Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningen för integration och mångfald oktober – november 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningen för integration och mångfald oktober – november 2009"— Presentationens avskrift:

1 Beredningen för integration och mångfald oktober – november 2009
Integrations- och mångfaldsarbete i det skånska näringslivet Attitydundersökning genom enkät Beredningen för integration och mångfald oktober – november 2009 UTKAST

2 Sammanfattning (I) 64 företag/organisationer har besvarat enkäten.
56 procent av de svarande uppger att de arbetar med mångfaldsfrågor. Såväl de företag som arbetar med mångfald som de som inte gör det anser att mångfald generellt är en viktig fråga på arbetsmarknaden. 86 procent av de företag och organisationer som arbetar med dessa frågor att det privata näringslivet har ett ansvar att öka mångfalden på arbetsmarknaden. Bland de som inte arbetar med mångfald är motsvarande siffra 56 procent.

3 Sammanfattning (II) 89 procent av de svarande anser att mångfaldsarbetet går bra eller ganska bra. Respondenterna ser mångfalden främst som en strategisk insats för att öka sin konkurrenskraft. Insatserna fokuserar huvudsakligen på rekrytering med målsättningen att spegla samhället och omvärlden. Den största utmaningen uppges vara att hitta rätt personer med relevant kompetens. Den trögrörliga arbetsmarknaden nämns även som en stor utmaning.

4 Innehåll 1. Bakgrund 2. Resultat 3. Slutsatser
2.1 Resultat – Frågor till samtliga respondenter 2.2 Resultat – Frågor till de som ej arbetar med mångfaldsfrågor 2.3.1 Resultat – Frågor till de som arbetar med mångfaldsfrågor. Givna svarsalternativ 2.3.2 Resultat – Frågor till de som arbetat med mångfaldsfrågor. Öppna svar 3. Slutsatser

5 1. Bakgrund

6 Syfte Syftet med undersökningen har varit att göra en nollmätning för att erhålla information om målgruppens attityder kring integrations- och mångfaldsarbete. Därtill har syftet varit att – för de respondenter som jobbar aktivt med dessa frågor – undersöka vilka verktyg de använder sig av i sitt integrations- och mångfaldsarbete. Resultatet från undersökningen kan användas som grund för planeringen av beredningens fortsatta arbete i form av exempelvis workshops och seminarier. Därtill kan resultatet förmedlas till media för att skapa diskussion och opinion i dessa frågor.

7 Metod och urval Frågorna har fokuserat på vilka attityder som finns kring integrations- och mångfaldsfrågor i det skånska näringslivet och hur det aktiva arbetet kring frågorna går till. Frågorna har i huvudsak varit möjliga att besvara genom givna svarsalternativ. Undersökningen har genomförts med hjälp av ett webbverktyg. Svarstiden för enkäten har varit tre veckor. Påminnelser har skickats ut löpande till de mottagare som inte besvarat enkäten. Undersökningen har skickats ut till företag och organisationer i ett brett urval av branscher. Urvalet har skett i samarbete med MINE.

8 Svarsfrekvens Svarsfrekvensen är 22 %. Normal svarsfrekvens för denna typ av undersökning ligger på %, enligt XX, varför svarsfrekvensen bör anses vara god. Totalt 64 företag och organisationer besvarade enkäten. Följande branscher är representerade: Verkstad och industri / Bygg och anläggning / Ekonomi och finans / Hotell och restaurang / Livsmedel / Vård och omsorg / Transport och logistik / IT / Detaljhandel / Konsult, rekrytering, marknadsföring / Utbildning / Fastigheter / Textilservice / Översättning / Försäljning / Media / Lobbying / Stadsdelsförvaltning / Bemanning / Telecom

9 Frågor till samtliga respondenter
Frågor med givna svarsalternativ: Vilken bransch verkar ditt företag huvudsakligen inom? Hur länge har ditt företag funnits? Vilken är ditt företags huvudsakliga geografiska marknad? Hur många anställda har ditt företag? Arbetar ditt företag med mångfaldsfrågor? Frågor med öppna svar: Hur många anställda med utländsk bakgrund har ditt företag? (Med utländsk bakgrund menas här person som ej är född i Sverige eller person med två föräldrar som ej är födda i Sverige)

10 Frågor till de som ej arbetar med mångfaldsfrågor
Frågor med givna svarsalternativ: Anser du att mångfald på arbetsmarknaden generellt är en viktig fråga? Anser du att det privata näringslivet har ett ansvar att öka mångfalden på arbetsmarknaden? Frågor med öppna svar: Varför har ditt företag valt att inte arbeta med mångfaldsfrågor?

11 Frågor till de som arbetar med mångfaldsfrågor (I)
Frågor med givna svarsalternativ: Finns det en person med särskilt ansvar för mångfaldsfrågor på ditt företag? Hur skulle du beskriva situationen i ditt företag vad gäller policy och handlingsplan för mångfaldsfrågor? Beaktas mångfalden vid rekrytering? Genomförs särskilda interna utbildningsinsatser rörande mångfalden? Hur väl motsvarar verkligheten ditt företags konkreta målsättning beträffande mångfald inom företaget?

12 Frågor till de som arbetar med mångfaldsfrågor (II)
Frågor med givna svarsalternativ Varför arbetar ditt företag med mångfaldsfrågor? Anser du att mångfald på arbetsmarknaden generellt är en viktig fråga? Anser du att det privata näringslivet har ett ansvar att öka mångfalden på arbetsmarknaden? Vilken är den största informationskällan för ditt företags mångfaldsarbete?

13 Frågor till de som arbetar med mångfaldsfrågor (III)
Frågor med öppna svar: Hur arbetar ditt företag konkret med mångfaldsfrågor? Vad är den konkreta målsättningen med ditt företags mångfaldsarbete? Vilka är de största utmaningarna förknippade med mångfaldsarbete?

14 2. Resultat

15 2.1 Resultat - Frågor till samtliga respondenter -

16 Frågor till samtliga respondenter
Hur länge har ditt företag funnits? Vilken är ditt företags huvudsakliga geografiska marknad?

17 Frågor till samtliga respondenter
Hur många anställda har ditt företag? Arbetar ditt företag med mångfaldsfrågor?

18 2.2 Resultat - Frågor till de som ej arbetar med mångfald -

19 Frågor till de som ej arbetar med mångfald
Anser du att mångfald på arbetsmarknaden generellt är en viktig fråga? Anser du att det privata näringslivet har ett ansvar att öka mångfalden på arbetsmarknaden?

20 Varför har ditt företag valt att inte arbeta med mångfaldsfrågor (Urval)?
Litet företag Organisationen är för liten för att frågan ska vara aktuell. Anser sig redan tillämpa mångfald Ingen stor fråga, utan personer med utländsk bakgrund rekryteras sedan länge. Prioritering och kompetens Ingen prioriterad fråga. Kompetens är avgörande vid rekrytering.

21 Sagt om varför företagen valt att inte arbeta med mångfaldsfrågor
”Vi är för få och det har inte varit aktuellt.” ”För oss har anställda med utländsk bakgrund varit en del av verksamheten väldigt länge, vilket gör att det idag är en naturlig del av vardagen och inget vi behöver lyfta.” ”Det har inte varit en prioriterad fråga då vi genomgått mycket stora omorganisationer de senaste åren.” ”Prioritering. Kompetens som styr och är avgörande.”

22 2.3 Resultat - Frågor till de som arbetar med mångfald –

23 Hur skulle du beskriva situationen i ditt företag vad gäller policy och handlingsplan för mångfaldsfrågor?

24 Finns en person med särskilt ansvar för mångfaldsfrågor på ditt kontor?

25 Beaktas mångfalden vid rekrytering?

26 Genomförs särskilda interna utbildningsinsatser rörande mångfalden?

27 Hur väl motsvarar verkligheten ditt företags konkreta målsättning beträffande mångfald inom företaget?

28 Varför arbetar ditt företag med mångfaldsfrågor?

29 Anser du att mångfald på arbetsmarknaden generellt är en viktig fråga?

30 Anser du att det privata näringslivet har ett ansvar att öka mångfalden på arbetsmarknaden?

31 Vilken är den största informationskällan för ditt företags mångfaldsarbete?

32 Hur arbetar ditt företag konkret med mångfaldsfrågor?
Rekrytering För att anpassa sig till sin kundmålgrupp och få en så bred ansökningsbas som möjligt, annonserar på flera språk, söker aktivt personer med utländsk bakgrund. Utbildning För chefer och medarbetare i frågorna. Men också i form av traineeprogram för personer med utländsk bakgrund. Policy Framtagande av policyplaner för HR-arbetet. Uppföljning av implementeringen av företagens värdegrunder.

33 Sagt om hur företagen arbetar konkret med mångfaldsfrågor
”Vi annonserar på olika språk i jobbannonser” ”Satsning på fler kunder och medarbetare med annan kulturell bakgrund. Traineeprogram för nyanställda med annan kulturell och etnisk bakgrund.” ”I vissa yrkesgrupper har vi bättre mångfald än andra, t.ex. ekonomi och tillverkning. I rekryteringssammanhang skall man framförallt se till att ha ett brett utbud av kandidater med olika bakgrund och detta följs upp i en årlig rapport.” ”Vi investerar i bolag med entreprenörer som är födda utanför Sverige.”

34 Vad är den konkreta målsättningen med ditt företags mångfaldsarbete?
Spegla samhället/omvärlden Få fler kunder med utländsk bakgrund. Kreativitet och innovation Ju bredare mångfald i företaget desto mer dynamik och nytänkande. Öppet samhälle Hjälpa till med integrationen i samhället

35 Sagt om vad som är den konkreta målsättningen med företagens mångfaldsarbete
”Arbetsstyrkan skall spegla sammansättningen i samhället, vi önskar rekrytera de bästa talangerna, tillföra organisationen internationell kompetens för att möta våra gästers behov och vara en del av det öppna samhället.” ”Öka kreativitet och innovation. Vi tror att inga nya idéer uppkommer om vi tänker lika.” ”Skapa en bred mångfald bland våra anställda som reflekterar mångfalden bland våra globala kunder.” ”En mångfald bland våra medarbetare ger oss en mångfald av idéer och nya infallsvinklar och hjälper oss att förstå våra kunders behov.”

36 Vilka är de största utmaningarna förknippade med mångfaldsarbetet?
Att hitta rätt personer Finna personer med rätt kompetensmix för jobbet. Svårt att nå målgruppen. Trögrörlig arbetsmarknad Lagar och regler gör att arbetsgivare inte vågar anställa när de inte själva kan värdera utbildning och erfarenheter. Förutfattade meningar Att få medarbetarna, eller cheferna att inse fördelarna med mångfald. Människors tendens att tänka i grupp istället för som individer.

37 Sagt om vad som är de största utmaningarna förknippade med mångfaldsarbete.
”Att hitta medarbetare som har mix av rätt utbildning, arbetslivserfarenheter och mångfald.” ”LAS som gör arbetsmarknaden trögrörlig och stänger ute dem som inte redan är inne på arbetsmarknaden. Det gör att arbetsgivarna inte vågar pröva nya personer som de inte känner till – speciellt inte om tidigare arbetslivserfarenheter är från ett annat land. Då kan det vara svårt att värdera kompetensen, vilket gör att arbetsgivarna tar det säkra före det osäkra och väljer någon med ett mer bekant CV.” ”Goda färdigheter i det svenska språket (både tal och skrift) ett måste då vi ger service via e-post, chat och telefon.” ”Få företag att se en direkt koppling mellan ökad mångfald och företagets resultat och utveckling. Få företag att prioritera frågan, även i tuffare tider.”

38 3. Slutsatser

39 Slutsatser (I) Mångfald på arbetsplatsen anses vara mycket viktigt, både hos de företag som arbetar aktivt med mångfaldsarbete och de som inte gör det. Fokus i företags mångfaldsarbete ligger i rekryteringsprocessen. Det är där som man ser en konkret användning av de policydokument och de värdegrunder som företaget har. Flertalet företag som inte arbetar med mångfaldsfrågor menar att kompetens går före etnicitet. Därför ses inte mångfalden som en viktig fråga vid rekrytering eller annat.

40 Slutsatser (II) Många av de som inte arbetar aktivt med mångfaldsfrågor menar att de inte behöver det eftersom de alltid rekryterar utifrån kompetens och därmed oavsett etnisk bakgrund. Utmaningarna som finns består dels utav låg flexibilitet på arbetsmarknaden och matchningssvårigheter; var finner man rätt person och hur vet man vad personen kan? De som har kommit längst i sitt mångfaldsarbete ser det som ett självklart konkurrensmedel att medvetet rekrytera personer med olika bakgrund, för att kunna spegla omvärlden.


Ladda ner ppt "Beredningen för integration och mångfald oktober – november 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser