Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå"— Presentationens avskrift:

1 Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå
Lathund: Utbildning på forskarnivå, hantering Innevarande sprint vid senaste uppdatering: 84 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial utvecklas efterhand och publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar beskriver systemet som helhet: Systemdokumentation för nya Ladok Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

2 Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå
Versionshantering Versioner av lathunden och systemet Varannan vecka uppdateras systemet med ny funktionalitet. I systemets sidfot hittar du systemets versionsnummer. Lathunden uppdateras vid behov, dvs. när Ladok uppdateras med nya komplexa funktioner. I lathundens sidfot anges datum och version. Om du ser att lathudnden har ett versionsnummer som är lägre än det som står på sidfoten t ex version 89 i lathunden men version 97 i systemet, då bör du hämta en ny lathund om det finns. Nedan finns de uppdateringar som gjorts av lathunden listat: Sprint Granskad version Kommentarer från Uppdaterad 81 Skickat ut Lathund-Ladok-Forskarnivå Anders Stenebo 84 Gått igenom lathund och korrigerat Annette Larsson Uppdaterat kommentarer Skickat ut Lathunden för sista granskning Uppdaterat med kommentarer Satt till publicering Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

3 Innehållsförteckning
Syfte Syftet med lathunden är att beskriva handhavande av utbildning på forskarnivå i Ladok. Lathunden beskriver ett allmänt handlingssätt i systemet, och är ett komplement till lathunden som beskriver konceptet för utbildning på forskarnivå i Ladok. Lathunden hittar du på: ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva Lathunden förutsätter att användaren har en grundläggande förståelse för navigering och begrepp i Ladok, se ladok.se/utbildningsvagar för utbildning på grundläggande nivå. Sidtitel Sida Kommentarer Översikt på olika kurser, vetenskapligt forskningsarbete o... 4 Utbildningsinformation - förberedelse 5 Förväntat deltagande på ämnestillfälle 6 Etablering av student ingår inte i lathunden Dokumentera Handledare, Studiebehörighet och Anknytning 7 Lägga till innehåll: A. Kurs, forskarnivå t ex introdukti... 8 Lägga till innehåll: B. Vetenskapligt forskningsarbete (in... 9 Lägga till innehåll: C. Individuellt åtagande t ex läskurs, deltagande i konferens 10 Påbörja utbildning på forskarnivå 11 Dokumentera: Beslut om individuell studieplan och Studieaktivitet och -finansiering 12 Rapportera resultat för enskild doktorand 13 Se även lathund: Resultatrapportering Löpande lägga till studieperiod och omfattning på tillfälle för avhandling/licentiatuppsats 14 Examensbevis Hantering av bevis finns ännu inte i lathund Tillgodoräknande Se lathund: Bevis och tillgodoräknande Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

4 Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå
Översikt på olika kurser, vetenskapligt forskningsarbete och individuellt åtagande inom ett ämne på forskarnivå Ämne på forskarnivå (Kurspaketering) Ämnestillfälle – (Kurspaketeringstillfälle) Kurs, forskarnivå: Introduktionskurs 1,0 hp (Kan ges för flera studenter) Kurstillfälle Vetenskapligt forskningsarbete (med angiven omfattning): Avhandling 200,0 hp (Kan ges för flera studenter) Tillfälle för vetenskapligt forskningsarbete (individuellt) Studieperiod — , 5,0 hp (ytterligare studieperioder/omfattning läggs in successivt) Studieperiod — , 10,0 hp Individuellt åtagande: Deltagande i konferens 2,0 hp Tillfälle för individuellt åtagande, — Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

