Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långtidssjukdomar Föreläsning den 1 februari 2011 Jörgen Lundälv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långtidssjukdomar Föreläsning den 1 februari 2011 Jörgen Lundälv."— Presentationens avskrift:

1 Långtidssjukdomar Föreläsning den 1 februari 2011 Jörgen Lundälv

2 Longterm Illnesses Chronic illness Kronisk sjukdom

3 Långvarig sjukdom - definition Definition av långvarig sjukdom: Sjukdom som ”i väsentlig grad har påverkat hennes eller hans dagliga liv under minst 3 månader under det senaste året eller - tar regelbundet medicin för något”. (SCB, 2009).

4 Kronisk sjukdom ”inom medicinen: stadigvarande, ihållande, långsamt fortlöpande eller obotlig. En kronisk sjukdom har ett långvarigt förlopp”. (Nationalencyklopedin, www.ne.se)

5 Utfall vid definitionsanvändningen 25 % av samtliga barn i åldern 2-17 år har någon typ av långvarig sjukdom i Sverige. Långvarig sjukdom är vanligare hos pojkar än hos flickor. Gruppen astma och allergier är den största gruppen långvariga sjukdomar. Motsvarar drygt 50 procent av fallen.

6 Långvarig sjukdom - en annan definition Kan vara ”en medicinsk diagnos som pågår under sex månader eller längre och i vilken det sker små förändringar eller som har en långsam progress” (Williams, 1997).

7 Långtidssjukdomar, exempel Avancerad hjärtsjukdom Bensår Cancer Fibromyalgi Kranskärlssjukdom Astma, allergi

8 Fler exempel Kronisk obstruktiv lungsjukdom Kronisk smärta Leversvikt Njursvikt Psoriasis Quadroplegia, traumatiska spinalskador Reumatologisk artrit - kronisk ledgångsreumatism

9 Kunskapsdatabas http://www.sos.se/smkh/ Socialstyrelsens kunskapsdatabas över små och mindre kända handikappgrupper.

10

11 Diabetes Diabetes är en grupp sjukdomar, som kännetecknas av för hög sockerhalt i blodet. Både typ 1- och typ 2-diabetes är kopplade till andra allvarliga sjukdomar: hjärt- och kärlsjukdomar, ögonsjukdomar och njursjukdomar.

12 Typ I Vid typ 1-diabetes producerar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin, dvs. det hormon som sänker blodsockret. Där måste personen få extra insulin – oftast som en injektion. Vanligast hos barn, men man kan insjukna i vilken ålder som helst. Benägenheten att insjukna i typ 1-diabetes är ärftlig.

13 Typ II Typ 2-diabetes, dvs. vuxendiabetes, är ett snabbt växande hälsoproblem. Typ 2-diabetes ingår i ett syndrom, som brukar kallas för metaboliskt syndrom, eftersom kännetecknande för sjukdomen är att det förutom ett förhöjt blodsockervärde samtidigt förekommer störningar i blodets fettvärden, förhöjt blodtryck och övervikt.

14 Avancerad hjärtsjukdom (hjärt- och kärlsjukdomar): de första symtomen innan man fyller 65 år. De viktigaste riskfaktorerna är: ålder, manligt kön, högt kolesterol, högt blodtryck, diabetes, lite motion, sjukdom i familjen, rökning.

15 Stöd och information Kunskap och information om skada och långtidssjukdom är viktig. Närstående måste även informeras. Tydlighet och förklaringar är A och O. Vad innebär sjukdomen? Diagnosen? Vilka behandlingsmetoder finns? Vad händer nu?

16 Barn och långtidssjukdom Flera studier visar att barn med långvarig sjukdom inte uppvisar sämre livskvalitet än friska barn i samma åldersgrupp. Barn och unga vill bli behandlade som andra barn samt kunna vara delaktiga i det som handlar om sin egen sjukdom och sitt vardagsliv.

17 Generella resultat - barnstudier Barn/unga upplever hög livskvalitet då de får vara delaktiga i egen vård och får kunskap om sjukdom. De ville att personal skulle diskutera behandling, medicin och vård med föräldrarna. Livskvalitet upplevs hos ungdomar när de ges tid att förbereda sig och integrera sig i samhället. Fungerande vardagsrutiner - en förutsättning för att vinna acceptans för sjukdomen

18 Generella resultat - barnstudier forts. Barn med astma upplever lika stor grad av livskvalitet som friska barn. Barn med cancersjukdom upplever sig ha större utbrett lidande med sämre livskvalitet. I familjer där ett eller flera barn var sjuka var andelen separationer/skilsmässor högre. Mindre nöjd med familjelivet.

19 Barn/ungas upplevelse av bra bemötande/god vård: (1) ”Behandla mig som en person” (2) ”Försök att förstå” (3) ”Behandla mig inte annorlunda” (4) ”Ge mig uppmuntran” (5) ”Tvinga mig inte” (6) ”Erbjud mig alternativ” (7) ”Ha lite humor och personlighet” (8) ”Visa att du vet vad du gör”

20 Källa Woodgate, R. Health professionals careing for chronically ill adolescents: Adolescents ́perspectives. JSPN 1998; 3; 2; 57-68.

21 Stöd och information forts. Alla personer (drabbade/närstående) borde få tillgång till bra och lika information oavsett var man bor. Viktigt att vård- och stödpersonal får utbildning i att lära sig ”se” vilken information som närstående behöver.

22 Forskning - tips Alexanderson,Kristina A.E., Borg,Karin E, Hensing,Gunnel K.E. (2005). Sickness absence with low-back, shoulder, or neck diagnoses: An 11-year follow-up regarding gender diferences in sickness absence and disability pension. Work 2005:25(2):115- 124.

23 Forskning - tips Rydström, I., Dalheim-Englund, A-C., Holritz-Rasmussen, B., Möller, C. & Sandman, P-O. Asthma- quality of life for Swedish children. Journal of Clinical Nursing 2005; 14; 739-749.

24 Forskning - tips Emtner,Margareta. (1998). Rehabilitation of Adults with Asthma. A Quantitative and Qualitative Study. Department of Medical Sciences, Respiratory Medicine and Allergology, Uppsala University. Doctoral Thesis, Uppsala.

25 Forskning - tips Forinder,Ulla. (2000). I skuggan av cancer – benmärgstransplantation hos barn ur ett föräldraperspektiv. Doktorsavhandling. Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet.

26 Forskning - tips Gåfvels,Catharina. (1997). The people behind the disease. A population-based study of life adjustment to insulin-treated diabetes. Doctoral thesis. Department of Social Medicine. University of Umeå.

27 Forskning - tips Lillrank,Annika. (1998). Living one day at a time. Parental Dilemmas of Managing the Experience and the Care of Childhood Cancer. STAKES Research Report 89. Doctoral thesis, Department of Social Policy, University of Helsinki.

28 Forskning - tips Ockander,Marlene K, Timpka,Toomas. (2003). Women エ s experiences of long term sickness absence: implications for rehabilitation practice and theory. Scandinavian Journal of Public Health 2003:31(2):143-148.

29 Diskussionsuppgift Hur ser stödet ut för närstående till personer som drabbats av Stroke? Årligen uppskattas 35 000 närstående omfattas av stroke-problematik/tillstånd. Läs sammanfattning till ny avhandling och diskutera i gruppen om stöd, coping och möjligheter! Vilka utmaningar finns för socialarbetare?


Ladda ner ppt "Långtidssjukdomar Föreläsning den 1 februari 2011 Jörgen Lundälv."

Liknande presentationer


Google-annonser