Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till utbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till utbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till utbildningen
Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar En del i programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 22 november 2016

2 Syfte och utbildningsmål
Utbildningen är till för dig som fått i uppgift att eller av egen kraft vill leda utvecklingsarbete kring förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar Dagen syftar till att stärka kunskaper och färdigheter om hur man kan bedriva systematiskt utvecklingsarbete Målet är att ge dig verktyg och inspiration för att agera utvecklingsledare som leder utvecklingsarbete med berörda personalgrupper

3 Introduktion Vilka är vi som är här? Varför är vi här?
Hur kan dagen vara relevant för dig?

4 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

5 Uppdrag Psykisk Hälsa Förbättra den psykiska hälsan i Sverige
Ge människor makt och förmåga att klara sitt liv, och må så bra det går Möta de behov som finns i samhället just nu Mål för Uppdrag Psykisk Hälsa är: 1. Förbättra den psykiska hälsan i Sverige Främjande, förebyggande och tidiga insatser, plus vård när det behövs för alla Särskilda insatser för grupper med ökad risk för ohälsa Asylsökande och nyanlända 2. Ge människor makt och förmåga att klara sitt liv, och må så bra det går Öka kunskapen hos alla människor om främjande och egenvård Ge personal kompetens att ge bra stöd Utbildning, verktyg och stödmaterial 3. Möta de behov som finns i samhället just nu Skapa system som snabbt kan sprida kunskap och goda exempel Engagera hela Sverige på alla nivåer Utbilda några, som i sin tur utbildar vidare, för att sprida till de som använder materialet i vardagen

6 Om Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL Uppdrag Psykisk Hälsa leds av psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren

7 Programmet Hälsa i Sverige
Bidrar till en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända Kunskapslyft i hela landet: vi utbildar, utvecklar verktyg och inspirerar Personal som möter asylsökande och nyanlända får hjälp att göra ett ännu bättre jobb

8 Film om Hälsa i Sverige Klicka på bilden för att spela filmen på webben Filmen finns på och på Du kan ladda ner filmen från Vimeo och visa den från din egen dator

9 Kunskapslyft för flera målgrupper
Den asylsökande eller nyanlände själv kan mer om sin hälsa, kan hitta stöd för främjande aktiviteter och vågar söka hjälp vid behov Alla som möter asylsökande och nyanlända vet var det finns information och stöd på olika språk om vårt samhälle och om hälsa All personal i våra välfärdssystem vet att flykt, trauma och osäkerhet är riskfaktorer för ohälsa och att det går att påverka – främja hälsa, behandla ohälsa och veta var information finns Personal på olika nivåer i hälso- och sjukvården har kunskap om de stödmaterial och de verktyg som finns för dem Chefer och beslutsfattare vet att insatser mot psykisk ohälsa är viktigt och hur de ska göra för att prioritera detta

10 Behov på tre olika nivåer
Behov av specialiserade insatser för trauma och psykiatrisk problematik Behov av psykosocialt stöd, lindrigare tillstånd Alla asylsökande och nyanlända

11 Exempel på skalbara produkter
Handledning personal via telefon/video Självhjälp genom hälsostöd Basutbildning migration och psykisk ohälsa Introduktion för specialistpersonal Kulturanpassad KBT Förstärkta arbetssätt för hälso-undersökning Kultur- och språkanpassad hälsoinformation Plattform för insamling och spridning av goda exempel Asylsjukvårdsplattform

12 Tre faser i programmet Fas 1: Behovsanalys inom landsting och region
Fas 2: Planering av kunskapslyftet Fas 3: Utbildning och spridning

13 Metod för spridning 1. Varje landsting gör en spridningsplan utifrån lokala förutsättningar 2. Spridningsledare deltar i nationella utbildningar 3. Spridningsledare utbildar medarbetare och andra utbildare

14 Utbildning för utbildare
SKL utbildar utbildare Som utbildare kan ni utbilda personal Som utbildare kan ni också utbilda andra utbildare, som i sin tur utbildar personal För hälsoundersökningar är upplägget lite annorlunda – då utbildare vi er till utvecklingsledare för att ni ska kunna leda utvecklingsarbete tillsammans med personal.

15 Utbildningsprogram 2016 Migration och psykisk hälsa – grundkurs
Migration och psykisk hälsa – för primärvården Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan Informationsmaterial för asylsökande och nyanlända Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande och nyanlända Nyanlända som resurs Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar Leda grupper i förändring och implementering Chefsdag: strategi för psykisk hälsa Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända Metod vid traumatiska minnen (Lifespan Integration)

16 Välj utbildning utifrån behov
5 7 2 1 1 3 7 1 4 Kommun Landsting Civilsamhället, myndigheter

17 Allt du behöver finns på webben
Information om utbildningarna Verktyg du behöver som utbildare Inspiration och verktyg för alla som arbetar med asylsökande och nyanlända Dela goda exempel från ditt landsting

18 Röd och blå bård Material riktat till personal
Material för personalens möte med målgruppen

19 Nu ska vi besöka hemsidan:

20 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

21 Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt?
Fundera enskilt – vad finns det för motivation till att förstärka arbetssätten kring hälsoundersökningar? (5 min) Varför är det viktigt? Varför just nu? Vilken roll skulle du kunna ta? Diskutera i grupp (5 min) Delge en reflektion per grupp i storgrupp (5 min)

22 Statistik hälsoundersökningar
BACKUP SKL sammanställer årligen statistik över genomförda hälsoundersökningar på nationell nivå, samt antal genomförda hälsoundersökningar i förhållande till antal som sökt asyl. Det var en stor ökning av antalet genomförda hälsoundersökningar mellan år 2014 och 2015 – från st till st, vilket är fantastiskt. Men vi är långt ifrån där vi måste vara.

23 Statistik hälsoundersökningar 2015
BACKUP Invånare och asylsökande Hälsoundersökningar (HUS) Hälsoundersökningar per landsting 2015 Invånare Genomsnitt antal asylsökande Asylsökande / invånare % Antal HUS asylsökande HUS / invånare % HUS / asylsökande % 01 Stockholms län 14 257 0,64% 6 057 0,27% 42% 03 Uppsala län 2 075 0,59% 1 759 0,50% 85% 04 Södermanlands län 4 245 1,50% 2 591 0,91% 61% 05 Östergötlands län 4 127 0,93% 1 712 0,38% 41% 06 Jönköpings län 4 110 1,18% 3 480 1,00% 07 Kronobergs län 3 280 1,71% 1 929 1,01% 59% 08 Kalmar län 5 401 2,27% 4 312 1,81% 80% 09 Gotlands län 57 391 312 0,54% 13 0,02% 4% 10 Blekinge län 2 841 1,82% 1 963 1,26% 69% 12 Skåne län 12 539 0,96% 7 665 13 Hallands län 3 240 1,03% 2 374 0,75% 73% 14 Västra Götalands län 17 614 1,07% 5 594 0,34% 32% 17 Värmlands län 5 088 1,84% 1 863 0,68% 37% 18 Örebro län 5 083 1,75% 2 661 52% 19 Västmanlands län 3 541 1,34% 2 301 0,87% 65% 20 Dalarnas län 4 622 1,64% 3 764 81% 21 Gävleborgs län 4 978 1,77% 3 517 1,25% 71% 22 Västernorrlands län 5 089 2,09% 3 948 1,62% 78% 23 Jämtlands län 2 139 1,68% 2 055 1,61% 96% 24 Västerbottens län 2 457 1 979 25 Norrbottens län 4 511 2 514 56% Summa Sverige 1,13% 64 051 0,65% 57% Källa: SKL Här ser ni antal och andel hälsoundersökningar per län 2015. Ta en minut och hitta just ditt landsting, och studera kolumnen längst bort till höger – den som visar antalet genomförda hälsoundersökningar i relation till genomsnittligt antal asylsökande. Observera att de 57% som anges här skiljer sig från de 39% på föregående bild: 57% är framräknat på genomsnittligt antal asylsökande i varje landsting (utifrån att de flyttar ut och in i olika län) samt totalt antal genomförda HUS. 39% är framräknat på totalt antal asylsökande i Sverige 2015 ( st), dvs. ej genomsnittligt antal , och totalt antal HUS år 2015 ( st). Det bör nämnas att det finns en viss osäkerhet i %-satsen per län då det kan vara så att en asylsökande får en HUS i ett län och sedan flyttar till ett annat län. Dock beräknas denna andel påverka relativt lite i förhållande till de siffror vi ser och målet som vi måste ha – att 100% ska genomgå hälsoundersökning. Utifrån föregående sidas siffor och dessa ser vi sammantaget att vi måste förstärka våra arbetssätt för hälsoundersökningar - vi måste driva ett systematiskt utvecklingsarbete.

24 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

25 Introduktion till modellen
Powerpoint-bilderna som visas i filmerna finns tillgängliga med detaljerad information i talarnoteringar

26 Modell för förstärkta arbetssätt – ett stöd i utvecklingsarbetet
Modellen innebär ett arbete i fyra steg: 1 2 3 4 Genomföra självskattning Identifiera utvecklings-möjligheter Inventera goda exempel Sprida goda exempel Workshop med personal som arbetar med hälsoundersökningar Systematisk verksamhetsutveckling Som sades på filmen är modellen ett stöd för att bedriva systematiskt utvecklingsarbete. Idag kommer vi att genomföra de tre första stegen i modellen, de som du sedan ska gå hem och genomföra tillsammans med din personal som arbetar med hälsoundersökningar. Vi kommer också att öva på hur vi tillsammans med personal planerar för steg 4, vilket handlar om att sprida goda exempel över länet.

27 Guiden är ditt hjälpmedel – använd den under dagen
Guide för att använda modell för Förstärkta arbetssätt för Hälsoundersökningar Används för att dokumentera resultatet av workshopen och planeringen av arbetet framåt

28 Genomföra självskattning
1 Självskattning av olika delar av hälsoundersökningsprocessen Syftet är att identifiera prioriterade utvecklingsmöjligheter Självskattning lokalt utifrån målsättningar, stöd av en mall Som beskrevs i filmen är första steget i modellen att genomföra självskattning:

29 Workshop steg 1: Genomför självskattning
Börja med att individuellt fylla i självskattningsmallen (5 min) Utgå från där du jobbar och uppskatta hur det är Bedöm utvecklingsmöjligheterna mellan 1-5 och skriv kort beskrivning Diskutera i bikupor (två och två) (15 min) Vilka utvecklingsmöjligheter identifierade vi? Vilka områden verkar vara samma? Vilka skiljer sig åt? Tänk dig att du har samlat personalen som arbetar med att genomföra hälsoundersökning. Dela ut självskattningsmallen.

30

31 Identifiera utvecklingsmöjligheter
2 Utifrån resultaten av självskattningen identifieras utvecklingsmöjligheter: Lokalt Länsövergripande

32 Workshop steg 2: Identifiera utvecklingsmöjligheter
Gå varvet runt och återge diskussionen från bikuporna i storgrupp (20 min) Vilka utvecklingsmöjligheter identifierade vi? Inom vilka verksamheter/länsövergripande nivå? Sammanställ utvecklingsmöjligheter (20 min) Vilka utvecklingsmöjligheter vill vi prioritera? Vilka utvecklingsmöjligheter bör arbetas med på lokal respektive länsövergripande nivå?

33 Dokumentera i arbetsplanen
Dokumentera utvecklingsmöjligheter och vilka verksamheter som berörs i Arbetsplan för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar längst bak i guiden (de kolumner som har rubriken ”Steg 2”). Om ni vill ta fram en länsövergripande arbetsplan ansvarar utvecklingsledaren för att dokumentera i en arbetsplan. Om ni vill ta fram lokala arbetsplaner per olika verksamhetsdelar/geografiska områden rekommenderas att man väljer ut en representant per verksamhet/område som dokumenterar i en arbetsplan.

34 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

35 Lunch – vi ses här igen kl 12.45!

36 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

37 Identifiera goda exempel
3 Utifrån resultaten av självskattningen identifieras också verksamheter inom länet som bedömer sig ha goda exempel på arbetssätt/material som kan spridas inom länet Exempelvis i denna utbildning och i andra forum finns också möjlighet att inspireras från goda exempel på arbetssätt/material i andra län

38 Fyra filmer med goda exempel från hela landet
Förbereda och kalla till hälsoundersökning Genomföra hälsoundersökning Remittera utifrån hälsoundersökning Styrning och uppföljning 1 2 3 Film. Förbereda och kalla till Hälsounder-sökning Film 2. Genomföra Hälsounder-sökning Film 3. Remittera utifrån Hälso- undersökning Powerpoint-bilderna som visas i filmerna finns tillgängliga med detaljerad information i talarnoteringar 4

39 Workshop steg 3: Identifiera goda exempel
Utifrån prioriterade utvecklingsmöjligheter – spela upp valda inspirationsfilmer (Filmer 1-4) (ca 5-40 min beroende på antal filmer som visas) Skriv ner goda exempel som du inspireras av när du ser på filmen Efter filmen, skriv också ner egna goda arbetssätt som du tror är värdefulla att dela Diskutera i storgrupp vilka goda exempel – från filmen eller från era verksamheter – som ni önskar sprida inom länet (10-45 min)

40 Dokumentera i arbetsplanen
Dokumentera de identifierade goda exemplen som ni vill sprida i Arbetsplan för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar längst bak i guiden (den kolumn som har rubriken ”Steg 3”). (10 min)

41 Sprida goda exempel 4 Utifrån identifierade goda exempel beslutar landstinget/regionen vilka som ska spridas Spridningen sker genom systematisk verksamhetsutveckling

42 Workshop steg 4: Sprida goda exempel
Sätt er i grupper utifrån hur arbetsplanen är utformad och fyll i aktiviteter, ansvarig och tidplan (20 min) Ex. Om det är många lokala initiativ sätt er i grupper per geografiskt område Ex. Om det är många länsövergripande initiativ kan ni sätta er i grupper utifrån vilka goda exempel som ska spridas Ex. Om alla berörs av alla initiativ, arbeta i storgrupp Redovisa arbetsplanen/erna i storgrupp (10 min) Bestäm hur ni ska följa upp arbetet, inklusive forum och frekvens för löpande återrapportering (5 min)

43 Dokumentera i arbetsplanen
Dokumentera aktiviteter, ansvarig och tidsplan i Arbetsplan för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar längst bak i guiden (de kolumner som har rubriken ”Steg 4”).

44 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

45 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

46 Manual och körschema för att genomföra utvecklingsarbete med personal

47 Övning: Skapa engagemang inför utvecklingsarbete
Titta på film om utvecklingsarbete: Diskussion i grupp:

48 Övning: Skapa engagemang kring utvecklingsarbete
Diskutera i smågrupper (15 min) Vilka potentiella utmaningar/motstånd ser ni? Under workshopen? För det systematiska utvecklingsarbetet? Hur kan du vara/agera för att överkomma dessa utmaningar? Vilka fler saker är viktiga att tänka på inför att du ska hålla workshopen för personal? Redovisa era förslag för att överkomma utmaningar samt tips över saker att tänka på i storgrupp (10 min)

49 Övning: Planera utvecklingsarbete med personal
Gör en skiss på att hålla workshopen/leda utvecklingsarbete när du kommer hem (5 min) Redovisa i storgrupp (5 min)

50 Program för dagen 10.00 – Inledning: Introduktion till programmet, modell och material för spridning 10.30 – Diskussion: Varför förstärka våra arbetssätt? 10.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 1 och 2 12.00 – Lunch 12.45 – Modell för förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar: steg 3 och 4 14.30 – Fika 14.45 – Utvecklingsarbete med personal 15.35 – Utbildning av utvecklingsledare

51 Diskussionsfrågor: Specifikt för 22/11
Reflektioner kring idé om att genomföra uppföljande hälsoundersökning? Exempelvis i samband med besked om uppehållstillstånd? KVÅ-koder för olika insatser vid hälsoundersökningar? Hur tillvaratas kompetens hos asylsjuksköterskor vid minskat behov av att genomföra hälsoundersökningar?

52 Vad är din roll? 1. Varje landsting gör en spridningsplan utifrån lokala förutsättningar 2. Spridningsledare deltar i nationella utbildningar 3. Spridningsledare håller workshops för personal och lär upp andra utvecklingsledare

53 Hej spridningsledare! Klicka på bilden för att spela filmen på webben
Filmen finns på

54 Manual och körschema för att utbilda andra utvecklingsledare

55 Övning: Planera en utbildning av utvecklingsledare
Gör en skiss på att hålla utbildningen när du kommer hem (5 min) Reflektera över vad som är viktigt att tänka på när du ska utbilda andra utvecklingsledare Redovisa i storgrupp (5 min)

56 Övning: Så tar jag detta vidare – min roll som spridningsledare
Gör en skiss på att hålla utbildningen när du kommer hem (5 min) Reflektera över vad som är viktigt att tänka på när du ska utbilda andra utvecklingsledare Redovisa i storgrupp (5 min)

57 Från behovsanalys till spridning – med hjälp av personliga spridningsplaner
Varje landsting/ region har utifrån behovsanalys utvecklat en övergripande spridningsplan Nästa steg är nu för dig att utveckla ”Din personliga spridningsplan”

58 “Min personliga spridningsplan” hjälper framför allt dig, men även samordnaren, i spridningsarbetet
Dokumentet hjälper dig att Tydliggöra vad ditt mål är Planera hur du når målet Rapportera status till samordnaren i ditt landsting/region och SKL Dokumentet hjälper samordnaren att Få information kring hur spridningen går i ditt landsting/region Sammanställa status för spridningen i ditt landsting/region

59 Så här fyller du i din personliga spridningsplan
Fyll i… Dina kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till samordnaren i ditt landsting/region Dina spridningsmål. Dessa får du antingen av samordnaren eller formulerar själv. Dina spridningsaktiviteter 1 2 3 4 Dokumentet är ditt arbetsverktyg – uppdatera det löpande! Kontaktuppgifter till samordnaren finns på nästa sida För varje kurs du ska sprida till en viss målgrupp behöver du planera ett eller flera utbildningstillfällen. Hur många utbildningstillfällen du väljer att ha beror bland annat på hur stor gruppen är, hur stor lokal du har tillgång till och huruvida du kan utbilda under redan befintliga forum (exempelvis ATP-träffar, lunchmöten) eller inte. Nu får du tid till att börja fylla i din personliga spridningsplan:

60 Du kommer att mejla en uppdaterad version av dokumentet till samordnaren tre gånger
När du färdigställt din plan första gången Två gånger under februari-mars 2017 med aktuell status (samordnaren skickar ut mejl om detta) För varje kurs du ska sprida till en viss målgrupp behöver du planera ett eller flera utbildningstillfällen. Hur många utbildningstillfällen du väljer att ha beror bland annat på hur stor gruppen är, hur stor lokal du har tillgång till och huruvida du kan utbilda under redan befintliga forum (exempelvis ATP-träffar, lunchmöten) eller inte.

61 Sammanfattning Var hittar jag verktygen för att genomföra utvecklingsarbete med personal och utbilda andra utvecklingsledare? Manualer med körschema Talarstöd Stödjande dokument Hur får jag uppdaterat material?

62 Webbplats: Uppdrag Psykisk Hälsa
Förklara att man hittar all information på www Uppdrag Psykisk Hälsa .se

63 Om vi alla hjälps åt…

64 Tack för ert deltagande!

65 Samordnare per landsting (1/2)
Namn Ingla Blåder Carl Widman Kajsa Lingström Kristina Nilsson Camilla Falk Anna Frisk Margareta Strindhall Bodil Edvardsson Maria Sandor Antony Ericson Mehrnaz Aram Kirsti Jussila Ann Arvidsson Mejladress Telefonnummer  124 0495/155 80 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland

66 Samordnare per landsting (2/2)
Namn Mejladress Telefonnummer Uppsala Monica Jonsson VGR Lina Gustin Värmland Gunilla Klar Västerbotten Helen Björklund Västernorrland Anna-Karin Öberg Västmanland Pia Carlsson Örebro Gabriel Stenström Östergötland Andreas Westöö


Ladda ner ppt "Välkomna till utbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser