Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola ”Förutom samarbetet med fokuskommunerna har utredningen haft kontakt med såväl politiker som tjänstemän i de 13 kommuner som deltar i samverkan i Göteborgsregionen.” s. 189 Regional samverkan motiveras med gymnasieskolan som försörjare av kompetens ur ett regionalt tillväxtperspektiv med krav på ökad kvalitet (inklusive den gymnasiala vuxenutbildning). Ett annat tungt vägande skäl är det demografiska perspektivet och sjunkande ungdomskullar.

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Utbildningsgruppen tillstyrker i huvudsak de delar av Gymnasieutredningen som behandlar ett regionalt perspektiv. UG påpekar dock att det saknas incitament för regional samverkan i det nationella regelverket och konstaterar att förslagen rent konkret inte är underbyggda i förslag till förändringar i förordningstexter eller i förslag till regional struktur. Utbildningsgruppen avstår från att yttra sig i primärkommunala frågor.

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Som goda exempel på samverkansformer mellan utbildning och arbetsliv nämns Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege där såväl gymnasieskola, vuxenutbildning och eftergymnasial nivå samverkar med arbetslivet. TILLSTYRKS Utredningen påtalar behovet av ökad samverkan mellan kommunala och fristående skolor och näringslivet. När en fristående skola etableras ska hänsyn tas till såväl lägeskommun som till närliggande kommuner. TILLSTYRKS med förbehållet att samverkansområdets yttrande bör ligga till grund för Skolverkets beslut

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Gymnasieskolans uppdrag kräver samverkan regionalt med både arbetsliv och högskolesektor. TILLSTYRKS Jfr GR:s College Regionala programråd/lokala programråd TILLSTYRKS med tillägget att GR önskar en tydligare koppling mellan regionala programråd och Skolverkets nationell programråd.

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Lärlingsutbildning - en nära och utvecklad regional samverkan fordras mellan huvudmännen och de branscher och företag som ska ta emot lärlingar. Varje kommun är inte skyldig att erbjuda lärlingsutbildning, men gärna i samverkan med annan kommun. TILLSTYRKS Jfr GR:s lärlingsplatser som är regionalt sökbara.

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Utökat program ska kunna ordnas för elever. Utredningen föreslår att interkommunal ersättning ska fastställas av Skolverket AVSTYRKS då interkommunal ersättning ska fastställas interkommunalt UG föreslår att försök som Gemensamma gymnasiet underlättas genom förordningsförändringar Ett fjärde år efter tekniska utbildningar föreslås TILLSTYRKS men UG påpekar att nivån bör tydliggöras i förhållande till KY och ev. Yrkeshögskola

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Generella kompetenser och EU:s nyckelkompetenser nämns, men UG påpekar att fokus ligger på anställningsbarhet och önskar tydligare förslag kring företagsamhet ur ett regionalt tillväxtperspektiv Arbetsplatsförlagt lärande ska omfatta minst 15 veckor för att ett program ska får starta. TILLSTYRKS och kräver regional samordning för att APL ska kunna åstadkommas för samtliga yrkesprogram.

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Möjligt med gemensam antagning för gymnasieskola och vuxenutbildning. TILLSTYRKS Kan också samordnas inom samverkansområdet. Reglerna för vem som får gå i vuxenutbildning luckras upp. TILLSTYRKS Praktiseras redan idag inom medlemskommunerna.

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Lokala programråd blir obligatoriska TILLSTYRKS men UG påpekar att begreppet regionala programråd bör införas i skrivningarna och att kopplingen till de nationella programråden tydliggörs. Samma programstruktur ska gälla för kommunala och fristående skolor TILLSTYRKS Programmet för Djurhållning och Naturbruk Här föreslås att regional samverkan bör ligga till grund för dimensioneringsfrågor och vilken utbildning som bör ligga var. TILLSTYRKS men UG påpekar att det i dagens regelverk inte finns möjlighet att överlämna dessa frågor till en region med mer än att ett gymnasieförbund bildas.

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Regionala programråd för högskoleförberedande utbildningar. TILLSTYRKS men GR påpekar att det kan vara svårt att få till stånd råd som täcker de högskolor som finns på avstånd från utbildningsorten.

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Lokala inriktningar försvinner men det föreslås inrättas nationella och regionala inriktningar. Dessa söks hos Skolverket. Innan ansökan ska anordnaren samråda med det lokala programrådet eller motsvarande samarbetsorgan. TILLSTYRKS i princip, men med tillägget att kommuner och arbetsliv i ett samverkansområde ska prioritera ur ett regionalt perspektiv. Skolverkets beslut ska bygga på denna prioritering. IKE för regionala inriktningar fastställs nationellt. AVSTYRKS Prissättning ska ske utifrån regionala premisser.

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen För ej riksrekryterande men ända elitinriktade idrottsutbildningar ska kommunerna kunna ansöka hos Skolverket om att starta. AVSTYRKS. Samverkansområdet bör avgöra detta i samverkan med regionala specialidrottsförbund. IKE ska fastställas inom samverkansområdet. Regler för urval och färdighetsprov bör fastställas nationellt Teoretiska elitskolor. TILLSTYRKS Samverkansområdet bör tillfrågas i samband med ansökan och tillståndsgivning

13 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Lokal samverkan kring examen föreslås. TILLSTYRKS men extra kostnader kan uppkomma, vilka bör finansieras. Examinerande lärare vid examensarbetet. TILLSTYRKS Regionala satsningar bedöms nödvändiga för att lösa uppgiften. Rutiner för ansökan och antagning till gymnasieutbildningar i en region samordnas i så hög utsträckning som möjligt. (såväl kommunala som fristående skolor) TILLSTYRKS Vidare föreslår Utbildningsgruppen att den färdighetsbedömning som görs till estetiska utbildningar och idrottsutbildningar samt till andra likartade utbildningar ska väga lika tungt som grundskolbetyget. En sökande till sådan utbildning kan således maximalt få antagningspoängen 320 p + 320 p.

14 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Preparandår kan erbjudas i grundskolan TILLSTRYKS att utredaren ser preparandåret som något annat än årskurs nio och att kommunen kan välja att anordna preparandåret på olika sätt och i samverkan med andra kommuner och fristående gymnasieskolor. Samma regler föreslås för fristående skolor som kommunala. TILLSTYRKS

15 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Finansiering UG saknar en analys av de kostnader som kan uppkomma med anledning av det starka fokus som läggs på den regionala nivån Författningskommentarer UG konstaterar att det regionala perspektiv som genomsyrar utredningen inte stöds i skrivningar i författningskommentarerna. UG ställer sig också tveksam till en mera omfattande statlig styrning.

16 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Avsikten med att säga att en inriktning är regional är inte att införa en ny beslutsnivå utan man stödjer sig på regionala arbetsmarknadsmässiga skäl till att utforma en gymnasieutbildning för att möta en regions behov av kompetens. UG ställer sig tveksam till samtliga regionala förslag om det egentligen inte finns en sådan ambitionsnivå i utredningen. Om nationell arbetsmarknadspolitik ska styra den regionala gymnasieskolans utbud bör det tydliggöras hur det ska gå till. UG efterlyser också skrivningar om hur sk ”utökade” samverkansavtal ska se ut och vilken legal status de får inom utbildningssystemet.


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen."

Liknande presentationer


Google-annonser