Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen 2014:821 Texten är framtagen och reviderad (2015-04-17) av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor tillsammans med Kunskapscentrum för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen 2014:821 Texten är framtagen och reviderad (2015-04-17) av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor tillsammans med Kunskapscentrum för."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen 2014:821 Texten är framtagen och reviderad (2015-04-17) av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor tillsammans med Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård, Högskolan Dalarna.

2 Bakgrund Riksdagen beslutade 19 juni 2014 att införa en ny patientlag som ska ersätta delar av Hälso- och sjukvårdslagen. Lagen reglerar vad som gäller ur ett patientperspektiv och börjar gälla 2015-01-01. Under 2014 ska Socialdepartementet bereda Orga- nisationslagen som ska reglera hur landstingen ska organisera sin verksamhet för att leva upp till kraven i patientlagen. När detta är klart ska Hälso- och sjukvårdslagen upphöra.

3 Syfte Stärka och tydliggöra patientens ställning. Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

4 Lagen ska driva utvecklingen mot… LäkarfokusPatient/invånarfokus KallelserInbjudan/dialog UpptagningsområdeValfrihet Ställer krav på information och nytt förhållningssätt!

5 Ny patientlag 2015 1.Inledande bestämmelser (1 kap.) 2.Tillgänglighet (2 kap.) 3.Information (3 kap.) 4.Samtycke (4 kap.) 5.Delaktighet (5 kap.) 6.Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.) 7.Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.) 8.Ny medicinsk bedömning (8 kap.) 9.Val av utförare (9 kap.) 10.Personuppgifter och intyg (10 kap.) 11.Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)

6 Patientlagen 3 kap. Information 2 § Patienten ska även få information om: Möjligheten att välja; behandlingsalternativ, fast läkarkontakt/fast vårdkontakt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård ny medicinsk bedömning vårdgaranti möjligheten att hos Försäkringskassan få upplys- ningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz

7 Patientlagen 4 kap. Samtycke 2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan lämna sitt samtycke: skriftligt muntligt genom sitt handlande

8 Patientlagen 6 kap. Fast vårdkontakt och individuell planering 2 § En fast vårdkontakt utses för patienten om han/ hon begär det eller om det behövs för att tillgodose behovet av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. – även i andra landsting. 3 § Patienten ska få möjlighet att välja fast läkar- kontakt inom primärvården. Även i andra landsting. 4 § Individuell plan ska upprättas, av landsting och kommun tillsammans, om en person har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjuk- vård.

9 Patientlagen 7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel 1 § Patienten ska få välja det behandlingsalternativ han/hon föredrar, även i andra landsting. Patienten har inte rätt att välja sådan behandling som kommunen ansvarar för utanför den kommun inom vilken han/hon är bosatt. 2 § Patienten ska ges möjlighet att välja det hjälp- medel han/hon föredrar, om det med hänsyn till hans/hennes behov och till kostnaderna av hjälp- medlet, framstår som befogat.

10 Patientlagen 9 kap. Val av utförare 1 § Patienten ska inom eller utom det egna landstinget få möjlighet att välja utförare av offentlig finansierad öppen vård. Möjligheten att välja vårdgivare gäller primärvård och specialiserad vård som inte kräver intagning i vårdinrättning. Kostnader för ex. resa och uppehälle till annat landsting får patienten själv betala.

11 Förändrat befolkningsansvar Beskattningsrätt Länets befolkning Beskattningsrätt Länets befolkning Betalningsansvar Länets befolkning Betalningsansvar Länets befolkning Vårdansvar De som söker öppenvård i länet Vårdansvar De som söker öppenvård i länet

12 Patientlagen i sin helhet hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs- 2014-821/


Ladda ner ppt "Patientlagen 2014:821 Texten är framtagen och reviderad (2015-04-17) av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor tillsammans med Kunskapscentrum för."

Liknande presentationer


Google-annonser