Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Småskalig vattenkraft VATTENDAGEN 2014 Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Småskalig vattenkraft VATTENDAGEN 2014 Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden."— Presentationens avskrift:

1 www.svenskvattenkraft.se Småskalig vattenkraft VATTENDAGEN 2014 Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden

2 www.svenskvattenkraft.se Om Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende, intresseförening för småskalig vattenkraft Grundades 1980 Cirka 800 medlemmar –oftast småföretag/familjeföretag –många bor intill och värnar kultur och miljö Sedan 1995 medlem i ESHA, European Small Hydropower Association Foto Bengt Spade

3 www.svenskvattenkraft.se Försörjer två städer av Malmös storlek – och lite till De mindre vattenkraftverken bidrar med en elproduktion på 4 – 5 TWh/år i genomsnitt, d.v.s. ca 3 % av den totala elförsörjningen, eller ca 7 % av den el som kommer från vattenkraften Detta motsvarar mer än vad två städer av Malmös storlek förbrukar under samma tid.

4 www.svenskvattenkraft.se Produktionsökning och återstarter De småskaliga vattenkraftverken (ca 1 900 med en produktion om 4,5 TWh per år) kan genom effektivisering fördubbla sin produktion utan att ”bygga ut” eller öka vattenuttaget Ca 2000 nedlagda kraftverk kan återstartas (historiska miljöer ges liv och dammar tas om hand) vilket ger ytterligare en fördubbling av elproduktionen i småskaliga vattenkraftverk EU finansierar projektet RESTOR Hydro, som löper från juni 2012 till juni 2015 där Sverige och SVAF är ett av åtta partnerländer. Syftet är att återstarta så många historiska anläggningar dom möjligt över hela EU.

5 www.svenskvattenkraft.se Strömkraftverk = ”Run of the river mill” De småskaliga vattenkraftanläggningarna är också ofta strömkraftverk, d.v.s. någon reglering av strömfåran sker inte; produktionen följer vattnets rytm Det finns sällan stora dammar eller torrfåror Många verksamhetsutövare gör frivilliga insatser för fiskvandring jämte skydd av flora och fauna

6 www.svenskvattenkraft.se Målkonflikt eller möjlighet att nå flera mål? Sverige har som mål att hälften av vår energianvändning ska vara förnybar år 2020 Samtidigt har vi mål om att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter Är det möjligt att uppnå båda målen? Ja Miljöbalken ger möjligheter och sätter ramarna! Hur ser konflikterna ut? Konkurrerande intressen har svårt att kommunicera med oss och vissa vägrar se en win/win-situation

7 www.svenskvattenkraft.se Villkor måste omprövas på rättsäkert vis Det som händer nu är att (vissa) länsstyrelser på löpande band kräver att anläggningar som funnits i (många) hundra år ska söka nya tillstånd. Detta gäller både de som bygger sin verksamhet på hävd, på privilegiebrev eller på vattendom enligt 1918 år lag (som gällde till 1983) om det inte uttryckligen står att domen gäller enbart elproduktion. Detta innebär genomgående en mycket omfattande nyprövning av verksamheten. Det innebär att utgångspunkten är att det (trots månghundraåriga byggnader och lika lång "vattenverksamhet") inte finns någon någonting på platsen, att det föreligger ett orört tillstånd som den sökande måste beskriva. Från det orörda tillståndet (som ingen vet hur det var) ska sedan den månghundraåriga anläggningens påverkan beskrivas.

8 www.svenskvattenkraft.se Mycket kostsamma processer Även om det går att få byggnader och damm och damm laglighetsprövade enligt den lagstiftning som gällde när de tillkom, så är miljöprövningsdelen mycket omfattande och kostsam. Detta beror på att när någon tvingas söka tillstånd enligt 11 kap MB så måste man också betala motpartens (kammarkollegiets, länsstyrelsens, Hav- och Vatten, kommunens, grannars) rättegångskostnader för såväl utredningar som de gör som för deras advokater och ombud. Detta kan bli mycket dyrt - och är det oftast. I ett ärende i Örebro län, exempelvis, som gäller ett litet mycket gammalt kraftverk som ägarfamiljen drivit i generationer kräver länsstyrelsen 106.000 kronor för sitt arbete.

9 www.svenskvattenkraft.se Kultur och miljö i fokus Svensk Vattenkraftförening värnar också de kulturhistoriska miljöer många av våra medlemmars kraftverk befinner sig i. Vår policy är därför att medlemmarna så långt det är möjligt bevarar och vårdar dessa kulturhistoriska platser och byggnader Ledstjärnan för Svensk Vattenkraftförening är att såväl den lokala som den globala miljön ska värnas genom den verksamhet medlemmarna bedriver

10 www.svenskvattenkraft.se Vad finns det för möjliga lösningar och insatser? En omprövning innebär att nya villkor kan fastställas Verksamhetsutövaren ska tåla att viss volym vatten ska släppas i omlöp eller på annat sätt för faunapassage –Villkor som äventyrar verksamheten får emellertid inte sättas Omprövning är en process som kräver insatser från Mark- och miljödomstolarna Förslag: Förenklat förfarande vid prövningar av befintliga, småskaliga, Foto Bengt Spade

11 www.svenskvattenkraft.se Vad finns det för möjliga lösningar och insatser? SVAF förespråkar ett omprövningsförfarande där utgångspunkten är att anläggning och verksamhet faktiskt existerar och där pengar kan läggas på motiverande och verkningsfulla åtgärder i vattnet för att nå så bra miljöförhållanden som möjligt. SVAF föreslår ett förenklat tillståndsförfarande för små anläggningar efter de modell som finns i Norge. Foto Bengt Spade

12 www.svenskvattenkraft.se Vad finns det för möjliga lösningar För små kraftverk under 1 MW, kan sökanden be Norges Vassdrags- och Energimyndighet, NVE att utvärdera skyldigheten att söka konsession/tillstånd. Samma sak gäller när en befintlig anläggning ska byggas om och/eller byggas ut. Nya kraftverk mindre än 10 MW behandlas av NVE. Detta är mikro-, mini- och småkraftverk. Om en ansökan skulle visa stor miljöpåverkan går den vidare till Olje- och Energidirektoratet, OED, och regeringen. Kraftverk som är större än 10 MW skall behandlas i OED och regeringen. I Norge kan vattenkraftverk prövas för ny konsession efter 30 år vilket stämmer bättre med livslängden på investeringen som genomgående är minst 40 år, än de tio (10) år som gäller i Sverige. Foto Bengt Spade

13 www.svenskvattenkraft.se TACK FÖR VISAT INTRESSE! gunvor.axelsson@svenskvattenkraft.se 070 872 72 16


Ladda ner ppt "Småskalig vattenkraft VATTENDAGEN 2014 Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden."

Liknande presentationer


Google-annonser