Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 - B ö nens v ä rld, inledning.  Se jag st å r f ö r d ö rren och klappar; om n å gon lyssnar till min r ö st och uppl å ter d ö rren, s å skall jag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 - B ö nens v ä rld, inledning.  Se jag st å r f ö r d ö rren och klappar; om n å gon lyssnar till min r ö st och uppl å ter d ö rren, s å skall jag."— Presentationens avskrift:

1 1 - B ö nens v ä rld, inledning.  Se jag st å r f ö r d ö rren och klappar; om n å gon lyssnar till min r ö st och uppl å ter d ö rren, s å skall jag g å in till honom och h å lla m å ltid med honom och han med mig, Upp. 3:20.  Att bedja ä r att sl ä ppa in Jesus. Han vill komma in i din v ä rld, in i ditt hj ä rta.  Jesaja 65:24: ” Och det skall ske, att f ö rr ä n de ropar skall jag svara, och medan de ä nnu talar skall jag h ö ra. ” Jesus klappar p å v å ra hj ä rtan f ö r att genom v å r b ö n f å oss att ö ppna oss och ta emot den g å va han har utsett å t oss. B ö nen ä r sj ä lens andedr ä kt, det organ med vilket vi sl ä pper in Kristus in i v å rt hj ä rta och ande.  Ö ppna dig f ö r Jesus. Han vill ha en f ö rtrolig kontakt och en levande samvaro med dig. H ä r handlar det om en stark och ä kta kontakt mellan Gud och m ä nniskan.  Att bedja ä r att ö ppna sig f ö r Jesus, det fordrar ingen kraft, det ä r en fr å ga om Din vilja.

2 2 - B ö n i n ö dens stund.  I vilken n ö d vi ä n kommer, sj ä lslig eller kroppslig, s å beh ö ver vi bara v ä nda v å r blick mot honom som st å r f ä rdig med all den helande kraft som omedelbart ö vervinner syndens dr ä pande gift.  Att bedja ä r att f å ta emot Jesu underg ö rande kraft b å de dag och natt.  B ö n ä r n å got djupare ä n alla v å ra ord, en hj ä rtebeskaffenhet, ett sinnestillst å nd.  I v å r hj ä lpl ö shet hittar vi det bedjande sinnet.  Innan dess har vi oftast pr ö vat allt innan vi slutligen g å r b ö nens v ä g.  Det vilar n å got av Guds v ä lbehag ö ver v å r hj ä lpl ö sa situation.  Utifr å n v å r hj ä lpl ö shet vill Herren l ä ra oss att bedja, i ett fullst ä ndigt beroendef ö rh å llande till honom.

3 3 - Guds vilja och attityd.  Gud, Du v å r Fader som l å ter din sol g å upp ö ver b å de onda och goda och l å ter det regna ö ver b å de r ä ttf ä rdiga och or ä ttf ä rdiga, Matt. 5:45.  Gud har inte anseende till person. Han f ö rl å ter och ber ä ven f ö r sina fiender. Gud t.om. ä lskar sina fiender.  Vi best ä mmer ofta i f ö rv ä g hur Gud skall svara p å v å ra b ö ner, men det ä r ytterst Gud som avg ö r b ö ne-svaren.  Vi f å r ä nd å f ö rtr ö sta p å Gud som vet allt. Psalm 139:4-5: ” F ö rr ä n ett ord ä r p å min tunga, s å k ä nner du Herre, det till fullo. Du omsluter mig p å alla sidor och h å ller mig i din hand. ” Herren vet vad som ä r b ä st f ö r oss var och en.  Vad jag g ö r f ö rst å r du inte Nu, men framledes skall du fatta det, Joh. 13:7.

4 4 - V å r vilja och attityd.  L å t inte din hj ä lpl ö shet driva dig till f ö rtvivlan, ty den ä r b ö nens verkliga hemlighet och drivande kraft.  S å s ä ger den Helige Ande: ” Jag bor hos den som ä r f ö rkrossad och har en ö dmjuk ande; ty jag vill ge liv å t de ö dmjukas ande och liv å t de f ö rkrossades hj ä rtan ”, Jesaja 57:15.  Vi m å ste l ä ra oss att lita p å och vila hos den ibland obegriplige Guden.  V å r hj ä lpl ö shet skall stilla b ä ra hela b ö nens liv.  Jesus: ” mig f ö rutom kan ni ingenting g ö ra ”, Joh. 15:5.  Vi f å r l ä gga fram v å ra sv å righeter och all v å r n ö d inf ö r Gud i b ö n.

5 5 - B ö nens v ä sende Ä r Tro.  Den andra sidan av det sinnelag som utg ö r b ö nens v ä sen ä r tro f ö r utan tro ä r det om ö jligt att behaga Gud.  Den som vill komma till Gud m å ste tro, att han ä r till och att han l ö nar dem som s ö ker honom, Hebr. 11:6.  Hj ä lpl ö sheten och tron i f ö rening frambringar b ö n.  Jesus: ” Sannerligen s ä ger jag eder: Om ni har tro och inte tvivlar, s å skall ni s ä ga till detta berg: h ä v dig upp och kasta dig i havet, och det skall ske. ”  ” Allt vad ni med tro bedjen om i eder b ö n, det skall ni f å, ” Matt. 21:21-22.  ” Om vi tror skall vi f å se Guds h ä rlighet, ” Joh. 11:40.  ” S å som du tror, s å m å det ske dig, ” Matt. 8:13.  Vi m å ste bedja i tro och inte tvivla, Jak. 1:6.

6 6 - Tro ä r att komma till Kristus.  Tro ä r att komma till Kristus Jesus. Den som kommer till mig skall jag sannerligen inte kasta ut sa Jesus i Joh. 6:37.  Trons enkla och tydliga livstecken ä r att den ser sin n ö d, erk ä nner sin hj ä lpl ö shet, g å r till Jesus och l ä gger allt i hans hand.  Vi f å r kasta alla v å ra bekymmer och b ö rdor p å honom.  Att tro ä r att g å till Jesus och tala uppriktigt och f ö rtroligt med honom om all v å r n ö d, om det som r ö r ” hela ” v å rt liv.  V å r tro skall inte hj ä lpa Jesus att uppfylla v å r b ö n. Han beh ö ver ingen hj ä lp. Jesus beh ö ver bara tilltr ä de till v å ra hj ä rtan.  B ö nesvaren ä r inte beroende av v å r k ä nslor eller tankar f ö re, under eller efter b ö nen. Vi har tro nog, n ä r vi g å r till honom i v å r n ö d och l ä gger fram den inf ö r honom. Vi f å r ä ven ber ä tta f ö r Jesus om v å ra tvivel, v å r otro och om v å r svaga tro.  F ö rr ä n ett ord ä r p å min tunga s å k ä nner Du det Herre till fullo, Psalm 139:4.

7 7 - B ö nens sv å righeter.  ” Ni ä r fulla av beg ä relser, ni vill ha, men f å r ingenting. Ni d ö dar av avund, men uppn å r ingenting. Ni k ä mpar och strider. Ni har ingenting, d ä rf ö r att ni inte ber. Ni ber, men f å r ingenting, d ä rf ö r att ni ber illa; ni vill bara tillfredst ä lla era beg ä r, ” Jakob 4:2-3.  Ist ä llet lockar, uppmuntrar, f ö rmanar och befaller oss Jesus att bedja p å ett sunt och ö dmjukt s ä tt, d ä r vi s ä tter andra f ö re oss sj ä lva. Be, s å skall ni f å s ä ger han. S ö k s å skall ni finna. Ty den som ber, han f å r och den som s ö ker, han finner, och f ö r den som bultar skall d ö rren ö ppnas, Matt. 7:7-11.  Finns det n å gon bland Er som ger sin son en sten n ä r han ber om br ö d eller ger honom en orm n ä r han ber om fisk? Om nu redan ni, som ä r onda, f ö rst å r att ger era barn goda g å vor, skall d å inte Er fader i himlen ge det som ä r gott å t dem som ber honom, Matt. 7:7-11.  ” G ö r Er inga bekymmer, utan n ä r ni å kallar och ber, tacka d å Gud och l å t honom f å r veta alla era ö nskningar, ” Fil. 4:6.  N ä r vi f ö rsummar b ö nen bedr ö var vi Jesu hj ä rta. Denna f ö rsummelse ä r en av v å ra st ö rsta synder. B ö n ä r arbete, en anstr ä ngning, en tung b ö rda, men ocks å en stor gl ä dje. Var flitig och trofast i b ö nen. Ö vning och uth å llighet l ä r dig bruka detta k ä nsliga instrument.

8 8 - B ö nens Ande.  B ö n ä r att tala om f ö r Jesus vad vi saknar.  F ö rb ö n ä r att tala om f ö r Jesus vad vi ser andra saknar.  B ö nens Ande – den helige Andes viktigaste uppgift ä r att f ö rklara och f ö rh ä rliga Jesus.  N ä r vi l ä r k ä nna Jesus p å djupet s å kommer v å r b ö n att bli ett stilla, f ö rtroligt samtal med Jesus, v å r b ä ste v ä n och livskamrat.  N ä r vi i b ö nen gjort det som å ligger oss, ä r det Jesus som har ansvaret f ö r b ö nesvaret. Vi kommer att k ä nna en ny frid n ä r vi lagt saken i hans h ä nder. Guds Son – Jesus Kristus vet vad som ä r b ä st f ö r oss och han f ö rm å r allt.  Vi f å r inte anv ä nda b ö nen till att kommendera Gud. Se t.ex. I Joh. 2:1-11, och l ä gg m ä rke till att Jesu moder aldrig befaller Jesus att g ö ra n å got under. Vi m å ste ist ä llet ö verl å ta oss å t Gud. N ä r och hur v å r b ö n skall uppfyllas, det best ä mmer Gud.  Det ä r viktigt att vi ber i Jesu namn. D å har du l ö fte om b ö nesvar.  Var uppriktig I din b ö n. Herren k ä nner dig b ä ttre ä n du k ä nner dig sj ä lv. Gud h ö r v å r b ö n f ö r hans namns skull. Han v ä ntar p å att vi skall be honom hj ä lpa oss.

9 9 - B ö nens arbete, del 1.  Jesus: ” Sk ö rden ä r stor men arbetarna f å. Be d ä rf ö r sk ö rdens Herre att han s ä nder ut arbetare till sin sk ö rd, ” Matt. 9:37b-38. Vidare s ä ger han: ” Allt vad tv å av Er kommer ö verens om att be om h ä r p å jorden, det skall de f å av min himmelske fader. Ty d ä r tv å eller tre ä r samlade i mitt namn d ä r ä r jag mitt ibland dem, ” Matt. 18:19-20.  Jesus: ” Sannerligen, om ni har tro s å stor som ett senapskorn, kan ni s ä ga till det h ä r berget: Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. ” Ingenting blir om ö jligt f ö r Er, Matt. 17:20.  Vi skall be st ä ndigt och TACKA Gud, 1 Tess. 5:17.  Bed f ö r v ä nner och fiender, i alla livets situationer. Visa verklig omsorg om dina medm ä nniskor, din n ä sta.  B ö nen ä r det viktigaste arbetet i Guds rike. Genom din b ö n/ f ö rb ö n kan du f å vara med och hj ä lpa fram n å deg å vor och kallelsetj ä nster.

10 10 - B ö nens arbete, del 2.  F ö rst och fr ä mst uppmanar jag Er till f ö rb ö n, å kallan och tacks ä gelse f ö r alla m ä nniskor speciellt de i ledande st ä llning. Att be s å ä r riktigt och behagar Gud v å r fr ä lsare som vill att ” alla ” m ä nniskor skall bli fr ä lsta och l ä ra k ä nna sanningen. Och v ä gen dit den vet ni sa Jesus. Han ä r v ä gen, sanningen och livet och ingen kommer till Gud, Fadern utom genom tro honom. Han bar hela v ä rldens synd p å sig upp p å korset, din och min synd.  Jesus sade: ” G å f ö r den skull ut i hela v ä rlden och g ö r alla folk till mina l ä rjungar. D ö p dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och l ä r dem att h å lla alla de bud jag har gett Er. ”  I f ö rberedelserna f ö r varje v ä ckelse ligger ett uth å lligt b ö nearbete.  Det viktigaste arbetet ä r det vi utf ö r p å kn ä, ensamma med Gud, borta fr å n v ä rldens larm och m ä nniskors beundran.  Anv ä nd g ä rna en anteckningsbok f ö r personliga b ö ne ä mnen. Bed konkret f ö r varje b ö ne ä mne. Bed om b ö nens Ande, ingenting skall d å vara om ö jligt f ö r dig.

11 11 - B ö nens kamp, del 1.  ” Vaka och bed att ni inte uts ä tts f ö r pr ö vning, ” Mark. 14:38.  V å r fallna natur och satan ä r allierad, fientlig mot Gud, Rom. 8:7. Vi har ocks å en kamp att utk ä mpa mot ondskans andemakter i h í mlarymderna, Ef. 6:12.  Den avg ö rande kampen ä r kampen f ö r att n å in i ensamheten med Gud och g ö ra detta dagligen.  ” G ö r Er inga bekymmer, utan n ä r ni å kallar och ber, tacka d å Gud och l å t honom f å veta alla Era ö nskningar. D å skall Guds frid, som ä r mera v ä rd ä n allt vi t ä nker, ge era hj ä rtan och tankar skydd i Jesus Kristus, ” Fil. 4:5b-7.  B ö nestunden med Gud m å ste bli ett verkligt m ö te, d ä r Jesus f å r gripa, f å nga, f ä ngsla och samla ” alla ” v å ra intressen.  Det ä r inte f ö r Guds skull vi beh ö ver v å ra best ä mda b ö nestunder, det ä r vi som beh ö ver dem.

12 12 - B ö nens kamp, del 2.  Stillheten ä r en n ö dv ä ndighet i b ö nen. Jesus gick bort till en enslig plats och bad, Mark. 1:35. Jesus gick upp p å berget ensam f ö r att be, Matt. 14:23. Jesus drog sig undan fr å n m ä nniskor f ö r att be, Luk. 22:41.  Var stilla och lyssna in Guds r ö st under din b ö nestund. Du beh ö ver inte tala med Gud konstant. Psalm 139: ” Utrannsaka mig, Gud och k ä nn mitt hj ä rta, pr ö va mig och k ä nn mina tankar och se till, om jag ä r stadd p å en olycksv ä g och led mig p å den eviga v ä gen. ”  N ä r den helige Ande lyfter fram v å ra enskilda synder i v å r enskilda b ö n, bek ä nn dom och g å vidare. V ä nd dig sedan bort fr å n dina tidigare synder.  Bed om b ö nens Ande och s ö k dig in i enighet med Jesus Kristus. H å ll dig vaken och be, Mark. 14:38.

13 13 - F ö rb ö nen, b ö n f ö r andra.  F ö rb ö nens kamp, Rom. 15:30-31: ” F ö r v å r herre Jesu Kristi skull och f ö r den k ä rleks skull som Anden ger, uppmanar jag Er br ö der, att bist å mig i min kamp, genom att be till Gud f ö r mig. Epafras, han tj ä nar Kristus Jesus och k ä mpar alltid f ö r Er i sina b ö ner f ö r att Ni skall st å fasta och vara fullkomliga och helt uppfylllda av Guds vilja, ” Kol. 4:12-13.  V å r f ö rb ö n f ö r andra m ä nniskor f å r inte bli en b ö nestrid inf ö r Gud, d ä r vi f ö rs ö ker tvinga Gud till b ö nesvar. Gud ä r god i sig sj ä lv och han giver å t alla villigt och utan h å rda ord, Jak. 1:5. Han vet vad som ä r b ä st f ö r oss.  Bed om vidgade b ö neperspektiv och l å t dig inte f ö rtr ö ttas i din f ö rb ö n utan bed till b ö nh ö relsen kommer. Du f å r samarbeta med Gud f ö r att utbreda Guds Rike.

14 14 - B ö n och fasta.  Detta ä r den sv å raste b ö nekampen att g å in i, men den ä r n ö dv ä ndig. Se t.ex. Mark. 9:29, d ä r Jesus informerar l ä rjungarna om varf ö r dom inte lyckats att driva ut en oren ande. Jesus: denna sorten kan bara drivas ut med b ö n och fasta.  Fastan var lagstadgad I Israel, 3 Mos. 16:29, Sak. 8:19.  Fastan ä r en yttre handling som skall utf ö ras n ä r det finns ett inre behov av den, Matt. 9:14-15.  Visa inte din fromhet f ö r m ä nniskor i fastan, Matt. 6:16-18.  Vi varken beder eller fastar f ö r Guds skull utan f ö r v å r Egen skull.  Vi beh ö ver samarbeta med b ö nens Ande f ö r att kunna bedja effektivt.  B ö n och fasta beh ö ver anv ä ndas f ö r att vi skall kunna utbreda Guds Rike.  Ä ven vid utv ä ljandet av ledare beh ö vs b ö n och fasta, Apg. 13:2. Den helige Ande utv ä ljer d ä r Barnabas och Paulus. Detta g ä ller ä ven n ä r vi skall tills ä tta ä ldste, mission ä rer och vid planl ä ggningen av s ä rskilt sv å ra uppgifter, Apg. 13:3 och 14:23.

15 15 - B ö nens form.  Ö nskeb ö nen: B ö nens beg ä ran, att f å n å got, att uttala en ö nskan. H ä r handlar det om att be ö ver egna b ö ne ä mnen.  F ö rb ö nen: Gud har i sitt styrande av v ä rlden frivilligt bundit sig vid m ä nniskan. Det ä r m ä nniskans f ö rh å llande till Gud som avg ö r om v ä rlden skall bli vad Gud hade t ä nkt sig. F ö rb ö n ä r att be f ö r andra.  Tacks ä gelseb ö nen: Tacket b ö r utg ö ra en v ä sentlig del av v å r b ö n. Hur mycket Jesus s ä tter v ä rde p å tacks ä gelseb ö nen ser vi av ber ä ttelsen om de tio spet ä lska som han botat, Luk. 17:11-19. Att tacka Gud ä r att ge honom ä ran. Tacka Gud f ö r alla b ö nesvaren, tacka honom f ö r de lekamliga g å vorna, att vi f å r vara hans barn, de andliga g å vorna etc. N ä r jag tackar ger jag gud ä ran f ö r vad han g ö r mot mig.  Lovprisning: N ä r jag tillbeder eller lovprisar ger jag Gud ä ran f ö r vad han ä r i sig sj ä lv. Lovprisningen ö verg å r i tillbedjan av Gud och kretsar bara kring Gud, Upp. 5:13. Lovs å ngen skall tona genom himlarna i all evighet.  B ö n utan ord: Anden st ö der oss I v å r svaghet. Vi vet ju inte hur v å r b ö n egentligen b ö r vara, men Anden v ä djar f ö r oss med rop utan ord och han som utforskar v å ra hj ä rtan vet vad Anden menar, eftersom Anden v ä djar f ö r de heliga s å som Gud vill, Rom. 8:26.

16 16 - B ö nens skola.  Gud s ä nder oss n ö d, genom vilket han l ä r oss att bedja. H ä r kan det handla om att Gud vill pr ö va v å r tro och uth å llighet. Vi m å ste som kristna vara beredda p å allt.  Gud ä r alla goda g å vors givare. Han vet vad vi beh ö ver och Gud vet allt om v å ra livsomst ä ndigheter. Trots detta m å ste vi vara uth å lliga i b ö nens skola f ö r att kunna bli helgade och ö vade bedjare.  B ö nens skola ä r t å lamodskr ä vande, bed utan att f ö rtr ö ttas, Luk. 18:1-8.  B ö nens Ande m å ste f å tillf ä lle att f ö rklara Kristus f ö r v å ra hj ä rtan varje dag. Andens undervisning g å r d ä rf ö r ut p å att f å bort allt som hindrar honom fr å n att f ö rklara Kristus f ö r v å ra hj ä rtan. Anden vill ocks å uppfylla v å rt hj ä rta med omsorg om andra m ä nniskor.  Ibland m å ste vi g å igenom n ö d och sv å ra lidanden f ö r att bli ö vade och trofasta f ö rebedjare och l ä ra oss f ö rb ö nens heliga konst.

17 17 - B ö nens ” Helige ” Ande.  Bed om b ö nens Ande s å att du kan bruka b ö nen p å b ä sta s ä tt.  ”Ö ver Davids hus och ö ver Jerusalems inv å nare skall jag utgjuta en n å dens och b ö nens ande, s å att de ser upp till mig. ”  Bed om Guds ingripande i tillvaron och att det enbart skall f ö rh ä rliga Guds namn.  Herre l ä r mig bedja: ” V å r Fader, du som ä r i himlen. L å t ditt namn bli helgat, l å t ditt Rike komma, l å t din vilja ske, p å jorden s å som i himlen. Ge oss idag v å rt br ö d f ö r dagen som kommer och f ö rl å t oss v å ra skulder liksom vi har f ö rl å tit dem som st å r i skuld till oss. Ock uts ä tt oss inte f ö r frestelse utan r ä dda oss fr å n det onda. Ty riket ä r ditt och makten och h ä rligheten i evighet, Amen.


Ladda ner ppt "1 - B ö nens v ä rld, inledning.  Se jag st å r f ö r d ö rren och klappar; om n å gon lyssnar till min r ö st och uppl å ter d ö rren, s å skall jag."

Liknande presentationer


Google-annonser