Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserat kapital och oförbrukade Bidrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserat kapital och oförbrukade Bidrag"— Presentationens avskrift:

1 Balanserat kapital och oförbrukade Bidrag
Ekonomienheten (Peter Tellberg)

2 Ackumulerade resultat 2013 – 2016 (mnkr)
EKONOMIENHETEN Ackumulerade resultat 2013 – 2016 (mnkr) Utfallet är -103 mnkr och var -65 föregående år budget 0 Utfallet i augusti är +45 mnkr ( grön linje)

3 Jämförelse med andra universitet : Sammanställning
EKONOMIENHETEN Jämförelse med andra universitet : Sammanställning Lärosäte Oms. Intäkter (mnkr) UB Myndighetskapital (mnkr) Balanserat kapital Balanserat kapital % av oms Oförbr. Bidrag (mnkr) Oförbr. bidrag % av oms. Örebro 1 208 463 460 38,1% 215 17,8% Stockholm 4 694 1 246 1 204 25,6% 953 20,3% Mittuniv. 890 210 207 23,3% 65 7,3% Uppsala 6 512 1 370 21,0% 1 903 29,2% Luleå 1 629 350 342 295 18,1% KI 6 474 1 435 1 310 20,2% 3 062 47,3% Chalmers 3 597 725 911 25,3% Göteborg 5 963 1 125 1 109 18,6% 1 781 29,9% Lund 7 501 1 331 1 283 17,1% 3 536 47,1% Linköping 3 688 629 611 16,6% 674 18,3% SLU 3 248 597 520 16,0% 821 KTH 4 786 777 754 15,7% 1 029 21,5% Linné 1 717 254 252 14,7% 197 11,5% Umeå 4 158 513 503 12,1% 818 19,7% Karlstad 132 115 11,2% 102 9,9% Tabellen är sorterad i storleksordning mätt i balanserat kapital % av oms. Uppgifter ang balanserat kapital är hämtade från resp lärosätes ÅR 2015: Då Chalmers är ett AB är deras balanserade kapital bundet i aktier, därav inte jämförbart. I myndighetskapital ingår årets resultat, statskapital (deponerad konst), donationsfastigheter och resultantandel i holdingbolag samt verksamhetens balanserade kapital.

4 Jämförelse med andra universitet: Oförbrukade bidrag
EKONOMIENHETEN Jämförelse med andra universitet: Oförbrukade bidrag Mnkr Från vänster till höger: Universitet sorterat i fallande ordning baserat på omsättning av intäkt 2015.

5 EKONOMIENHETEN Jämförelse med andra universitet: Balanserat kapital och oförbrukade bidrag i procent av omsättningen 2015 Från vänster till höger: Universitet sorterat i fallande ordning baserat på omsättning av intäkt 2015.

6 Utveckling balanserat kapital per fakultet 2011-2015
EKONOMIENHETEN Utveckling balanserat kapital per fakultet Mnkr Totalt balanserat kapital GU: Utbildning 477 mnkr Forskning 613 mnkr Se separat dok för förtydligande.

7 EKONOMIENHETEN Utveckling balanserat kapital per fakultet (över-/underskottsmariginal, procent) Över-/underskotts-mariginal GU totalt 18 procent 2015 Över/underskottsmarginal visar andelen balanserat kapital i förhållande till kostandsomsättningen, och tar därmed hänsyn till skillnaderna i storlek mellan fakultetsområdena. Sett i relation till fakulteternas storlek mätt i kostnadsomsättning är SA inte värst längre…

8 Nuläge – balanserat kapital per fakultet
EKONOMIENHETEN Nuläge – balanserat kapital per fakultet Mnkr Så här såg det ut per 31 dec Det är alltså stor skillnad mellan utbildning och forskning. Att det för universitetet i stort ser mer jämnt ut beror på överskottet inom utbildning på styrelsenivå. Styrelsens överskott inom utbildning beror på återbetalning från fakulteterna under flera år. Enl disp.planen för grundutbildning kommer styrelsens balanserade kapital successivt minska fram till 2019 Se disp planen för planerade satsningar. Det är också stor skillnad mellan fakulteterna, inte bara i storlek utan också relativt.

9 Nuläge – balanserat kapital per institution inom Sahlgrenska akademin
EKONOMIENHETEN Nuläge – balanserat kapital per institution inom Sahlgrenska akademin EXEMPEL 31 december Det kan också vara stora skillnader inom en fakultet. I exemplet är det SA, men motsvarande skillnader finns inom de flesta fakultetsområden.

10 EKONOMIENHETEN Utveckling balanserat kapital  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Totalt balanserat kapital GU: Utbildning 477 mnkr Bilden visar utvecklingen över tid av det balanserade kapitalet inom utbildning. Utvecklingen följer i stort utvecklingen av anslaget och överskotten uppstår när verksamheten får tillskott, men av olika skäl inte omedelbart börjat förbruka medel. T ex ökade uppdrag inom vård/medicin 2010 ff, höjda prislappar inom HUM-SAM-området 2013, ökat uppdrag inom lärarutbildningen 2014.

11 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ”Bundet” balanserat kapital definieras som: Medel avsatta för en planerad, tidsbunden användning som vilar på någon form av dokumenterat underlag. Resten betraktas som ”fritt”. Bundet kapital definieras som kapital vilket är avsatt för en planerad, tidsbunden användning och har någon form av dokumenterat underlag. Om dessa kriterier inte är uppfyllda är kapitalet att betrakta som fritt. Det bundna kapitalet kan inte avse täckning av normala kostnadsförändringar som löne- och prisökningar, sådana kostnadsökningar ska täckas av löpande anslag eller justerade pris- och kalkylförändringar.

12 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mnkr Totalt balanserat kapital GU: Utbildning 477 mnkr KFS har angett att de har 30 mnkr i bundet kapital avseende grundutbildning, men det totala balanserade kapitalet för grundutbildning uppgår endast till 22 mnkr. ”Minusstapeln” är en visualisering av detta. Se sep dokument för detaljer.

13 EKONOMIENHETEN Relation fritt kapital till kostnadsomsättning (%)  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 december 2015 Generellt finns det inget större behov av en buffert inom utbildningsverksamheten som till största del är anslagsfinansierad och därmed tillförs nya medel för varje nytt verksamhetsår. 3%

14 EKONOMIENHETEN Utveckling balanserat kapital  Forskning och utbildning på forskarnivå Totalt balanserat kapital GU: Forskning 613 mnkr Av bilden framgår bl a ett av universitetets grundläggande problem – olika förutsättningar i såväl storlek som ekonomi. Jfr t ex SA med KFS, det är inte bara verksamhetens innehåll som skiljer dem åt.

15 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet  Forskning och utbildning på forskarnivå ”Bundet” balanserat kapital definieras som: Medel avsatta för en planerad, tidsbunden användning som vilar på någon form av dokumenterat underlag. Resten betraktas som ”fritt”. Bundet kapital definieras som kapital vilket är avsatt för en planerad, tidsbunden användning och har någon form av dokumenterat underlag. Om dessa kriterier inte är uppfyllda är kapitalet att betrakta som fritt. Det bundna kapitalet kan inte avse täckning av normala kostnadsförändringar som löne- och prisökningar, sådana kostnadsökningar ska täckas av löpande anslag eller justerade pris- och kalkylförändringar.

16 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet  Forskning och utbildning på forskarnivå Mnkr

17 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet  Forskning och utbildning på forskarnivå Exempel på vad som kan binda balanserat kapital: Samfinansiering Gästforskarprogram Uppskjuten forskningstid Forskarskola Exempel på vad som kan binda kapital kan bland annat vara gästforskarprogram, doktorandanställning, uppskjuten forskningstid, strategiska satsningar, samfinansiering av befintliga projekt, forskarskola.

18 EKONOMIENHETEN Relation fritt kapital till kostnadsomsättning (%)  Forskning och utbildning på forskarnivå 5% En negativ andel speglar att verksamhet planerats för resurser som inte finns tillgängliga. För Utbildningsvetenskapliga fakultetens del handlar det, enligt fakultetsstyrelsens kommentarer, om en bristande balans mellan utbildningsverksamhet och forskningsverksamhet. Det finns egentligen ingen löpande dialog eller förslag (som vi känner till) angående detta. Det är en återkommande trend att det ser ut såhär just på UFS, då det satsas så mycket på utbildningsplatser för lärare så att forskningen inom didaktik och pedagogik inte hinner ta jämna steg. Snarare en politisk fråga. Alla resurser går åt till att uppfylla lärarprogrammens utbyggnad.

19 Oförbrukade bidrag per fakultet 2011-2015
EKONOMIENHETEN Oförbrukade bidrag per fakultet Mnkr Verksamheten har även svårt att göra av med bidrag som sökts. Oförbrukade bidrag: Är ett belopp som är en typ av periodisering (förutbetald intäkt). Beloppet består av alla inbetalda bidrag som ännu inte har förbrukats i forskningen vid en given tidpunkt. Benämns även Förskott från bidragsgivare HFS 68 mnkr SFS 166 UFS 61 HHFS 118 SA 839 NFS 274 KFS 16 ITFS 16

20 Nuläge – oförbrukade bidrag per institution inom Sahlgrenska akademin
EKONOMIENHETEN Nuläge – oförbrukade bidrag per institution inom Sahlgrenska akademin EXEMPEL Även här får SA tjäna som exempel. De oförbrukade bidragen följer nästan helt det balanserade kapitalets fördelning mellan institutionerna.

21 Varför går inte pengarna åt?
EKONOMIENHETEN Varför går inte pengarna åt? En utredning från 2014 visar på några upplevda orsaker: För lite stabilitet i förutsättningar vad gäller anslagsfördelning och kostnadsdebiteringar Minnet av ekonomisk kris lever kvar länge Osäkerhet kring hur externa medel påverkar planerings- och budgetarbetet är stort Det tar lång tid att rekrytera personal, önskad rekryterbar kompetens saknas ofta och det är svårt att avveckla personal Det balanserade kapitalet är kopplat/låst till forskargrupper inom Sahlgrenska akademin

22 Önskat läge – balanserat kapital
EKONOMIENHETEN Önskat läge – balanserat kapital Tumregel överskott inom utbildning 3 procent av kostnadsomsättningen. Nya anslag varje år och löpande uppdrag ger stabila förutsättningar och mindre behov av buffert. Tumregel överskott inom forskning 5 procent av kostnadsomsättningen. Utrymme för framtida samfinansiering och osäkert finansiellt läge på bidragssidan ger större behov av buffert. Tumreglerna gäller för ”fritt” balanserat kapital. Det som redan är bundet för framtida beslutade åtaganden kan inte utgöra buffert.

23 Önskat läge – balanserat kapital
EKONOMIENHETEN Önskat läge – balanserat kapital Totalt balanserat kapital GU: Utbildning 477 mnkr Forskning 613 mnkr För universitetet totalt skulle det innebära 68 miljoner inom utbildning och 183 miljoner kronor inom forskningen. Nuläge utbildning 207 miljoner kronor ”fritt” balanserat kapital Nuläge forskning 168 miljoner kronor ”fritt” balanserat kapital Fritt utb = 207 mnkr => 9 % av omsättn (totalt bal kap 477 mnkr) Universitetets kostnader skulle kunna öka med 139 miljoner kronor inom utbildningen. Fritt forsk = 168 mnkr => 4,6 % av oms (totalt bal kap 613 mnkr) Kostn oms utb = 2 264,5 mnkr Kostn oms fo = 3 657,9 mnkr


Ladda ner ppt "Balanserat kapital och oförbrukade Bidrag"

Liknande presentationer


Google-annonser