Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mörka orosmoln över vattenkraften

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mörka orosmoln över vattenkraften"— Presentationens avskrift:

1 Mörka orosmoln över vattenkraften
Kjell Jansson Vd, Svensk Energi

2 Elproduktionen i Sverige
Övrig värmekraft Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Totalt 162,4 TWh Källa: SCB, officiell statistik, 2012

3

4 Förslagen som redovisas
Minskar den koldioxidfria elproduktionen. Står i motsats till Sveriges ambitioner i klimatarbetet. Äventyrar Sveriges förnybarhetsmål Saknar analys av påverkan på: statsbudgeten kommunala budgetar näringslivets konkurrenskraft och vattenkraftproducenterna Elpriset Lagstiftning bereds och tillämpas på länsstyrelsenivå.

5

6 Preemraff Lysekil

7

8 Rönnskärsverken

9 Älvkarleby 1912

10 Älvkarleby kraftverk

11 ”I värsta fall skulle förslaget kunna innebära att man tvingas stänga ner 11-13 TWh”
Jan Nordling, projektledare, IVA ”Utredningen beaktar inte på ett godtagbart sätt konsekvenserna för samhällsekonomin och energiförsörjningen” Svenska Kraftnät ”Förslaget möjliggör långtgående ingrepp i enskildas rättigheter. Det kan ifrågasättas om den föreslagna regleringen är förenlig med Europakonventionen” Sveriges Advokatsamfund

12 ”Myndigheter och andra aktörer anger ofta medelIåg- vattenföringen som lämplig vattenmängd att, av ekologiska skäl, släppa förbi kraftverken. I E.ON:s anläggningar skulle detta ofta leda till en minskad elproduktion med mer än 20%” E.ON Vattenkraft Sverige ”Det är uppenbart att domstolarna behöver betydligt ökade resurser för att hantera det ökande antal mål som förslagen kommer att ge upphov till” Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

13 Eu:s ramdirektiv – böter eller ej?
Utbyggd älv X Referensälv 100% Outbyggd älv Ej böter Problem 95% KMV – Kraftigt Modifierade Vatten (EU-språk)

14 Omprövning – ekonomiskt rimligt
Aguilla anguilla, ål Anser erythropus, fjällgås Margaritifera margaritifera, flodpärlmussla Unio crassus, tjockskalig målarmussla Elatine orthosperma, nordslamkrypa Persicaria foliosa, ävjepilört Aspius aspius, asp Vimba vimba, vimma Petromyzon marinus, Havsnejonöga Helophilus bottnicus, blomflugan Biologisk mångfald – hotade arter Energiförsörjning Omprövning – ekonomiskt rimligt

15 Socialt Hållbart Miljö-mässigt Ekonomiskt

16 Vattenkraftens miljöfrågor har branschen arbetat med och utvecklat under lång tid
Idag kan samhället när som helst begära omprövning av villkoren i ett tillstånd Nuvarande system kan mycket väl utvecklas och tillgodose utredningens huvudsyfte Hållbarhet är ett mycket vidare begrepp än enbart biologisk mångfald – innefattar också miljöhänsyn, ekonomisk och social hänsyn

17 Ambitioner på klimat och miljöområdet
Lagar och förordningar Tillstånd Villkor Utredningen föreslår ny prövning: som om det vore en nyetablering oavsett om det finns miljöskäl eller ej utan att ta hänsyn till rättssäkerhet i givna tillstånd och med begränsad ersättningsrätt som är resurskrävande och leder till ineffektivitet hos bl.a. miljödomstolar Utredningen har ännu inte analyserat omprövningssystemet: där det idag finns ett fungerande system som kan utvecklas som kan uppfylla miljöambitioner och utredningens syfte som ger en rättssäker prövning

18 ”. Det går att förena ökade krav på biologisk
” Det går att förena ökade krav på biologisk mångfald med att värna vattenkraftens produktionsförmåga och dess bidrag till den svenska koldioxidsnåla elproduktionen”

19


Ladda ner ppt "Mörka orosmoln över vattenkraften"

Liknande presentationer


Google-annonser