Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK Version 2, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK Version 2, 2013."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK Version 2, 2013

2 Föreningsdomarutbildning Trupp Introduktion30 min Genomgång av instuderingsfrågor1 tim Inledning1 tim Navigering tävlingspärm1 tim Genomgång och bedömning fristående AB-panel1 tim C-panel30 min Genomgång och bedömning tumblingAC-panel30 min B-panel1 tim Genomgång och bedömning trampettAC-panel30 min B-panel1 tim SUMMA8 tim

3 Tävlingspärm Trupp •Tekniskt reglemente (alla discipliner) •Tävlingsbestämmelser Trupp –Bilaga 1.1 Regler för RT-stegen för flickor/damer –Bilaga 1.2 Regler för RM-stegen för flickor/damer –Bilaga 2.1 Regler för RT-, och RM stegen pojkar/herrar –Bilaga 2.2 Regler för RT-, och RM-stegen för mixed –Bilaga 3 Regler för SM-stegen •Bedömningsreglemente TeamGym –Bilaga Svårighetstabeller •Bilaga A1 Fristående •Bilaga A2 Tumbling •Bilaga A3 Trampett –Bilaga A4 Exempel på igenkänning av övningar –Bilaga A5 Tabell över allmänna fel och avdrag •Arrangörsreglemente Trupp –Bilaga 1 Kost-, och logipriser –Bilaga 2 Mall för inbjudan –Bilaga 3 Mall PM 1 –Bilaga 4 Mall PM 2 –Bilaga 5 Förträning och tävlingsschema –Bilaga 6 Domarplacering och redskapsskiss –Bilaga 7 Svårighetsformulär –Bilaga 8 Poängblad –Bilaga 9 Skaderapport –Bilaga 10 Ackrediteringsdokument –Bilaga 11 Generalprotokoll •Redskapsreglemente Trupp

4 Art 1 Syfte och mål med Bedömningsreglementet •Att garantera en så objektiv och enhetlig bedömning som möjligt •Att öka domarnas kunskaper •Att vara till hjälp för gymnaster och ledare

5 Art 4 Bedömning 4.1 Allmänt •Respektive domare skall vara på plats i sin domarpool i tävlingshallen senast 15 minuter före tävlingsstart •Alla domare måste vara närvarande vid domarmötet •Om domarna inte respekterar tävlingsformatet eller de uppträder på ett dåligt sätt som domare (inkorrekt, med subjektivitet, inte närvarande etc.), ges de en varning •Respektive domarpool inkluderar ev. en sekreterare •Domare tillsätts av TTK

6 Art 4.3 Domarnas uppgifter 4.3.1 Allmänt •Alla domare skall utvärdera truppernas program med stor sakkunskap •Alla domare avger sina siffror oberoende av varandra •Domaren lämnar omgående sitt poängblad, utan att övriga domare ser texten, för kontroll och beräkning av slutpoängen •Respektive domare skall vara beredd att redogöra för sina avdrag för domarpoolen och justera sin siffra om så krävs •Alla domare ska vara förberedda vad gäller den aktuella tävlingens tävlingsbestämmelser samt nivå •Respektive domare skall signera och bekräfta sina siffror på generalprotokollet innan de lämnar tävlingen

7 Art 4.3 Domarnas uppgifter 4.3.2 A-panelens skyldigheter •Kontrollräkna svårigheter före tävlingen •Kontrollera svårighetsvärdena under tävlingen •A-panelen får diskutera fram svårighetsvärdet 4.3.3 B-panelens skyldigheter •Värdera felen och notera korrekt avdrag •Arbetar oberoende av andra och utan subjektivitet •Fylla i och lämna sitt poängblad till B1 utan att övriga domare ser texten 4.3.4 C-panelens skyldigheter •Gör avdrag under tävlingens gång •Max 4,0 poäng i fristående och 2,0 poäng i tumbling och trampett •Fylla i och lämna sitt poängblad till C1 utan att övriga domare ser texten

8 Art 5 Poängfördelning FriståendeTU/TR SvårighetÖppenÖppen Utförande10,0010,00 Komposition4,002,00

9 Art 11 Rekommendation (Gyllene regel) Övningsvalet och kompositionen i ett program får aldrig försvåras på bekostnad av det stilmässiga och tekniska utförandet!

10 Föreningsdomarkurs Truppgymnastik FRISTÅENDE

11 Art 15.2 Sv å righet ( Ö ppen kod)  Alla v ä rderade ö vningar finns i bilaga A1  bilden ä r en riktlinje och texten ä ger tolkningsf ö retr ä de om dessa skiljer sig å t  Utf ö randet m å ste ö verensst ä mma med normerna  Samtliga gymnaster m å ste f ö lja normerna f ö r att v ä rdet skall godk ä nnas, om inte strykes eller om m ö jlighet finns, r ä knas v ä rdet om  Samma sv å righetsv ä rde skall utf ö ras av samtliga gymnaster  Samtidigt eller med litet mellanrum  Med armar och ben i samma position  Till å tet att spegelv ä nda  Samma moment kan endast r ä knas en g å ng i frist å endet  Vid ber ä kning av sv å righetsv ä rde r ä knar domarna alltid till truppens f ö rdel

12 Art 15.2.2 Sv å righetsmoment  Piruetter2 olika (kod) moment  Hopp2 olika (kod) moment  Balans/Kraftmoment2 olika (kod) moment  Obligatoriska moment2 v å g, sving eller par  Akrobatiska moment2 olika (kod) moment  Kombinationer1 av 2 olika (kod) moment

13 Art 15.2.3 Piruetter Definition  Minst 360 º rotation p å en fot, som tydligt utf ö rs p å t å  Piruetter skall utf ö ras tydligt och rotationen skall vara helt slutf ö rd.  Kroppsformen skall vara definierad och synas tydligt under minst ¾ av rotationen.

14 Art 15.2.4 Hopp Definition  En igenk ä nnlig, v ä l definierad form (kroppsposition) formas i luften under hoppet/flygfasen.  Hoppet skall utf ö ras med god amplitud, h ö jd och upph ö jning under flygfasen.  Det skall ä ven utf ö ras med god kroppskontroll f ö re, under och efter momentet.  Jump avstamp fr å n tv å f ö tter och landning p å en eller tv å f ö tter  Leap avstamp fr å n en fot och landning p å den andra eller p å b å da f ö tterna  Hop avstamp fr å n en fot och landning p å samma fot

15 Art 15.2.5 Balans/Kraftmoment Definition: Balansmoment (B):  En igenk ä nnlig form d ä r hela kroppen h å lls i en statisk position i minst 2 sekunder utan n å gra r ö relser. Eventuella r ö relser under balansmomentet -> inget v ä rde f ö r momentet.  Kroppsformen under balansmomentet skall vara definierad och synas tydligt. H ö jden p å det fira benet p å verkar momentets v ä rde.  Om det fria benet ä r b ö jt fram å t eller sidan anv ä nds h ä len f ö r att avg ö ra h ö ftens vinkel  Om det fria benet ä r b ö jt bak å t anv ä nds kn ä t f ö r att avg ö ra h ö ftens vinkel Kraftmoment (K):  En kontrollerad r ö relse med dynamisk styrka.  Momentet beh ö ver inte h å llas i tv å sekunder.

16 Art 15.2.6 Obligatoriska moment Tv å olika obligatoriska moment kr ä vs f ö r att erh å lla hela sv å righetsv ä rdet.  V ä rdet f ö r det f ö rsta momentet ä r 0,4 och 0,6 f ö r det andra.  Om truppen endast utf ö r ett obligatoriskt moment (eller till exempel tv å v å gr ö relser fram å t) ä r sv å righetsv ä rdet f ö r obligatoriska moment 0,4. V å gr ö relser (damer) en sidled och en fram å t eller bak å t:  Fr å n en b ö jd position sker en str ä ckning genom varje led som en v å g genom kroppen. Alternativt kan den utf ö ras fr å n en str ä ckt position med en kontraktion.  V å gr ö relsen m å ste inkludera h ö fterna och huvudet. Sving ö vningar (herrar):  I en sving ö vning finns en impuls eller en release som l å ter tyngdkraften ta kroppen in i en pendlande sving.  Sving ö vningen m å ste inkludera b å len och benen. Par ö vningar (mix):  Ett lyft, kast eller st ö d mellan en kvinnlig och en manlig gymnast (d ä r st ö dpartnern lyfter viss vikt).

17 Art 15.2.7 Akrobatiska moment Definition  Akrobatiska moment m å ste ö verensst ä mma med igenk ä nda normer inom gymnastiken.  Endast ö vningarna i Bilaga A1 f ö r anv ä ndas som akrobatiskt moment i frist å ende.  Samtliga moment kan anslutas i st å ende eller sittande st ä llning

18 Art 15.2.8 Kombinationer Ett kombinationsmoment utg ö rs av tv å moment.  Ett moment kan endast r ä knas en g å ng i programmet.  F ö r att kombinationsmomenten skall godk ä nnas skall de utf ö ras utan fall eller mellansteg  Alla anslutningar m å ste vara direkta! Direkta anslutningar ä r dessa i vilka momenten utf ö rs utan f ö ljande:  Paus mellan momenten  F ö rlust av balans (t.ex. hopp) mellan momenten  Extra steg  Kombinationsmoment kan endast utg ö ras av f ö ljande moment:  Piruetter  Hopp  Balansmoment/Kraftmoment  Akrobatiska moment  (Obligatoriska moment kan allts å inte ing å )

19 Dags att b ö rja d ö ma sv å righeter! Arbetsg å ng: Anteckna intill respektive sv å righet  OK f ö r godk ä nd ö vning  ↓ f ö r s ä nkning av v ä rde  ↑ f ö r h ö jning av v ä rde  - f ö r icke godk ä nd ö vning  ? vid tveksamhet Efter frist å endet: Summera alla v ä rde = ” Min po ä ng ”

20 Art 15.3.2 Definition Utf ö rande 15.3.2.1 Precision i formationer (0,1/gång/gymnast) 15.3.2.2 Samtidighet i enlighet med kompositionen (0,1-0,3/gång/gymnast) 15.3.2.3 Utanför tävlingsytan (0,1/gång/trupp) 15.3.2.4 God teknik i svårighets momenten (0,05-0,2 /gång/gymnast) 15.3.2.5 Överensstämmelse i truppens arbete till en enhet (0,05-0,2/gång/gy) 15.3.2.6 Dynamiskt utförande (0,05/gång/gymnast) 15.3.2.7 Amplitud och utsträckning/omfång (0,05-0,1/gång/gymnast) 15.3.2.8 Balans och kontrollerat utförande (0,05-0,3/gång/gymnast) 15.3.2.9 Artistiskt presentation (0,2/fast avdrag)

21 Art 15.3.2 Utf ö rande – Guideline Förslag på anteckningar under friståendet 15.3.2.1PF (Precision i formation) antecknas på ritade formationer 15.3.2.2S (OS)(Samtidighet i enlighet med kompositionen) 15.3.2.3Y(Utanför tävlingsytan) 15.3.2.4A-övn. (God teknik i svårighets momenten) Antecknas intill respektive svårighet i bedömningsunderlaget 15.3.2.5E (Överensstämmelse i truppens arbete till en enhet) 15.3.2.6D (Dynamiskt utförande) 15.3.2.7A, U (Amplitud och utsträckning/omfång) 15.3.2.8 B, K (Balans och kontrollerat utförande) 15.3.2.9P(Artistiskt presentation) Antecknas före och/eller efter friståendet 15.3.2.10Avbryter friståendet 0,5/gymnast 15.3.2.11Felaktigt antal gymnaster 1,0/trupp

22 Art 15.4 Komposition & Artisteri –Avdragen för komposition & artisteri har maximala avdrag. Truppen kan dra –på sig mer avdrag, men domarna kan endast göra avdrag upp till den –maximala avdragsgränsen 3,5 för komposition och 0,5 för artisteri. •Komposition –Tid –Musik –Övningsval –Begränsning av akrobatiska moment –Formationer –Förflyttningar –Smidighet i förbindelser –Användande av fristående ytan, nivåer och riktningar –Onödiga upprepningar av övningar/rörelser –Effektivt trupparbete •Artisteri –Överensstämmelse musik rörelse –Tempoväxlingar

23 Art 15.4 Komposition 15.4.2.3 Ö vningsval  Gymnastiska och akrobatiska moment  Baseras p å gymnastiska som fr ä mjar ett dynamiskt utf ö rande, hela kroppen skall engageras  Sekvenser av enkla isolerade arm- och benr ö relser resulterar i ett avdrag 15.4.2.4 Begr ä nsning av akrobatiska moment  Maximalt 4 akrobatiska moment  Alla moment r ä knas ä ven om inte hela truppen utf ö r momentet  Utg ö ra en naturlig del av frist å endet och l ä nkas in smidigt och flytande

24 Art 15.4 Komposition 15.4.2.5 Formationer  Minst 6 olika formationer  Formen ska variera  Finnas minst 2 olika formationer som har sv ä ngda former  Storleken ska variera  Finnas en st ö rre formation fr å n sida-sida och fram-bak  Mindre formation-kompakt

25 Art 15.4 Komposition 15.4.2.6 F ö rflyttningar  F ö rflyttningar skall ha gymnastiska och rytmiska kvaliteter och utg ö ra en naturlig del av frist å endet  F ö rflyttningarna mellan formationer skall planeras s å att gymnasterna enkelt kan g ö ra dem utan extra eller stora steg 15.4.2.7 F ö rbindelser  Hur de enskilda ö vningarna/r ö relserna binds samman till en harmonisk  Det ska inte finnas n å gra meningsl ö sa stopp mellan ö vningarna eller pauser f ö r att f ö rbereda f ö r ö vningarna

26 Art 15.4 Komposition 15.4.2.8 Anv ä ndning av frist å ende ytan, niv å er och riktningar  Anv ä ndning av hela frist å ende ytan  Anv ä ndning av niv å er  Anv ä ndning av olika riktningar (fram, bak och h ö ger eller v ä nster)  Anv ä ndning av minst 3 fronter (fram, bak och h ö ger eller v ä nster) 15.4.2.9 On ö diga upprepningar av ö vningar/r ö relser  Om exakt samma ö vningar/r ö relser (t.ex. armr ö relser) f ö rekommer fler ä n tre (3) g å nger, g ö rs ett avdrag 15.4.2.10 Effektivt trupparbete  Frist å endet skall ge intryck av att truppen arbetar tillsammans.  Solo och kanon kan ge nyans å t kompositionen men de skall inte dominera.

