Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökande tillgänglighet gynnar alla studenter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökande tillgänglighet gynnar alla studenter"— Presentationens avskrift:

1 Ökande tillgänglighet gynnar alla studenter
Kvalitetsdrivet UHR Monica Svalfors samordnare, nationella medel för studenter med funktionshinder

2 Särskilt åtagande vid Stockholms universitet
Regleringsbreven, särskilt åtagande sedan 1993 Nationella medel för studenter med funktionshinder - ett högskolegemensamt anslag, administreras av Stockholms universitet 0,3 procent av grundutbildningsanslaget sammanställning av uppgifter om kostnader för särskilt pedagogiskt stöd, studentantal samt text om åtgärder som förbättrat situationen Stockholms universitets årsredovisning

3 Samverkan – en förutsättning
En förutsättning för Stockholms universitet att genomföra åtagandet är samverkan med övriga universitet och högskolor. Vilka ingår i målgruppen ”studenter med funktionshinder”? ”Särskilt pedagogiskt stöd” behöver definieras och uppdateras i takt med tiden. Vad händer vid lärosätena?

4 Nätverken för samarbete och samverkan
Det nationella nätverket – Samordnarnätverket Den nationella referensgruppen för Stockholms universitets särskilda åtagande policyfrågor, konferens- och utbildningsdagar Fyra regionala nätverk

5 Underlag för fördelning av de nationella medlen
De kostnadsuppgifter om ”särskilt pedagogiskt stöd” som Stockholms universitetet samlar in avser endast personliga pedagogiska insatser i studiesituationen för enskilda studenter, samt riktade pedagogiska insatser som erbjuds studenterna ifråga i grupp.

6 Särskilt pedagogiskt stöd
Utbildningstolkning, anteckningsstöd, mentor, mentorhandledning, enskild och/eller extra handledning, (riktat) språkstöd, visst personstöd vid biblioteksbesök, exkursioner etc., lektörer, samt vissa kostnader vid anpassad examination Riktade pedagogiska insatser som erbjuds studenter i grupp såsom kurs i studievanor och studieteknik, IT/program, talboksanvändning

7 Generell tillgänglighet
Utrustning och investeringar i lärosätenas fysiska, organisatoriska och pedagogiska tillgänglighet bekostas av respektive högskola. Här omfattas även utbildning av lärare och övrig personal, pedagogiskt utvecklingsarbete och andra åtgärder som relaterar till ett lärosätes generella tillgänglighet.

8 Ökande studentantal År 2003: 4 155 kända studenter
grupperna studenter med dyslexi och olika neuropsykiatriska och psykiska tillstånd utgjorde 80% år 2012 2,5-3% av studentpopulationen i sin helhet

9 Minskande kostnader för särskilt pedagogiskt stöd, dvs särlösningar
2003: tkr 2007: 62 741 tkr – utbildningstolkning 69% 2009: 67 223 tkr 2012: 65 685 tkr – utbildningstolkning 60%

10 Ökande generell tillgänglighet
Antalet kända studenter med funktionshinder i studiesituationen ökar stort varje år och samtidigt minskar kostnaderna för särskilt pedagogiskt stöd. Kan det bero på att dagens studenter ställer lägre krav på anpassning av studievillkoren? Eller beror det på att tillgängligheten i högskolan hela tiden utvecklas?

11 Viktiga faktorer Utvecklingen av IT generellt
Riktade programvaror, campuslicenser, appar MTM och den digitala talboken Universitets- och högskolebibliotekens studentservice Tillgänglighet en pedagogisk fråga Initiativ som tas för att inkludera studenter med funktionshinder gynnar alla studenter.

12 Exempel: Pedagogiska strategier som gynnar alla studenter men som kan vara avgörande för studenter med vissa funktionshinder i studiesituationen är t.ex.: att presentera information och studiematerial tydligt och strukturerat och både muntligt och skriftligt. att inledningsvis beskriva föreläsningens/kursens upplägg och att sammanfatta i slutet.

13 Vidare: Att inte hoppa över pauser då studenter med koncentrationssvårigheter och smärtproblematik behöver pauser; allas lärande vinner på det. Att planera varierade examinationsformer så att studenter med olika förutsättningar och lärandestilar får möjlighet att komma till sin rätt. Att fastställa kursplaner och litteraturlistor i god tid; en nyinläsning kan ta upp till två månader.

14 Några exempel till: Med tillgängliga lärplattformar, med kursmaterial inkl. kompendier i elektronisk form (helst Word) kan studenter med läshinder använda talsyntes. Om åhörarkopior läggs ut i förväg inför föreläsningar och seminarier, har alla möjlighet att förbereda sig. Om mikrofon används vid föreläsningar och om ställda frågor upprepas, blir det tydligare för alla.

15

16 Lag, förordning, konvention
Regleringsbreven sedan året uppdrag Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526) Lag om likabehandling av studenter i högskolan året 2002 följt av: Diskrimineringslag 2008:567 Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol


Ladda ner ppt "Ökande tillgänglighet gynnar alla studenter"

Liknande presentationer


Google-annonser