Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Jonsson Barnsjuksköterska Regional samordnare för Första linjen och En väg in Region Skåne Marie Golsäter Barnsjuksköterska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Jonsson Barnsjuksköterska Regional samordnare för Första linjen och En väg in Region Skåne Marie Golsäter Barnsjuksköterska."— Presentationens avskrift:

1 Anna Jonsson Barnsjuksköterska Regional samordnare för Första linjen och En väg in Region Skåne anna.m.jonsson@skane.se Marie Golsäter Barnsjuksköterska Lektor och forskningshandledare Hälsohögskolan Jönköping och Region Jönköpings län marie.golsater@rjl.se anna.m.jonsson@skane.se marie.golsater@rjl.se

2 ”Barnkonventionen blir svensk lag” Barnrättighetsutredningen 2016 Förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen - BK) Tillämpning av lagar…tillämpning av BK i olika verksamheter

3 Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom elevhälsan Hälsobesök med hälsosamtal Tvärprofessionella arbetet i elevhälsoteamen Generella hälsofrämjande arbetet på en skola …. Verksamhetsplaner Måldokument Uppföljningar och analyser…..

4 Barnkonventionens artiklar 54 artiklar 4 Portalparagrafer eller huvudparagrafer. Se de andra artiklarna utifrån dessa: Artikel 2 Icke diskriminering och likvärdiga villkor Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Rätt till liv, överlevnad och utveckling Artikel 12 Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd… Vuxna ska lyssna på barnen

5 Artikel 24 Rätten till bästa möjliga hälsa och rätt till hälso- och sjukvård Hälsosamtal

6 Barnets rättigheter i den nya patientlagen Barnets inflytande över sin vård Barnets bästa Barns inställning till vård Information till barn och vårdnadshavare Delaktighet och medverkan

7 Artikel 3 Barnets bästa Störst genomslagskraft i svensk lag Vad är barnets bästa? Inte en reflektion av den person som sitter med ett ärende…. Ett ställningstagande utifrån uppsatta kriterier Patientlag (2014:821) 8 § När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

8 Prövningar av barnets bästa Artikel 3 Vad är barnets bästa utifrån: aktuell forskning, rådande praxis och beprövad erfarenhet i just i detta beslut principen om icke diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) barnets rätt till utveckling till sin fulla potential, i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar, med hänsyn till hela livssituationen (artikel 6) Vad tycker de berörda barnen är deras bästa i den här frågan (artikel 12)? Vad är barnets bästa på både lång och kort sikt?

9 Artikel 2 Icke diskriminering och rätt till likvärdiga villkor Ingen får diskrimineras utifrån kön, hudfärg, språk, religion, funktionsnedsättning etc. Lika värde, jämställdhet mellan pojkar och flickor, rätt till likvärdig hälso- och sjukvård, skola, fritidsaktiviteter, socialt stöd mm

10 Artikel 5 Föräldrars ansvar – barns utveckling Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till

11 Artikel 6 Rätt till liv, överlevnad och utveckling Förebyggande arbete tex minska barnolycksfall, minska barns självmord och självmordsförsök liksom att förebygga barns psykiska ohälsa Erbjuda barnet bästa möjliga förutsättningar för barndomen och vuxenblivandet Överväga samverkan med andra

12 Artikel 12 Delaktighet – Åsiktfrihet och rätt att göra sig hörd Att lyssna på vad barnet tycker i en fråga som berör dem – ställer krav på att vuxna lyssnar och reflekterar hur barnets åsikter kan tas tillvara Innebär inte att barnet har rätt till självbestämmande Barnets rätt att få berätta sina åsikter och få sina åsikter tillmätta betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder All delaktighet ska ske på barnets villkor

13 Delaktighet och medverkan Patientlag – Samtycke Självbestämmande och integritet ska respekteras och barnets inställning till vården ska klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse Patientlag – Delaktighet Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten, medverkan i vården

14 Information till barn och vårdnadshavare Barnkonventionen Artikel 17 Barnet har rätt till tillgång till information och material, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Patientlag – Patienten och vårdnadshavaren ska få information Informationen ska anpassas till ålder, mognad, språklig bakgrund och individuella förutsättningar. Barn som anhöriga (HSL 1982:763 2g, Patient säkerhetslagen 2010:659)

15 Barns inställning till vård Patientlag – Samtycke Självbestämmande, integritet och barnets inställning Patientlag – Delaktighet I samråd med patient, utgå från pats. önskemål om egen medverkan i vården och eller med hjälp av närstående utföra viss vård Barnkonventionen Artikel 5 Föräldrars ansvar för sitt barn Artikel 12 Barnets åsikter ska tillmätas betydelse

16 Olika perspektiv Barnperspektiv Barnets perspektiv Barnrättsperspektivet

17 Allt vi gör ska bli bättre för barnen! Fungerar hälsosamtalen på ett sådant sätt? Vad behövs för att hälsosamtalen ska bli bäst för barnen?

18 Barnets eget perspektiv Skolsköterskans Barnperspektiv

19 En bra skolsköterska ska vara snäll och trevlig. Hon ska inte bara göra som hon tycker Att hon måste lyssna på hur vi tycker. Att hon inte bara.. ja, nu ska du lyssna på mig för det är jag som bestämmer. ”Vill du säga något annat?” Hon måste ha tålamod och lyssna Så att det inte blir att hon blir stressade hela tiden så man känner sig… Så man får liksom tänka -Så man får tid att tänka? Så att man inte blir rädd för att gå till skolsköterskan. Det är inte så himla bra” (flickor klass 4)

20 ”Om det är något man har varit ärlig om som inte är så bra som man inte är riktigt stolt över så är det inte så kul om hon bara hackar på en och så då känns det bara jobbigt. Ja Mm Bättre hon är förstående och så Hon ska inte lägga ner huvudet i det men hon ska försöka” (flickor gymnasiet)

21

22 Hälsoverktyg Eleven och vårdnadshavare får information om hälsosamtalet och förbereder sig genom att besvara en hälsoenkät Skolsköterskan förbereder sig genom att ta del av elevens uppgifter Eleven förbereder sig Individuell uppföljning Överföring av information till föräldrar Artikel 3 barnets bästa 2 delaktighet Artikel 2 icke diskriminering 3 barnets bästa 6 rätt till utveckling 12 delaktighet 24 hälsa och hälsovård Artikel 24 hälsa och hälsovård 2 icke diskriminering 12 delaktighet Artikel 4 prioriteringar, åtaganden och ansvar Artikel 2 icke diskriminering 3 barnets bästa 6 rätt till utveckling 12 delaktighet

23 Hälsoverktyg Individuell uppföljning Överföring av information till föräldrar Sammanställnig på - Gruppnivå - Klassnivå - Skolnivå - Kommun nivå - Länsnivå - Nationell nivå Artikel 4 prioriteringar, åtaganden och ansvar Artikel 2 icke diskriminering 3 barnets bästa 6 rätt till utveckling 12 delaktighet 24 hälsa och hälsovård Artikel 2 icke diskriminering 3 barnets bästa 5 föräldrarnas ledning 6 rätt till utveckling 12 delaktighet Strategin 2010 Åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas…

24 “Då får man ju veta vad man ligger till och sånt. Och det är nog rätt viktigt. För om det är nåt du ska förbättra och…eller så som du vet är dåligt så kanske du inte gör det ändå för du inte orkar. Men om du pratar med skolsköterskan så kanske hon hjälper dig så du börjar förbättra och tänka på det mer sen” (pojke klass 7)

25 Hur kan vi som skolsköterskor arbeta för att ytterligare främja barnets delaktighet i hälsobesöket och hälsosamtalet?


Ladda ner ppt "Anna Jonsson Barnsjuksköterska Regional samordnare för Första linjen och En väg in Region Skåne Marie Golsäter Barnsjuksköterska."

Liknande presentationer


Google-annonser