Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll OSA-kompassen – vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll OSA-kompassen – vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Innehåll OSA-kompassen – vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Om Suntarbetsliv

5 OSA-kompassen

6 Syfte: underlätta arbetet med att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Stödverktyg för Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Urvalet gjort av arbetsgrupp med representanter för SKL, Pacta och fackförbunden

7 OSA-kompassen Består av: Grundläggande information om föreskrifterna. Kraven i koncentrat och definitioner av begreppen För varje paragraf finns en sida som beskriver innehållet och presenterar stöd i tre olika former:

8 OSA-kompassen – stöd i tre olika former Checklistor, enkäter, filmer, kunskapssammanställningar med mera. Både Suntarbetslivs egna och våra vänners.

9 OSA-kompassen – stöd i tre olika former Artiklar om hur andra jobbar framgångsrikt, goda exempel att hämta idéer och inspiration från.

10 OSA-kompassen – stöd i tre olika former Så här säger forskningen om hur förhållanden i arbetslivet påverkar hälsa.

11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” AFS 2015:4

12 OSA-föreskrifterna – en introduktion Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) Tre områden i fokus: Arbetsbelastning Arbetstidens förläggning Kränkande särbehandling Viktigaste budskapet: Föreskrifterna pekar på vikten av att i det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta med den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön (OSA).

13 OSA-föreskrifterna – innehåll Paragrafer 1-4 Syfte Tillämpningsområde Till vem föreskrifterna riktar sig Definitioner av begrepp Paragrafer 5-8 krav Kopplingen till SAM Kunskaper om OSA Mål för OSA Paragrafer 9-14 krav Arbetsbelastning Arbetstid Kränkande särbehandling

14 OSA-föreskrifterna – syfte Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

15 OSA-föreskrifterna – definitioner Organisatorisk arbetsmiljö Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 1.ledning och styrning 2.kommunikation 3.delaktighet, handlingsutrymme 4.fördelning av arbetsuppgifter och 5.krav, resurser och ansvar

16 OSA-föreskrifterna – definitioner Social arbetsmiljö Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

17 OSA-föreskrifterna – kraven Här kommer sammanfattning av kraven i föreskrifterna enligt följande: Kravet i sammanfattning Kort förklaring av kravet Att tänka på 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

18 OSA-föreskrifterna – kraven 5 § Systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Det innebär att arbetsgivaren ska arbeta i samverkan med arbetstagare och skyddsombud med allt som rör OSA, som en del i SAM. Tänk på att de som får arbetsmiljöuppgifter i organisationen måste vara tillräckligt många och ha de befogenheter och resurser de behöver för uppgiften. 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

19 OSA-föreskrifterna – kraven 6 § Kunskaper Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper när det gäller att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Det innebär att utbildningar ska genomföras, som är gemensamma för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Tänk på att chefer och arbetsledare måste få förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken med tillräcklig befogenhet, rimlig arbetsbelastning och stöd i sina roller. 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

20 OSA-föreskrifterna – kraven 7 § Mål Arbetsgivaren ska sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 8 § Målen ska dokumenteras skriftligt när det finns minst tio arbetstagare. Det innebär att konkreta mål sätts upp i samverkan. Det handlar inte bara om att förebygga risker utan att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete. Tänk på att förankra målen i högsta ledningen och i alla delar av organisationen för att lyckas. Se till att alla känner till dem, även nyanställda. 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

21 OSA-föreskrifterna – kraven 9 § Arbetsbelastning – resurser och krav Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att det ska vara balans mellan krav och resurser i arbetet. Detta gäller alla anställda, även chefer och arbetsledare. Tänk på att det är viktigt att det finns ett ledarskap och ett klimat där alla, i en regelbunden dialog, får möjlighet att berätta hur balansen är just nu. Var uppmärksam på tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning. 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

22 OSA-föreskrifterna – kraven 10 § Arbetsbelastning – tydlighet Arbetsgivaren ska se till att de anställda känner till förutsättningarna för sitt jobb. Det innebär att var och en har klart för sig vad som ingår och inte i arbetsuppgifterna. Tänk på att ett otydligt arbetsinnehåll är en grogrund för konflikter och stress, samtidigt som det påverkar verksamhetens resultat. 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

23 OSA-föreskrifterna – kraven 11 § Arbetsbelastning – psykiskt påfrestande arbete Arbetsgivaren ska motverka att starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer leder till ohälsa. Det innebär att kartlägga vilka arbetsuppgifter som är psykiskt påfrestande i den egna verksamheten, skapa rutiner för att hantera dessa och se till att alla på arbetsplatsen har kunskaper om detta. Tänk på att det är viktigt att skapa förutsättningar för de anställda att berätta för arbetsgivaren om särskilt påfrestande arbetsförhållanden. 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

24 OSA-föreskrifterna – kraven 12 § Arbetstid Arbetsgivaren ska förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Det innebär att skapa goda möjligheter till återhämtning, både mentalt och fysiskt. Både under arbetsdagen och mellan arbetspass. Tänk på att värna om fritid för återhämtning. En överenskommen policy kan vara bra. Vad innebär det att ”vara tillgänglig”? Vilka gränser finns för när och hur ofta man kan bli kontaktad, och för vad? 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

25 OSA-föreskrifterna – kraven 13 § Kränkande särbehandling - förebygga Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till detta. Det innebär att det ska finnas en skriftlig policy om kränkande särbehandling. Tydligt budskap att det inte accepteras och rutiner för hur det ska motverkas och hanteras. Tänk på vilka förhållanden på arbetsplatsen som kan ligga bakom kränkande särbehandling. Missnöje och konflikter på grund av arbetsbelastning? Vilka förutsättningar finns för samarbete? Organisationsförändringar som skapat otydlighet? 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

26 OSA-föreskrifterna – kraven 14 § Kränkande särbehandling - hantera Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Det innebär att rutinerna besvarar följande: 1. Vem tar emot information om att det förekommer? 2. Vad händer med informationen – och vad ska mottagaren göra? 3. Hur, och var, får de utsatta snabb hjälp? Alla på arbetsplatsen ska känna till dessa rutiner. Tänk på att ingripa snabbt för att hjälpa utsatta. Anlita företagshälsovård eller andra sakkunniga som kan vara opartiska. 5 §6 §7-8 §§9 §10 §11 §12 §13 §14 §

27 Suntarbetsliv

28 Förening bildad 2012 Drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Samlar, utvecklar och sprider idéer och verktyg för en attraktiv arbetsmiljö inom kommun- och landstingssektorn

29 Suntarbetsliv.se artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats

30 Suntarbetslivs verktyg Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Gemensam bas för chefer och skyddsombud Bättre möten Utveckla er kommunikation OSA-kompassen Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö Vård i annans hem Stöd för en bättre arbetsmiljö FAS Verksamhet och arbetsmiljö Hållbar rehabilitering Teambaserad rehabilitering Friska verksamheter Utveckla chef och organisation Bättre beredd än rädd Stöd i arbetet mot hot och våld Verktyg skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn. Nytt 2016!

31


Ladda ner ppt "Innehåll OSA-kompassen – vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser