Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så bygger du ett argumenterande tal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så bygger du ett argumenterande tal"— Presentationens avskrift:

1 Så bygger du ett argumenterande tal

2 TESEN = DIN ÅSIKT Teser kan formuleras som: - en uppmaning (Inför skoluniform och minska mobbning) - ett påstående (Det är viktigt att införa skoluniform) - en retorisk fråga (Är det inte dags att vi inför skoluniform?)

3 Argument Skälen för din tes Svarar på frågan varför din tes är rimlig?
Argumenten måste vara hållbara, relevanta och välgrundade.

4 Mall för argumenterande tal
Inledning Bakgrund Tes Argumentation Argument 1 + stöd (exempel, fakta) Argument 2 + stöd (exempel, fakta) Motargument Bemöt motargument med ditt bästa argument Avslutning

5 1. Inledning (Exordium) Något som omedelbart väcker intresse
Skapa förtroende och välvilja (Ethos) Nämn gärna att du respekterar publiken och vet att de är kloka människor. Var dock inte för frikostig med lovorden innan du känner dem – det kan uppfattas som smicker. Lagom är bäst.

6 Så kan du inleda: En kort berättelse med koppling till ämnet.
Genom att citera vad någon känd person har sagt Fråga till publiken – kan vara retorisk fråga Använd föremål eller bilder för att väcka nyfikenhet.

7 2. Bakgrund (narratio) Sätta in lyssnaren i ämnet/problemet
Vad behöver vi veta för att förstå argumentationen Exempel: I många år har våra världshav drabbats av svåra oljekatastrofer. Ni känner säkert till flera av dem. Trots olyckorna tycks många regeringar strunta i den fara som människor, djur och växtlighet utsätts för. Tvärtemot dem vill jag nu påstå att Syftet med narratio är att publiken ska känna till vad som hänt tidigare och målet är att skapa mottagare som har sådana kunskaper och är i sådant känslotillstånd så de kan påverkas

8 3. Tesen (propositio) Talarens åsikt, förslag, uppmaning: Jag anser att tjurfäktning bör förbjudas Mot bakgrund av dessa fakta menar jag att det är rimligt att utöka antalet timmar för idrott i skolan

9 4. Argumentation (argumentatio)
Argument 1 – ditt näst starkaste argument Argument 2 – ditt svagaste argument Ta upp och bemöt ett motargument (motståndarens argument)

10 5. Avslutning (peroratio)
Återknyta till inledningen Sammanfatta kort dina viktigaste argument Uppmaning och vädja till publikens känslor (pathos)

11 Arbetsgång 1. Analysera situationen (syfte, ämne, situation, mottagare) 2. Välj ämne och formulera tes 3. Samla argument och fakta. Testa och sovra bland argumenten. Är de hållbara och relevanta? 4. Disponera och skriv ett utkast. 5. Formulera talet. Tänk på ordval, stilfigurer och den röda tråden. Förbered hjälpmedel. 6.Öva in framträdandet. Låt någon lyssna. Ta tid!

12 Fyndplatser för argument
Trygghet Hälsa Gemenskap/Sociala argument (vi-känsla) Auktoriteter Fyndplatser När vi söker våra argument eller motargument kan vi söka och finna dem på olika "fyndplatser", inom olika ämnesområden. Några av de vanligaste ämnesområdena tar vi upp här, men du kan säkert finna flera, som passar dina syften. Dessa olika fyndplatser återkommer i olika argumenterande sammanhang; företag, organisationer, föreningar m fl för fram sina specifika skäl utifrån dessa platser. Vad du finner där Trygghetens fyndplats Här finner du argument, när du argumenterar för en trygg arbetsmarknad, olika åtgärder i arbetslivet som gagnar harmoni och säkerhet, åtgärder för att undvika fysiska och psykiska olägenheter. Här finner du också argument för att övertyga om fackligt medlemskap. Observera att Volvo i sin marknadsföring hittar många av argumenten på denna fyndplats. Gemenskapens fyndplats Här finner du argument som betonar samsyn och enhetliga lösningar, geografisk tillhörighet, nationellt såväl som internationellt. Det kan också röra sig om gemensamma värdenormer, yrkesrelaterad tillhörighet, historisk bakgrund mm. Tänk på att yngre människor har sina värderingar, äldre sina, vilket märks i språk och attityder. Ideologins fyndplats Här finner du argument som betonar och lyfter fram idéer och visioner, gemensamma värderingar och normer för gruppen, sådana som förenar men också skiljer oss åt. Hit hör olika mer abstrakta begrepp som demokrati, frihet, solidaritet, jämställdhet och som inte sällan tillhör den offentliga debatten. Ekonomins fyndplats Här finner du argument och motargument som betonar ekonomiska för- och nackdelar. Du finner sådana som betonar lönsamhet, kostnadseffektivitet, konkurrensfördelar, värde och kundnytta. Även kvalitetsaspekterna ryms på denna fyndplats. Du finner argument kring olika mervärden, ekonomiska aspekter på förändrings- och utvecklingsarbete. Känslornas fyndplats Om vi t ex vill argumentera för NATO-medlemsskap, kan vi väcka känslor av upprymdhet, fruktan eller gemenskap. Till känslorna hör ju också hopp, medlidande och glädje. Att argumentera för engagemang i en fråga kan ju handla en hel del om att vädja till känslor. Inom retoriken kallas den här typen av argument för pathos-argument, argument som väcker engagemang, känslor och passioner. Nyttans fyndplats Här finner du argument som påvisar olika grad av användbarhet, t ex olika arbetsbesparingar, förändringsperspektiv och vår önskan att bli bättre på något. Här finner arbetsgivaren sina argument, när denne vill införa nyttiga förenklingar som ger besparingar. Auktoritetens fyndplats Till denna kategori hör olika lagar, avtal och förordningar, som vi anser oss skyldiga att efterfölja men också uttalanden av olika auktoriteter. För den som är religiös har olika påbud auktoritet, t ex Bibeln eller Koranen och för den som är socialdemokrat har uttalanden av Göran Persson eller Mona Sahlin auktoritet. Även moraliska normer och regler hör till denna fyndplats. Moral Hur rättvist är det? Nytta (plånboksargument) Är det lätt, nödvändigt, sparar det tid eller pengar?

13 Argumenttyper Faktaargumentet/förnuftsargument Undersökningar, statistik, forskningsresultat - Var källkritisk: Hur aktuell är källan? - Källhänvisa Fakta: Du har kanske en utredning som visar svart på vitt att 200 cyklister har omkommit p.g.a. att de inte hade hjälm.

14 Argumenttyper Auktoritetsargument Flera forskare har i sina studier visat att … Nyttoargument (plånboksargument) Till exempel den ekonomiska nyttan för den enskilda människan, en grupp eller hela mänskligheten. Trygghet och hälsa Vilka argument du väljer beror på publiken.

15 Argumenttyper Händelseargument
Ta t.ex. fallet med tremånadersbabyn från Tranås som trillade ur sin vagn när barnvagnsbältet inte var fastspänt. Hade de använt detta bälte, hade denna olycka kunnat undvikas.

16 Argumenttyper Känsloargument
- Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… - Effektivt i slutet av argumenterande tal

17 ”Fula” argument Personangrepp och ”pajkastning”
Ensidigt faktarurval: En undersökning visade att nästan alla tjejer valde naturprogrammet på gymnasiet, så det måste vara bästa programmet. Majoritetsargument: Alla mina kompisar får åka på festival när de går i nian ….

18 ”Fula” argument Generalisering: De som är födda på 90-talet är så bortskämda Auktoritetsargument: Det gör väl inget om man kör för fort, till och med kungen gör det. Vaga uttryck: ”många svenskar och ”de flesta elever”


Ladda ner ppt "Så bygger du ett argumenterande tal"

Liknande presentationer


Google-annonser