Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”?"— Presentationens avskrift:

1 ”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”?
SLK Utveckling ”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”? En studie om flyttkedjor i Umeå kommun Min studie har gått under namnet ”Bygg för det rika och skapa bostäder åt de fattiga”. I andra aktuella studier har slutsatserna sammanfattats med liknande innebörd. Det har under studiens gång varit intressant för mig att studera om det finns någon substans i tankegången och om den är relevant för en bostadsmarknad som finns här i Umeå kommun. Förutsättningen i sammanhanget är flyttkedjor och här kommer en kort redogörelse över studien. Daniel Lindström 1/12-04 – 30/4-05

2 SLK Utveckling Vad är en flyttkedja ? För att en flyttkedja ska vara möjlig krävs i tur och ordning: Tillkomsten av en vakans på bostadsmarknaden. Exempelvis genom nyproduktion. Att ett hushåll flyttar till denna vakans. Med detta har det bildats en länk i flyttkedjan. Om flyttningen innebär att den gamla bostaden blir ledig i sin tur och att ett annat hushåll flyttar dit, utökas flyttkedjan till två länkar osv. En flyttkedja är en kedjereaktion av flyttningar som förutsätter lediga bostäder för att breda ut sig. Flyttkedjan avslutas när en flyttning inte skapar någon ledig bostad. T.ex. om någon anhörig bor kvar, bostaden står tom eller ska rivas.

3 Exempel på en flyttkedja
SLK Utveckling Exempel på en flyttkedja Ett äldre par flyttar till ett nyproducerat flerfamiljshus... …ena flyttar hemifrån… …och andra hushållet flyttar in från annan ort. Länk 1 Länk 3 Länk 4 Länk 2 …och lämnar en tom villa efter sig. En flerbarnsfamilj flyttar in i villan… …och lämnar i sin tur ett radhus efter sig, där sedermera två personer flyttar samman. Ingen bostad blir ledig Kedjan bryts Vakanserna som det sammanflyttande paret skapar i respektive flerfamiljshus besitts av två separata ensamhushåll, där… Exemplet visar en flyttkedja från början till slut. Längst till vänster initieras flyttkedjan av ett nyproducerat flerfamiljshus. Den tillgängliga lägenheten besitts av ett hushåll som lämnar en villa efter sig. Den tillgängliga villan besitts av ett annat hushåll och flyttkedjan fortgår till det att den ej skapar någon vakans på bostadsmarknaden. I denna studie betraktas flyttkedjorna som avslutade: När flyttningen inte skapar någon vakans på bostadsmarknaden När ett hushåll flyttar från en annan kommun. Vakansen som eventuellt uppstår i detta fall sker utanför undersökningsområdet som är Umeå kommun När hushållet flyttar från en icke reguljär bostad, exempelvis andrahandsboende När tiden från det att ett hushåll flyttar till en nyproduktion till att flyttkedjan betraktas som avslutad, överstiger sex månader När en enskild vakans stått tom i mer än tre månader

4 Varför studera flyttkedjor?
SLK Utveckling Varför studera flyttkedjor? Mönster av inomkommunala flyttningar. Rörligheten på bostadsmarknaden. Konsekvenser av olika nyproduktioner på bostadsmarknaden. Medel för bostadsförsörjningen – för vilka ska vi bygga? Flyttkedjestudier ger indikationer på hur mönstren av inomkommunala flyttningar ser ut och hur rörligheten på bostadsmarknaden tenderar att vara. I studiesammanhang säger man att flyttkedjor blir i regel kortare på bostadsmarknader där det råder bristsituation. Den vanligaste metoden att studera flyttkedjor i studiesammanhang är att utgå från nyproduktioner. Vid sidan av att det är metodmässigt enklast att starta sina observationer utifrån nyproduktioner är det även av stor vikt att studera konsekvenserna av olika nyproduktioner på bostadsmarknaden. Man får med flyttkedjestudier ett verktyg som kan användas i bostadsplaneringen. Vilka hushåll tjänar på olika nyproduktioner? Är det de hushåll som direkt flyttar till nyproduktionen eller är det fler utöver som kan dra nytta av eventuella följdflyttningar?

