Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rasismens många ansikten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rasismens många ansikten"— Presentationens avskrift:

0 Vad är rasism? Information om hur rasism ser ut och tar sig form i dagens Finland.

1 Rasismens många ansikten
Vad är rasism? Hur syns rasism i ungdomars/barns vardag? Hurudan är rasismen i dagens Finland? Hurudan rasism förblir ofta osynlig?

2 Identifiering av rasismens olika former
Rasism innebär bland annat att sätta en person eller en grupp människor i än underlägsen position på grund av orsaker som hudfärg, kultur, etnicitet, modersmål eller religion.

3 Rasismens mångfald Raslära
Den vita ”rasen” ses som bättre och mer värd medan andra grupper är underlägsna och sämre. Kulturrasism På basis av historiska och kulturella faktorer delas människor in i olika värda grupper. Den egna gruppen anses bättre och mer utvecklad.

4 RASISM Rasismens mångfald SNÄV DEFINITION Raslära BRED DEFINITION
Man frånsäger sig rasism Raslära Historiska och kulturella skillnader Rasismens mångfald: läror, attityder, handlingar, konsekvenser och villkor Källa: Puuronen 2011

5 Rasim är bland annat… Rasism är…
…att se ner på en människa eller en viss grupp människor på grund av orsaker som t.ex. kultur eller religion …att påstå att hudfärg tyder på ojämlikhet. …att hålla vissa människogrupper som lata, dumma eller kriminella.

6 Rasism mellan minoriteter
Mellan olika invandrargrupper kan det också förekomma rasism. Bland minoriteter kan det finnas tävlan och hierarkier. Man skall alltid ingripa i rasism, oberoende av vem det utövas och mot vem det är riktat. Har du lagt märke till rasism mellan olika etniska minoriteter? Är det svårare att ingripa i sådana situationer än i situationer då rasismen är riktad från majoriteten till en minoritet?

7 Rasism och maktförhållanden
Rasism är kopplat till samhälleliga maktstrukturer, där endast vissa människor får sin röst hörd. Vem får bestämma vad som är rasism? Hurudan får en representant för en minoritet vara? Till exempel kan det ofta vara lätt att acceptera flyktingar ifall de ser ut att vara i behov av hjälp, men inte ifall de är klädda i fina kläder. Får du själv avgöra vilka grupper du tillhör (till exempel etnisk, kulturell eller religiös) eller antas du ofta automatiskt tillhöra någon specifik grupp?

8 Rasism och maktförhållanden
”Finländare kanske är rasistiska, men invandrare är också rasistiska mot majoritetsbefolkningen” Invandrare har också fördomar om finländare, och även de kan vara rasistiska mot majoritetsbefolkningen. Att besvara rasism med rasism är ett dåligt självförsvar. Majoritetsbefolkningen har ofta stöd av den makt som kommer av att tillhöra en majoritet, till exempel försvaras rasism som något som sist och slutligen kommer till alla finländares fördel.

9 Källor: • Rastas, A. (2007). Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Tampereen yliopistopaino. • Perho, S. (2010). Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta. Julkaisuja 103. Helsinki,Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. • Puuronen, V. (2011). Rasistinen Suomi. Helsinki: Gaudeamus • Souto, Anna-Mari: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista (Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto 2011) • Kanninen Satu, Markkula Heli (2011). R-sana kirja – Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta. Pelastaka Lapset Ry.

10 Tack!


Ladda ner ppt "Rasismens många ansikten"

Liknande presentationer


Google-annonser