27 Art 15.4.4 Artisteri 15.4.4.1 Ö verensst ä mmelse musik – r ö relse  Frist å endet skall ge en k ä nsla av ” se vad du h ö r och h ö r vad du ser ” 15.4.4.2 Tempov ä xlingar  Sekvenser och ö vningar/r ö relser skall variera i tempo ( ä ven om musiken inte inneh å ller n å gon tempov ä xling)  Det inneb ä r att ö vningarna skall utf ö ras i olika tempo, exempelvis hel-, halv- och dubbeltempo

28 Komposition - Guideline 1.Notera f ö ljande ner det saknas/brister - Ö V ( Ö vningsval) - FF(F ö rflyttningar) - FB(F ö rbindelser) - MR(Musik-R ö relse) - TV(Tempov ä xlingar) - TA(Trupparbete) 2.Notera f ö ljande n ä r det finns - F(Stor formation) - f(Liten/Kompakt formation) - ~(Sv ä ngd formation) - Fronter(Noteras med str ä ck enligt skiss) - Yta(Kryssas p å rutorna enligt skiss) - Riktning(Noteras med pilar enligt skiss) - Niv å er(S=St å, L=Liggande osv.) - A(Akrobatiska moment) Noteras med symbol f ö r momentet - UP(Upprepningar) Noteras n ä r det utf ö rs upprepningar X X

29 Då var Fristående avklarat!

30 Föreningsdomarkurs Truppgymnastik TUMBLING FOTO: Vera Sport

31 Art 4.3 Tumbling-domarnas skyldigheter 4.3.2 A-panelens skyldigheter  Kontrollera ber ä kning av sv å righetsv ä rdet f ö r respektive lag  Kontrollera utf ö rda sv å righetsv ä rde under t ä vlingen  Diskutera f ö r att komma ö verens om slutgiltiga A-v ä rdet  Om man inte kommer ö verens skall genomsnittet av deras v ä rden l ä mnas in 4.3.4 C-panelens skyldigheter  Under t ä vlingen g ö ra avdrag fr å n 2.0 po ä ng f ö r komposition  Tidtagning (C2) 4.3.3 B-panelens skyldigheter  Under t ä vlingen skall programmen noggrant observeras, felen v ä rderas och motsvarande avdrag skall vara korrekta, g ö ras oberoende av de andra domare och vara utan subjektivitet.  Avdragen g ö rs med referens till Bilaga A5

32 Art 16.2 Tumbling - Svårighet Ber ä kning av sv å righetsv ä rde  Sv å righetsv ä rdet ä r inte begr ä nsat = Ö ppen kod  Sv å righetsv ä rdet ber ä knas av:  De tre (3) h ö gst v ä rderade ö vningarna  Det m å ste vara olika symbol f ö r att r ä knas  Kan vara i olika riktning (fram å t/bak å t)

33 Art 16.2 Tumbling - Svårighet Vid t ä vlingstillf ä llet •Alla ö vningar r ä knas om i f ö rh å llande till vad som verkligen utf ö rs. •Summera respektive varv •Summera sedan v ä rdet av de 3 varven •Dividera med 3 •Avrundning sker ner å t till n ä rmaste 0,1 po ä ng f ö r truppens slutgiltiga sv å righetsv ä rde

34 Art 16.2 Tumbling - Svårighet 1._______________ 2._____________ 3. ____________ Jobba 2 och 2 R ä kna ut sv å righetsv ä rdet f ö r f ö ljande serier 0,15+0,2+0,65=1,00 0,3+0,15+0,35+0,05=0,85 0,15+0,2+0,35=0,70

35 Guideline för A-panel i tumbling G ö r tv å noteringar/volt •En f ö r stil – f ö r grupperad frivolt eller f ö r grupperad salto –V f ö r pikerad volt –/ f ö r str ä ckt volt •En notering f ö r skruv –1 f ö r 180° (halv skruv) –3 f ö r 360° (hel skruv) –5 f ö r 540° (en och en halv skruv) –osv. •Exempel p å ett varv –V / / / /3 /3

36 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0 16.4.1.1 Minst tre (3) olika ö vningar 0.2/ ö vning/gymnast 16.4.1.2 Tidtagning 0.3  Tidsgr ä nsen ä r 2.45. Tidtagning startar n ä r musiken startar och slutar n ä r den sista ö vningen har slutf ö rts. Om tidsgr ä nsen inte h å lls kommer fortfarande ö vningarna att bed ö mas. 16.4.1.3 Musik 0.3  Valfri musik 16.4.1.4 Springer ej tillbaks mellan varven 0.3 om de inte springer tillbaks 0.2 om de inte springer tillsammans 16.4.1.5 Extra r ö relser mellan varven 0.2 Extra r ö relser (t.ex. dans, gymnastiska eller extra koreograferade r ö relser) ä r inte till å tna

37 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0 16.4.2 Varvkrav: 16.4.2.1 Alla lika varv 0.2/gymnast/g å ng I f ö rsta varvet m å ste alla g ö ra exakt samma serie 16.4.2.2 Stegring 0.1/gymnast/g å ng I det andra och tredje varvet ska serier med h ö gre sv å righetsv ä rde komma efter serier med l ä gre sv å righetsv ä rde.

38 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0 16.4.3 Variation: 16.4.3.1 Repetition av serier 0.2/gymnast/g å ng Gymnast utf ö r samma serie som i ett annat varv. Avdraget baseras p å det varv d ä r serien utf ö rs flest g å nger. 1.4.3.2 (3) Fram å t- och bak å tvarv 0.2/gymnast/g å ng Truppen skall utf ö ra minst ett bak å tvarv och minst ett fram å tvarv. Avdrag ä r baserat p å det varv som kommer n ä rmast att uppfylla kravet 16.4 3 3 Definitioner av fram å t-, bak å tvarv och kombinerade varv Fram å tvarv: En gymnast utf ö r ett fram å tvarv om: •Alla ö vningarna i serien utf ö rs fram å t •OBS! Hjulning r ä knas endast som fram å t ö vning. Bak å tvarv: En gymnast utf ö r ett bak å tvarv om: •Alla ö vningarna i serien ä r bak å t Kombinerade varv: En gymnast utf ö r ett kombinerat varv om det varken uppfyller kraven f ö r fram å t- eller bak å tvarv ovan.

39 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0 16.4.3.4 Skruvar 0.2/gymnast Truppen skall utf ö ra ett varv som best å r av en ö vning med minst 360°skruv i enkel volt eller 180 o skruv i dubbel eller trippel volt. Avdraget baseras p å det varv d ä r skruven utf ö rs av flest gymnaster. 16.4.3.5 Trippla salto i endast ett varv 1.0/gymnast Truppen till å ts utf ö ra trippel salto i ett varv.

40 Art 16.4 Tumbling - Komposition Jobba 2 och 2 Vilka varv ä r fram å t, bak å t eller kombinerat varv Bak å t Fram å t Bak å t Kombinerat varv

41 Tumbling - Bedömning AC-panel Svårighet/Komposition Jobba 2 och 2 som en domarpool 1.Teckna ner vad laget k ö r 2.Ber ä kna sv å righetsv ä rdet 3.Ber ä kna kompositions po ä ngen

42 Art 16.3 Tumbling - Utförande 16.3.1 Allm ä nt  Avdrag f ö r utf ö rande g ö rs fr å n 10.0 per varv.  Summan av de tre (3) varven delas med 3  Varje domare avger sin enskilda siffra enligt tiondelssystem med en exakthet p å 0.1 po ä ng

43 Tumbling – Bedömning B-panel Utförande Varje domare noterar minst 2 siffror/avdrag per gymnast 1.En siffra/avdrag f ö r voltfasen 2.En siffra/avdrag f ö r landningsfasen 3.Vid ev. fall eller pass tillkommer en 3:e siffra per gymnast 4.En fj ä rde siffra kan komma till i form av s ä rskilda avdrag Skriv siffrorna under varandra Exempel 2 2 3 3 6 2 3 4 2 6 7 1 Str ö m kan skrivas mellan gymnasterna ∞

44 Art 16.3.2.1 Tumbling - Optimal höjd och längd Avdrag 0.1/0.2/0.3/g å ng/gymnast f ö r h ö jd Avdrag 0,1/g å ng/gymnast f ö r l ä ngd Avdrag p å h ö jd och l ä ngd avser: •Alla ö vningar ska utf ö ras med r ä tt h ö jd och l ä ngd •Speciellt g ä ller att tyngdpunkten i den avslutande salton/frivolten ska vara –1 ½ g å nger l ä ngden av gymnasten –inte l ä ngre ä n h ö jden av ö vningen

45 Art 16.3.2.2 Tumbling - Kroppsposition Avdrag 0.05/0.1/0.2/0.3/gymnast/g å ng Ö vningar skall utf ö ras med tydlig kroppsposition och teknik •Guideline: Inget krav p å att armarna skall vara p å ett specifikt s ä tt. H å ll armarna s å n ä ra kroppen som m ö jligt.

46 Art 16.3.2.2 Tumbling - Kroppsposition Rött fält är det samma som maximal avdrag för kroppsposition

47 Art 16.3.2.3 Tumbling - Skruvteknik Avdrag 0.1/0.2/0.3/gymnast/g å ng • Ö vningar m å ste utf ö ras med god/effektiv skruvteknik. Guideline: •Kontrollerad skruv •I ö vningar med skruv handlar det om att inte starta skruven f ö r tidigt eller avsluta f ö r sent –Tio i till tio ö ver som h å ll punkter f ö r var skruven ” placeras ” –Klara med skruv i god tid f ö re landningen

48 Art 16.3.2.4 Tumbling - Definierade skruvar Avdrag 0.1gymn/g å ng •Vid skruvar i dubbla eller trippla volter med mindre ä n totalt 3 skruvar g ä ller att antalet skruvar i respektive salto/frivolt ska framg å tydligt

49 16.3.2.10 Förlust av rörelsemängd/kraft •Avdrag 0.3 per g å ng f ö r f ö rlust av r ö relsem ä ngden/kraften per gymnast •Avdrag 0.5 f ö r total f ö rlust av r ö relsem ä ngden/kraften per gymnast •I en tumbling serie skall gymnasten bevara eller ö ka r ö relsem ä ngden/kraften

50 Art 16.3.2.5 Ström •Avdrag 0.1 gymn/g å ng •Total avsaknad av str ö m 0.5 •Str ö mmen skall vara j ä mn mellan alla gymnaster •Minst 2 gymnaster skall r ö ra sig samtidigt inkl. ansatsen

51 Art 16.3.2.6 Avvikelse från mittlinjen Övningar skall utföras längs med mittlinjen på tumblingbanan och landas på mittlinjen på landningsområdet 0,1 0,2 Perfekt 0,1 0,2

52 Art 16.3.2.7 Landningsposition Avdrag 0.1-0.3 per gymnast •Landningspositionen ska vara uppr ä tt med liten b ö jning av kn ä na och en liten b ö jning i h ö ften (upp till 15°)

53 Art 16.3.2.8 Landningskontroll & Fall Avdrag 0.1 f ö r liten f ö rlust av kontroll 0.2 f ö r markant f ö rlust av kontroll 0.5 en hand i mattan 0.8 f ö r tv å h ä nder i mattan 1.0 f ö r sittande/rullande 1.5 landning utan f ö tter f ö rst •Avdrag skall ges om det ä r f ö rlust av kontroll eller fall •Landning utan f ö tter f ö rst: –Kan ges ä ven om f ö tterna touchar landningsmattan –En aktiv kontakt med f ö tterna i mattan f ö r att inte ge avdrag

54 Art 16.3.2.9 Tränarens agerande •N ä r en tr ä nare st å som passare ska vederb ö rande vara beredd att ingripa i h ä ndelse av fara •Tr ä narens uppgift ä r s å ledes inte att f ö rhindra gymnasten fr å n att falla utan att f ö rhindra skador. •All s ä kerhetspass/mottagning inneb ä r avdrag Avdrag 0.3 f ö r lite pass 0.5 f ö r markant pass 1.0 tr ä naren handgripligen hj ä lper gymnasten att utf ö ra ö vning 1.0 om inte n å gon å tg ä rd vidtas i en farlig situation

55 Tumbling – Övriga avdrag Art 16.3.2.11 S ä rskilda avdrag/gymnast •Gymnast utf ö r endast tv å moment1.0 •Gymnast utf ö r endast ett moment2.0 •Gymnast springer f ö rbi3.0 •Felaktigt antal gymnaster3.0 •Ej lika antal damer/herrar i mix1.5

56 Art 16.3 Guideline Voltfas1,5 (med skruv)1,2 (utan skruv) Litet fel0,05-0,40,05-0,3 Medelstort fel0,5-0,90,4-0,8 Stort fel1,0-1,50,9-1,2 Landningsfas0,7 Litet fel0,1-0,2 Medelstort fel0,3-0,5 och ev. fall 0,5/0,8/1,0/1,5 Stort fel0,6-0,7 Pass0,3/0,5/1,0 Ström0,1/0,5 Särskilda avdrag 2 moment1,0 1 moment2,0 Springa förbi3,0 Fel antal gymnaster3,0 Ej lika antal mix1,5

57 Uträkning av ”min” poäng R ä kna ut din siffra efter f ö ljande summering av varven: LAG 1 Varv 1: 7,2Varv 2: 8,0Varv 3: 6,7 LAG 2 Varv 1: 8,4Varv 2: 7,8Varv 3: 7,9 LAG 3 Varv 1: 6,5Varv 2: 6.4Varv 3: 7.0 7,3 8,0 6,6

58 Då var Tumbling avklarat!

59 Föreningsdomarkurs Truppgymnastik TRAMPETT FOTO: Vera Sport

60 Art 4.3 Domarnas skyldigheter 4.3.2 A-panelens skyldigheter  Kontrollera ber ä kning av sv å righetsv ä rde i aktuell gren  Kontrollera utf ö rda sv å righetsv ä rde under t ä vlingen  Har till å telse att diskutera f ö r att komma ö verens om slutgiltiga A- v ä rdet 4.3.4 C-panelens skyldigheter  Under t ä vlingen g ö ra sina avdrag fr å n maximum 2.0 f ö r komposition  Tidtagning (C2) 4.3.3 B-panelens skyldigheter  Under t ä vlingen skall programmen noggrant observeras, felen v ä rderas och motsvarande avdrag skall vara korrekta, g ö ras oberoende av de andra domare och vara utan subjektivitet.

61 Art 17.2.1 Svårighet Ber ä kning av sv å righetsv ä rde  Sv å righetsv ä rdet ä r inte begr ä nsat = Ö ppen kod  Sv å righetsv ä rdet ber ä knas av v ä rdet f ö r respektive ö vning som framg å r i Bilaga A3

62 Art 17.2.1 Svårighet Vid t ä vlingstillf ä llet Alla ö vningar r ä knas om i f ö rh å llande till vad som verkligen utf ö rs Summera v ä rdet av de 3 varven och dividera med 3. Avrundning sker ner å t till n ä rmaste 0,1 po ä ng f ö r truppens slutgiltiga sv å righetsv ä rde

63 Guideline Du g ö r tv å noteringar/volt •En f ö r stil – f ö r grupperad frivolt eller f ö r grupperad salto –V f ö r pikerad volt –/ f ö r str ä ckt volt •En notering f ö r skruv –1 f ö r 180° (halv skruv) –3 f ö r 360° (hel skruv) –5 f ö r 540° (en och en halv skruv) –osv. •Bordvarv –T f ö r grupperad tsukahara –TV f ö r pikerad tsukahara –T/ f ö r str ä ckt tsukahara – f ö r ö verslag

64 Art 17.4 Komposition 2.0 17.4.1.1 Tidtagning 0.3  Tidsgr ä nsen ä r 2.45. Tidtagning startar n ä r musiken startar och slutar n ä r den sista ö vningen har slutf ö rts. Om tidsgr ä nsen inte h å lls kommer fortfarande ö vningarna att bed ö mas. 17.4.1.2 Musik 0.3  Avsaknad av musik (Musik instrumental eller med text valfri ä r till å tet) 17.4.1.3 Springer ej tillbaks mellan varven 0.3 om de inte springer tillbaks 0.2 om de inte springer tillsammans 17.4.1.4 Extra r ö relser mellan varven 0.2 Extra r ö relser (t.ex. dans, gymnastiska eller extra koreograferade r ö relser) ä r inte till å tna

65 Art 17.4 Komposition 2.0 17.4.2 Varvkrav: 17.4.2.1 Alla lika varv 0.2/gymnast/g å ng I f ö rsta varvet m å ste alla g ö ra exakt samma ö vning 17.4.2.2 Stegring 0.1/gymnast/g å ng I det andra och tredje varvet ska ö vningar med h ö gre sv å righetsv ä rde komma efter ö vningar med l ä gre sv å righetsv ä rde. Enkla volter skall utf ö ras f ö re dubbla volter som i sin tur ska utf ö ras f ö re trippla volter. I dessa fall ges s å ledes ej avdrag f ö r fallande sv å righet.

66 Art 17.4 Komposition 2.0 17.4.3 Variation: 17.4.3.1 Upprepning av ö vningar 0.2/gymnast/g å ng Gymnast utf ö r samma ö vning som i ett annat varv. Avdraget baseras p å det varv d ä r ö vningen utf ö rs flest g å nger 17.4.3.2 Hoppredskap 2.0 Truppen skall utf ö ra minst ett varv p å hoppredskap och minst ett varv utan hoppredskap 17.4.3.3 Skruvar 0.2/gymnast Truppen skall utf ö ra ett varv som best å r av en ö vning med minst 360° skruv i enkel volt eller 180 o skruv i dubbel volt. Avdraget baseras p å det varv d ä r skruven utf ö rs av flest gymnaster. 17.4.3.4 Dubbla volter 0.2/gymnast Truppen skall utf ö ra ett varv som inneh å ller en dubbelvolt. Avdragen baseras p å det varv d ä r dubbla volter utf ö rs av flest gymnaster. 17.4.3.5 Trippla volter i endast ett varv 1.0/gymnast Truppen till å ts utf ö ra trippla volter i ett varv.

67 Bedömning Svårighet/Komposition Jobba 2 och 2 som en domarpool Ni kommer att f å agera A och C domare p å ett litet annat s ä tt ä n i verkligheten nu n ä r vi tr ä nar 1.Ni kommer att f å blanka papper 2.Teckna ner vad laget k ö r 3.Ber ä kna sv å righetsv ä rdet 4.Ber ä kna kompositions po ä ngen

68 Art 17.3 Utförande 17.3.1 Allm ä nt  Avdrag f ö r utf ö rande g ö rs fr å n 10.0 per varv. Summan av de tre (3) varven delas med 3  Varje domare avger sin enskilda siffra enligt tiondelssystem med en exakthet p å 0.1 po ä ng

69 Art 17.3 Utförande Varje domare g ö r 2 noteringar per gymnast 1.En siffra/avdrag f ö r voltfasen 2.En siffra/avdrag f ö r landningsfasen 3.Vid ev. fall eller pass tillkommer en 3:e siffra per gymnast 4.Ä ven s ä rskilda avdrag tillkommer ut ö ver ovanst å ende 2-3 avdrag Skriv siffrorna under varandra Exempel 2 2 3 3 6 2 3 4 2 6 8 1 Str ö m kan skrivas mellan gymnasterna

70 Art 17.3.2.1 Optimal höjd och längd Avdrag 0.1/0.2/0.3/g å ng/gymnast f ö r h ö jd Avdrag 0,1/g å ng/gymnast f ö r l ä ngd Avdrag p å h ö jd och l ä ngd avser: •Alla ö vningar ska utf ö ras med r ä tt h ö jd och l ä ngd •Tyngdpunkten ska vara –1 ½ g å nger l ä ngden av gymnasten och –inte l ä ngre ä n h ö jden av ö vningen

71 Art 17.3.2.2 Kroppsposition Avdrag 0.05/0.1/0.2/0.3/gymnast/g å ng Ö vningar skall utf ö ras med tydlig kroppsposition och teknik •Guideline: Inget krav p å att armarna skall vara p å ett specifikt s ä tt. H å ll armarna s å n ä ra kroppen som m ö jligt.

72 Art 17.3.2.2 Trampett - Kroppsposition Vi vill att det största avdraget (0.3) är hälften av vägen mellan positionerna

73 Art 17.3.2.3 Skruvteknik Avdrag 0.1/0.2/0.3/gymnast/g å ng • Ö vningar m å ste utf ö ras med god/effektiv skruvteknik. Guideline: •Kontrollerad skruv •I ö vningar med skruv handlar det om att inte starta skruven f ö r tidigt eller avsluta f ö r sent –Tio i till tio ö ver som h å ll punkter f ö r var skruven ” placeras ” –Klara med skruv i god tid f ö re landning

74 Art 17.3.2.4 Definierade skruvar Avdrag 0.1gymn/g å ng •Vid skruvar i dubbla eller trippla volter med mindre ä n totalt 3 skruvar g ä ller att antalet skruvar i respektive volt ska framg å tydligt

75 Art 17.3.2.5 Ström •Avdrag 0.1gymn/g å ng. •Total avsaknad av str ö m 0.5 •Str ö mmen skall vara j ä mn mellan alla gymnaster •Minst 2 gymnaster skall r ö ra sig samtidigt inkl. ansatsen

76 Art 17.3.2.5 Avvikelse från mittlinjen Ö vningar skall landas p å mittlinjen p å landningsomr å det 0,1 0,2 Perfekt 0,1 0,2

77 Art 17.3.2.7 Landningsposition Avdrag 0.1-0.3 per gymnast •Landningspositionen ska vara uppr ä tt med liten b ö jning av kn ä na och en liten b ö jning i h ö ften (upp till 15°)

78 Art 17.3.2.8 Landningskontroll & Fall Avdrag 0.1 f ö r liten f ö rlust av kontroll 0.2 f ö r signifikant f ö rlust av kontroll 0.5 en hand i mattan 0.8 f ö r tv å h ä nder 1.0 f ö r sittande/rullande 1.5 landning utan f ö tter f ö rst •Avdrag skall ges om det ä r f ö rlust av kontroll eller fall •Landning utan f ö tter f ö rst: –Kan ges ä ven om f ö tterna touchar landningsmattan –En aktiv kontakt med f ö tterna i mattan f ö r att inte ge avdrag

79 Art 17.3.2.9 Tränarens agerande •N ä r en tr ä nare st å som passare ska vederb ö rande vara beredd att ingripa i h ä ndelse av fara •Tr ä narens uppgift ä r s å ledes inte att f ö rhindra gymnasten fr å n att falla utan att f ö rhindra skador. •All s ä kerhetspass/mottagning inneb ä r avdrag Avdrag 0.3 f ö r lite pass 0.5 f ö r markant pass 1.0 tr ä naren handgripligen hj ä lper gymnasten att utf ö ra ö vning 1.0 om inte n å gon å tg ä rd vidtas i en farlig situation

80 Trampett – Övriga avdrag 17.3.2.10 S ä rskilda avdrag •Gymnast springer f ö rbi3.0 •R ö r inte hoppredskapet med h ä nderna1.0 •Felaktigt antal gymnaster3.0 •Ej lika antal damer/herrar i mix1.5

81 Trampett – Guideline Voltfas1,0 (med skruv)0,7 (utan skruv) Litet fel0,05-0,30,05-0,2 Medelstort fel0,4-0,60,3-0,4 Stort fel0,7-1,10,5-0,7 Landningsfas0,7 Litet fel0,1-0,2 Medelstort fel0,3-0,5 Stort fel/Fall0,6-0,7 (0,5/0,8/1,0/1,5) Pass0,3/0,5/1,0 Ström0,1/0,5 Särskilda avdrag Spring förbi3,0 Rör inte redskap1,0 Fel antal gymnaster 3,0 Ej lika antal mix1,5

82 Då var vi klara med Trampett!


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK Version 2, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser