Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG Arvidsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG Arvidsson."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG Arvidsson

2 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera nationella inriktningar och otaliga lokala profiler Och dessutom! 19 gymnasieskolor •6 kommunala •2 landstingsägda •11 friskolor

3 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 17 nationella program och IB Enbart studieförberedande •Naturvetenskapsprogrammet •Samhällsvetenskapsprogrammet •International Baccalaureate Huvudsakligen studieförberedande •Estetiska programmet •Teknikprogrammet I första hand yrkesförberedande •Barn- och fritidsprogrammet •Byggprogrammet •Elprogrammet •Energiprogrammet •Fordonsprogrammet •Handels- och administrationsprogrammet •Hantverksprogrammet •Hotell- och restaurangprogrammet •Industriprogrammet •Livsmedelsprogrammet •Medieprogrammet •Naturbruksprogrammet •Omvårdnadsprogrammet Och kom ihåg: alla gymnasie- program ger grundläggande behörighet till högskolan!

4 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Specialutformade program •För att attrahera elever med speciella intressen –Hälsa- och idrottsprogrammet (John Bauergymnasiet) •För att ge skolan en viss profil –Waldorfestetiskt program med samhälls- eller naturinriktning (Björkö Fria Gymnasium) •För att anpassa efter arbetslivet på orten –Flygtekniskt program (Anders Ljungstedts Gymnasium) •För att anpassa för elever med särskilda behov –Individuellt program för elever med Aspergers syndrom (IVAS) (Berzeliusskolan)

5 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Individuella program Individuella programmet (IV) kan vara aktuellt för: •elever som inte kommit in på sitt val eller avbrutit sina studier •elever som behöver komplettera vissa ämnen från grundskolan Programinriktat individuellt val (PRIV) är aktuellt för elever som bedöms kunna komplettera ett ämnen från grundskolan samtidigt som han/hon läser på ett ordinarie yrkesförberedande program Elever som riskerar att inte bli behöriga eller som har speciella behov erbjuds vägledning från ”Vägval individuella program” (vip)

6 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Spetsutbildningar Hösten 2009 startade försöksverksamhet med gymnasiala spetsutbildningar Elever får möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen Vid sidan av gymnasiestudierna får eleverna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola

7 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Idrottsgymnasier •En möjlighet att kombinera gymnasiestudier med elitidrottssatsning •Genomförs i samarbete med specialidrottsförbunden •En del lokala, andra med riksintag •OBS: ansökningstiden är tidigare! •Orientering senast 15 okt •Huvuddelen senast 1 nov •Resten senast 1 febr •Intresserad: ta kopia med tider!

8 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Behörighet Elev är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan om han/hon: •har slutfört sista årskursen i grundskolan med godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska •inte tidigare genomgått ett nationellt program inom gymnasieskolan eller likvärdig utbildning

9 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Urval När antalet platser är färre än antalet sökande görs urval, som bestäms efter elevernas meritvärden Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg; MVG=20, VG=15 och G=10 En elev med VG i samtliga ämnen får alltså 240 i meritvärde, och 320 är följaktligen högsta möjliga meritvärde

10 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Ämnen och kurser ESTENV- natur NV- ma/data NV- miljö SPÖvriga AAAAAAA BBBBBB CCCC DDD E De flesta ämnen på gymnasiet innehåller ett antal kurser som ofta bygger på varandra. I matematik läses exempelvis kurserna A-E enligt följande på de olika programmen:

11 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Varje kurs har ett antal gymnasiepoäng •Antalet poäng är ett mått på kursens omfattning •Varje poäng motsvarar ungefär en studietimme •Oavsett om eleven klarar kursen på kortare eller längre tid, får han/hon samma antal gymnasiepoäng Alla nationella och specialutformade program omfattar 2500 poäng: •Kärnämnen 750 p •Karaktärsämnen 1350 p •Projektarbete 100 p •Individuella val 300 p

12 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Kärnämnen 750 p •Alla program har denna gemensamma kärna av allmänna ämnen •Kärnämnen ger grundkunskaper som alla behöver, oavsett yrke •Kärnämnena ger också en grund för vidare studier, t ex på högskolan •Svenska/ Sv som andraspråk A+B200 p •Engelska A100 p •Matematik A100 p •Estetisk verksamhet 50 p •Idrott och hälsa A100 p •Naturkunskap A 50 p •Religionskunskap A 50 p •Samhällskunskap A100 p

13 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Karaktärsämnen 1350 p Karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program sin speciella profil: •Gemensamma kurser – för alla som läser programmet •Inriktningar – obligatoriska kurser för en speciell inriktning •Valbara kurser – kurser som ligger nära din programinriktning och som du väljer själv •Inriktning och valbara kurser väljs – nästan alltid - till år 2 Projektarbete 100 p •En större uppgift som eleverna ska arbeta med under längre tid •Ska vara en fördjupning inom karaktärsämnena

14 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Individuella val 300 p •Som individuellt val kan eleverna välja bland kurser som ingår i de nationella programmen •Gymnasieskolorna brukar också inrätta lokala kurser som kan väljas som individuellt val •Ett tillräckligt antal elever måste välja kursen för att den ska starta •Väljs till årskurs 2 •Elever som satsar hårt på sin idrott kan välja Specialidrott; även till årskurs 1 (markera på digitala blanketten!)

