Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRP+ Mätsystem för livskvalitet. BNP mäter i stort sett allt, utom det som gör livet något värt Robert Kennedy 1968.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRP+ Mätsystem för livskvalitet. BNP mäter i stort sett allt, utom det som gör livet något värt Robert Kennedy 1968."— Presentationens avskrift:

1 BRP+ Mätsystem för livskvalitet

2 BNP mäter i stort sett allt, utom det som gör livet något värt Robert Kennedy 1968

3 Förstudie Kartläggning Struktur Mätsystem Teman Aspekter Indikatorer Användning Nationellt Regionalt Lokalt

4 BRP HÅLLBARHET ÖVER TID 4 LIVSKVALITET HÄR & NU SAMHÄLLE T1:Medborgarengagemang och demokratisk delaktighetMedborgarengagemang och demokratisk delaktighet T2:Trygghet och säkerhetTrygghet och säkerhet T3:MiljökvalitetMiljökvalitet T4Tillgänglighet till tjänsterTillgänglighet till tjänster Översikt BRP+, baserad på OECD Better Life konceptuella ramverk. MATERIELLA FÖRUTSÄTTNIINGAR T5: Inkomst och förmögenhetInkomst och förmögenhet T6: Arbete och lönerArbete och löner T7: BostadBostad INDIVID T8: Balans arbete-fritidBalans arbete-fritid T9: HälsaHälsa T10: Utbildning och kompetensUtbildning och kompetens T11: Sociala relationerSociala relationer T12: Subjektivt välbefinnandeSubjektivt välbefinnande F1 NaturkapitalNaturkapital F2 Ekonomiskt kapitalEkonomiskt kapital F3 HumankapitalHumankapitalF4 Socialt kapitalSocialt kapital

5 BRP HÅLLBARHET ÖVER TID 5 LIVSKVALITET HÄR & NU T1: Medborgarengagemang och demokratisk delaktighetT7: Bostad T2: Trygghet och säkerhetT8: Balans arbete-fritid T3: MiljökvalitetT9: Hälsa T4: Tillgänglighet till tjänsterT10: Utbildning och kompetens T5: Inkomst och förmögenhetT11: Sociala relationer T6: Arbete och lönerT12: Subjektivt välbefinnande T1: NaturkapitalT3: Humankapital T2: Ekonomiskt kapitalT4: Socialt kapital Översikt BRP+, baserad på OECD Better Life konceptuella ramverk.

6 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T2. Trygghet och säkerhet Utsatthet för brott Våldsbrott Egendoms- brott Olycks- och skaderisk TrafikolyckorSkador Samhälls- och naturkatastrofer MRSA Upplevd trygghet Känner trygghet 6

7 En poängtabell i fotboll där varje lag själv väljer hur poängen ska räknas?

8 Livskvalitet här & nu Hållbarhet över tid

9 Fokus på aspekter (för en viss kommun)

10 10 Livskvalitet relativt folkmängd

11 Livskvalitet jämfört mellan olika regioner

12 12

13 You can’t fatten a pig by weighing it

14 www.reglab.se/BRP+/ www.tillvaxtverket.se/faktaochstatistik/www.tillvaxtverket.se/faktaochstatistik/... Uppdatera adress! YouTube (Tillväxtverket) johanna.giorgi@tillvaxtverket.se anna.norin@regionvasterbotten.se

15 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T1. Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet Engagemang i civilsamhället Antal aktiva idrottsföreningar Demokratisk delaktighet Röstdeltagande Upplevd delaktighet Andel som upplever sig som delaktiga 15

16 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T2. Trygghet och säkerhet Utsatthet för brott Våldsbrott Egendoms- brott Olycks- och skaderisk TrafikolyckorSkador Samhälls- och naturkatastrofer MRSA-fall Upplevd trygghet Andel som upplever sig som trygga 16

17 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T3. Miljökvalitet Luft Partikelutsläpp Kemikalier Omsatt mängd kemikalier Buller Andel störda av trafikbuller Upplevd miljökvalitet Andel som är nöjda med miljöns kvalitet 17

18 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T4. Tillgänglighet till tjänster Närhet till tjänster/service Andel med tillgång till bredband >100Mbit/s Köer till tjänster/service Andel patienter som träffar läkare inom sju dagar Upplevd tillgänglighet Andel som upplever god tillgänglighet till tjänster

19 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T5. Inkomst och förmögenhetLevnadsstandard Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll Median av nettoinomst Upplevd levnadsstandard Andel som är nöjda med levnadsstandard

20 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T6. Arbete och lönerMatchning Andel med yrke som motsvarar utbildning Brist på arbete Andel arbetslösa Integration Sysselsättningsgrad för födda utanför Europa Löneklyftor Kvinnors andel av lönesumman Upplevda arbetsvillkor Andel som är nöjda med arbetsvillkor

21 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T7. Bostad Ekonomiska möjligheter Andel med bostadskostnad överstigande 40% av disponibel inkomst Utbud av bostäder Andel lediga bostäder i förhållande till bostadsbeståndet Trångboddhet Bostadsyta person i hyresrätt (flerbostadshus) Upplevda bostadsvillkor Andel som är nöjda med sitt boende

22 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T8. Balans arbete-fritid Arbetets påverkan på livet utanför arbetet Andel med långa arbetstider Livets påverkan på arbetet Andel med närstående med sjukdom Upplevd balans arbete-fritid Andel som är nöjda med balansen arbete och fritid

23 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T9. Hälsa Allmänt hälsoläge Förväntad medellivslängd vid födsel Funktions- förmåga Andel med funktionsvariation Ohälsa Andel med långvarig sjukdom Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande Upplevd hälsa Andel som mår bra

24 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T10. Utbildning och kompetensKompetens Genomsnittlig arbetserfarenhet bland personer 30-34 år Andel högutbildade 30- 34 år Upplevd kompetens Andel som upplever att ens kompetens tas tillvara

25 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T11. Sociala relationerUtanförskap Andel unga som varken arbetar eller studerar Andel med lågt socialt deltagande Upplevda sociala relationer Andel som är nöjda med sitt sociala nätverk

26 INDIKATORER ASPEKTER TEMA T12. Subjektivt välbefinnandeUpplevd livskvalitet Andel som är nöjd med sitt liv (boende, arbete, fritid, familj och vänner) Andel som anser sig känna lycka Andel som upplever att livet har mål och mening

27 INDIKATORER ASPEKTER TEMA F1. NaturkapitalMiljöpåverkan Allt levande: rödlistade arter Mark: brytning av ballast Vatten: Luft: utsläpp av kvicksilver Minskad miljöpåverkan Resurspro- duktivitet Andel av avfall till återvinning Andel skyddad land- respektive sötvattenareal

28 INDIKATORER ASPEKTER TEMA F2. Ekonomiskt kapital Investeringar i fysiska tillgångar Bygginvesteringar per invånare, kr/inv Företagens brutto- investeringar, kr/inv Investeringar i finansiella tillgångar Kapitalinkomster 30- 64 år kr/inv Pensionssparande 20-64 år kr/inv Investeringar i kunskapstillgångar FoU-utgifter i företag, kr/inv Offentliga FoU- utgifter, kr/inv Investeringar i miljö Industrins miljöskydds- investeringar, kr/inv Värdeförstörelse Klotter och skadegörelse per 100 000 inv

29 INDIKATORER ASPEKTER TEMA F3. Humankapital Investeringar i kunskap Andel barn som går i förskola Andel som avslutat gymnasieskola 19-24 år Investering i grundskola, kr/elev Investeringar i hälsa Andel fysiskt aktiva (>60min/dag) Andel som äter frukt (>3 ggr/dag) Antal ungdomsmottagninga r/100 000 inv 13-23 år Minskning av humankapital Antal arbetsskador/100 000 sysselsatt Hälsorisker Andel riskkonsumenter alkohol Andel som röker dagligen

30 INDIKATORER ASPEKTER TEMA F4. Humankapital Ökande förtroende till och mellan människor Altruism: Andel som skänker >2000kr/år Mötesplatser: Investering i bibliotek kr/inv Föreningsengagemang: Antal idrottsföreningar m LOK-stöd/10 000 inv Minskande förtroende till och mellan människor Anmälda hot-, kränknings- och frihetsbrott /100 000 inv Anmälda sexbrott /100 000 inv Mobbning Andel politiker utsatta för hot, skadegörelse och våld Ökande förtroende till och mellan organisationer Antal grupper med sämre inflytande som involveras i medborgardialoger Andel SME som jobbar med social hållbarhet Förekomst av granskande system Minskande förtroende till och mellan organisationer Anmälda ekonomiska brott /100 000 inv


Ladda ner ppt "BRP+ Mätsystem för livskvalitet. BNP mäter i stort sett allt, utom det som gör livet något värt Robert Kennedy 1968."

Liknande presentationer


Google-annonser