Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINLANDS PISARECEPT? NLS-sommarkurs, Danmark 2008 OAJ:s syn på PISA och vad som händer efter PISA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINLANDS PISARECEPT? NLS-sommarkurs, Danmark 2008 OAJ:s syn på PISA och vad som händer efter PISA!"— Presentationens avskrift:

1 FINLANDS PISARECEPT? NLS-sommarkurs, Danmark 2008 OAJ:s syn på PISA och vad som händer efter PISA!

2 God utbildning ett gemensamt mål Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är sakkunnig på utbildning och en viktig utbildningspolitisk partner endast en lärarorganisation i Finland politiskt obunden över 95% har en expertroll i den utbildningspolitiska processen

3 Undersökningar kommit för att stanna PISA(Programme for International Student Assessment),TIMSS,PIRLS osv. OECD lanserade PISA 1997 Bakom står ett åtagande av regeringarna att med regelbundna mätningar av elevernas prestationer bedöma skolsystemets resultat mätningar kommit för att stanna kvalitet – EU:s Lissabonstrategi mätningarna ändrar premisserna för den utbildningspolitiska debatten

4 PISA ”Pisa er en proces, der giver mulighed for at se sig selv i det spejl, der udgöres af andre landes prestationer” (Andreas Schleicher, chef for OECD:s PISA-sekretariat)

5 Vem talar om vad som händer här inne ? Resurser och villkor Resultat och läroplansmål Vi talar om: Andra talar om: ? Vi värderar kvalitet/Lärarförbundet/LR

6 Fyra skäl för ett ökat kvalitetsmätande naturlig utveckling försämrad kvalitet (inte reellt men som argument) hur bäst använda resurser restrukturering av offentliga sektorn

7 Går kvalitet att mäta? Ja och nej Vad betyder det om vi säger nej? Vissa delar går att mäta men man måste veta vad man mäter Det mätbara blir viktigt eftersom det viktiga inte är mätbart

8 Succe`för Finland ära och berömmelse förundran lite avundsjuka fört upp Finland på den utbildningspolitiska agendan

9 OECD- Improving School Leadership Enligt undersökningen leds skolorna i Finland innovativt och helhetsbetonat Starka sidor är: ◦ Ett styrsystem som grundar sig på den nationella läroplanen ◦ Ett förtroende för det professionella ◦ Decentraliserat beslutsfattande i kommunerna och skolorna ◦ Samarbete mellan skolorna och med skoladministrationen

10 Pedagogiskt ledarskap Med det pedagogiska ledarskapets hjälp intentioner och stöder alla elevers lärande Rektors omedelbara kontakt till kolleger Delat ledarskap/ inre team Leder till en kultur av förtroende och ansvar

11 Inte bara en dans på rosor Åldrande rektorskår – det behövs tre nya rektorer/uge fram till 2025 Få sökande till lediga rektorstjänster Överföring av tyst kunskap Arbetsbelastningen har ökat oerhört Utvecklandet av rektors utbildning och fortbildning i nyckelroll Statliga reformer inom kommunområdet?? OECD rekommenderar en nationell skolledarskapsstrategi?

12 Finlands recept? Finlands recept? bra lärarutbildning och lärarnas höga utbildningsnivå och relativt höga status metodisk frihet, självständighet i arbetet ett bra utbildningssystem som betonar jämställdhet och som omfattar alla synen på utbildning viktigaste Pisa-resultatet att skolan lyckas både med att uppnå goda resultat och att utjämna effekterna av skillnader i elevens socioekonomiska bakgrund – något man i många länder trott vara omöjligt

13 Svenska Dagbladet Svenska Dagbladet omfattande stödundervisning tidig utvärdering bibliotek läxor tradition tydliga mål i lagen god lärarutbildning

14 Utbildningpolitisk diskussion utbildningen ses som nyckelfaktor till framgång utbildningen har central ställning i nationella program Konsensuspolitik utbildningsvänlig atmosfär utbildningstradition

15 Hörnstenar.. nationella mål omfattande lokal bestämmanderätt utvärderingssystemen ◦ handhas av rådet för utbildningsvärdering ◦ på nationellt plan OK ◦ på lokal nivå stöder inte utvärderingen utvecklingen av utbildningen finansieringen ◦ den svagaste hörnstenen ◦ kvalitetsfokuseringen leder till stor press på lärarnas intressebevakning

16 Inflytande och autonomi? lärarna i Finland har stort inflytande: ◦ över undervisningens innehåll ◦ valet av läromedel ◦ disciplinära åtgärder ◦ skolans ekonomi Lärarnas status högre än i många andra länder ◦ Bør jämföras med läkare och jurister Öppenhet i yrkesutövningen Kollegialitet När resurserna minskar kan resultat nås bara genom ökad flexibilitet och ändamålsenlig användning av lärarnas sakkunskap

17 Finländsk skolsyn Finländsk skolsyn den finska skolan har kvar sitt ursprungliga syfte – att överföra kulturarvet och främja traditionella baskunskaper i kärnämnen som språk och matematik behöver vi mera flexibilitet och elevaktivitet samt en uppluckring av strikt lärarstyrning för att främja ett ”enterpenörskap” (John Steinberg)

18 inga nationella prov för alla i grsk ◦ frivilliga prov finns inga inspektioner – utvärderingar i stället – externa utvärderingar från statligt håll, egen kommunal utv.) ingen lärobokskontroll mera nationell läroplan – grunderna

19 Efter Pisa? Pisa fortsätter – hur går det för Finland? viktigast att satsa på utbildningens kvalitet, tillgänglighet och effekt göra det på finskt sätt ur vårt utgångsläge trygga ett litet lands internationella konkurrenskraft

20 PISA – ett tveeggat svärd? omotiverat förtroende att sakerna sköts av sig själv? rum finns för förbättringar ◦ otillräckliga stödåtgärder ◦ regionala skillnader ◦ skillnader mellan kön ◦ utslagning ◦ lärarnas fortbildning ◦ sanering av skolor ◦ förbättring av trivseln i skolan

21 Men… pga förändrade verksamhetsbetingelser har utbildningen hamnat i kläm befolkningen i Finland föåldras snabbare än i övriga EU ◦ redan i år avgår fler än det kommer till regionerna och kommunerna utvecklas ojämlikt trycket på den offentliga sektorn stort Skolhälsovården nytt problem

22 Professionalism inte samhällets krav på lärarens professionalism kanske det helt enkelt är så att vi har professionella lärare lärarens rätt till känsla av professionalism – stolthet jämför patient-läkare versus elev/förälder lärare

23

24

25

26 Vem talar om vad som händer här inne ? Resurser och villkor Resultat och läroplansmål Vi talar om: Andra talar om: ?

27 A Always look on the,,, Some things in life are bad, they can really make you mad, other things just make you swear and course. When you re chewing on life´s gristle, dont grumble, give a whistle and this help things turn out for the best. And always look on the bright side of life, always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there´s something you´ve forgotten and that´s to laugh and smile and dance and sing, When you are feeling in he dumps, do´nt be silly chumps just purse your lips and whistle that ´s the thing, Always look on…


Ladda ner ppt "FINLANDS PISARECEPT? NLS-sommarkurs, Danmark 2008 OAJ:s syn på PISA och vad som händer efter PISA!"

Liknande presentationer


Google-annonser