5 Utbildningsinformation - förberedelse
Ämnen på forskarnivå För att kunna lägga in ett förväntat deltagande till utbildning på forskarnivå behövs ett Ämnestillfälle. Gå till Utbildningsinformation / Övriga utbildningstyper / Ämne på forskarnivå Sök fram utbildningen. Välj fliken Tillfällen. Skapa ett nytt tillfälle som ska gälla för doktoranden. Studieperiod för hela ämnestillfället anges. Studieperiodens fr.o.m-datum är datum för när doktoranden planeras påbörja sina studier. Gå till fliken Sammanställning. Sätt status till Komplett för att doktoranden ska kunna få ett förväntat deltagande på Ämnestillfället. Det går att använda ett tillfälle för flera doktorander. Förutsättning är att de planeras genomföra sin utbildning inom samma studieperiod. Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

6 Förväntat deltagande på ämnestillfälle
Sök fram doktoranden Gå till studiedeltagande-fliken. Välj Ny studieplan. Sök fram utbildningen och välj tillfälle Senare del, sätts till nej om doktorandens deltagande utgår från början av utbildningen. Tillgängligt från och med är det datum när doktoranden påbörjar ämnestillfället. Nu finns det ett förväntat deltagande på utbildning på forskarnivå och därmed kan innehåll i utbildningen läggas till. Anpassa visningen av studieperioder till utbildning på forskarnivå genom att välja Visa som Kalenderhalvår Diskussion om antagningsbeslut och beslutad ISP. Det finns ett informellt beslut om att forskarstudenten kan börja läsa. Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

7 Dokumentera Handledare, Studiebehörighet och Anknytning
När det finns ett förväntat deltagande på utbildning på forskarnivå går det även att dokumentera handledare, studiebehörighet och ev anknytning Alla dessa funktioner finns i vänstermenyn under Studentuppgifter. Aktörer (Handledare m fl) Det går endast att lägga upp handledare som är inlagda som användare i systemet Studiebehörighet Studiebehörighet anges i form av examen alternativt utbildning/motsvarande. Anknytning Anknytning görs mot lärosäte (extern part). Förutsättning är att lärosätet är inlagt som kataloginformation i Ladok. Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

8 Lägga till innehåll: A. Kurs, forskarnivå t ex introduktionskurs
Det finns flera sätt att lägga till innehåll i doktorandens utbildning: Kurs, forskarnivå t ex en gemensam introduktionskurs Vetenskapligt forskningsarbete (individuellt tillfälle) t ex avhandling Individuellt åtagande t ex deltagande i konferens, läskurs A. Kurs, forskarnivå: Förutsättning är att kursen och tillfället är inlagd i Ladok. Välj lägg till kurs i menyn. Sök ut kursen och välj tillfälle. Skapa sedan ett förväntat deltagande genom att klicka på Bekräfta i Lägg till kurstillfälle-dialogen. Kurstillfället finns nu som ett förväntat deltagande i doktorandens studieplan Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

9 Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå
Lägga till innehåll: B. Vetenskapligt forskningsarbete (individuellt tillfälle) t ex avhandling B. Vetenskapligt forskningsarbete Välj ”Lägg till individuellt tillfälle” i menyn, se förra sidan. Alternativet ska vara ”Välj befintlig utbildning och skapa ett individuellt tillfälle”. Klicka på nästa (syns ej i bilden) Hoppa över steg 2. ”Utbildning”. Uppgifter om utbildningen visas men det går inte att ändra något här. I steg 3 ”Tillfälle” anges studieperiod. Ange kalenderhalvår för planerad start, t ex 2017H för andra kalenderhalvåret Fyll i datum och omfattning för resp studieperiod som ingår i tillfället. Det går också att lägga in en första studieperiod med omfattning och sedan successivt lägga till studieperioder. Om man vill att doktoranden ska bekräfta deltagande (registrera sig) på tillfället varje kalenderhalvår läggs studieperioderna och omfattning per kalenderhalvår. Det går att justera uppgifter om en studieperiod så länge det inte finns en registrering på studieperioden, se sidan ”Löpande lägga till studieperioder och omfattning” Registreringsperiod måste anges för att doktoranden ska kunna registrera sig själv. Ange beslutsfattare och beslutsdatum. Förhandsgranska och bekräfta. Tillfället för Avhandling finns nu som ett förväntat deltagande i doktorandens studieplan Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