15 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 SP som exempel Kärnämnen 750 p Gemensamma kurser 800 p •Engelska B100 p •Filosofi A50 p •Geografi A100 p •Historia A100 p •Matematik B50 p •Moderna språk 200 p •Svenska C50 p Individuella val 300 p Projektarbete 100 pValbara kurser 150-300 p Nationella inriktningar 250-400 p Ekonomi 350 p •Företagsekonomi A+B50+150 p •Information och layout50 p •Internationell ekonomi50 p •Rättskunskap50 p Samhällsvetenskap 250 p •Historia B100 p •Religionskunskap B50 p •Samhällskunskap B100 p Språk 400 p •Språk400 p Kultur 400 p

16 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 HR som exempel Kärnämnen 750 p Gemensamma kurser 650 p •Ansvarsfull alkoholhantering50 p •Arbetsmiljö och säkerhet50 p •Datorkunskap50 p •Hotell A50 p •Kallkök100 p •Livsmedel A50 p •Livsmedelshygien50 p •Näringslära50 p •Projekt och företagande50 p •Servering A50 p •Varmkök100 p Inriktningar 300-400 p Hotell 400 p •Hotell A150 p •Hotell B200 p •Turism50 p Restaurang- och måltidsservice 300 p •Restaurang100 p •Servering B100 p •Storkök100 p Valbara kurser 300-400 p Individuella kurser 300 p Projektarbete 100 p Minst 15 veckors APU ingår på alla yrkesförberedande program

17 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Betyg Eleverna får fortlöpande betyg efter varje avslutad kurs enligt en fyrgradig skala: •Icke godkänt (IG) •Godkänt (G) •Väl godkänt (VG) •Mycket väl godkänt (MVG) •I slutbetyget redovisas betygen för samtliga kurser •Utifrån ditt slutbetyg räknas ett jämförelsetal fram •Jämförelsetalet används vid urval till högskolan •Högsta möjliga jämförelsetal är 20,00 (MVG i alla kurser) •Meritpoäng kan ge upp till 2,5 poäng

18 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Studieekonomi För samtliga: •Studiebidrag (1050 kr, ej juli och augusti) Måste sökas: •Extra tillägg •Inackorderingstillägg

19 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Tidsplan för intagningen •Okt – gymnasieinformation till elever och föräldrar •Nov och framåt – öppet hus på gymnasieskolor, start 4/11 (ALG); rekommenderas! •Nov–jan – enskilda samtal; eleverna förbereder sig före •7 jan-15 febr – eleverna ansöker på webben (möjligt att göra det i skolan under kompetent handledning!); ska lämna in underskriven kvittens! •15 febr – sista ansökningsdag •ca 15 apr – besked om preliminär intagning •15 apr-1 maj – eleverna har möjlighet att göra om- och nyval •ca 1 juli – slutintagningen klar och du får ett besked via post; viktigt att eleven tackar ja till erbjuden plats! •reservintagningen börjar 1 aug

20 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Högskolan? Grundläggande behörighet kräver: •slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program •lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 2250 p •godkända betyg i Sv/sv som andraspråk, ma och eng (nytt till 2010) Särskild behörighet •Vissa högskoleutbildningar kräver utöver kraven ovan särskilda förkunskapskrav •ex till läkare, optiker: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B •ex till civilingenjör (ej intern.): Ma E, Fy B, Ke A •ex till psykolog: Ma B, Sh A + ett års arbetslivserfarenhet

21 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Meritpoäng •Meritpoäng ges för fördjupningskurser i moderna språk, engelska och matematik •Meritpoäng ges också för s k områdeskurser; kurser som är relevanta men ej behörighetsgivande för den sökta utbildningen •Om en kurs krävs för särskild behörighet för en viss utbildning, kan den inte samtidigt ge meritpoäng för samma utbildning •Meritvärdet för den som söker till högskolan kan som högst bli 22,5 (jämförelsetalet max 20,00 + meritpoängen max 2,5)

22 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Användbara webbadresser •gymnasiestudera.se Här gör eleverna sitt gymnasieval. Dessutom finns information om alla gymnasieprogram i Östergötland, intagningstatistik, datum för öppet hus mm •gymnasieguiden.se Information om alla gymnasieprogram i Sverige •ams.se Här beskrivs olika yrken, vilken utbildning som krävs och hur framtidsutsikterna ser ut för olika yrken •syoguiden.se Information om utbildningar och yrken i Sverige och andra länder •utbildningsinfo.se Skolverkets webbplats där gymnasieskolor kan jämföras •studera.se Information om högskolekurser och -program

23 Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Frågor eller funderingar framöver? •hg.arvidsson@munken.linkoping.se •013-329971 Ta er tid att prata med ert barn om gymnasievalet! Och gör det i god tid! Ett rätt gymnasieval behöver mogna fram!


Ladda ner ppt "Gymnasieinformation Nya Munken 2009 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG Arvidsson."

Liknande presentationer


Google-annonser