Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Många möjliga mål Morgan Johansson Skara kommun. Kommunen har ett brett ansvar Dagvatten Dricksvatten Avloppsvatten Vattendrag Sjöar Vattendirektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Många möjliga mål Morgan Johansson Skara kommun. Kommunen har ett brett ansvar Dagvatten Dricksvatten Avloppsvatten Vattendrag Sjöar Vattendirektivet."— Presentationens avskrift:

1 Många möjliga mål Morgan Johansson Skara kommun

2 Kommunen har ett brett ansvar Dagvatten Dricksvatten Avloppsvatten Vattendrag Sjöar Vattendirektivet blir allt mer påtagligt.

3 Vilka kommunala möjligheter finns? Tillsyn/Förbud Lagar Rådgivning/utbildning Planering Projektdrivare Viktigt att kommunen föregår med gott exempel.

4 Skaras vattenarbete Projekt Dofsan – läckage och övergödning från många källor. Samarbete är nyckeln. Lokala miljömål – enkla, budgeterade och realistiska.

5 Tre huvudsakliga målområden Akut –Övergödning –Avlopp –Våtmarker Kartläggning –Vattenförsörjningsplan –Dagvatteninventering Proaktivt –Lokal dagvattenhantering i all planering –Information till allmänheten

6 Sammanfattningsvis Det kommunala ansvaret för vatten är omfattande. För att få friska och levande vatten finns inte en lösning – det finns flera. Kartlägg, målsätt och arbeta nu – det blir inte lättare sen.

7 En himla massa mål Befintligt dagvattensystem ska utvärderas och åtgärdas där stor påverkan för vattendragen kan visas. Kommunen ska kartlägga var det är lämpligt att anlägga dammar och småvatten, för avrinningen från hårdgjorda ytor. Kartläggningen ska vara genomförd senast år 2012. Behandling av dagvatten ska planeras i alla nya detaljplanområden. Lokalt omhändertagande ska ske innan dagvattnet når ett naturligt vattendrag En skötselkarta ska kopplas till varje jordbruksskifte på kommunal mark. I en sådan ska åtgärder som sprutfri kantzon, skyddszon, skötsel av kultur- element och liknande krävas där det är lämpligt. Extra viktigt är att noga krav ställs på marker nära vattendrag. Krav på öppenhet för allmänhet och skolor kan kopplas till vissa arrenden. Skötselkartor skapas successivt vid förnyande av arrenden. En vattenförsörjningsplan för kommunen ska vara upprättad senast år 2012. Kommunen ska ha tillsyn på alla grundvattenförekomster som ger mer vatten än 10 m3/dygn eller betjänar mer än 50 personer. För att utföra detta ska en inventering av dessa vattentäkter göras under år 2011 Den kommunala vattentäkten i Axvall ska ha ett skyddsområde senast år 2012.

8 Och ännu mer.. Vid borrning efter bergvärme på Billingen ska det ställas krav på tätning i höjd med alunskifferlagret. Kommunal jordbruksmark ska ha en beväxt skyddszon mot vattendrag. Krav på lämplig beväxt skyddszon ställs vid förnyelse av arrendeavtal från och med år 2011. Kommunen ska vara engagerad i Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden, för att sträva efter gemensamhetslösningar med näringsliv, föreningar och andra kommuner! Lokaler för anläggning av fosforfällor ska inventeras senast år 2011. En kommunal VA-plan ska färdigställas senast år 2012. Avloppen i Petersburg/Sörskogen ska vara sanerade och lagliga senast år 2013. Minst två våtmarker ska färdigställas på kommunens mark till år 2014. Kommunen ska vara positiv till våtmarksanläggningar och aktivt stödja anläggningar med information och rådgivning. Befintliga kommunala våtmarker ska skötas och dess funktion regelbundet följas upp. Med funktion menas både rening av näringsämnen och dess funktion för rik biologisk mångfald.


Ladda ner ppt "Många möjliga mål Morgan Johansson Skara kommun. Kommunen har ett brett ansvar Dagvatten Dricksvatten Avloppsvatten Vattendrag Sjöar Vattendirektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser