Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-27 1 Information, Växjö, 2012-02-07 Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv Staffan Bengtson Brandskyddslaget AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-27 1 Information, Växjö, 2012-02-07 Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv Staffan Bengtson Brandskyddslaget AB."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-27 1 Information, Växjö, 2012-02-07 Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv Staffan Bengtson Brandskyddslaget AB

2 2014-06-27 2 Byggprocessen: PBL, PBF, BBR och BÄR (2012-01-01-2012-12-31 får sökande välja BBR-version) •Andra styrande handlingar -Kommunala handlingsprogram -LSO -AFS 2009:02 -Detaljplan

3 Byggprocessen •Brandskyddsbeskrivning på systemhandlingsnivå vid det tekniska samrådet •Tror inte byggnadsnämnden att brandskyddskonsulten har tillräcklig kunskap kan de kräva en certifierad brandskydds- sakkunnig (BFS 2011:17, SAK 3) 2014-06-27 3 •Ej ibruktagande utan slutbesked. Smärre avvikelser från bsb kan godtas men protokollförs (Knepigt för brandskydds- konsulten) Källa: Byggutbildarna

4 Andra styrande handlingar •Kommunalt handlingsprogram -MSB-vägledning, april 2011 -Hur snabbt på plats, insatstid -Kompetens (stegutrymning nämns inte specifikt men t ex i Stockholms program) -Yttre brandposter -Detta bör behandlas vid det tekniska samrådet 2014-06-27 4

5 BBR-avsnitten 5:1Förutsättningar 5:11Dimensionering •Byggnadstekniskt regleras, ej organisation. Denna kan dock ta hänsyn till t.ex. stegutrymning •Egendomsskydd tillräckligt ur ett samhällsperspektiv (t ex brandsektionering) -Förenklad dimensionering -Analytisk dimensionering (AD) vid Br0-byggnader: > 16 våningar, större sjukhus och vissa samlingslokaler -AD också om sprinkler leder till > två tekniska byten enligt förenklad dimensionering -AD-bok från Boverket har givits ut 2014-06-27 5

6 Förutsättningar, fortsättning •Begreppet alternativ utformning utgår •Föreskriftstext får inte ”analyseras bort” utom vid BÄR •Vid avvikelse från rådstext måste riktigheten visas med analytisk dimensionering, t ex 33 meters gångavstånd i skola istället för 30 meter, enligt BBR. 5.12Dokumentation •Begreppet brandskyddsbeskrivning fram till relationshandling, därefter brandskyddsdokumentation •Bärverk (EKS) •Räddningstjänstens förmåga, kommunala handlingsplanen 5.13Betydelse av räddningstjänstens insats 2014-06-27 6

7 5:2 Brandskyddstekniska klasser m.m. 5:21Verksamhetsklasser (nytt begrepp) •VK 1 – VK 6 Exempel: VK 1: Kontor och industri: VK 2A (B eller C): Samlingslokal inklusive skolor VK 3: Bostäder VK 4: Hotell, vandrarhem VK 5A (B, C eller D): Vårdmiljö ??: Garage (Knepigt) VK 6: Snabbt brandförlopp 2014-06-27 7 5:22Byggnadsklasser Br0 Br1 Br2 Br3

8 Byggnadsklasser m.m. fortsättning 5:23Byggnadsdelar, definition •Små skillnader •Brandbelastning är MJ/m 2 golvarea (≈ 4 ggr större än MJ/m 2 omslutningsarea) 5:25Brandskyddstekniska installationer •Brand- och utrymningslarm, sprinkler och brandgasventilation •Vanlig sprinkler och bostadssprinkler. Observera att tillåtna avsteg är olika vid olika sprinklertyper •Hänvisningar till olika standarder för dimensionering, råd •5:248 Utrymningsplats (beskrivs senare) 2014-06-27 8

9 5:3 Utrymning •Dimensionerande personantal •Större ändringar -Frångänglighet beaktas tydligare (SBF-handbok kommer) i publika lokaler -Optiska don (blixtljus) i publika lokalers hygienutrymmen -11 metersstege nämns inte men Boverket har mailledes accepterat eftersom det är godtagbart i befintligt bestånd (vad står i resp kommunal handlingsplan?) -Fria dörröppningsbredder behöver inte alltid vara 1,2 meter i lokaler avsedda för fler än 150 personer -Krav på automatiskt utrymningslarm i vissa samlingslokaler 2014-06-27 9

10 Utrymning i Kina 2014-06-27 10

11 5:3 Utrymning, fortsättning •Noteringar: -En utrymningsväg i marknivå VK 1: L < 30 meter och max 50 personer VK 2A, 3 och 4: L < 15 meter och max 30 personer Tr2- eller Tr1-trapphus -Fönsterutrymning Utan rtj-hjälpvissa VK 1, klassrum i VK 2A och VK 3 Med rtj-hjälpvissa VK 1 samt VK 3, max 23 meter om förmåga finns + förmåga (?) vid bärbar stege 2014-06-27 11

12 Noteringar, fortsättning Gångavstånd (5:331) 2014-06-27 12

13 Noteringar, fortsättning •Dörröppningsbredder, trappor och fönster -Samma som tidigare -5:334 medför att öppningar kan vara 0,8 meter i lokaler för fler än 150 personer om de är tillräckligt många 2014-06-27 13 •Skyltning -Genomlyst eller belyst -Särskild med rullstolssymbol -Efterlysande = bonus •Nödbelysning -Trapphus > 8 våningar -Samlingslokaler -Hotell -5B – 5C

14 Noteringar, fortsättning •Definition av utrymningsväg -Samlingslokal, köpcentrum -Hotell -Vård -Bostad -Skillnad mellan Tr1 (knepig standard) och Tr2 -Förskola •Räddningsväg (avsnitt 5:8) -Mått i BBR numera 2014-06-27 14

15 Tunga frågor •Frångänglighet (senare) •Utrymningslarm (BBR 5:2512) Sällan zonindelning •Inlåsning ej tillåtet (Kammarrättsdom), annat än i VK 5D (personal) 2014-06-27 15 •Tekniskt byte vid sprinkling -Vissa anges i BBR, t ex förlängt gångavstånd och reducerad brandbelastning -Om fler än två byten medför detta AD -Nedsatt ytskikt anges ej i BBR, medför AD -Avstängd sprinkler?

16 Tunga frågor, fortsättning •Tempusbyte: Brandskyddsbeskrivning – Brandskyddsdokumentation? •Retroaktiva krav •SBF ger ut handböcker ”Skäligt brandskydd” •Utrymning vårdavdelning Till grannavdelning = huvudprincip •Äldreboende = bostad Trygghetsboende = bostad Demensboende = VK 5B 2014-06-27 16

17 Brandcellsindelning m.m. (5:5) •Ihopslaget ytskikt, brandcellsindelning och brandsektionering av stora byggnader •Vissa lindringar (EI 30 dörr mot källare) -VK 5C Automatisk vattensprinkler -VK 5B Boendesprinkler -Takfot Brandtätas -Brandsektionering med brandväggar av stora byggnader (problem vid garage) gäller alla byggnader. Behövs inte om tillräckligt tät brandcellsindelning som t ex i bostäder. -Ej krav på brandgasventilation! Observera dock att bärverkskrav i EKS kan minskas) 2014-06-27 17

18 Skydd mot brandspridning mellan byggnader •Sammanbyggda byggnader – dåligt definierat •Tomt och fastighet borttagna. 2D och 3D behandlas som vanliga brandceller utan krav på brandväggar •Servitut viktigt! •Tät centrumbebyggelse borttagen, vilket medför att det oftare blir tillåtet med takpapp på trä •Småhusavstånd tydligare 2014-06-27 18

19 Möjlighet till räddningsinsats (5:7) •Stigarledning > 40 meter •En räddningshiss > 10 våningar •”Stökigt” med brand- klasser och självstängare •Två räddningshissar om arean är > 900 m 2 •Åtkomlighet BÄR (5:8) •Museal byggnad – lägre krav •Krav på förundersökning 2014-06-27 19

20 Frångänglighet •500.000 med rörelsenedsättning varav 80.000 använder rullstol •250.000 har nedsatt arm- och handfunktion •300.000 kan inte bläddra i en tidning •5 % är äldre än 80 år •Nedsatt orienteringsförmåga ?? % -Personer med kognitiv nedsättning -Hjärnskador 2014-06-27 20

21 Utrymningsplatser •Krav på två stycken utrymningsplatser i publika lokaler, enligt BBR 5:336. (T ex sjukhus, vårdcentraler, bibliotek och restauranger) •AFS 2009:02 § 75 ställer dessutom utrymningsplatskrav för alla arbetslokaler. •Ej krav vid sprinkling. Även här bör det dock eftersträvas att anordna minst en utrymningsplats (egen ambition). •Ej krav i kontor och delar av skolor (där endast lärare vistas). Även här bör det dock eftersträvas att anordna minst en utrymningsplats (egen ambition). •I VK 2B och VK 2C ska area i utrymningsplatser ”klara” 1 % av maximalt personantal vardera. 2014-06-27 21

22 2014-06-27 22 BBR •Utrymningsplats -Hjälp därifrån med räddningstjänsten (MSB-utlåtande) -Dubbelriktad kommunikation, helst tal -Tillräckligt stor -Ej hindra andra -Skyltning dit -Återinrymning

23 2014-06-27 23 Bygg ikapp •Beslag och knappar max 1 m över golvet (HIN) •Max öppningstryck 10-25 N Ofta motoröppnare •Tröskel 20 mm (avfasad)

24 Nya Brandskyddshandboken 2014-06-27 24


Ladda ner ppt "2014-06-27 1 Information, Växjö, 2012-02-07 Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv Staffan Bengtson Brandskyddslaget AB."

Liknande presentationer


Google-annonser