration blir tydligare och mer konkret inför informationsutskick till studenter vid terminsstart för att studenterna ska veta vad som gäller som administratör vill jag nå ut med interna nyheter till personalen via nyhetsbrev för att man ska veta vad som händer på institutionen som administratör vill jag nå program- och kursansvarig för att ha korrekt information inför terminsstart som informatör vill jag kunna kalla till möten med ledningen och lägga ut anteckningar för att så många som möjligt ska kunna delta i institutionens arbete webbshop för beställning av produkter och tjänster tex hårdvara, mjukvara, konto. Även ev från andra än IT, tex profilvaror, telefoni att göra din avdelning/institution till defaultstartsida på hela universitetet för att göra all personal mer uppdaterad och informerad av nyheter på internwebben att personalen lär sig använda internwebben bättre för att göra all personal mer uppdaterad och informerad av nyheter på internwebben som informatör vill jag ha tillgång till en bildbank för att enkelt hitta bilder till webb och trycksaker som webbansvarig för IR vill jag kunna lägga upp en instruktionsfilm för ansökan till Lnu för utbytesstudenter för att förenkla för studenter/handläggare vid partneruniversitet och korta handläggningstiden

22 Samtliga userstories från praktiska workshopen (4)
som IKT-pedagog vill jag kunna publicera manualfilmer på ett enkelt sätt så att personal kan fortbilda sig i egen takt som informatör vill jag ha tillgång till ett forum där jag kan diskutera specifika frågor med andra kollegor som lärare vill jag enkelt kunna starta en videochatt med en kollega utan att behöva krångla med konton som personal vill jag kunna ha en överblick över de arbeten jag har framför mig samlat på ett ställe så jag slipper leta efter filer på olika ställen och inte behöver öppna olika program som lärare i en arbetsgrupp vill jag kunna samarbeta i ett dokument så att det inte finns flera versioner av filen spridda som informatör på LUV/NÄK vill jag kunna arbeta tillsammans med mina uppgiftslämnare i ett dokument när det gäller tex faktasamling till webb/katalog för att undvika versionskonflikter som informatör vill jag ha tillgång till mallar så att alla dokument vid Lnu får liknande utseende och för att slippa serva kollegor med mallar som administratör vill jag kunna lägga upp vilktiga dokument så att alla kan hitta informationen som lärare vill jag att kursplaner även ska kunna sökas efter kurskod för att snabbare kunna hitta dem som lärare vill jag att strukturen förbättras på kurser inom program som informatör vill jag ha tillgång till ett lättillgängligt arkiv med kurs- och utbildningsplaner (inte enbart nuvarande) för att kunna informera om hur utbildningen såg ut vid en viss tidpunkt som studierektor vill jag enklare kunna finna även andra institutioners verksamhet än den egna för att flera program är institutionsövergripande som informatör vid NUV vill jag kunna skicka nyhetsbrev (som går att prenumerea på via formulär) till lärarutbildare inom Lnu, för att informera om NUV:s beslut som administratör/medarbetare vill jag att det ska finnas ett enkelt sätt att läsa information från avdelningens/institutionens chef, då exvis polisutbildningens personal är utspridd i olika byggnader, alltså måste det också vara lätt för chefen att informera i systemet som lärare vill jag att sökfunktioner delas upp så att det blir lättare att söka andra applikationer för att öka effektiviteten i det administrativa arbetet (enkla genvägar till tex Query&Report, LUB-portalen osv)

23 Samtliga userstories från praktiska workshopen (5)
som informatör vill jag att internwebben ska vara naturlig ingång för mina kollegor att få information så att de inte själva uppfinner hjulet som internationell koordinator vill jag informera lärare på kurser med utbytesstudenter om processen för antagning och kursbyten så att studenterna inte påbörjar en kurs de ej är antagna till. som internationell koordinator vill jag nå ut med internt ansökningsdatum för samarbetsprogrammet Linnaeus-Palme för att alla intresserade ska kunna söka medel och inkluderas i Lnu:s ramansökan som personal vill jag kunna kommentera och diskutera innehåll på internwebben så att utveckling sker som lärare vill jag kunna reservera rum och bygga mitt schema direkt i outlook så jag enkelt får överblick över min tid som administratör vill jag ha ett system för att enkelt kunna boka möten med mina kollegor som administratör vill jag enkelt kunna lägga in och ändra i kalendariet för att inte behöva ha en som sköter det som doktorand vill jag kunna enkelt anmäla mig till ett högre seminarium och få påminnelse så att jag inte missar det och att ansvarig vet hur många som deltar som studierektor vill jag att det finns en genomskinlighet mellan den interna och externa webben så att man slipper söka på två ställen när det gäller Lnu:s verksamhet som anställd vill jag kunna ta del av kalendarie för min enhet för att se vad som kommer att hända tex besök mm som anställd vill jag på ett säkert sätt kunna ta del av information rörande min enhet för att ha en källa/kanal till sådan information som informatör vill jag kunna publicera nyheter och information som ska vara synlig vid vissa tidsperioder som medarbetare vill jag ha möjlighet att i efterhand kunna söka i arkivet efter tidigare publicerade nyheter som administratör vill jag kunna följa de anställningsprocesser som rör institutionen för att vara välinformerad och tex kunna uppdatera institutionens interna kalendarium med god framförhållning som medarbetare vid Lnu vill jag kunna ta del av bakgrundsinformation - vi läser nyhetsflödet - för att kunna beakta "helheten" som medarbetare vid Lnu vill jag se en digital mötesplats/agora där erfarenhetsutbyten tex debatter tar plats som doktorand/lärare/administratör vill jag kunna ha ett avgränsat forum för att diskutera projekt och spara gemensamt material

24 Samtliga userstories från praktiska workshopen (6)
som doktorand vill jag kunna få en enkel överblick av organisationen (utbildning, forskning, verksamhetsstöd) för att kunna förstå i vilket sammanhang jag befinner mig som medlem i en forskargrupp vill jag ha en gemensam konferensyta som endast denna forskargrupp har tillgång till som forskare/lärareadministratör vill jag kunna enkelt hitta mötestider med kollegor för att kunna diskutera som lärare/doktorand/forskare vill jag kunna rapportera/informera om nuvarande verksamhet på webben internt för att andra ska veta hur arbetet fortlöper som anställd vill jag hitta information om projekt/uppdrag och metoder/tekniker/kontaktpersoner för att snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med rätt personer om jag vill veta mer som forskare vill jag kunna hitta samarbetspartners för att kunna skriva gemensamma forskningsansökningar som lärare vill jag ha en källa för att kunna ha olika kalendrar som man prenumererar på/interagerar med vill jag kunna boka institutionens resurser / boka salsönskemål / skapa kursschema / boka möten för att ha en total överblick över sin arbetstid, se när olika saker krockar med varandra, få meddelande i sin kalender när bokningar går igenom


Ladda ner ppt "Förstudien - webbprojektet 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser