Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migration Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migration Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar."— Presentationens avskrift:

1 Migration Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd Malmö har störst andel invånare med utländsk bakgrund i Sverige. Öresundsregionen och Malmö har blivit mångetniska, vilket innebär nya utmaningar.

2 Migration - forskningsfältet
internationell migration och dess sociala och kulturella effekter på ett globalt och lokalt plan - en för svenska förhållanden speciell forskningsprofil Orsaker Konsekvenser Större tyngdpunkt på konsekvenser än orsaker: men delar av MR, Freds och konfliktvetenskap och IR är också en del av IMER-fältet, här finns den orientering som också kunde kategoriseras inom eller nära IMER.

3 Migrationsprofilen Migration, ekonomi och arbetsmarknad
Migration och sociala relationer i ett urbant sammanhang Migration, ekonomi och arbetsmarknad: I mottagarländerna studeras arbetsmarknadsintegration, arbetsmarkandsbehov: MAH, Equalprojekt (europeiska socialfonden) – mångfald, ledarskap. Flykting, asylrätt, irreguljär invandring (kopplat till MR) anhöriginvandring, befolkningsprognoser, integraions- och segregationsprocesser, diskriminering, populism och politiska ambitioner på nationell och internationell nivå Migration och sociala relationer i ett urbant sammanhang: ex Boverket – hur bor asylsök, nyanlända, hemlöshet och trångboddhetsproblematik. Kopplat till urban hälsa, minoritetsproblematik. Samarbete med HS – Ansökan gm IMISCOE om komparativ studie (urban hälsa) tKopplingar till studier, arbetsmarknad – stigmatisering av bostadsområden: utvärderingar av storstadssatsningar med tyngdpunkt på integration och segregation, demokrati och delaktighet. Mångkulturella skolan – språkstudier (kunde utvecklats bättre)

4 Kompetens MAH: ca 35 – 40 av de tillsvidareanställda lektorerna en tydlig IMER-profil på sin forskning. Inom IMER-institutionen finns 31 lärare varav 27 har doktorsexamen, därav är 9 docenter och 2 är professorer (därav är 1 professor och 1 docent knutna till MIM, men har sin grundanställning vid IMER). En beräkning av den tid till forskning som lektorer/forskare har (som kan inkluderas i IMER-profilen vid hela högskolan) motsvarar minst 7 heltidstjänster per år beräknat på att varje lektor har 20%forsknings- och kompetensutvecklingstid inom tjänsten, professorer har 50% forskning inom tjänsten. Därtill har flera av lärarna externa forskningsbidrag. Ämnesbakgrunden hos forskarna varierar: sociologi, historia, religionskunskap, etnologi, kulturgeografi, psykologi, ekonomisk historia och etnicitet. Doktorander: i nuläget är 5 doktorander anställda vid IMER-institutionen, 1 doktorand vid MIM (alla 6 är knutna till Tema Etnicitet i Norrköping) Vid HS finns ytterligare doktorander som forskar inom IMER-fältet: gemensamma projekt, handledning etc. IMER och GPS min 30 lektorer, tydlig IMER-profil

5 Forskning på högskolan
Forskningen inom KS är koncentrerad till IMER och delar av GPS, men återfinns också i form av enskilda projekt inom andra delar av MAH. Vid högskolan finns också forskningsinstitutet MIM (Malmö institute for Migration Studies, Diversity and Welfare), med tillhörande gästprofessur.

6 Forskningsprojekt knutna till IMER
Religiösa Minoriteter inom nationalstaten Samtidsislam - unga muslimer i Köpenhamn och Malmö Muslimsk integration Akademiska studier på engelska och svenska (ASES) Olika modeller för tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska - förutsättningar och konsekvenser Mångkontextuell barndom. Skola, Fritid, Familj i förändring och gränsöverskridande Litteraturen i det mångkulturella samhället Förebyggande säkerhetsarbete, Möten och Dialoger (MOD) Mångfald i staden: kultur, etnicitet, religion och drömmar om vård och omsorg Romers möte med vård och omsorg Support for research environment

7 Samarbetspartners Områden – fakulteter, institut vid MAH
Staden och regionen Inom och utanför Norden (ex) Tema Etnicitet, Linköpings universitet CEIFO (Centrum för IMERforskning Stockholms universitet) Södertörns högskola Mångkulturellt centrum i Fittja Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet IMER-förbunden i Norden AMID (Academy för Migration Studies in Denmark) Centrum för IMER-forskning, Bergens universitet Institutet för samhällsvetenskaplig forskning, Oslo universitet CEREN (Center for Research in Ethnicity Studies in Helsingfors) IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) Metropolis (Europa, USA, Australien och Canada) Gästprof: tillgång till internationella nätverk Center for Migration Research, University of Sussex, UK Compas Oxford, UK Essex University, UK ERCOMER, Utrecht University CEDEM, Liegé, Belgien IMIS Universitet, Osnabruck, Tyskland Coimbra University, Portugal Ex: Gästprof: Cattacin, Genevé, Utrech david Ingleby, Essex Eva Morawska och Yasmine Soysal. IMISCOE: 23 forskningsinsitut/institutioner (450) forskare. Malmö stad och MIM ingår i styrgruppskommitté för Metropolis: CEDEM: samarbete forskning och städerna Malmö och Liegé…

8 Undervisning IMER: utbildning på grund- och avancerad nivå med kandidat och mastersrättigheter (svenska och engelska) Migrationsfrågor – MAH:s perspektivområden

9 Styrkor Flervetenskaplig forskningsmiljö
Bredd och djup Mikro- och makroperspektiv Tillämpad, samhällsrelevant forskning Stark lokal och regional förankring Goda internationella och nationella kontakter Bred metodologisk forskningskompetens Hög handledarkompetens

10 Planer och Visioner Professur i IMER
10 doktorander (inkl samarbetsproj med övriga områden ex: två eller trepartssamarbete mellan IMER, US och HS)


Ladda ner ppt "Migration Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar."

Liknande presentationer


Google-annonser