Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett tema om befolkningen i världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett tema om befolkningen i världen"— Presentationens avskrift:

1 Ett tema om befolkningen i världen
7 miljarder Ett tema om befolkningen i världen

2 Sedan den 31 oktober 2011 är vi 7 miljarder människor som lever på planeten Jorden

3 GEOGRAFI Syftet med ämnet Geografi är att ni skall få:
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

4 GEOGRAFI - BEFOLKNINGSGEOGRAFI
Centralt innehåll i Geografi år 7-9 bl.a: Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, …GIS och …till exempel satellitbilder. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

5 Kunskapskrav Betyg E Betyg C Betyg A Du visar att du har grundlaggande
kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till befolkningsfördelning och migration. underbyggda resonemang om konsekvenser av befolkningsfördelning och migration. Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. underbyggda resonemang om hur mönster av handel och kommunikation ser ut och har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du visar att du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Du kan föra utvecklade och relativt val underbyggda resonemang om orsaker till befolkningsfördelning och på ett relativt val fungerande sätt. val underbyggda resonemang om hur och tekniker på ett relativt val Du visar att du har mycket goda Du kan föra valutvecklade och val på ett val fungerande sätt. och tekniker på ett val fungerande sätt.

6 Definition av begreppet befolkningsgeografi
En gren av geografin som handlar om var människor bor, om befolkningstillväxt, folkomflyttningar, stadstillväxt mm. Inom denna gren kommer man också in på försörjningsfrågor – hur man ska kunna producera och transportera tillräckligt med mat och andra varor.

7 Befolkningsgeografi

8 Befolkningsgeografi

9 Befolkningskurva År 1900 – 1.65 miljarder ca År 2011 – 7 miljarder ca… Befolkningen ökar med ca 80 miljoner per år.

10 Industriella revolutionen + ”freden, vaccinet och potäterna”
Fram till 1800-talet var den förväntade livslängden under 40 år i hela världen. Nästan alla levde på jordbruk och hade låga inkomster. När industrier började växa fram och inkomsterna ökade blev vissa länder mer rika och fick bättre hälsa. Överlevnaden började bli högre i vissa delar av världen. Orsaker till befolkningsökning: Bättre hälsa Bättre ekonomi Mindre svält Lägre dödlighet Fler barn som överlever Högre medellivslängd Mer pengar

11 Demografi = folkbeskrivning
Handlar om förändringar i folkmängd och orsakerna till sådana förändringar. Grundbegrepp: Födelsetal = Nativitet. Berättar om antalet födda barn per tusen invånare och år. Dödstal = Mortalitet. Berättar om antalet döda per tusen invånare och år. Naturligt födelseöverstkott – skillnaden mellan födelsetal och dödstal. Kan vara positivt= fler som föds än som dör, eller negativt= fler som dör än som föds. Migration = att människor flyttar och bosätter sig på en ny plats. Emigration = utflyttning Immigration= inflyttning

12 Befolkningsutveckling – olika skeenden
1. Högt födelsetal och högt dödstal= långsam befolkningstillväxt. 2. Högt födelsetal och sjunkande dödstal= befolkningstillväxten ökar. 3. Sjunkande födelsetal och fortsatt sjunkande dödstal= tillväxttakten börjar minska. 4. Låga födelsetal och låga dödstal = långsam befolkningstillväxt. 5. Lägre födelsetal än dödstal = minskad befolkningstillväxt.

13 Skede 1 – Många föds och många dör. Liten befolkningsökning.
Skede 2 – Många föds och färre dör. Snabb ökning av befolkningen. Skede 4 – Få föds och få dör. Liten befolkningsökning. Skede 3 – Inte lika många föds. Inte lika snabb befolkningsökning.

14 Demografisk transition
Innebär att länderna passerar befolkninsskede 1-5. Genom att se på ett lands befolkningssiffror kan man se var i utvecklingen ett land befinner sig. Sydostasien… har på kort tid gått från 1 till 4… Afrika ligger i många fall i skede 2. ”utveckling är det bästa preventivmedlet…” Vad menar man?

15 Fruktsamhetstal Genomsnittliga antalet födda barn per kvinna.
Varierar i världen. Fruksamhetstalet 2.1 kallas ”reproduktionstalet”, detta krävs för att befolkningen inte ska minska. Europa 1-2 barn… Centralafrika 5-6 barn… Om barnafödandet sjunker under reproduktionstalet en längre tid betyder det att befolkningen så småningom kommer att minska… åldrande befolkning… vem skall ta hand om dem?

16 Befolkningspyramid Är en metod att göra diagram över befolkningsstrukturer. Man delar in befolkningen efter ålder och efter kön. Basen är de som har lägst ålder. Toppen är de som är äldst. Man kan förutspå befolkningsutvecklingen med hjälp av befolkningspyramiderna.

17 Vad säger denna pyramid?

18 Befolkningstäthet Mäts oftast i invånare / km2 Sverige 22
Västra Götaland 61 Skåne 102 Seoul ca / 2000 Sydkorea ca 400

19 Att studera världen… http://show.mappingworlds.com//world/?lang=EN
Befolkningskoncentrationen störst i östra Kina, Japan och Korea. (25% av jordens befolkning) Världens befolkning är ganska ojämnt spridd. Naturförhållanden Klimat Historiska faktorer

20 Migration Vi människor har alltid flyttat på oss…

21 Urbanisering och migration
Människor har alltid flyttat över jorden, orsakerna kan vara olika. ”Push- och pullfaktorer” – orsaker Push – orsaker till emigration Krig, svält, nöd… Pull – orsaker till immigration Rikare, framtidsutsikter… Urbanisering = inflyttningen till städer för att söka jobb och bättre framtid. Många hamnar i slum och fattigdom. Ordlista migration =flyttning, vandring, folkvandring immigration = inflyttning, invandring emigration = utflyttning, utvandring

22 Megastäder Idag finns 21 städer i världen som har över 10 miljoner invånare. Megastäder växer snabbt  många problem (trängsel, miljöförorening, slumområden) Megapolis – storstadsområde

23 Städer och Migration RISKER MED URBANISERINGEN
Många invånare är hem- och arbetslösa – Många tvingas att tigga och fattiga barn överges. Det finns över 100 miljoner gatubarn. Odlingsmark förloras – När städerna breder ut sig försvinner odlingsmark som ska skapa mat. Trafiken ökar i städerna – Mer luftföroreningar och fler olyckor. 1,2 miljoner dör varje år i trafiken. Städerna orsakar miljöproblem – Avfall och avloppsvatten i stora mängder ger problem. Luftföroreningar – Trafik och industri skapar smog i städerna.

24 Lite statistik Varje sekund föds 5 människor på jorden och 2 dör.
Medellivslängden på jorden har ökat med 16 år sedan 1960. 5% av jordens befolkning använder ¼ av all jordens energi 13% saknar rent dricksvatten 38% saknar avlopp 46% av alla jordens grödor odlas i USA 80% av jordens befolkning bor i länder som räknas som utvecklingsländer. Över en miljard människor bor i slumområden


Ladda ner ppt "Ett tema om befolkningen i världen"

Liknande presentationer


Google-annonser