Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÅLLBAR UTVECKLING INTEGRERING I SAHLGRENSKA AKADEMINS 19 PROGRAM Barbro Robertsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÅLLBAR UTVECKLING INTEGRERING I SAHLGRENSKA AKADEMINS 19 PROGRAM Barbro Robertsson."— Presentationens avskrift:

1 HÅLLBAR UTVECKLING INTEGRERING I SAHLGRENSKA AKADEMINS 19 PROGRAM Barbro Robertsson

2 Akademins 19 program Apotekarprogrammet Läkarprogrammet Folkhälsovetenskapliga programmet Biomedicinska analytikerprogrammet Logopedprogrammet Arbetsterapeutprogrammet Sjukgymnastprogrammet, Audionomprogrammet Dietistprogrammet Barnmorskeprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterske programmen (ca 10 inriktningar) Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Tandteknikerprogrammet Receptarieprogrammet Sjukhusfysikerprogrammet Vårdpedagogik

3 Plan för integrering av hållbar utveckling i Sahlgrenska akademins grundutbildningar Arbetsgrupp bestående av lärar- och studentrepresentanter för medicin, odontologi och vård

4 Arbetsgruppens förslag Hälsovetenskapligt mål i alla utbildningsplaner ”Visa förmåga till insikt om att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

5 1.Introduktion om hållbar utveckling och miljöarbete 2. Strimmor av hållbar utveckling i olika kurser 3. Obligatoriska kurser (vissa utbildningsprogram?) 4.Valfria kurser (en gemensam kurs som ges HT+VT) 5. Vid examensarbetet ges information om hållbar utveckling 1 2 34 5 22222 Hållbar utveckling i grundutbildningen

6 Nationella nätverk HU2 – högre utbildning för hållbar utveckling NL-HU2 - Nivågrupperade Lärandemål – Högre Utbildning för Hållbar Utveckling NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning)

7 Mot bakgrund av att …. ”… det individuella och kollektiva lärandet hittills till stora delar har visat sig motverka en hållbar utveckling”

8 FN’s dekad för lärande och utbildning för hållbar utveckling (DESD) 2005 - 2014 Kunskap Värderingar Beteende - handlingsberedskap

9 Vad skall vi lära? Hur skall vi lära? faktabaserad undervisning normerande undervisning kritisk/pluralistisk

10 Lärandemål utarbetade av nätverket NL-HU2 Kunskapsformer/innehåll Fakta –Grundläggande kunskap om hållbar utveckling (vision, begrepp, definitioner och beskrivningar av tillståndet i världen) Förståelse –Kunskap om olika värderingssystem och etik för att skapa ett förhållningssätt och se möjligheter –Helhetssyn och förståelse för relationerna mellan olika entiteter (entiteter t.ex. sociala, natur och teknik,”the tradgedy of the commons”, social dilemmas och begränsningar) Färdighet –Reflekterande hållning till sitt eget ämnesområde och insikt om yrkesrollens historiska och framtida betydelse för det globala och lokala samhällets utveckling och möjliga påverkan på de ekologiska systemen –Färdighet att se frågeställningar av betydelse för hållbar utveckling ur olika perspektiv Förtrogenhet –Kompetens att utmana och problematisera normaliteten

11 Grundnivå, kandidatexamen Kunskap och förståelse –Beskriva hållbar utveckling på en grundläggande nivå (vision, begrepp, definitioner och beskrivningar av tillståndet i världen) –Förstå huvudområdets relation till hållbar utveckling –Identifiera olika värdegrunder och etiska perspektiv på hållbar utveckling –Ha utvecklat helhetssyn och förståelse för relationerna mellan olika entiteter (t.ex. sociala, natur och teknik,”the tradgedy of the commons”, social dilemmas, intressekonflikter och begränsningar) Färdigheter och förmåga –Reflektera och kritiskt granska huvudområdets historiska och framtida betydelse för det globala och lokala samhällets utveckling och relation till ekologiska system –Jämföra frågeställningar av betydelse för hållbar utveckling ur olika perspektiv Värderingsförmåga och förhållningssätt –Bedöma etiska frågeställningar och målkonflikter om hållbar utveckling –Ha kompetens att utmana och problematisera normaliteten, t.ex. rådande vanor, tankemönster, tekniska och ekonomiska system samt kulturella och samhällelliga värden

12 Samhällsvetare Generella lärandemål (för ALLA studenter inom H(ögre)U(tbildning) Ett första lärandemål finns i två versioner beroende på hur pass lätt det är att integrera HU i ämnet (i de nästföljande tre lärandemålen följer därvidlag olika långtgående kunskaps- och färdighetskrav). Att ha kännedom om HU och dess dimensioner. Att kunna redogöra för samhällsvisionen hållbar utveckling och den komplexitet som utmärker denna. Att kunna identifiera HU-aspekter i sitt eget ämne (och relatera till andra ämnesområden) Att kunna tillämpa (använda) HU-perspektivet för att analysera och problematisera olika samhällsfenomen (att jämföra med genus och etnicitet) Att kunna reflektera över sitt vetenskapsområde i relation till andra.[1][1] 1]1] Vi ser behov av att få in ett lärandemål som tar fasta på kunskap om vetenskaplig kunskap och vetenskapernas framväxt som ett led i att främja förståelse för olika förhållningssätt och perspektiv i kunskapsproduktion. Det handlar t ex om uppdelningen mellan olika vetenskaper (ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora) men också att de har utvecklats historiskt utifrån olika förhållningssätt, mål och medel.

13 Från två håll Inventering av befintliga inslag i programmet Utarbeta förslag på vad som bör finnas med

14 Inventering av inslag av HU i befintliga kurser vid SA JaNej Universitets miljöledningssystem Begreppet hållbar utveckling (Förändringar i) förekomst av infektionssjukdomar beroende på människans påverkan på natur, klimat och fördelning av resurser (Förändringar i) förekomst av andra sjukdomar orsakade av påverkan på miljö och fördelning av resurser (miljögifter, luftföroreningar etc) Läkemedel och miljö Folkhälsa inklusive bestämningsfaktorer (miljömässiga, ekonomiska, sociala etc) på olika nivåer för hälsa i ett globalt perspektiv. Mat, hälsa och miljö - Kunskap om att olika matvaror ger olika miljöbelastning Att kunna väga in hänsyn till miljö och hållbar utveckling vid val och genomförande av praktiska moment (patientbehandling, laborativ verksamhet etc) Hänsyn till miljö och hållbar utveckling tas i utbildningen genom t.ex. minskad pappersförbrukning, källsortering, minskad energiförbrukning

15 Biomedicinska-analytiker-programmet Akademins miljösamordnare Mats Sandberg har introduktion inför varje progamstart. I kursplaner för termin I och II har man identifierat några inslag. Man har avsnitt om reflektion kring patienter från olika kulturer/etnicitet, som kan tangera området HU samt om infektioner och smittspridning. De nya kursplanerna för termin III och IV att görs färdiga under våren och då kommer det att bli möjligt att påverka innehållet. Speciellt inom områdena infektion, sjukdomslära och eventuellt farmakologi. Det kan också finnas möjligheter att i nya kursplaner/omarbetning av kursplaner förstärka med lärandemål Man arbetar nu för att tydligare få in HU i kursplanerna vad gäller klinisk praktik, avfallshantering. I kursvärderingar bör frågor finnas med om HU är identifierbart i kursen och hur man värderar det.

16 Läkarprogrammet Akademins miljösamordnare Mats Sandberg skall bjudas in till ett kursledarmöte på läkarprogrammet för att presentera den introduktion som han ger studenterna i samband med utbildningsstart. Checklistan för inslag av HU i olika kurser kommer att skickas ut till samtliga kursledare. Kursen i samhällsmedicin innehåller till stor del HU- aspekter, men kommer sent i utbildningen, folkhälsoperspektivet behöver komma in långt tidigare i utbildningen, t.ex. under introduktionsveckan, utan att för den skull kursen i samhällsmedicin behöver komma tidigare,. Länken till Läkare för miljön http://www.dnsy.se/ behöver också introduceras tidigt.http://www.dnsy.se/ Ett möte för samtliga lärare i kursen samhällsmedicin är planerat för att samordna kursen som består av en mängd olika delar. Här skall man diskutera gemensamma teman och det finns möjligheten att här introducera Hållbar utveckling som ett sådant tema.

17 Sjuksköterskeprogrammet Bakgrund Generella kunskaper – lärandemål Specifikt innehåll – lärandemål för sjuksköterskeprogrammet Identifiera kurser där detta kan implementeras Formulera förslag till innehåll/lärandemål, identifiera resurser, kontakta kursansvariga

18 Vid sidan av generella kunskaper inom området bör följande områden ingå i grundutbildning för sjuksköterskor: Känna till universitets miljöledningssystem och vilka delar som angår den enskilde studenten Förstå betydelsen av etiska och ekologiska aspekter för en god livsmiljö i ett långsiktigt och uthålligt perspektiv Folkhälsa inklusive bestämningsfaktorer (miljömässiga, ekonomiska, sociala etc) på olika nivåer för hälsa i ett globalt perspektiv.

19 Förändringar i förekomst av infektionssjukdomar (communicable diseases) beroende på människans påverkan på natur, klimat och fördelning av resurser Förändringar i förekomst av andra sjukdomar (noncommunicable diseases) orsakade av påverkan på miljö och fördelning av resurser (miljögifter, luftföroreningar etc) Kunskap om att olika matvaror ger olika miljöbelastning Läkemedel och miljö Att kunna väga in hänsyn till miljö och hållbar utveckling vid val och genomförande av metoder i omvårdnadsarbetet och att kunna argumentera för detta inför kollegor och patienter.

20 Exemplet Läkemedel och miljö

21 Vad vi har idag: Introduktion av akademins miljösamordnare för studenter på grundnivå och delvis på avancerad nivå Inslag i kurser: t.ex. ”nya” sjukdomar, läkemedel i miljön, folkhälsa,

22 Hur utbildar vi mot de generella lärandemålen om hållbar utveckling? Vi söker nu: Didaktiska modeller för att påverka kunskaper, värderingar och handlingsberedskap? Litteratur Kunniga inspiratörer

23 Inom institutionens för vårdvetenskap 4 program (varav ett har 10 inriktningar) arbetar vi nu gemensamt med: att alla studenter skall få den introduktion som ges idag en återkommande obligatorisk tema(halv-)dag för makroperspektivet integrera moment i så många kurser som möjligt – skall återfinnas i innehåll och lärandemål


Ladda ner ppt "HÅLLBAR UTVECKLING INTEGRERING I SAHLGRENSKA AKADEMINS 19 PROGRAM Barbro Robertsson."

Liknande presentationer


Google-annonser