Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Provledare. Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 1 § För att en person ska kunna utses till provledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Provledare. Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 1 § För att en person ska kunna utses till provledare."— Presentationens avskrift:

1 Provledare

2 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 1 § För att en person ska kunna utses till provledare måste personen i fråga vara provledarcertifierad. Detta innbär att: 1. Utbildad funktionär 2. Tjänsgjort som funktionär under fler prov 3. Bedöms lämplig att tjänstgöra som provledare

3 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 2 § Har det övergripande ansvaret för lure coursing provets genomförande under provdagen. Detta innbär att: 1. Genomgång med alla funktionärer innan uppstart 2. Gå igenom banan/banorna med domarna få godkännande av domarna 3. Vid int prov gå igenom banan/banorna med veterinär få godkännande av veterinär 4, Alltid vara tillgänglig, förslagsvis via radio

4 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 3 § Beslutar i frågor där ej annat anges i regelsamlingen. Beslutet tas i vissa fall i samråd med domare.

5 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 4 § Anvisar plats för åskådare och provdeltagare så att de inte stör pågående lopp, och ser till att provområdet tydligt markeras. Tänk på att folk som rör sig på fältet kan vara ett irritationsmoment för de tävlande hundarna. Om fotograf eller annan person skall befinna sig på fältet så skall denne vara på samma plats och hela den tid som rasen/könet körs för att inte skapa olika förutsättningar för hundarna.

6 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 5 § Hanterar protester enligt regelsamlingen och ser till att protestavgifter medföljer. 17. Protester (Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov”) 1 § Deltagare som anser sig tillfogad orätt genom att gällande bestämmelser åsidosatts, äger rätt att avge skriftlig protest till provledaren. En protest kan endast leda till att domslut i aktuellt lopp ändras. 2 § Domslut kan ändras endast i följande fall: 1. Om fel av teknisk art föreligger. 2. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser. 3 § Deltagare kan inte protestera mot domarens bedömning.

7 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 5 § Hanterar protester enligt regelsamlingen och ser till att protestavgifter medföljer. 17. Protester (Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov”) 4 § Frågan om ändring av domslut prövas: 1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade domslutet. 2. Efter anmälan från provledaren eller från den domare som fattat domslutet. 3. Efter beslut av SvVK/SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut.

8 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 5 § Hanterar protester enligt regelsamlingen och ser till att protestavgifter medföljer. 17. Protester (Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov”) 5 § Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas in till provledaren senast 30 minuter efter det att omgångens resultat har tillkännagivits. Protesten ska vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift.

9 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 5 § Hanterar protester enligt regelsamlingen och ser till att protestavgifter medföljer. 17. Protester (Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov”) 6 § Om protest lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av provledaren. Provledaren avgör efter hörande av domaren om protesten kan anses vara befogad. Beslut lämnas skriftligen till den som protesterat.

10 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 5 § Hanterar protester enligt regelsamlingen och ser till att protestavgifter medföljer. 17. Protester (Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov”) 7 § Godkänns protesten ändras hundens pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden (om möjligt beredas tillfälle till ny start), och protestavgiften återbetalas. 8 § Om ett godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur resultatlistan, återbetalas förutom protestavgiften, också anmälnings- avgiften.

11 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 5 § Hanterar protester enligt regelsamlingen och ser till att protestavgifter medföljer. 17. Protester (Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov”) 9 § Den tävlings/provdeltagare som berörs av provledarens beslut kan överklaga till SvVK HS. Överklagandet ska ske skriftligt och ska ha inkommit till SvVK HS senast två veckor efter dagen för tävlings/provledningens beslut.

12 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 5 § Hanterar protester enligt regelsamlingen och ser till att protestavgifter medföljer. 17. Protester (Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov”) 10 § Vid fel på resultat som orsakats av felräkning, felskrivning eller andra administrativa problem kan resultatet av provet ändras i efterhand. Således kan priser/CERT återkallas respektive tilldelas om problemen upptäcks i ett sent skede. Händer detta kan organisatören återbetala anmälningsavgiften till den som drabbats negativt av ändringen. 11 § Ändring i resultatlista kan ske inom två år från tävlings/provtillfället.

13 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 6 § Ser till att Länsstyrelsens tillstånd finns tydligt anslaget. Tänk på att det blir rätt tillstånd som anslås. Varje länsstyrelse har ett eget tillstånd.

14 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 7 § Provledare godkänner att stödhund vid ensamlopp uppfyller ställda krav. Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet”. 2.2 Prov 2 § En ensamlottad hund kan, om den tävlande hundens ägare önskar, med fördel få springa ihop med en stödhund. Stödhunden måste ha licens men får inte vara anmäld till provet. Det måste vara samma ras på hundarna. Om loppen är könsdelade måste stödhunden vara av samma kön. Stödhunden springer utan täcke.

15 Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov” 15. Sanktioner 15.1 Tjuvstart, sen start eller försening av start 1 § I det fall en handler 1. släpper hunden före startsignalen, 2. släpper hunden för sent efter startsignalen (medvet en fördröjning), 3. på annat sätt försenar starten av ett lopp, ska domaren dra av upp till 10 poäng från den poäng hunden fått från denne i det aktuella loppet. Poängavdraget förs ej vidare till ett eventuellt omlopp om omlopps- starten sker enligt reglerna. Avdrag ska ges i samråd mellan domare och starter.

16 Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov” 15. Sanktioner 15.2 Avvisning 1 § Ett avvisningsbeslut ska alltid motiveras, och ges muntligen av provledaren i annan funktionärs närvaro. Avvisningsbeslutet gäller det enskilda tävlings/provtillfället. Beslutet ska lämnas till hundägaren så snart det är möjligt. 2 § Domare kan besluta om avvisning av följande skäl: 1. Hunden visar inte tillräcklig entusiasm. 2. Hunden följer den andra hunden och ej trasan.

17 Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov” 15. Sanktioner 15.2 Avvisning 3 § Domare eller provledare kan besluta om avvisning av följande skäl: 1. Hunden bedöms inte vara lämplig som lure coursing hund, tillfälligt eller permanent (t. ex. på grund av skada, dålig kondition etc). 2. Hund som allvarligt stört pågående provarrangemang. Viktigt är att när du som provledare meddelar ägaren/hanlern om beslutet skall du ha annan funktionär med

18 Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov” 15. Sanktioner 15.3 Diskvalificering 1 § Domare kan diskvalificera en hund av följande skäl: 1. Hunden angriper sin konkurrent. 2. Hunden visar osund mentalitet. 3. Hunden visar inte tillräcklig entusiasm. 4. Hunden stör den andra hunden och följer ej trasan. 5. Annan anledning enligt domarnas avgörande.

19 Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov” 15. Sanktioner 15.3 Diskvalificering 2 § Om en hund diskvalificeras tre gånger under en period av ett år eller två gånger i rad, förlorar hunden sin licens under en period av ett år. Den kan återfå sin licens genom att genomföra ett nytt licenslopp. Upprepas diskningsförloppet ovan efter förnyad licens diskvalificeras hunden på ivstid. Rapportering till SKK ska ske om hund förlorar sin licens eller blir diskvalificerad på livstid med anledning av skäl angivna under 1 § punkt 1 eller 2. 3 § Diskvalificering och indragen licens ska antecknas i licensboken.

20 Utdrag ur ”regler för lure-coursing prov” 15. Sanktioner 15.3 Diskvalificering 4 § Hund som diskvalificeras får ej delta vidare i det aktuella provet. Eventuella tilldelade poäng stryks. 5 § Ett beslut om diskvalificering ska alltid motiveras, och ges muntligen av provledaren i annan funktionärs närvaro. Beslutet ska lämnas till hundägaren så snart det är möjligt.


Ladda ner ppt "Provledare. Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller provledare. 4.1 Provledare 1 § För att en person ska kunna utses till provledare."

Liknande presentationer


Google-annonser