Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att upptäcka våld mot barn - om rutinfrågor inom elevhälsan Karin Blomgren Tematisk rådgivare/Sakkunnig Rädda barnen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att upptäcka våld mot barn - om rutinfrågor inom elevhälsan Karin Blomgren Tematisk rådgivare/Sakkunnig Rädda barnen."— Presentationens avskrift:

1 1 Att upptäcka våld mot barn - om rutinfrågor inom elevhälsan Karin Blomgren Tematisk rådgivare/Sakkunnig Rädda barnen

2 2

3 3 Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för: fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, försummelse Rutinfrågor – frågor som ställs systematiskt till alla Definition

4 4 Frågeställningar 1)Arbetar du rutinmässigt med att ställa frågor om våld i samband med elevhälsosamtalet? 2a) Om ja, sker det enligt förankrade riktlinjer? 2b) Om nej, beror det på att det saknas riktlinjer eller andra omständigheter?

5 5 “Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” Vad säger lagen?

6 6 Barnkonventionen Artikel 19 - barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld och mot utnyttjande inom familjen. Artikel 39 - barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp har rätt till stöd och hjälp. Artikel 6 - rätten till liv och utveckling. Artikel 28 anger barnets rätt till utbildning

7 7 Elevhälsan -ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det generellt inriktade uppdraget handlar bl a om arbetsmiljö- och värdegrundsarbete. Det individuellt inriktade uppdraget handlar om elevhälsan ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

8 8 Att ställa frågor Nationella samordnaren: myndigheter som möter riskgrupper bör rutinmässigt ställa frågor Socialstyrelsen: frågor om våld signalerar att våld i nära relationer inte är acceptabelt Socialstyrelsen: ställa frågor inom alla ärenden inom BUP WHO: det behöver finnas en rutin för frågeproceduren, utbildning i hur man frågar, en trygg och förtroendeingivande miljö, rutiner för att hänvisa vidare

9 9 Fysisk barnmisshandel Nästan var sjunde barn uppger att det blivit slaget i hemmet 3% vid upprepade tillfällen

10 10 ” Jag tycker alla ska få prata enskilt med exempelvis en kurator. Inte att man ska söka upp det själv, utan att alla skolungdomar ska få prata med någon. För jag tror inte alla vågar söka upp det själv” Rädda Barnen, Ung Röst 2014

11 11 Rädda Barnens studie Två separata intervjuundersökningar har genomförts: Telefonintervjuer med 60 skolsköterskor Intervjuer med 10 professionella inom skolan och angränsande verksamheter:

12 12 ”Arbetar du rutinmässigt med att ställa frågor om våld i familjen i samband med elevhälsosamtalet? ” 60 % NEJ 35 %JA 5 % VET INTE

13 13 ” Det kan vara en öppning att ha en direkt fråga, att de kommer tillbaka om man visar att man inte är rädd för att fråga. Att man visar att man bryr sig om det också. ” Positivt inställda

14 14 Resultat Frågor om våld ställs vanligtvis efter tecken på utsatthet eller i samband med att en elev självmant söker stöd. Det saknas en fastställd arbetsgång för att rutinmässigt fråga alla elever om utsatthet för våld. Många tycker att det är svårt att fråga om våld. Viktigt med bra samverkansrutiner mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

15 15 Praktiska omständigheter Rumsliga faktorer / garantera integritet och sekretess Barnets ålder. Förhållningssätt till föräldrar Kontinuitet Tillit Att ha tillräckligt med tid Känna sig trygg med att hantera svaret Samverkan Nationella riktlinjer Utbildning/kompetensutveckling

16 16 Att formulera frågan ”Förekommer det bråk så att du blir rädd?”

17 17 Rädda Barnen vill: Bidra till att öka förståelsen hos professionella som möter barn om våldets skadliga effekter Visa på betydelsen av att upptäcka utsatta barn i tid Bidra till att öka acceptansen hos professionella att spela en aktiv roll i att identifiera och stötta utsatta barn Rädda Barnen vill: Bidra till att öka förståelsen hos professionella som möter barn om våldets skadliga effekter Visa på betydelsen av att upptäcka utsatta barn i tid Bidra till att öka acceptansen hos professionella att spela en aktiv roll i att identifiera och stötta utsatta barn

18 18 Rädda Barnens krav Att våldsutsatta barns behov av stöd och hjälp tillgodoses i betydligt större omfattning än vad som sker idag Nationell satsning på metodutveckling som ökar möjligheten för tidig upptäckt och att drabbade barn nås av tidiga stödinsatser Att vuxna som jobbar med barn har kunskap om våld i nära relationer och färdighet att ställa frågor om våldsutsatthet Rädda Barnen efterlyser nationella riktlinjer som tydliggör elevhälsans och andra barnnära verksamheters roll, ansvar och arbetsmetoder i syfte att förebygga och motverka våld mot barn.

19 19 Karin Blomgren Socionom, Tematisk rådgivare Rädda Barnen Karin.blomgren@rb.se


Ladda ner ppt "1 Att upptäcka våld mot barn - om rutinfrågor inom elevhälsan Karin Blomgren Tematisk rådgivare/Sakkunnig Rädda barnen."

Liknande presentationer


Google-annonser