Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsen 8/12 2015. Utmaningar Utveckling parallellt med avveckling Komma tillrätta med ekonomiska underskott Driva skolutveckling utifrån nationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsen 8/12 2015. Utmaningar Utveckling parallellt med avveckling Komma tillrätta med ekonomiska underskott Driva skolutveckling utifrån nationella."— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsen 8/12 2015

2 Utmaningar Utveckling parallellt med avveckling Komma tillrätta med ekonomiska underskott Driva skolutveckling utifrån nationella mål och krav Växla upp vuxenutbildningen Driva en hållbar utveckling i regionen Avtalet med kommunerna - avgörande

3 Vad vi gör för att kunna bibehålla utbildning till våren 2017 på avvecklingsskolorna? Lärare jobbar på fler än en/två skolor Elevhälsoteamen jobbar på fler än en/två skolor Utökat rektorsskap Cheferna lägger mycket tid på att skapa lösningar Elever läser kurser/del av kurs på skolorna som ska vara kvar Nära samverkan med APL-platser Gemensamma aktiviteter/kursmoment på neutrala platser Säkerställer att alla elever får examen/slutbetyg från den skola de antagits på – även om de inte genomför alla moment/kurser där Offensiva rekryteringsinsatser - hyr in personal Upphandla städ? Catering?

4 Hur tar vi hand om eleverna på avvecklingsskolorna? Vi skapar individuella lösningar utifrån varje elevs individuella studieplan Helgöppna internat på skolorna som ska vara kvar Särskolan och FIL – särskilda individuella lösningar Aktiviteter tillsammans med utvecklingsskolorna Gemensam elevhälsochef för alla skolor Gemensam rektor för alla särskolor Inriktningsrektorer Gemensam gymnasiechef för alla skolor

5 Hudmannaansvar enligt skollagen Naturbruksstyrelsen är huvudman för skolverksamhet enligt reglementet Huvudmannen är ansvarig för: -Kunskapsresultat, nationella mål och sin fulla potential -Trygghet och studiero -Resurser fördelning - utifrån elevernas förutsättningar - nå nationella målen -Systematiskt kvalitetsarbete (ständig utveckling) -Lärarnas kompetens, möjlighet sätta betyg -Elevhälsa, kompetenser, resursomfång, arbetssätt -Att verksamheten bedrivs utifrån forskning och beprövad erfarenhet -Säkerställa garanterad undervisningstid -Åtgärda brister

6 Skolinspektionen – besök i höst All skolverksamhet granskas vart tredje år Vid allvarliga brister: Föreläggande - myndigheten kräver att skolan åtgärdar bristerna. Föreläggandet anger vad skolan ska göra och när de ska ha gjort det. I mycket allvarliga fall kan skolan stängas direkt (6 månader) Om en kommunal skola eller en landstingsskola inte åtgärdar allvarliga brister kan Skolinspektionen gå in och vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga. Huvudmannen får stå för kostnaderna.

7 Skolinspektionens granskning Regelbunden tillsyn hösten 2016 Brister i tillsyn 2013: Kunskapsresultat Systematiska kvalitetsarbetet Värdegrund Nöjde sig med huvudmannens plan för att komma tillrätta med bristerna (Handlingsplan för excellenta skolor 2016) När Skolinspektionen kommer måste vi visa att vi driver skolorna som avvecklas seriöst – de ger inte dispens

8 Utveckling av skolorna som ska vara kvar Satsning på nationella målen: Lärarnas kompetens – våren 2016 – 100 % behöriga lärare – plan för legitimerade yrkeslärare – kommer att vara i fas i god tid Modellskolan – forskande lärare Nära samverkan mellan skolorna Elevstödsteam – säkerställa att alla når målen Ämnesintegration, individualisering, lärstilar – utifrån elevernas perspektiv Studiekultur - yrkeskultur Värdegrundsarbeten ”Best practice” - processutveckling

9 Hållbar livsmedelsutveckling Drönare med sensorteknik utvecklar växtodling (precisionsodling) Nya proteingrödor för svensk livsmedelsproduktion Värmebehandling av proteinfoder för mjölkproduktion Innovationer för hållbar växtodling – precisionsbaserad ogräsbekämpning och gödselspridning Våtsådd av åkerböna och ärta Reframe – volymökning av närproducerad mat Gödselinnehållsmätning

10 Hållbar landsbygdsutveckling Simgården – testmiljö simulering av körteknik Djurträning - teknikutveckling Yrkesmässig ekologisk humleodling Skötsel av skyddsvärd betesmark Algodling Öppen testbädd teknikutveckling hästsport Gräsvall för hästfoderproduktion Drönarteknik i skogsbruket

11 Hållbart samspel stad - land Gröna Caféer i Göteborg Stadsnära djurhållning i Skövde Vertikal odling Urban odling Småskalig lagring Småskalig näringsåtervinning Småskalig energiproduktion Agroforestry Universeum - skogstema

12 Hållbar energiomställning Smarta elnät Likströmsprojekt – (solpaneler) Vindkraftprojekt Biogas – gårdsbaserad fordonsgas Substratutveckling biogas Biogastraktor Batteridriven kompaktlastare Fossilfri energistyrning med stirlingteknik Visualisering av småskaliga energilösningar Test av nytt förnybart bränsle – HVO SOLMACC

13 Kompetenscentra – mötesplats & mäklare Soppkvällar Temadagar Maskinvisningar Lantbruksluncher Smartagri – samverkan mellan aktörer för ökad spridning av innovation Behovsinventering Näringslivsdialoger Branschråd Branschdagar Öppna testbäddar Riktade utbildningar

14 EU-projekt 2015-2018 1. Utbytesprogram för gymnasieskolan. 2. ”Triple helix” – modell för samverkan mellan forskning, utbildning och arbetsliv kring examensarbete. 3. ”Foodchains” närproducerade livsmedel i ”livsmedelskedja” som utvecklar landsbygdens små entreprenörer i nätverk och som leverantörer till privata avnämare och offentlig sektor.

15 Axevalla VGR går in med långtids hyresavtal Varje intressent står för sina investeringar – alla får använda Öppna testbäddar/forskning med SP/Chalmers/NS Lönsamhet/status Ergonomi/arbetsmiljö Teknik- och materialutveckling Hästens roll i samhället

16 Vuxenutbildningen

17 Studieresultat gymnasiet 2015

18 Svenljunga - utveckling Dubblerat söktal sedan 2013 Näst största skogsskolan i landet Suverän utveckling av studieresultat Allt fler tjejer på skog- och jaktutångarna Naturguidning ny utgång Drönarteknik i skogen Samarbete med Universeum

19 Sötåsen En av landets fem största lantbruksskolor Högst kompetens bland yrkeslärarna Toppmoderna maskiner Ekologiska jordbruket fortsätter skapa ringar på vattnet Forskningsprojekt integrerade i undervisningen Drivande i simulatorsutvecklingen Höga GBP på yrkesexamen En av de största naturbruksskolorna i landet med särskola Drönarteknik och precisionsodling Nära samverkan med Uddetorp

20 Uddetorp Kraftsamlar på konventionell lantbruksutbildning Jobbar med alternativa drivmedel för jordbruksmaskiner Nyrenoverade lokaler Höga GBP bland elever som tar en yrkesexamen Maskinring med grannarna Nära samverkan med Sötåsen

21 Avtalsförhandlingarna Långt ifrån varandra Västkom tittar på skatteväxling Samverkansavtalet – skatteväxling – kommunal friskola 2018? Risken att Fyrbodal och/eller GR sluter samverkansavtal med annan utbildningshuvudman - andrahandsmottagna. Utan samverkansavtal med kommunerna minskar sannolikt den externa finansieringen för vuxenutbildningen ytterligare. Om NS gymnasiala verksamhet behöver läggas ner blir det svårare att stödja de gröna näringarnas tillväxt och utveckling för regionen. Risken med konkurrens från kommuner/HS/andra är att NB - verksamheten behöver läggas ner helt.


Ladda ner ppt "Regionstyrelsen 8/12 2015. Utmaningar Utveckling parallellt med avveckling Komma tillrätta med ekonomiska underskott Driva skolutveckling utifrån nationella."

Liknande presentationer


Google-annonser