Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och Kvinnosjukvård Temamöte hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder – hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och Kvinnosjukvård Temamöte hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder – hur."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och Kvinnosjukvård Temamöte hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder – hur gör vi i respektive län och vad kan vi göra tillsammans? Maria Elgstrand Verksamhetschef Enheten för hälsoanalys Tobak, 2015-12-04, Maria Elgstrand

2 Region Östergötland Delm å l till 2014! 1: en tobaksfri livsstart fr å n å r. Folkhälsomål – ANDT strategi 1.En tobaksfri livsstart från 2014 2.En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa 3.En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest 4.Att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning Statens folkhälsoinstitut, Åsa Lundquist 2010-02-05 Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Barn ska skyddas mot skadliga effekter av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Antalet barn och unga som börjar använda….eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av…toabak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha öka tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade pga eget eller andras bruk….eller tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Regeringens proposition 2010/11:47

3 Region Östergötland Tobaksbruket i Sverige 3

4 Region Östergötland Andel kvinnor som röker eller snusar vid 30–32 veckors graviditet, 2011– 2012. Åldersstandardiserade värden. Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen. 4 ÖPJ 2014

5 Region Östergötland I hela världen röker psykiskt sjuka 2-4 gånger så mycket som befolkningen I Gävleborg rökte 56% av psykiskt sjuka i öppenvårdspsykiatrin 2008-2009 ”Det är cyniskt att ge behandling för den psykiska sjukdomen eller drogmissbruket men låta patienterna dö av sin rökning.” Professor John Huges Ny forskningsstudie av Judith Proschaska: Psykiskt sjuka blir friskare av rökavvänjning American Journal of Public Healt 224 rökande patienter vid en psykiatriskakutklinik erbjöds Tobaksslutarstöd 79 % tackade ja. Alla fick nikotinläkemedel men olika behandling. Psykiskt sjuka 5

6 Region Östergötland Varför ska man hjälpa (psykiskt sjuka) att sluta röka? Rökare har 8 sjukdagar mer per år Rökning förkortar livet med 10 år – psykiskt sjuka 25 år Ett flertal studier och rapporter från socialstyrelsen visar på att psykiskt sjuka löper större risk att dö i förtid (25-30 år) och drabbas av somatiska sjukdomar. En lungcancer patient med psykisk sjukdom löper 50 procent större risk att dö till följd av cancern är andra. Patienter med psykisk sjukdom har en ökad risk att dö efter en hjärtinfarkt. Patienter med en psykisk sjukdom som har diabetes drabbas oftare av komplikationer. Psykiskt sjuka som röker mycket får stora ekonomiska problem – och har samtidigt 30% lägre disponibel inkomst

7 Region Östergötland Hälsosamtal till förstagångsföräldrar när barnet fyller 1 år. Hälsosamtal i skolan år 4, 7, 1 gymnasiet.. Diplomerade tobaksavvänjare på alla vc samt tobaksenhet på våra 3 sjukhus. Till för att stötta alla verksamheter och inte minst tunga patienter. Kostnadsfria besök hos tobaksavvänjare för att nå alla grupper inte minst patienter inom psykiatrin. Stöttat och utbildat personal inom psykiatrin då vi införde rökfria lokaler i hela landstinget. (Inte tillåtet att röka för inneliggande patienter i lokaler. Ger därför kostnadsfria nikotinläkemedel till inneliggande patienter. Utbildat tobaksavvänjare inom kvinnohälsovård. Kommer genomföra stor satsning på gravida kvinnor som röker med stöd, riktlinjer i våra FAKTA- dokument samt informationsinsatser. Vi har också infört instrumentet SICKET- vilket sätter fokus på passiv rökning. Detta finns nu med i Rikshandboken. Jobbar också väldigt tätt med barnhälsovård där vi utbildar personal samt säkerställer riktlinjer som är fastslagna. Kommer att fortsätta satsningen där vi erbjuder skolhälsovård och kommunal personal utbildning i SOTIS- samtal om tobak i skolan. Sprida appen Fimpaaa- utbildat personal för spridning. Samverkan med Länsstyrelse där vi jobbar med policy i skolan kring ANDT. Rökfria skolgårdar och tillsyn. Framtida behov inom psykiatrin är att hitta fler tobaksavvänjare inom psykiatrin som snabbt kan stötta patienter. Håller även på att titta på KBT på nätet och utveckla detta gentemot levnadsvanor. Jönköping 7

