Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information, Växjö, Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information, Växjö, Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Information, Växjö, 2012-02-07 Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv
Staffan Bengtson Brandskyddslaget AB Klar i övrigt? Ändra bild? Kanske en mer allmängiltig >OBS! Vid varje presentation bör man kolla vad åhörarna är mest intresserade av… Exempelvis kan man fråga om vilka projekt de håller på med just nu (är man smart kollar man deras hemsida först). Man kan också fråga vad de inte är intresserade av, exempelvis gör White sällan industrier…

2 Byggprocessen: PBL, PBF, BBR och BÄR (2012-01-01-2012-12-31 får sökande välja BBR-version)
Andra styrande handlingar Kommunala handlingsprogram LSO AFS 2009:02 Detaljplan Mer text, exempel från PBL, begrepp bland annat? Kolla Carolines text… Kanske för mycket… HANDBOKEN!

3 Byggprocessen Brandskyddsbeskrivning på systemhandlingsnivå vid det tekniska samrådet Tror inte byggnadsnämnden att brandskyddskonsulten har tillräcklig kunskap kan de kräva en certifierad brandskydds- sakkunnig (BFS 2011:17, SAK 3) Ej ibruktagande utan slutbesked. Smärre avvikelser från bsb kan godtas men protokollförs (Knepigt för brandskydds-konsulten) Förtydliga detta med olika certifieringar: SAK: Den enda certifieringen som har något med byggreglerna att göra då man måste ha denna certifiering för att få vara brandskyddssakunnig enligt PBL. Certifieringsproven inte klara i år? BIV-auktorisation är INTE en certifiering som duger till något enligt PBL. Däremot är det ett kvitto från BIV att personen är en duktig brandskyddsprojektör. Helt frivillig. SBF har en frivillig företagscertifiering som talar om att det inom företaget kan finnas personer med olika kompetensnivåer (exempelvis SAK eller BIV) samt att företaget har ett kvalitetssystem. Inte heller certifiering har något att göra med PBL. Källa: Byggutbildarna

4 Andra styrande handlingar
Kommunalt handlingsprogram MSB-vägledning, april 2011 Hur snabbt på plats, insatstid Kompetens (stegutrymning nämns inte specifikt men t ex i Stockholms program) Yttre brandposter Detta bör behandlas vid det tekniska samrådet Boverket vill att man hänvisar till denna i bsb. Göteborg anger bl.a max 7 meter vid bärbar stege. Giltigt? Hela denna fråga är under fortsatt diskussion inom Brand-sverige (håll kontakten med BSL )

5 BBR-avsnitten 5:1 Förutsättningar 5:11 Dimensionering
Byggnadstekniskt regleras, ej organisation. Denna kan dock ta hänsyn till t.ex. stegutrymning Egendomsskydd tillräckligt ur ett samhällsperspektiv (t ex brandsektionering) Förenklad dimensionering Analytisk dimensionering (AD) vid Br0-byggnader: > 16 våningar, större sjukhus och vissa samlingslokaler AD också om sprinkler leder till > två tekniska byten enligt förenklad dimensionering AD-bok från Boverket har givits ut Utgått från Carolinens anteckningar BBR får inte ställa krav på exvis utrymningsorganisation… men detta är ändå en realitet i vissa delar.

6 Förutsättningar, fortsättning
Begreppet alternativ utformning utgår Föreskriftstext får inte ”analyseras bort” utom vid BÄR Vid avvikelse från rådstext måste riktigheten visas med analytisk dimensionering, t ex 33 meters gångavstånd i skola istället för 30 meter, enligt BBR. 5.12 Dokumentation Begreppet brandskyddsbeskrivning fram till relationshandling, därefter brandskyddsdokumentation Bärverk (EKS) Räddningstjänstens förmåga, kommunala handlingsplanen 5.13 Betydelse av räddningstjänstens insats Ändra rubriker mm Kolla vid BÄR om det är lika hård tolkning (Staffan kollar) Skriv några rader här om varje punkt

7 5:2 Brandskyddstekniska klasser m.m.
5:21 Verksamhetsklasser (nytt begrepp) VK 1 – VK 6 Exempel: VK 1: Kontor och industri: VK 2A (B eller C): Samlingslokal inklusive skolor VK 3: Bostäder VK 4: Hotell, vandrarhem VK 5A (B, C eller D): Vårdmiljö ??: Garage (Knepigt) VK 6: Snabbt brandförlopp 5:22 Byggnadsklasser Br0 Br1 Br2 Br3 Garage under NK = samlingslokaler?? Staffan vill utreda detta mer… hittills har vi inte betraktat garage som annat än just garage… Hotellkrav på vandrarhem! Mindre än 5 rum eller 9 pers??? Diskussion pågår.

