Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppen vetenskap och forskning 2014-2017 (ATT-projektet) Juha Haataja, Sami Niinimäki, Pirjo-Leena Forsström,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppen vetenskap och forskning 2014-2017 (ATT-projektet) Juha Haataja, Sami Niinimäki, Pirjo-Leena Forsström,"— Presentationens avskrift:

1 Öppen vetenskap och forskning 2014-2017 (ATT-projektet) Juha Haataja, juha.haataja@minedu.fi Sami Niinimäki, sami.niinimaki@minedu.fi Pirjo-Leena Forsström, pirjo-leena.forsstrom@csc.fijuha.haataja@minedu.fisami.niinimaki@minedu.fipirjo-leena.forsstrom@csc.fi

2 Öppenhet inom vetenskap och forskning  Öppen vetenskap har internationellt sett en främjande effekt på vetenskap och dess inflytande i samhället.  Öppenhet är en central del av vetenskap och forskning. Öppenheten skapar nya möjligheter för forskare, beslutsfattare och medborgare att delta i vetenskap och forskning.  Förutsättningarna är att forskning produceras och att det erbjuds en utbredd tillgänglighet av behövliga publikationer, data, metoder, kunnande och stödtjänster.  Öppnandet av forskningsprocessen och digitaliseringen ger forskarna nya möjligheter till samarbete och kommunikation. Tilltron till forskningen ökar och företagsverksamheten försnabbas.

3 Centrala frågor: Hur uppnår vi målsättningarna för den öppna vetenskapen och forskningen?  Föreskrift  Hur kommer den öppna tillgängligheten att ändra på praxis inom forskning?  Hur kommer öppenhet att genomföras inom ramarna för forskningsetik?  Hur kan öppenhet bli en del av forkarens vardagspraxis?  Finansiering  Hur borde offentliga stödformer uppdateras för att bättre motsvara den förändrade situationen?  Vilka utvecklingsobjekt prioriteras i första hand?  Förändring  Förstärker öppenhet förtroendet för vetenskap?  Hur bidrar öppenhet till en livligare företagsverksamhet?  Förenklar öppenheten uppföljningen av kvalitet inom forskning? Bakgrundsmaterial till frågeställningarna: Tillgänglighet av information-rapporten, utlåtanden (51 st) och sammandrag: http://www.tdata.fi/dokumentit (på finska och engelska)http://www.tdata.fi/dokumentit

4 Öppen vetenskap och forskning-projektet (ATT)  UKM har inlett projektet Öppen vetenskap och forskning (ATT, 2014-2017), vars mål är en öppen vetenskap och främjandet av lätttillgänglig information.  ATT-projektet tar upp öppen vetenskap på den nationella dagordningen på ett sätt som bidrar till ökad konkurrens och kvalitativ forskning.  ATT-projektet främjar pålitligheten och öppenheten inom vetenskap och forskning och samhälleligt och socialt inflytande.  Vi vill att forskarna i praktiken skall känna till hur de hanterar sina öppna forskningsresultat.  Genom att främja öppenhet kartlägger vi samtidigt innovationssystemets förmåga att utnyttja öppen vetenskap.  Målet är att Finland senast 2017 blir ett föregångsland för öppenhet inom vetenskap och forskning.

5 Förvaltning Företag Öppen vetenskap och forskning 2014-2017 (ATT) Tjänster FM: Programmet för öppen information TULA- reformen Horizon 2020 Planering Data- insamling Hantering av data och analys Lagring och bevaring av data Utnyttjning av resultaten Nätverk (Open Science m.m.) Medborgar- vetenskap Utbildning och forskning KDK- projektet

6 ATT-projektet: på nationell basis – UKM:s verksamhetsområde  Unvervisnings- och kulturministeriets strategi 2020  Ett kunnande och kreativt Finland. Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2010  Utbildning och forskning 2011 – 2016. Utvecklingsplan  Forsknings- och innovationspolitiska linjedragning 2011–2015 (Forsknings- och innovationsrådet, 2011)  Finland – mot en kunskapsbaserad tillväxt. Forsknings- och innovationspolitiskt aktivitetsprogram 2012 (OKM ja TEM, 2012)  Undervisnings- och kulturministeriets strategi för intelligent teknik(OKM-KIDE) 2013

7 ATT-projektet: nationell basis – statsrådsnivå  Ett produktivt och nyskapande Finland – En digital agenda för åren 2011 - 2020  Statsrådets principbeslut för att förbättra tillgängligheten till och främja vidarenyttjandet av digitalt material inom den offentliga sektorn (2011)  Den offentliga förvaltningens helhetsarkitektur  21 vägar till ett friktionsfritt Finland. ICT 2015 -arbetsgruppens rapport. Arbets- och näringsministeriet  Mot en effektivare användning av tjänster och information. Ett strategiförslag för användningen av informations- och kommunikationsteknik 2012-2020  Statsrådets principbeslut om helhetsreform inom statliga forskningsinstitutioner och forskningsfinansiering 5.9.2013

8 ATT-projektet: EU-basis  EU:s Digitala Agenda (augusti 2010)  EU:s strategi för öppen data (december 2011)  Europa 2020 –strategi. Finlands nationella program (april 2012)  Komissionens rekommendation om tillgänglighet och bevaring av vetenskaplig information (juli 2012)  EU:s ramprogram Horisont 2020  Digital science in Horizon 2020. March 2013.  Guidelines on Data Management in Horizon 2020. Version 1.0. 11 December 2013.  Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. Version 1.0. 11 December 2013.

9 ATT-projektet: EU-basis…  Targets:  By 2014, policies for open access to scientific articles and data will have been established in all Member States at all relevant levels.  By 2016, the share of publicly-funded scientific articles available under open access EU-wide will have increased from 20 % to 60%.  100 % of scientific publications resulting from Horizon 2020 will be available under open access. Source: Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research. Commission 17.7.2012.

10 ATT-projektets samarbetsstruktur Strategigrupp för öppen vetenskapen och forskning (högskolors, vetenskapsinstitutioners och forsknings- institutioners ledning, ministerier, finansiärer osv.) Producenter av tjänster Tjänsternas användarforum Workshops och skräddarsydda utredningar Helhetsarkitekturens hantering Expertgrupp Arbetgrupper Öppna vetenskapens och forskningens forum (sammanträder varje höst)

11 Strategigrupp för öppen vetenskap och forskning  UKM har utsett en strategi- och expertgrupp för öppen vetenskap och forskning för perioden 28.2.2014-31.12.2017  Strategigruppens uppgifter är att:  fastställa ATT:s målsättning fram till år 2017 i tre helheter som alla stöder varandra: forskningspublikationer, forskningsdata och forskningsmetoder  koordinera det nationella utvecklingsarbetet bland olika aktörer inom dessa tre delområden  identifiera lagstadgade och administrativa utvecklingsbehov och att kartlägga olika tillvägagångssätt  utforma forskningsinstituten i enlighet med den öppna vetenskapens principer vid reformering  främja den öppna vetenskapens och forskningens samarbete och utveckla kunnandet på ett internationellt plan  främja principer och politik för öppen vetenskap

12 ATT-strategigrupp  chef Riitta Maijala, strategigruppens ordförande, undervisnings- och kulturministeriet  undervisningsråd Juha Haataja, strategigruppens viceordförande, undervisnings- och kulturministeriet  utvecklingschef Pirjo-Leena Forsström, ATT-projektets huvudsekreterare, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy  chef Kristiina Hormia-Poutanen, Nationalbiblioteket  huvudplanerare Kai Husso, Forsknings- och innovationsrådet  forskningschef Laura Höijer, miljöministeriet  rådgivande tjänsteman Johanna Ikävalko, kommunikationsministeriet  rektor Outi Kallioinen, Lahtis yrkeshögskola  rådgivande tjänsteman Seppo Kangaspunta, arbets- och näringsministeriet  rådgivande tjänsteman Anne Kauhanen-Simanainen, finansministeriet  kulturråd Minna Karvonen, undervisnings- och kulturministeriet  finansråd Arto Koho, social- och hälsovårdsministeriet  verkställande direktör Kimmo Koski, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy  rådgivande tjänsteman Esa Käyhkö, inrikesministeriet  projektchef Sari Löytökorpi, statsrådets kansli  huvudchef prof. Heikki Mannila, Finlands Akademi  finansråd Tuomo Mäki, finansministeriet  överinspektör Sami Niinimäki, undervisnings- och kulturministeriet  forskningschef Mikko Peltonen, jord- och skogsbruksministeriet  Tuuli Toivonen, Open Knowledge Finland ry  överchef Marja Vaarama, Institutet för hälsa och välfärd  kansler Thomas Wilhelmsson, Helsingfors universitet

13 Expertgrupp för öppen vetenskap och forskning  Till expertgruppens uppgifter hör att  i praktiken främja dialogen mellan tjänsternas producenter och dess användare inom den öppna vetenskapen och forskningen  vägleda arbetet inom befintliga arbetsgrupper  vägleda arbetet inom helhetsarkitekturen  organisera nödvändiga workshops och skräddarsydda evenemang.