8 Region Östergötland Satsning på psykiatrin: handlingsplan för psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar ska upp till beslut (vet ej när) där ökade resurser för avvänjningsstöd på plats i psykiatrin ingår. Utbildningsinsatser för både kommun och LT. Gravida ska erbjudas gratis avvänjning hos tobaksavvänjare. All mödravårds personal genomgår under hösten 2015 en uppdatering av MI med tobaksfokus. Kontaktytor mellan mödravården och tobaksavvänjare ska stärkas genom informations insatser. Diplomerad tobaksavvänjarutbildning 2015. Utveckling av tobaksfri duo på gymnasiet Kom igång turné- Bidra till hälsa genom fysisk aktivitet och minskat tobaksbruk, turné på torg och platser på olika orter där vi inspirerat till god hälsa tillsammans med föreningslivet och P4radio. Kalmar 8

9 Region Östergötland Tobaksavvänjning till gravida via MVC (alt vc/tandvården). Alla gravida och deras partner får alltid frågor om tobak och alkohol. Hälsosamtal till förstagångsföräldrar (frågor om tobak på BVC) Hälsosamtal i skolan/gymnasiet Samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna kring ANDT-strategin (ex rökfria skolgårdar, Tobaksfri Duo, Sotis mm) Tobaksavvänjare på ungdomsmottagningarna Tobaksavvänjare inom tandvården (huvudansvar för tobaksprevention för barn/unga från 2016) Stödet till tobaksbrukande patienter inom psykiatrin behöver förstärkas. Finns tobaksavvänjare på några enheter. Föreläsning till psykiatrins medarbetare kring avvänjningsstöd har genomförts av Barbro Holm Ivarsson. Vi genom för nu en stor satsning som handlar om Rökfria utomhusmiljöer…… Östergötland 9

10 Region Östergötland Rökfria utomhusmiljöer inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland 10

11 Region Östergötland Från 2016 är alla hälso- och sjukvårdens utomhusmiljöer rökfria Inget förbud mot rökning, men rökare hänvisas utanför hälso- och sjukvårdens områden Informationsmaterial finns på svenska och engelska i väntrum, på digitala skyltar och på intranätet Lisa Beslutet är taget av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Östergötland. På gång 11

12 Region Östergötland Inga rökkurer Det handlar inte om att förbjuda rökning… …det handlar om hänsyn och hälsa 12

13 Region Östergötland Det finns inga nivåer där rökning är ofarligt Några fakta: Rökfria områden har effekt direkt - rökfria offentliga miljöer minskar skadeverkningarna av passiv rökning * ** ”Med rökfria miljöer minskar den sociala acceptansen för rökning - särskilt viktigt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka” ** Undersökningar visar att människor världen runt, inklusive rökare, är positiva till lagregler som ger rökfria miljöer *** * The Lancet: Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis ** Folkhälsomyndigheten: Passiv rökning och rökfria miljöer *** WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: Implementing smoke-free environments. Alla har rätt till en rökfri omgivning 13

14 Region Östergötland Infart södra sjukhusområdet 14 Rökfritt sjukhusområde Länk till hemsida om satsningen: http://lisa.lio.se/Startsida/Verksa mheter/Halso--och- vardutvecklingscentrum/Enheten -for-halsoanalys/Tobak/Rokfria- halso--och-sjukvardsmiljoer- utomhus/

15 Region Östergötland Hur kan vi samverka och vad kan vi lära av varandra? Diskussionsfråga 15


Ladda ner ppt "Region Östergötland Regionalt centrumråd Hälsa, Psykiatri samt Barn- och Kvinnosjukvård Temamöte hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder – hur."

Liknande presentationer


Google-annonser