5 Syfte Studera flyttkedjeeffekterna från olika nyproduktioner.
SLK Utveckling Syfte Studera flyttkedjeeffekterna från olika nyproduktioner. Underliggande frågeställningar: Blir flyttkedjor olika långa beroende på vilken typ av nyproduktion som ger upphov till flyttkedjorna? Vilka hushåll flyttar till nyproduktionerna och vilka bostäder flyttar de ifrån? Vilka, och hur många, bostäder omsätts inom bostadsbeståndet?

6 SLK Utveckling Berghem/ Rågången Dragonfältet/ Brogatan Ålidhem/
Laboratorvägen Detta är urvalet av olika nyproduktioner i studien Varför detta urval? - Olika upplåtelseformer för att konkret besvara syftet i studien. Färdigställandet av respektive nyproduktion låg närmast i tid för studien. Nyproduktionerna ligger någorlunda geografiskt utspridda i tätorten. Bryggeriet/ Skeppargatan Tomtebo/ Vittervägen

7 Dragonfältet Fastighet: Dragonfältet 11 Byggherre: HSB och Peab
SLK Utveckling Dragonfältet Fastighet: Dragonfältet 11 Byggherre: HSB och Peab Lagfaren ägare: HSB brf Skvadronen Färdig för inflyttning: Nov. 2002 Antal lägenheter i projektet: 63 st Antal lägenheter i urvalet: 19 st, 30% Lägenhetsfördelning i urvalet: 3 stycken 2 rok 1 stycken 3 rok 12 stycken 4 rok 3 stycken 5 rok Dragonfältet/ Brogatan Från Dragonfältet observerades 19 nyproducerade bostadsrättslägenheter. Hela fastigheten består av sammanlagt 63 lägenheter och valet av att enbart studera en huskropp grundar sig på att detta var ett test av studiemetod. Detta urval innehöll främst större lägenheter.

8 Vilka flyttade till nyproduktionen på Dragonfältet?
SLK Utveckling Vilka flyttade till nyproduktionen på Dragonfältet? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (36 personer sammanlagt). 36 personer fördelat på 19 hushåll flyttade till de nyproducerade lägenheterna i urvalet. De flesta var mellan 45 och 64 år vid inflyttningstillfället. Majoriteten inom denna kategori låg närmare 64 än 45 år, så man kan säga att lägenheterna lockade hushåll i pensionsålder. Majoriteten av hushållen flyttade från bostäder som var belägna inom centralorten.

9 Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Dragonfältet
SLK Utveckling Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Dragonfältet 5 7 3 Länk 1 Länk 2 Länk 3 Länk 4 Länk 5 1 Länk 6 2 Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Avslutad kedja Bortfall 11 Länk 7 19 Länk 9 Länk 8 19 hushåll flyttade till de 19 nyproducerade bostadsrättslägenheterna, (längst till vänster på bilden). 11 av dessa hushåll lämnade en bostad med äganderätt efter sig, 2 lämnade bostadsrätter och 2 lämnade hyresrätter. 3 hushåll flyttade från bostäder som inte gav någon vakans, d.v.s. 3 flyttkedjor avslutades direkt i samband med inflyttningen till nyproduktionen. Ett hushåll lämnade en bostad som ej gick att observera, d.v.s. ett bortfall. Sammanlagt 15 bostäder blev alltså tillgängliga på den lokala bostadsmarknaden i samband med de direkta flyttningarna till de nyproducerade lägenheterna. Flyttningarna till dessa 15 vakanser innebar i sin tur att 5 äganderätter, 1 bostadsrätt och 5 hyresrätter blev tillgängliga. 5 flyttningar innebar att inga vakanser skapades. I denna länk förekom en sammanflyttning av två hushåll. Till en början omsattes framförallt bostäder med äganderätt bland följdflyttningarna, för att sedan övergå till hyresrätter. Den längsta flyttkedjan utifrån bostadsrätterna på Dragonfältet blev 8 länkar lång och den avslutades dessutom med en sammanflyttning av två hushåll vars tidigare bostäder ej gick att identifiera.

10 Summering av flyttkedjorna utifrån Dragonfältet
SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Dragonfältet Bland följdflyttningarna utifrån de 19 bostadsrätterna på Dragonfältet omsattes: - 18 villor - 20 hyresrätter - 6 bostadsrätter, sammanlagt 44 bostäder - 7 hushåll var nyinflyttade och 5 flyttade från föräldrahemmet Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 3,32 länkar lång. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: 79% av hushållen flyttade till en mindre bostad 14% flyttade till en större bostad 7% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Totalt sett omsattes 44 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet som ett resultat av de 19 nyproducerade bostadsrättslägenheterna. Vid sidan av villorna var det framförallt 2 rok & 3 rok som omsattes. Följdflyttningarna skapade vakanser så att 7 hushåll från andra kommuner fick möjlighet till bostad och att 5 kunde flytta från föräldrahemmet. Den genomsnittliga flyttkedjelängden är 3,32 (inkl. nyproduktionen). I ett resonemang om 100 nyproducerade lägenheter av sådana typer, så skulle det i praktiken omsättas 232 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att 79 % av hushållen flyttade till en mindre bostad med avseende på storlek i antal rum och kök. I denna beräkning avses hushåll som är oförändrade i antalet hushållsmedlemmar före och efter flytt. De flesta hushållen flyttade från villor vilket förklarar den höga andelen som flyttade till mindre bostäder.

11 Bryggeriet Fastighet: Bryggaren 3 (etapp 2) Byggherre: NCC
SLK Utveckling Bryggeriet Fastighet: Bryggaren 3 (etapp 2) Byggherre: NCC Lagfaren ägare: Brf Bryggaren 2 Färdig för inflyttning: Apr. 2004 Antal lägenheter i projektet: 41 st Antal lägenheter i urvalet: 36 st, 88% Lägenhetsfördelning i urvalet: 22 stycken 3 rok 14 stycken 4 rok Bryggeriet/ Skeppargatan Från Bryggeriet observerades 36 nyproducerade bostadsrättslägenheter. Detta urval innehöll lägenheter med storlekarna 3 rok & 4 rok. 5 lägenheter i detta etapp-2 projekt var ej bebodda när studien påbörjades, därav bortfallet.

12 Vilka flyttade till nyproduktionen på Bryggeriet?
SLK Utveckling Vilka flyttade till nyproduktionen på Bryggeriet? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (78 personer) 78 personer fördelat på 36 hushåll flyttade till de nyproducerade lägenheterna i urvalet. De flesta var mellan 45 och 64 år vid inflyttningstillfället. Ungefär hälften inom denna kategori hade barn i grundskoleålder och andra halvan var i pensionsålder. Lägenheterna lockade alltså delvis familjer med äldre barn, men främst hushåll i pensionsålder. Majoriteten av hushållen flyttade från bostäder som var belägna på Teg. En viss flyttström observerades även från Umeås centrala delar.

13 Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Bryggeriet
SLK Utveckling Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Bryggeriet 11 8 6 Länk 1 Länk 2 Länk 3 Länk 4 Länk 5 1 Länk 6 13 4 5 3 Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Avslutad kedja Bortfall 21 2 7 Länk 7 36 Länk 10 Länk 11 Länk 9 Länk 8 36 hushåll flyttade till de 36 nyproducerade bostadsrättslägenheterna, (längst till vänster på bilden). 21 av dessa hushåll lämnade en bostad med äganderätt efter sig, 2 lämnade bostadsrätter och 7 lämnade hyresrätter. 6 hushåll flyttade från bostäder som inte gav någon vakans, d.v.s. 6 flyttkedjor avslutades direkt i samband med inflyttningen till nyproduktionen. Ett hushåll lämnade en bostad som ej gick att observera, d.v.s. ett bortfall. Sammanlagt 30 bostäder blev alltså tillgängliga på den lokala bostadsmarknaden i samband med de direkta flyttningarna till de nyproducerade lägenheterna. Flyttningarna till dessa 30 vakanser innebar i sin tur att 5 äganderätter, 4 bostadsrätter och 11 hyresrätter blev tillgängliga. 13 flyttningar innebar att inga vakanser skapades. Till en början omsattes framförallt bostäder med äganderätt bland följdflyttningarna, för att sedan övergå till hyresrätter. Den längsta flyttkedjan utifrån bostadsrätterna på Bryggeriet blev 10 länkar lång.

14 Summering av flyttkedjorna utifrån Bryggeriet
SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Bryggeriet Bland följdflyttningarna utifrån de 36 bostadsrätterna på Bryggeriet omsattes: - 33 villor - 51 hyresrätter - 17 bostadsrätter, sammanlagt 101 bostäder - 22 hushåll var nyinflyttade och 4 flyttade från föräldrahemmet Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 3,81 länkar lång. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: 79% av hushållen flyttade till en mindre bostad 7% flyttade till en större bostad 14% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Totalt sett omsattes 101 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet som ett resultat av de 36 nyproducerade bostadsrättslägenheterna. Vid sidan av villorna var det framförallt 2 rok & 3 rok som omsattes. Följdflyttningarna skapade vakanser så att 22 hushåll från andra kommuner fick möjlighet till bostad och att 4 kunde flytta från föräldrahemmet. Den genomsnittliga flyttkedjelängden är 3,81 (inkl. nyproduktionen). I ett resonemang om 100 nyproducerade lägenheter av sådana typer, så skulle det i praktiken omsättas 282 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att 79 % av hushållen flyttade till en mindre bostad med avseende på storlek i antal rum och kök. I denna beräkning avses hushåll som är oförändrade i antalet hushållsmedlemmar före och efter flytt. De flesta hushållen flyttade från villor vilket förklarar den höga andelen som flyttade till mindre bostäder.

15 Summering av flyttkedjorna utifrån bostadsrätterna
SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån bostadsrätterna Flyttningarna senare i kedjorna utifrån Bryggeriet och Dragonfältet, sammantaget, innebar att: 62% av hushållen flyttade till en större bostad 17% flyttade till en mindre bostad 21% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Ovan visas en summering av förändrad bostadsstorlek före och efter flytt senare bland flyttkedjorna utifrån både Bryggeriet och Dragonfältet. Samma kriterier gäller som tidigare med avseende på oförändrad hushållssammansättning. Bland följdflyttningarna var det 62 % av hushållen som flyttade till en större bostad. Detta förklaras med att det blev många villor vakanta i början av flyttkedjorna.

16 Tomtebo Fastighet: Vittergubben 2 Byggherre: Myresjöhus AB
SLK Utveckling Tomtebo Fastighet: Vittergubben 2 Byggherre: Myresjöhus AB Upplåtelseform: Äganderätt Färdig för inflyttning: Feb. & sep. 2004 Antal lägenheter i projektet: 40 st Antal lägenheter i urvalet: 40 st, 100% Lägenhetsfördelning i urvalet: 5 stycken 3 rok 35 stycken 4 rok Tomtebo/ Vittervägen Från Tomtebo observerades 40 nyproducerade radhuslägenheter med äganderätt. Det är framförallt 4:or i urvalet.

17 Vilka flyttade till nyproduktionen på Tomtebo?
SLK Utveckling Vilka flyttade till nyproduktionen på Tomtebo? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (103 personer) 103 personer fördelat på 40 hushåll flyttade till de nyproducerade radhusen. De flesta var kring 30 år vid inflyttningstillfället och många av dessa hade småbarn. Dessa bostäder lockade alltså framförallt småbarnsfamiljer. Majoriteten av hushållen flyttade från bostäder som var belägna i samma område, d.v.s. Tomtebo. En viss flyttström observerades även från Umeås centrala delar.

18 Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Tomtebo
SLK Utveckling Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Tomtebo 15 12 2 Länk 1 Länk 2 Länk 3 Länk 4 Länk 5 7 1 Länk 6 16 8 Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Avslutad kedja Bortfall 40 26 Länk 7 40 hushåll flyttade till de 40 nyproducerade radhusen, (längst till vänster på bilden). 26 av dessa hushåll lämnade en bostad med hyresrätt efter sig, 7 lämnade bostadsrätter och 1 lämnade en äganderätt. 7 hushåll flyttade från bostäder som inte gav någon vakans, d.v.s. 7 flyttkedjor avslutades direkt i samband med inflyttningen till nyproduktionen. Ett hushåll lämnade en bostad som ej gick att observera, d.v.s. ett bortfall. Sammanlagt 34 bostäder blev alltså tillgängliga på den lokala bostadsmarknaden i samband med de direkta flyttningarna till de nyproducerade lägenheterna. Flyttningarna till dessa 34 vakanser innebar i sin tur att 15 hyresrätter, 2 bostadsrätter och 1 äganderätt blev tillgängliga. 16 flyttningar innebar att inga vakanser skapades. Flyttkedjorna utifrån radhusen omsatte framförallt hyresrätter i det befintliga bostadsbeståndet. Den längsta flyttkedjan blev här 6 länkar lång.

19 Summering av flyttkedjorna utifrån radhusen på Tomtebo
SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån radhusen på Tomtebo Bland följdflyttningarna utifrån de 40 radhusen omsattes: - 2 äganderätter - 56 hyresrätter - 9 bostadsrätter, sammanlagt 67 bostäder - 18 hushåll var nyinflyttade och 2 flyttade från föräldrahemmet Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 2,68 länkar lång. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: 69% av hushållen flyttade till en större bostad 6% flyttade till en mindre bostad 25% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Totalt sett omsattes 67 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet som ett resultat av de 40 nyproducerade radhusen på Tomtebo. Det var framförallt lägenheter med storleken 2 rum och kök som omsattes. Följdflyttningarna skapade vakanser så att 18 hushåll från andra kommuner fick möjlighet till bostad och att 2 kunde flytta från föräldrahemmet. Den genomsnittliga flyttkedjelängden är 2,68 (inkl. nyproduktionen). I ett resonemang om 100 nyproducerade bostäder av sådana typer, så skulle det i praktiken omsättas 168 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att 69 % av hushållen flyttade till en större bostad med avseende på storlek i antal rum och kök. I denna beräkning avses hushåll som är oförändrade i antalet hushållsmedlemmar före och efter flytt. De flesta hushållen flyttade från mindre hyresrättslägenheter vilket förklarar den höga andelen som flyttade till större bostäder.

20 Radhusen på Tomtebo, fortsättning
SLK Utveckling Radhusen på Tomtebo, fortsättning Flyttningarna senare i kedjorna innebar att: 43% av hushållen flyttade till en större bostad 13% flyttade till en mindre bostad 43% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Ovan visas förändrad bostadsstorlek före och efter flytt senare bland flyttkedjorna utifrån radhusen på Tomtebo. Samma kriterier gäller som tidigare med avseende på oförändrad hushållssammansättning. Bland följdflyttningarna var det 43 % av hushållen som flyttade till en större bostad. Lika många hushåll flyttade till en bostad som var lika stor i antal rum och kök som tidigare.

21 Berghem Fastighet: Stadsliden 2:3. Byggherre: AB Bostaden i Umeå
SLK Utveckling Berghem Fastighet: Stadsliden 2:3. Byggherre: AB Bostaden i Umeå Upplåtelseform: Hyresrätt Färdig för inflyttning: sommaren 2004 Antal lägenheter i projektet: 126 st Antal lägenheter i urvalet: 118 st, 94% Lägenhetsfördelning i urvalet: 65 stycken 1 rok 7 stycken 2 rok 14 stycken 3 rok 32 stycken 4 rok Berghem/ Rågången Från Berghem observerades 118 nyproducerade hyresrätter. Detta urval innehöll ett mer varierat utbud av olika lägenhetsstorlekar, vilket medförde att det gick att göra adekvata jämförelser av flyttkedjeeffekter mellan olika bostadsstorlekar inom samma upplåtelseform.

22 Vilka flyttade till nyproduktionen på Berghem?
SLK Utveckling Vilka flyttade till nyproduktionen på Berghem? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (192 personer) 192 personer fördelat på 118 hushåll flyttade till de nyproducerade lägenheterna på Berghem. Majoriteten av hushållen var mellan år vid inflyttningstillfället. Med tanke på att lägenheterna ligger nära universitetet så bör dessa lockat en hel del studenter. En större del av hushållen flyttade från bostäder som var belägna på Ålidhem. Det bör tilläggas att många flyttningar från detta område inte skapade några vakanser. Det var t.ex. flyttningar från kollektivboenden och andrahandsboenden. En stor del av hushållen kom även från andra kommuner.

23 Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Berghem
SLK Utveckling Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Berghem 55 15 5 1 2 Länk 1 Länk 2 Länk 3 Länk 4 Länk 5 95 Länk 6 9 32 11 4 Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Avslutad kedja Bortfall 118 Länk 7 Länk 8 118 hushåll flyttade till de 118 nyproducerade lägenheterna, (längst till vänster på bilden). 55 av dessa hushåll lämnade en bostad med hyresrätt efter sig. 95 hushåll flyttade från bostäder som inte gav någon vakans, d.v.s. 95 flyttkedjor avslutades direkt i samband med inflyttningen till nyproduktionen. 2 hushåll lämnade bostäder som ej gick att observera, d.v.s. två bortfall. Sammanlagt 55 bostäder blev alltså tillgängliga på den lokala bostadsmarknaden i samband med de direkta flyttningarna till de nyproducerade lägenheterna. Flyttningarna till dessa 55 vakanser innebar i sin tur att 15 hyresrätter, 1 bostadsrätt och 1 äganderätt blev tillgängliga. 32 flyttningar innebar att inga vakanser skapades. Flyttkedjorna utifrån hyresrätterna omsatte nästan uteslutande bostäder med samma upplåtelseform i det befintliga bostadsbeståndet. Den längsta flyttkedjan blev här 7 länkar lång.

24 Summering av flyttkedjorna utifrån Berghem
SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Berghem Bland följdflyttningarna utifrån de 118 hyresrätterna på Berghem omsattes: - 1 äganderätt - 79 hyresrätter - 2 bostadsrätter, sammanlagt 82 bostäder hushåll var nyinflyttade och 35 flyttade från föräldrahemmet Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 1,69 länkar lång. Fyrorna i nyproduktionen skapade i sig, en genomsnittslängd på 2,22 Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: 35% av hushållen flyttade till en större bostad 27% flyttade till en mindre bostad 38% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Totalt sett omsattes 82 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet som ett resultat av de 118 nyproducerade lägenheterna på Berghem. Det var framförallt mindre lägenheter såsom enkelrum och 1:or som omsattes. Följdflyttningarna skapade vakanser så att 61 hushåll från andra kommuner fick möjlighet till bostad och att 35 kunde flytta från föräldrahemmet. Den genomsnittliga flyttkedjelängden är 1,69 (inkl. nyproduktionen). Fyrorna skapade i sig flyttkedjor som var i genomsnitt 2.22 länkar lång, vilket visar att mindre lägenheter av dessa typer skapar kortare flyttkedjor. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att 73 % av hushållen flyttade till en större eller lika stor bostad med avseende på storlek i antal rum och kök. I denna beräkning avses hushåll som är oförändrade i antalet hushållsmedlemmar före och efter flytt. Detta medför att det är en relativt liten population som redovisas här, eftersom det var många som flyttade från kollektiv- och inneboenden.

25 Ålidhem Fastighet: Medicinaren 1
SLK Utveckling Ålidhem Fastighet: Medicinaren 1 Byggherre: AB Bostaden i Umeå Upplåtelseform: Hyresrätt Färdig för inflyttning: Sep. 2004 Antal lägenheter i projektet: 72 st (96) Antal lägenheter i urvalet: 64 st, 89% Lägenhetsfördelning i urvalet: 3 stycken 1 rok 61 stycken 2 rok Ålidhem/ Laboratorvägen Från Ålidhem observerades 64 nyproducerade hyresrätter. Detta projekt innehåller sammanlagt 96 stycken lägenheter fördelat på fyra huskroppar. När studien påbörjades var en huskropp ej färdigställd och ett antal lägenheter i de övriga var ej bebodda. Urvalet i detta fall består av små lägenheter.

26 Vilka flyttade till nyproduktionen på Ålidhem?
SLK Utveckling Vilka flyttade till nyproduktionen på Ålidhem? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (87 personer) 87 personer fördelat på 64 hushåll flyttade till de nyproducerade lägenheterna på Ålidhem. Majoriteten av hushållen var, som i fallet på Berghem, mellan år vid inflyttningstillfället. Med tanke på att lägenheterna, även här, ligger nära universitetet så bör dessa lockat en hel del studenter. En större del av hushållen flyttade från bostäder som var belägna i samma bostadsområde. Det bör tilläggas att många flyttningar från detta område inte skapade några vakanser. Det var t.ex. flyttningar från kollektivboenden och andrahandsboenden. En stor del av hushållen kom även från andra kommuner.

27 Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Ålidhem
SLK Utveckling Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Ålidhem 36 7 2 1 Länk 1 Länk 2 Länk 3 Länk 4 Länk 5 39 5 Länk 6 27 4 Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt Avslutad kedja Bortfall 64 64 hushåll flyttade till de 64 nyproducerade lägenheterna, (längst till vänster på bilden). 36 av dessa hushåll lämnade en bostad med hyresrätt efter sig. 39 hushåll flyttade från bostäder som inte gav någon vakans, d.v.s. 39 flyttkedjor avslutades direkt i samband med inflyttningen till nyproduktionen. 5 hushåll lämnade bostäder som ej gick att observera, d.v.s. 5 bortfall. Flyttkedjorna utifrån hyresrätterna på Ålidhem omsatte nästan uteslutande bostäder med samma upplåtelseform i det befintliga bostadsbeståndet. Den längsta flyttkedjan blev här 5 länkar lång.

28 Summering av flyttkedjorna utifrån Ålidhem
SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Ålidhem Bland följdflyttningarna utifrån de 64 hyresrätterna på Ålidhem omsattes: - 46 hyresrätter - 1 bostadsrätt, sammanlagt 47 bostäder - 38 hushåll var nyinflyttade och 9 flyttade från föräldrahemmet Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 1,73 länkar lång. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: 45% av hushållen flyttade till en större bostad 35% flyttade till en mindre bostad 20% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Totalt sett omsattes 47 bostäder i det befintliga bostadsbeståndet som ett resultat av de 64 nyproducerade lägenheterna på Ålidhem. Det var framförallt enkelrum omsattes bland flyttkedjorna. Följdflyttningarna skapade vakanser så att 38 hushåll från andra kommuner fick möjlighet till bostad och att 9 kunde flytta från föräldrahemmet. Den genomsnittliga flyttkedjelängden är 1,73 (inkl. nyproduktionen). I praktiken kan man säga att när alla lägenheter i projektet, d.v.s. 96 stycken, genererat flyttkedjor så har sammanlagt 73 stycken bostäder i det befintliga bostadsbeståndet blivit omsatta. Flyttningarna till nyproduktionen innebar att 80 % av hushållen flyttade till en större eller lika stor bostad med avseende på storlek i antal rum och kök. I denna beräkning avses hushåll som är oförändrade i antalet hushållsmedlemmar före och efter flytt. Detta medför att det är även här en relativt liten population som redovisas, eftersom det var många som flyttade från kollektiv- och inneboenden.

29 Summering av flyttkedjorna utifrån hyresrätterna
SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån hyresrätterna Flyttningarna senare i kedjorna utifrån Ålidhem och Berghem, sammantaget, innebar att: 62% av hushållen flyttade till en större bostad 27% flyttade till en mindre bostad 11% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Ovan visas en summering av förändrad bostadsstorlek före och efter flytt senare bland flyttkedjorna utifrån både Ålidhem och Berghem. Samma kriterier gäller som tidigare med avseende på oförändrad hushållssammansättning. Bland följdflyttningarna var det 62 % av hushållen som flyttade till en större bostad. Här var det vanligt förekommande att personer flyttade från enkelrum till 1:or eller 2:or.

30 Sammanfattning: Flyttkedjeeffekter av olika upplåtelseformer
SLK Utveckling Sammanfattning: Flyttkedjeeffekter av olika upplåtelseformer Ovanstående sammanställning visar en bra bild på omfattningen av flyttkedjeeffekter utifrån olika nyproduktioner i studien. Några exempel: 19 bostadsrätter på Dragonfältet omsätter nästan lika många bostäder i det befintliga bostadsbeståndet som vad 64 hyresrätter på Ålidhem gör 36 bostadsrätter omsätter betydligt fler bostäder i det befintliga bostadsbeståndet än vad nästan lika många radhusbostäder på Tomtebo gör 36 bostadsrätter på Bryggeriet omsätter fler bostäder än vad 118 hyresrättslägenheter på Berghem gör

31 SLK Utveckling Slutsatser Nyproducerade bostadsrätter ger störst effekt på bostadsmarknaden i form av mängd följdflyttningar och vakanta bostäder. Ju fler lediga småhus bland följdflyttningarna, ju längre flyttkedjor. De större hyresrättslägenheterna på Berghem har inte varit attraktiva för småhusägare. Följdflyttningarna från respektive upplåtelseform innebär att hushållen flyttar till en större bostad. Med tanke på Umeås befolknings- och inflyttningsstruktur löser inte nyproduktion av enbart bostadsrätter, bostadsförsörjningen i kommunen. Punkterna i dessa slutsatser är ett axplock av det jag kommit fram till i min studie. Vad man konkret kan säga är att om man bygger bostäder som lockar hushåll att sälja sina villor och flytta in, så genererar det längre flyttkedjor. I denna studie har det varit de nyproducerade bostadsrätterna som genererat längst flyttkedjor och skapat mest omsättning av villor och bostäder i stort. En enahanda produktion av bostadsrätter, eller för den delen bostäder överlag som kan tänkas locka villaägare att byta bostad, är dock inte aktuellt enligt min mening. Det finns en poäng att bygga sådana typer av bostäder och låta marknadskrafterna försörja Umeå kommuns befolkning med bostäder, men är efterfrågan bland de som skulle flytta till dessa nyproduktioner proportionerlig i förhållande till den mängd som är i behov och som skulle gynnas av de efterkommande kedjeeffekterna? Umeå kommun karaktäriseras av en befolknings- och inflyttningsstruktur som utgörs av en stor andel studenter. Efterfrågan av bostäder i åldrarna 20 – 29 år är därför stor i kommunen. Så länge universitetet har det genomslag det har på näringslivet här i kommunen, så kommer behovet av nyproduktioner av olika upplåtelseformer att finnas.


Ladda ner ppt "”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”?"

Liknande presentationer


Google-annonser