14 ATT-expertgrupp  utvecklingschef Pirjo-Leena Forsström, expertgruppens ordförande, ATT-projektets huvudsekreterare CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy  undervisningsrådet Juha Haataja, expertgruppens viceordförande, undervisnings- och kulturministeriet  enhetschef Hilppa Gregow, Meteorologiska institutet  vetenskapsexpert Jyrki Hakapää, Finlands Akademi  vicerektor, professor Keijo Hämäläinen, Helsingfors universitet  ledande expert Päivi Hämäläinen, Institutet för hälsa och välfärd  överaktuar Marianne Johnson, Statistikcentralen  kulturråd Minna Karvonen, undervisnings- och kulturministeriet  rådgivande tjänsteman Anne Kauhanen-Simanainen, finansministeriet  senior forkare, docent Jyrki Kettunen, Arcada  Joona Lehtomäki, Open Knowledge Finland ry  informatiker Aila Louhelainen, Uleåborgs universitets bibliotek  professor Mikko Mönkkönen, Jyväskylä universitet  överinspektör Sami Niinimäki, undervisnings- och kulturministeriet  expert vid sektorn för forskning Eeva Nyrövaara, Helsingfors universitet  dataadministrationsschef Marit Olander, statsrådets kansli  expert Soile Ollila, Tekes  gruppchef Johanna Seppänen, Arbetshälsoinstitutet  huvudsekreterare Sirpa Thessler, LYNET

15 Öppenhetens nivåer Gradering av åtkomst Öppen åtkomst Tillgänglig med särskilt utfärdade lov Maskinläsbar Tillgänglig i maskinläsbar form Data finns inte i en strukturell form eller är väl beskriven med hjälp av metadata PrisInga kostnader Kostnader för användning RättigheterInga begränsningar för användning Användning förhindrad Verktyg: hantering av åtkomst, hantering av identitet och hantering av rättigheter

16 Mot öppen vetenskap och forskning: TUTA- och TTA-projekten under åren 2009-2014  Forskningens datamaterial –utredningsprojekt (TUTA) 2009-2011  tvärvetenskapligt samarbete (ministerier, högskolor, forskningsinstitut osv.)  framskridningsplan Ibruktagande av information – Vägkarta för att utnyttja forskningens elektroniska databaser  statsrådets principbeslut om förbättrandet av tillgängligheten och återanvändningen av den offentliga sektorns digitaliserade datamaterial 3.3.2011  Forskningens datamaterial-projekt (TTA) 2011-2014  vitt omfattande koordineringsgrupp, styrgrupp och 6 arbetsgrupper (bl.a. tillgänglighet av information, metadata, datainfrastruktur, långtidsbevaring)  föremål för granskning var bl.a. arbetsfördelningen mellan aktörerna, i vilken mån datamaterialet hittas och säkerställande av bevaringsmöjligheter  utredningar och vägledningsmaterial: kartläggning av hantering av forskningsdata (www.tdata.fi) osv.www.tdata.fi  ömsesidigt internationellt samarbete tas i beaktande, bl.a. inom OECD och EU

17 Öppen vetenskap och forskning 2009-2017 TUTA-utredningsprojekt 2009-2011 TTA-samarbete och tjänster 2011-2014 ATT-vägkarta och framskridnings-/ evalueringsmodell 2014 ATT:s målsättnings- nivå år 2017 delområden: publikationer forskningsdata metoder publikationer…. forskningsdata: … metoder… koordinering, arbete inom helhetsarkitektur handbok slutrapport framskridningsplan delområden: forskningsdata- tjänster arbete inom helhetsarkitektur metadata

18 Vägkartans preliminära innehåll  Datapolitik och vägledning för forskningsdata  Vägkartans åtgärder  Vägkartans struktur  Vetenskapliga publikationer, forskningsdata, forskningsmetoder, öppna omgivningar  Vägkartans färdigheter  Hantering av data, behärskande av modeller och analysmetoder  Vägkartans utredningar  Problematiken kring utnyttjandet av dataresurser ur ett T&K&I-perspektiv  En dataarkitektur som tar i beaktande forskningsinstituten  Pilotprojekt som drar nytta av forskningsdata  Juridiska utredningar, t.ex. upphovsrättsfrågor och dataskydd  Utredning av metodhantering, t.ex. möjligheten att reproducera forskningsresultat, samt metoder och datahanteringsprocesser under forskningens gång  Utredning av identifieringsproblematiken

19 Datapolitik för forskningsdata  Linjedragningar för Tillgängligheten av data  tillgänglighet av data -arbetsgruppens (2013) rapport, begäran om utlåtande och utlåtanden: http://www.tdata.fi/dokumentit (fi & eng)http://www.tdata.fi/dokumentit  utlåtanden 51 st (universitet 12 utlåtanden, yrkeshögskolor 8, ministerier 7, forskningsinstitut o.dyl.12, finansiärer 3, övriga instanser 9)  Verkställandet av FM:s datapolitik  statsrådets principbeslut (anknutet till regeringsprogrammet) är under beredning  Verkställandet av Horisont 2020 -tillgänglighetspolitiken  finländska forskares möjlighet till finansiering bör tryggas  Helhetsstyrningens sammanställning  vi förbereder helhetshanteringen av initiativ och tjänster samt de gemensamma målen och principerna för utvecklingen

20 Tillgång till information-arbetsgrupp  En arbetsgrupp underordnad Forskningens datamaterial-projektet grundandes 2013, vars uppgift var att bereda en lägesrapport över tillgången till information  forskningsresultatens tillgång(open access)  öppen vetenskap (open science) och medborgarvetenskap (citizen science)  tillgången och utnyttjandet av offentligt förvaltade datamaterial  Arbetsgruppens uppgift var att:  bekanta sig med förslag och kartläggningar och utvärdera nuläget av dessa  genomföra en kartläggning av datamaterial  skapa en vision om målsättningarns natur  föreslå utvecklingsåtgärder för tidsperioden 2013-2016  Arbetsgruppens ordförande var Annikki Roos, Helsingfors universitet

21 Linjedragningar kring forskningsresultatens tillgänglighet  Grundmålsättning  Forsnkningsdata och vetenskapliga publikationer är öppet tillgängliga på datanät via öppna gränssnitt  Specificeringar (utdrag)  Alla aktörer inom det finska forskningssystemet delar öppet på datanätet de vetenskapliga publikationer och forskningsdata de producerat. Öppenhetsprincipen gäller också forskningsmetoder och verktyg, så som datormodeller som använts till att producera forskningsresultat.  Öppenheten genomförs med forskningsetiska principer och rättsliga föreskrifter i åtanke  Forskningsdatans och de vetenskapliga publikationernas fortsatta användning begränsas inte i onödan och dess användningsvillkor förs tydligt fram. Vi följer allmänna, standardiserade och maskinläsbara licenser (t.ex. CC BY 4.0., utifrån vilken en JHS-rekommendation är på kommande)..  Forskningsrelaterade kontrakt och finansieringsbeslut stöder en öppen tillgänglighet av publikationer och forskningsdata Rapport, begäran om utlåtande, utlåtanden (51 st) och sammandrag: http://www.tdata.fi/dokumentit (fi & eng)http://www.tdata.fi/dokumentit

22 ATT-projektets åtgärder  Vi möjliggör ett effektivt utnyttjande av de öppna offentligt förvaltade datatreserverna inom forskning (samband med finansministeriets Programmet för öppen information)  Vi stöder forskningsinstitutens reformarbete  Vi öppnar forskningsmaterial för allmänt utnyttjande  Vi utvecklar processer för producerandet av data  Utredning av problematiken kring utnyttjandet av tillgången till information med ambitionen att effektivisera det privata och offentliga T&K&I-arbetet (flaskhalsar kring färdigheter)  Vi stöder forskarna med öppen publicering av forskningsresultat  Vi stöder färdigheterna anknutna till nyttjandet av information  Särskild betoning på att färdigheter och forskningsresultat (publikationer, data, mallar, modeller, …) producerade av högskolor inom databaserad innovationsverksamhet utnyttjas  Upprätthållande av TTA-tjänster, utveckling och ibruktagande av nya tjänster +piloter

23 Stöd för forskningsinstitutens reformarbete  Forskningsinstitutens publikationer och publiceringsdata: sammanförs till en gemensam tjänst  Ökad tillgänglighet till forskningsinstitutens forskningsdata och metadata via TTA  Forskningsinstituten tas i beaktande inom helhetsarkitekturen  Gestaltning av ”tematiska helheter”  Pilotprojekt för långtidsförvaring (PAS) av forskningsinstitutens material

24 ATT-projektets struktur Tre helheter 1. Vetenskapliga publikationer  Bevarande av publikationer  Metadatatjänst för publikationer  Åtkomsttjänster för publikationer 2. Forskningsdata  Bevarande av forskningsdata  Metadatatjänst för forskningsdata  Åtkomsttjänster för forskningsdata 3. Forskningsmetoder  Bevarande av metoder  Metadatatjänst för metoder  Åtkomsttjänster för metoder Stöd för förändring 4. Forskningsmiljöer  Forskningsinfrastruktur  Test-/utvecklingsmiljö (t.ex. JulkICTlab)  Tillståndspliktiga miljöer (sensitiv data) 5. Verktyg  Identifikation, hantering av identitet och rättigheter 6. Färdigheter  ”Den öppna vetenskapens handbok”  Kurser och vägledning  Färdighet att hantera data som en del av högskoleundervisningen

25 Struktur 1: Vetenskapliga publikationer Målsättning: att förbättra informationsflödet, en omfattande tillgänglighet av publikationer och läromaterial, kompatibilitet  Vetenskapliga publikationer  Förvaring av publikationer  parallella arkiv  bevaring av publikationer (kort- och långvariga)  Metadatatjänster för publikationer  Juuli  bibliometriktjänster  Åtkomsttjänster för publikationer  Finelib  MOOCit förändring i verksamhetskulturen!

26 Struktur 2: Forskningsdata Målsättning: att i högre grad utnyttja forskningsdata, utbredd tillgänglighet till data, kompatibilitet  Förvaring av data  Gemensamma tjänster, så som IDA (www.tdata.fi/ida)  Tematiska helheter och forskningsinfrastrukturer  Långtidsförvaring  Datans metadatatjänst  KATA, Finna, övriga tjänster  Datans åtkomsttjänster  API:n  AVAA-portal (avaa.tdata.fi) Verktyg som hanterar användarrättigheter, identiteter och rättigheter förändring i verksamhetskulturen!

27 Struktur 3: Forskningsmetoder Målsättning: att i högre grad utnyttja forskningsmetoder*, utbredd tillgänglighet till forskningsmetoder, versionshantering och provenans, kompatibilitet  Förvaring av forskningsmetoder  konceptplanering  forskningsinfrastrukturtjänster  behov av långtidsförvaring  Metadatatjänst för forskningsmetoder  konceptplanering  Åtkomsttjänster för forsknignsmetoder  API bevaring/metadatatjänst Metoder = modeller, programvaror, flöden, forskningsmetoder m.m. förändring i verksamhetskulturen!

28 Struktur 4: Forskningsomgivning Målsättning: att utveckla en öppen omgivning, dataåtkomst för olika tjänster, kompatibilitet  Test-/utvecklingsomgivning  JulkICT lab, AVAA (avaa.tdata.fi)  Tillståndspliktig omgivning  Distansbaserad tillämpning av system  Tjänster för sensitiv data  Öppen omgivning  Riktlinjer för öppna resurser inom forskning  Forskningsinfrastruktur  Förenlighet  Utredning av underlag för en informationsmodell Verktyg för hantering av användarrättighete, identiteter och administration förändring i verksamhetskulturen!

29 Stuktur 5: Verktyg  Hantering av åtkomst  Hantering av användare  Hantering av användarrättigheter  Hantering av identiteter  Forskarens identitet  Aktörens identitet  Organisationens identitet  Permanenta identifikatorer för data, publikationer, metadata och metoder  Hantering av rättigheter  Licenser  Utvecklande av kontraktsmodeller förändring i verksamhetskulturen!

30 Struktur 6: Färdigheter  ”Den öppna vetenskapens handbok”  Kurser och vägledning  Vi skapar tjänster för att öka kunnandet och utveckla samarbete  Hantering av data, behärskande av simulering och analysmetoder  Hantering av data som en del av högskoleundervisningen (grund/fortsättning)  Spetsenheter  Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden  Läromaterial  Karriärstöd förändring i verksamhetskulturen!

31 Information om ATT-projektet  Bakgrundsinformation om projektet: avointiede.fi (på finska)avointiede.fi  Var med och utforma arbetet  Strategigrupp och expertgrupp  Arbetsgrupper, utredningar, workshops osv  Kontakta  Riitta Maijala, strategigruppens ordförande, UKM riitta.maijala@minedu.firiitta.maijala@minedu.fi  Juha Haataja, UKM juha.haataja@minedu.fijuha.haataja@minedu.fi  Sami Niinimäki, UKM sami.niinimaki@minedu.fisami.niinimaki@minedu.fi  Pirjo-Leena Forsström, expertgruppens ordförande, huvudsekreterare, CSC pirjo-leena.forsstrom@csc.fi pirjo-leena.forsstrom@csc.fi  Kommentera:  avointiede@postit.csc.fi avointiede@postit.csc.fi  Twitter: @AvoinTiede, Facebook: facebook.com/avointiede


Ladda ner ppt "Öppen vetenskap och forskning 2014-2017 (ATT-projektet) Juha Haataja, Sami Niinimäki, Pirjo-Leena Forsström,"

Liknande presentationer


Google-annonser