Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fällor och fel med statistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fällor och fel med statistik"— Presentationens avskrift:

1 Fällor och fel med statistik
Mats Erntell Wik-utbildningen

2

3 Alla recept från vårdcentraler o jourcentraler per 1000 inv, men inkluderar recept till personer i andra landsting! ME

4 Recept från enbart vårdenheterna per 1000 inv per kommun

5 Recept till hallänningar/1000 kommuninvånare per kommun från vårdenheter och jourcentraler i Halland.

6 ? Alla recept från VE per 1000 listade. Ett mått som skulle kunna tänkas relatera till nationella målet 250 rec/1000 inv(??)

7 Alla recept per 1000 besök. De röda med högsta talen som rec/1000 listade, kan ha relativt få listade men många besök av icke-listade eller pat från andra landsting eller har egen jourverksamhet. Kan öka besöken. De gröna kan ha många listade, och pat som inte behöver behandling för infektion. De som ökar kan ha mycket barn eller gamla.

8 En av Stramas kvalitetsindikatorer i öppenvård: Andel kinolonrecept (J01MA 02+06) av alla uthämtade recept på pivmecillinam (J01CA08), trimetoprim (J01EA01), nitrofurantoin (J01XE01) ciprofloxacin (J01MA02) och norfloxacin (J01MA06), till kvinnor 18-79år. Andelen kinoloner har under perioden april 2011-mars 2012 minskat något i 18 län jämfört med samma period föregående år. Det skiljer 5,4 procentenheter mellan det län som har högst och lägst andel kinoloner. På riksnivå var andelen kinoloner 14,3% för perioden april 2011-mars Den röda linjen indikerar Stramas mål på max 10%.

9 En av Stramas kvalitetsindikatorer för antibiotikaförskrivning i öppenvård: Andelen PcV-recept (J01CE02) av alla uthämtade recept på amoxicillin (J01CA04), amoxicillin m. klavulansyra (J01CR02), PcV (J01CE02), cefalosporiner (J01DB-DE) och makrolider (J01FA), till barn 0-6 år. Andelen PcV har under perioden april 2011-mars 2012 ökat något i 14 län jämfört med samma månader föregående år. Det skiljer 16,6 procentenheter mellan det län som har lägst och högst andel PcV. På riksnivå var andelen PcV 68,1% för perioden april 2011-mars Den röda linjen indikerar Stramas mål på minst 80%.

10 Luftvägsantibiotika till barn 0-6 år, öppenvård, recept/1000 invånare och år

11 Förfrågan till Stramaordförande i mars 2012 om användning av ekonomiska incitament.
Har ni i ert landsting infört målrelaterad ersättning/avdrag som stimulans för att nå patientsäkerhetsinitiativets mål för förskrivningen? Hur värderar ni effekten av dessa i förhållande till andra insatser?

12 Incitamentets utformning
Total a-b UVI kvot PcV kvot 0-6 år Utbildning Inte Stramas initiativ Stockholm 1 Skåne Västernorrland Blekinge Kronoberg Kalmar Västmanland Sörmland Dalarna VG-region Jönköping

13 Stockholm: Kvoterna. Bonus respektive vite, 25 % resp 20 %
Skåne: Totalt antal recept/1000 listade, kvoter utbildningsstimulans Västernorrland: 3 av 10 kvalitetsmål är antibiotikarelaterade. Totalt öli ab till barn, PcV kvot 0-6 år och kinolonkvot. Blekinge: Riksmedelvärdet av förskrivning till listade ger ersättning. Dessutom infört Strama-ombud. Kronoberg: Total förskrivning per listade. Viktning av recept x3, kvoter x 0,5. 2 milj fördelas på Stramamålen. Kan ge VC Kalmar: Minska 10 % av primärvårdens förskrivning. Ab-målet ett av kvalitetsmål som ger ersättning. Västmanland: 200 rec/1000 listade, från egen mott o Jourcentralen. 2 milj fördelas efter listningspoäng Sörmland: "Antibiotikaribbor": 175 rec/1000 listade, PcV kvot 75% Dalarna: Antibiotikaplan ger 25 kr/listad, ett av fyra uppdrag, värde totalt 203 kr/listad VG-region: Endast kinolonkvoten är målrelaterad. Jönköping: Ersättning för total reduktion, två steg. Målet utgår från vägt genomsnitt av alla VC.

14 Jämförelser av följsamhet till riktlinjer påverkas av
Ofullständiga mått Varierande befolkning (case-mix) Bortfall - sneda urval Små material

15

16 Analysrapporter VT 2012 Svar från 38 av 45 enheter
Hindrande faktorer Bemanningen - dålig läkarkontinuitet, vikarier/stafettläkare Tidsbrist och stor press Gamla inarbetade förskrivningsmönster

17 Analysrapporter VT 2012 Svar från 38 av 45 enheter
Framgångsfaktorer Möjlighet till kollegiala/tvärprofessionella samtal – samstämmighet i förskrivningsstrukturen Liten personalgrupp Hög kontinuitet – känner patienterna Möjlighet att ta tillbaka patienten Medial uppmärksamhet

18 Analysrapporter VT 2012 Svar från 38 av 45 enheter
Identifierade förbättringsområden Ökad dialog Gemensam uppföljning månadsvis Överenskommelse om ändamålsenlig förskrivning Regelbundet avsätta tid för analys och diskussion Förbättra möjligheten till telefonkontakt och snabba återbesök Noga övervägande vid varje insättning – ”Låta klokhet och kunskap styra”


Ladda ner ppt "Fällor och fel med statistik"

Liknande presentationer


Google-annonser