10 Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå
Lägga till innehåll: C. Individuellt åtagande t ex läskurs, deltagande i konferens Välj ”Lägg till individuellt tillfälle” i menyn, se förra sidan. Alternativet ska vara ”Skapa individuellt åtagande inklusive tillfälle”. Klicka på nästa (syns ej i bilden) Fyll i uppgifterna i steg 2. ”Utbildning”. Uppgifter om utbildningen anges såsom svensk och engelsk benämning, omfattning, betygsskala, mm. I steg 3 ”Tillfälle” anges studieperiod och omfattning, se förra sidan Ange beslutsfattare och beslutsdatum. Förhandsgranska och bekräfta. Ett individuellt åtagande finns nu som ett förväntat deltagande i doktorandens studieplan Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

11 Påbörja utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå påbörjas genom att doktoranden registrerar sig på ingående utbildning där ett förväntat deltagande finns inlagt. Registreringsperiod måste finnas på tillfället för att doktoranden ska kunna registrera sig själv. En administratör kan registrera en doktorand även om registreringsperiod saknas. Doktoranden registrerar sig på kurstillfället t ex Introduktion 1,0 hp Utbildningen på forskarnivå är påbörjad och doktoranden har nu ett deltagande på Introduktion 1,0 hp Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

12 Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå
Dokumentera: Beslut om individuell studieplan och Studieaktivitet och -finansiering När utbildningen är påbörjad är det möjligt att dokumentera de beslut som fattas om doktorandens individuella studieplan. Det är också möjligt att fortlöpande per kalenderhalvår dokumentera studieaktivitet och studiefinansiering. Sök fram student och välj fliken ”Studentuppgifter”. Både Individuell studieplan och Studieaktivitet och – finansiering finns i vänstermenyn. Beslut om Individuell studieplan Dokumentationen består av fastställandedatum, fastställd av och beskrivning. Doktoranden kan se dokumenterad ISP i studentgränssnittet. Studieaktivitet och –finansiering Ett beräkningsstöd finns i dokumentationsvyn som automatiskt beräknar aktivitetsprocenten alt öppnar fler fält om du justerar datumperioder. Beräknad aktivitetsprocent för kalenderhalvåret visas längst ner under resultat när du sparar. Observera att endast resultatet av beräkningen sparas. Doktoranden kan se dokumenterad studieaktivitet och –finansiering i registreringsintyget. Även uppnådd andel och alla kurser klara finns under vänstermenyn under Studentuppgifter. Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

13 Rapportera resultat för enskild doktorand
Sök fram doktoranden och klicka på den kurs/motsvarande som rapporteringen avser. Sidan visar kursen med eventuella moduler och resultat på kurs. Klicka på Resultat på kurs. Rapportera resultat. Om rapporteringen avser doktorsavhandling/licentiatuppsats anges även titel. Läs mer om resultatrapportering i avsnittet rapportera och attestera i Lathunden. Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå

14 Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå
Löpande lägga till studieperiod och omfattning på tillfälle för avhandling/licentiatuppsats Sök fram student. Gå till Studiedeltagande-fliken. I menyn för avhandlingens tillfälle, välj ”Visa i utbildningsinformation”. Tips är att öppna upp sidan i ny webbläsarflik Ctrl+Klick på valet Höger musknapp när du står på valet. Välj ”Öppna länk i ny flik”. Länken leder till sidan för Avhandlingens tillfälle. Välj fliken ”Grunduppgifter”. Klicka på Lägg till studieperiod och ange ny studieperiod, registreringsperiod och omfattning. Doktoranden bekräftar deltagande på den nya studieperioden genom att registrera sig. Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå


Ladda ner ppt "Lathund-Ladok-84-Utbildning på forskarnivå"

Liknande presentationer


Google-annonser