Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Marion Gullstrand Presentation av Robert Engberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Marion Gullstrand Presentation av Robert Engberg"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Marion Gullstrand Presentation av Robert Engberg
1) Ewa Lanner presenterar Marion & Robert Assessio Summit #11 – Getinge

2 Framgång – Individuell skicklighet vs. Togetherness - “Kraftsamla”
De flesta svenska företag står inför betydande utmaningar vad gäller innovation – produkter, tjänster och affärer som skapar långsiktig lönsamhet och tar sitt sociala ansvar. Varför. Jag har haft / har många roliga och spännande erfarenheter från att ha arbetat i olika bolag, branscher, bo och arbeta utomlands, olika typer av ledarskap, företagskulturer m.m. En av de viktigaste uppgifterna för ledningen idag / i morgon är att hantera motsättningarna och spänningar som uppstår mellan den allt mer uppskruvade takten och resurssnålheten i den pågående verksamheten och de behov som finns för att skapa utnyttja företagets innovativa förmåga. Varför säger jag detta Jo för att jag dels med stolthet har jobbat med utveckling & förändringsarbete men jag har även erfarenhet av att utföra uppdrag t ex neddragningar etc som inte har varit värdeskapande eftersom grunden är dåligt affärsmannaskap Presentera inte stolt erfarenhet - Barilla / Norge erfarenheten – familjen är ett av värderingarna – reklam, anställning etc. I mitt nuvarande jobb pågår ett arbete med att sätta en ny affärsmodell mot bakgrund av ovanstående dvs att hålla lönsamheten samtidigt som vi behöver utveckla nya produkter, nytt sätt att arbeta på etc – inte spara sig ur en kris utan utveckla sig ur krisen Min erfarenhet ifrån IKEA försöker jag att ta så mycket som det går eftersom vissa delar av the way we work är starkt knutet till företagets kultur och ledarkskap . 1) Grundbulten är en kultur som bygger på att man alltid kan göra bättre. 2) Kundfokus - oavsett vad man är i organisationen. 3) Tydligt Lågkostnadsstrategi i kombination, kvalité ,design. 4) Ikeas ledarskap både obetydligt och samtidigt kraftfullt. 5) Två dimensioner – skapa framtiden och utveckla medarbetarna. 6) Dicplinerad o-disciplin – interdependicy. 7) Förstå vikten av att ha begåvade egensinniga människor och skapa ett klimat där dessa personer kan samarbeta och utveckla nytt. Det finns en hög grad av hjärta/hjärna/förmågan att göra… En miljö där både duktiga individer och gruppen kan samarbeta / acceptera varandras olika roller i organisationen. Ibland tror vi att vi är hänsynsfulla genom att inte fatta beslut om att vissa personer inte passar in i befattningen men i längden är det mer av hänsynslöshet… The best people on the most imporant business assignment – ”Have the right people on the bus”- Inom IKEA jobbar men enormt mycket med olika former av information /dilalog/wash council där alla affärsbeslut ska tvättas av olika kompetenser/funktioner etc genom denna form utvecklar man de bästa och de mindre bra lär sig …. Assessio Summit #11 – Getinge

3 Framgång – Individuell skicklighet vs. Togetherness - “Kraftsamla”
Future / Strategic Focus HR - Värdeskapande & Integrerad del i det startegiska arbetet och operationella Strategic Partner Change Agent P R O C E S P E O L HR Administrative Expert Employee Champion Min uppfattning är att HR kan många gånger ta en betydligt mycket starkare roll i företagsledning/ledningsgrupper etc. i diskussioner avseende företagets nya inriktning och vad som behövs i form av ”olika support – se Ulrich Modell” – Det har hänt mycket de senaste åren men jag tror att vi kan ta ett betydligt mycket större ansvar för Change / strategi support. I många fall gäller det att ha kompetens och kurage att ta plats i en diskussion etc. Men vi behöver sätta oss in i dagens affär / framtidens affär på ett betydligt kraftfullare sätt än idag. Day to day operation focus Assessio Summit #11 – Getinge

4 Human Resource Management & Innovation
Även om medarbetarnas kunskap & kreativitet i del flesta branscher blir den viktigaste resursen är det sällsynt att man drar några långtgående implikationer av detta. Det behövs ett ifrågasättande på hur den traditionella ledarskapet. Man mäter fortfarande enligt de traditionella sättet att leda och mäta resultat. Det finns viss forskning kring ledarskapet – kunnig och social förmåga – ”LESS IS MORE” Så det finns stort utrymme för HR att ta plats på Innovation agendan Assessio Summit #11 – Getinge

5 Vad är Innovation? I organisationer som har ett innovationsklimat ”När det gäller att grön innovation är utmaningen inte bara att förändra hur vi arbetar och förändra vårt mindset utan helt enkelt att hitta den kunskap vi inte har, hitta på den nya ställen och bygga nätverk med dessa människor” Vad innebär det för HR – hur kan vi skapa ett klimat där dessa frågeställningar får finnas, Språk och ord har betydelse Common good / private good, wilingness to pay, learning by doing and paradigm shift etc An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relations. (OECD – Oslo Manual, 2007) Assessio Summit #11 – Getinge

6 Innovationsstrategi Jag har också erfarenhet att arbeta med modellen enligt bilden där jag tänker i banor av vad behövs I form av ledarskap / kompetenser och då I form av knowledge/skills/capabilities / motivation och engagement . Färsk pasta Barilla – Getinge – dödar bak med ånga – vad ligger bakom hörnet… Tillväxtstrategi Tänk igenom vad det innebär I form av kompetens & ledarskap & nytt arbetssätt / mindset / dilemma / risk / möjligheter inom respektive område. Assessio Summit #11 – Getinge

7 Exempel på innovationsförmågor
Kreativitet Idéhantering Kultur och klimat Exploaterande kapacitet Explorativa kapacitet Teknologiutveckling Organisationsstruktur och system Marknadsorientering Entreprenörsanda Utveckling och identifiering av kompetens och talang Organisatorisk intelligens Ledarskap Innovationsförmågor och innovationskompetens är till stor del HR relaterade! Några tillägg Kreativitet hos enskilda individer eller små grupper expertis Generella kreativa färdigheter samt motivation för uppgiften Expertis – kunskap talang och teknisk skicklighet Kreativt tänkande – kognitiv stil, generera ideer samt uthållighet Inre motivation – skillnad mellan vad en ingejör kan göra vad han kommer att göra Även om medarbetarnas kunskap & kreativitet i del flesta branscher blir den viktigaste resursen är det sällsynt att man drar några långtgående implikationer av detta. Det behövs ett ifrågasättande på hur den traditionella ledarskapet. Man mäter fortfarande enligt de traditionella sättet att leda och mäta resultat. Det finns viss forskning kring ledarskapet – kunnig och social förmåga – ”LESS IS MORE” Så det finns stort utrymme för HR att ta plats på Innovation agendan Assessment – vad kan Assessio göra för detta – IKEA exemple Assessio Summit #11 – Getinge

8 Det pågår en revolution inom svensk tillverkningsindustri!!!!!
Innovation – från Produkt till tjänsteinnovation Om man vill spetsa till det så pågår det en tyst revolution inom svensk tillverkningsindustri. En allt större del av företagens intäkter och lönsamhet kommer ifrån tjänster. Detta är inget svenskt fenomen utan ett globalt trend. Produkter blir komponenter i ett tjänsterbjudande som skapar mervärde när det integrerares i kundens verksamhet. Detta kräver djup kunskap i om kundens värdeskapande och affärslogik. I källor jag har tagit del av säger Scania / Volvo att inom en snar framtid kommer 50% av deras omsättning komma ifrån tjänster. Utmaningen är ändra stora delar av organisationen, resurser från produktutveckling till tjänsteinnovationer… man skapar ett värde för kunden och bidrar till deras förbättra/förändra deras värde kedja. Att förflytta sig ifrån till en annan position kräver utveckling av ny kompetens men också förändringar inom företagets organisation, kultur processer, processer, kundrelationer. Från ett medarbetare perspektiv kräver det att de får en breddad kunskap och förmåga att sätta sig in i kundens behov samt hur de skapar värde för kunden. Ett stort förändringsarbete…. Vad är tjänsteinnovation – inom Volvo AB har man utvecklat en tjänst kring minska bränsleförbrukningen. Man satte in utbildningsprogram för att utbilda befintlig säljkår men insåg att det utvecklades bäst genom att skapa alternativa säljkanaler. Det är naturligtvis ingen enkel resa och det finns relativt liten forskning inom detta område. Det finns forskning som visar att om företagen applicerar sina modeller/processer avseende utveckling av produkter till tjänster blir ofta ett strategiskt hinder. I IKEA som ställde om hela sin inköpsmodell från att ”cowboys” – helt fristående trading organisationer med mycket liten dialog med övriga delar av företaget till att börja jobba med IKEA offer som startpunkt i kategori organisation som i sin tur byggde sina prognoser på IKEA Range ny/nuvarande etc. Tjänsteinnovation börjar med att man löser ett problem hos en kund. Om lösningen är generell börjar man att standardiserar lösningen – tjänsteinnovation. Min egen resa inom Getinge Diskussioner i ledningsgruppen - ny strategi – fokuserar på ökat kundvärde (tjänsteinnovation ) – modul produktion Ett företag (eftersom vi har vuxit genom förvärv) Långsiktig strategi – gå ifrån en produktions inriktad affär och en självständig stark säljorganisation till att öka modul produktion – strategisk inköp – öka tjänsteinnovationer Skapa en produktportfölj för samtliga marknader… Skapa ett ledarskap som skapar ett klimat för innovation, kreativitet, arbeta tillsammans och empowerment ut i organisationen Min fråga är hur vi inom HR kan påverka/delta/leda HR agendan när det gäller ”den svenska revolutionen”. Jag använder med fördel Ulrich modell – för att exemplifiera hur HR ska / kan påverka / bidra till affärsagenda. Rekrytering är naturligtvis en Assessio Summit #11 – Getinge

9 Leadership Transparency - Four Room Apartment
Contentment Inspired Less Open For Change Open for Change Denial Chaos En modell & arbetssätt som är ett sätt att ge utrymme för individuell skicklighet samtidigt skapa en kraftsamla och bestämma sig för förändring är att arbeta med Four room apartement. Min erfarenhet är att den kan var ett slagkraftigt redskap om man vill förändra saker som kan var svåra att diskutera t ex dålig kvalité eller förändringsarbete som inte fungerar m.m. Assessio Summit #11 – Getinge

10 Leadership by Performance & Values
Leverans & Resultat Det räcker inte med det ena! En modell & arbetssätt som är ett sätt att ge utrymme för individuell skicklighet samtidigt sätta ett ramverk för hur de utför sina resultat dvs utveckla gruppen / togetherness är att arbeta med värderingarna som korrektions aktiviteter . Inom IKEA arbetade man alltid med att värdera personens förmåga att leverera resultat genom människor och visa på IKEA Ambassdors Värderingar Assessio Summit #11 – Getinge

11 Knowledge sharing challenges
What knowledge? Sales – Service - Operations Between Markets Within Departments How? Systems Processes - People Why? What’s in it for me? Sales Perspective Sales – Production Market Needs Customer perspective on quality/delivery issues Understanding of Regulatory requirements Sales – Service Service sales vs. equipment sales (pricing of service) Customer relationship management User Perspective Future sales opportunities Service - Production Quality issues Suggestion on improvements Service Perspective Production Perspective Assessio Summit #11 – Getinge

12 Knowledge sharing challenge: Between Sales – Service - Operations
Tjänsteinnovationer – vi blir allt mer fokuserade på tjänsteinnovationer – vad innebär det …. För att Assessio Summit #11 – Getinge

13 Organisera för Innovation
Assessio Summit #11 – Getinge

14 Innovation har mycket med människor, organisation och kultur att göra
Time for Action! Innovation har mycket med människor, organisation och kultur att göra HR har en viktig roll i att facilitera fram ett innovativt klimat Det förutsätter förståelse om innovation och kurage att utmana den rådande strukturen Assessio Summit #11 – Getinge

15 Tack! Frågor? Assessio Summit #11 – Getinge

16 Lyckas med Innovation Assessio Summit #11 – Getinge


Ladda ner ppt "Presentation av Marion Gullstrand Presentation av Robert Engberg"

Liknande presentationer


Google-annonser