8 Byggnadsklasser m.m. fortsättning
5:23 Byggnadsdelar, definition Små skillnader Brandbelastning är MJ/m2 golvarea (≈ 4 ggr större än MJ/m2 omslutningsarea) 5:25 Brandskyddstekniska installationer Brand- och utrymningslarm, sprinkler och brandgasventilation Vanlig sprinkler och bostadssprinkler. Observera att tillåtna avsteg är olika vid olika sprinklertyper Hänvisningar till olika standarder för dimensionering, råd 5:248 Utrymningsplats (beskrivs senare) Små skillnader EI, R, C mm kolla själv om man vill gå in djupare, Ytskiktsklasser kan noteras att det nu endast är Eurokod beteckningar som gäller! Brandbelastnings def är en europa harmonisering, det finns en handbok/rapport från Boverket om någon vill fördjupa sig Vi måste inte följa standards i Sverige (endast råd). Endast ett sätt att lösa det på

9 5:3 Utrymning Dimensionerande personantal Större ändringar
Frångänglighet beaktas tydligare (SBF-handbok kommer) i publika lokaler Optiska don (blixtljus) i publika lokalers hygienutrymmen 11 metersstege nämns inte men Boverket har mailledes accepterat eftersom det är godtagbart i befintligt bestånd (vad står i resp kommunal handlingsplan?) Fria dörröppningsbredder behöver inte alltid vara 1,2 meter i lokaler avsedda för fler än 150 personer Krav på automatiskt utrymningslarm i vissa samlingslokaler Obs ALLA publika lokaler OBS stor lindring eftersom man nu kan använda sig av flera smalare dörrar även i samlingslokaler Kolla vilka samlingslokaler!!!

10 Utrymning i Kina

11 5:3 Utrymning, fortsättning
Noteringar: En utrymningsväg i marknivå VK 1: L < 30 meter och max 50 personer VK 2A, 3 och 4: L < 15 meter och max 30 personer Tr2- eller Tr1-trapphus Fönsterutrymning Utan rtj-hjälp vissa VK 1, klassrum i VK 2A och VK 3 Med rtj-hjälp vissa VK 1 samt VK 3, max 23 meter om förmåga finns + förmåga (?) vid bärbar stege Här måste du veta vad VK 1mm är… OBS ta med egen BBR utgåva för att kunna kolla upp BBR efter hand… typ alla VK

12 Noteringar, fortsättning
Gångavstånd (5:331) Denna bild gjord Staffan och Torbjörn Osterling för mer än 25 år sedan. Nu har den kommit in i BBR…. Inga nyheter mao Bilder ska ändras!

13 Noteringar, fortsättning
Dörröppningsbredder, trappor och fönster Samma som tidigare 5:334 medför att öppningar kan vara 0,8 meter i lokaler för fler än 150 personer om de är tillräckligt många Skyltning Genomlyst eller belyst Särskild med rullstolssymbol Efterlysande = bonus Nödbelysning Trapphus > 8 våningar Samlingslokaler Hotell 5B – 5C Inga nyheter utöver dörrbredder Ev bild bort? Denna bild fanns med eftersom Södertörn ville prata om detta.

14 Noteringar, fortsättning
Definition av utrymningsväg Samlingslokal, köpcentrum Hotell Vård Bostad Skillnad mellan Tr1 (knepig standard) och Tr2 Förskola Räddningsväg (avsnitt 5:8) Mått i BBR numera Inga nyheter, samma som bild 12, Södertörns bf ville prata om detta Ev förtydliga detta med Tr1 och Tr2 eftersom många inte verkar kunna detta. Mått finns numer i BBR (som råd)

15 Tunga frågor Frångänglighet (senare) Utrymningslarm (BBR 5:2512)
Sällan zonindelning Inlåsning ej tillåtet (Kammarrättsdom), annat än i VK 5D (personal) Tekniskt byte vid sprinkling Vissa anges i BBR, t ex förlängt gångavstånd och reducerad brandbelastning Om fler än två byten medför detta AD Nedsatt ytskikt anges ej i BBR, medför AD Avstängd sprinkler? Ändra rubrik?? Enligt Södertörn, ändras… Inlåsning ej tillåtet!! Dom överklagad?? Tekniska byten: Man får inte medge avsteg på ytskikt väggar eller tak utan att räkna AD eller jämföra med provningar… Vad händer när man stänger av sprinklern? Kompensatoriska åtgärder måste lösas ifrån fall till fall.

16 Tunga frågor, fortsättning
Tempusbyte: Brandskyddsbeskrivning – Brandskyddsdokumentation? Retroaktiva krav SBF ger ut handböcker ”Skäligt brandskydd” Utrymning vårdavdelning Till grannavdelning = huvudprincip Äldreboende = bostad Trygghetsboende = bostad Demensboende = VK 5B Södertörnsfråga… rtj vill att man ska byta tempus… BBR kan inte tillämpas retroaktivt… mest tillsynsfråga? Ha med denna bild? Tandläkarmottagning och vårdcentral/läkarmottagning normalt = VK1 (kontor)

17 Brandcellsindelning m.m. (5:5)
Ihopslaget ytskikt, brandcellsindelning och brandsektionering av stora byggnader Vissa lindringar (EI 30 dörr mot källare) VK 5C Automatisk vattensprinkler VK 5B Boendesprinkler Takfot Brandtätas Brandsektionering med brandväggar av stora byggnader (problem vid garage) gäller alla byggnader. Behövs inte om tillräckligt tät brandcellsindelning som t ex i bostäder. Ej krav på brandgasventilation! Observera dock att bärverkskrav i EKS kan minskas) Takfot katastrof… kommer kosta jättemycket… säger en del… men vid lågenergihus bygger man ändå med täta takfötter… Inglasade balkonger, diskussion pågår fortfarande… Gösta S anser att det kan tolkas på olika sätt (se Göstas handbokstext) Ej krav på brandgasventilation i detta avsnitt (det var det tidigare i liknande tabell i NR och gamla handböcker) Typiskt krav på egendomsskydd TROTS att Boverket inte skulle höja det…

18 Skydd mot brandspridning mellan byggnader
Sammanbyggda byggnader – dåligt definierat Tomt och fastighet borttagna. 2D och 3D behandlas som vanliga brandceller utan krav på brandväggar Servitut viktigt! Tät centrumbebyggelse borttagen, vilket medför att det oftare blir tillåtet med takpapp på trä Småhusavstånd tydligare Läs Daniels handboksavsnitt Grotta inte in er för mycket utan att vara pålästa… STOR lindring att tomt och fastighet är borta medför inga brandmurar….

19 Möjlighet till räddningsinsats (5:7)
Stigarledning > 40 meter En räddningshiss > 10 våningar ”Stökigt” med brand- klasser och självstängare Två räddningshissar om arean är > 900 m2 Åtkomlighet BÄR (5:8) Museal byggnad – lägre krav Krav på förundersökning Läs på om räddningshiss… vi följer inte alltid standard för räddningshiss, Tomas F har smartare lösningar… Lägre krav på museal byggnad, exempelvis fyr 10 vån där man tillåter visning med grupper trots endast en utrymningsväg. Krav på 2 hissar vid mer än 10 våningar (tillgänglighet). Ska båda vara räddningshissar? Vid mer än 900 m2 blir det krav (Kollas)…

20 Frångänglighet med rörelsenedsättning varav använder rullstol har nedsatt arm- och handfunktion kan inte bläddra i en tidning 5 % är äldre än 80 år Nedsatt orienteringsförmåga ?? % Personer med kognitiv nedsättning Hjärnskador Specifikt Södertörn Information om varför man nu förbättrar skyddet avseende frångänglighet.

21 Utrymningsplatser Krav på två stycken utrymningsplatser i publika lokaler, enligt BBR 5:336. (T ex sjukhus, vårdcentraler, bibliotek och restauranger) AFS 2009:02 § 75 ställer dessutom utrymningsplatskrav för alla arbetslokaler. Ej krav vid sprinkling. Även här bör det dock eftersträvas att anordna minst en utrymningsplats (egen ambition). Ej krav i kontor och delar av skolor (där endast lärare vistas). Även här bör det dock eftersträvas att anordna minst en utrymningsplats (egen ambition). I VK 2B och VK 2C ska area i utrymningsplatser ”klara” 1 % av maximalt personantal vardera. Skolor en tvistefråga. Dessa hyrs ut kvällstid = Publik lokal…. Sista punkten: Exempel, 2000 personer i en galleria 3 våningar upp innebär utrymningsplatser för 20 personer… Hitta fördelningsprinciper för hur många som sitter i rullstol (1/3 enligt Staffan och Siré)

22 BBR Utrymningsplats Hjälp därifrån med räddningstjänsten (MSB-utlåtande) Dubbelriktad kommunikation, helst tal Tillräckligt stor Ej hindra andra Skyltning dit Återinrymning

23 Bygg ikapp Beslag och knappar max 1 m över golvet (HIN)
Max öppningstryck N Ofta motoröppnare Tröskel 20 mm (avfasad) Handbok från Byggtjänst Här står ytterligare saker som de rekommenderar BBR skriver 1,6 meter över golvet medan HIN skriver 1,0 meter… (HIN = Hinderfritt samhälle eller nåt liknande, Boverkspublikation) Krav på motoröppnare??? Läs 3:143 i BBR för att få lite mer ”kött på benen”. Väldigt stor fråga för arkitekter. Viktigt med kontakt med tillgänglighetskonsult för att utreda vilka dörrar som ska vara ”tillgängliga”

24 Nya Brandskyddshandboken


Ladda ner ppt "Information, Växjö, Nya brandskyddsregler i BBR, Konsultperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser