Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örebro Sportklubb Ungdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örebro Sportklubb Ungdom"— Presentationens avskrift:

1 Örebro Sportklubb Ungdom
Ungdomsverksamhet inom Fotboll Bandy Handboll Innebandy

2 Fotboll Bandy Handboll Innebandy
Örebro Sportklubb ÖSK Alliansen ÖSK Fotboll ÖSK Bandy ÖSK Handboll ÖSK Innebandy ÖSK Bowling ÖSK Ungdom Fotboll Bandy Handboll Innebandy Så här blev det/ser det ut idag Seniorklubbar för respektive idrott Ungdomsklubb för ALL ungdomsverksamhet utom Tennis, som kör eget – numera efter sammanslagning med ÖTK Bowling, som inte har någon ungdomsverksamhet ÖSK Söder

3 ÖSK Ungdom – ansvar & styrning
Medlemmarnas ansvar är att fastställa mål och ramar och ge styrelsen i uppdrag att genomföra dem, i praktiken via handlingsplaner och budget på årsmötet och i övrigt via ledarträffar, föräldramöten och på andra sätt genom att framföra sina idéer och synpunkter kring vår verksamhet. Styrelsens ansvar är att utifrån medlemmarnas önskemål upprätta mål och budget, utforma handlingsplaner och policys samt följa upp och utvärdera att verksamhet och beslut genomförs enligt föreningens mål, planer och beslut mot sina mål. Idrottskommittéernas ansvar är att styra sina respektive verksamheter utifrån föreningens och styrelsens beslut. En viktig uppgift är också att vidareutveckla verksamheten utifrån föreningens övergripande mål. En förutsättning för att föreningen ska fungera bra är att kommittéerna arbetar aktivt.

4 Lars Peter Alexandersson
ÖSK Ungdom – klubben Policy-/Organisations dokument Handlingsplan Föreningen Års-/Halvårsmöten Styrelsen Lars Peter Alexandersson Ordf Revisorer Valberedning Bandy Sofia Vestman Fotboll Per Wickberg Handboll Anders Persson Innebandy Niclas Tenselius Kansli Peter Johansson Klubbchef Stadgar Visionsplan Peter Beijer Ulrika Kjellström Göran Kring Björn Cederlind Repr/idrott En ”normal” föreningsorganisation Föreningens medlemmar via års-/halvårsmötet tar ställning till de strora dragen Styrelsen ger riktlinjer och ramar till … …. Kansliet, sektionerna & alla ledare som gör jobbet 

5 Idrottsarrangemang/-projekt
ÖSK Ungdom – kansli Klubbchef Peter Johansson Idrottsansvarig Bandy Stefan Halling Fotboll Tommy Ohlsson (Pojk, 11m) Jörgen Gustafsson Handboll Zivko Kokic Innebandy Markus Eriksson Administration Vaktmästeri: Jan-Åke Persson Reception: Nihat Erdis Ekonomi: Anders Åström Marknadsföring: Gabriel Åbom Hälsoutvecklare: vakant 11-m pojkfotboll: Tommy Olsson Idrottsarrangemang/-projekt Henrik Kanusson Helena Danielsson Bergström Helena Bilow Verksamhetsansvarig Jörgen Gustafsson Idrottsansvarig Barnidrott Markus Eriksson

6 Kansliets organisation (se även bifogad organisationsskiss)
Föreningens kansli ska ledas av en klubbchef, direkt underställd styrelsen och med ett totalt ansvar för verksamhetens genomförande inom ramen för föreningens policy och mål, budget och andra direktiv. Klubbchefens roll är att: - leda och fördela arbetet på kansliet - ha arbetsgivar-, personal- och arbetsmiljöansvar - budget- och resultatansvar - ansvara för kansliets organisation proaktivt bidra till utvecklandet av föreningens verksamhet - ansvara för klubbgemensam sponsring och viktigare leverantörsavtal rapporterar till ordföranden (eller annan av styrelsen utsedd person) Befogenheterna regleras i en separat befattningsbeskrivning. Idrottsansvarigas roll är att: - ansvara för att respektive verksamhet genomförs enligt de beslut och riktlinjer som styrelse och kommittér gett - rekrytera, introducera och informera ledare och sektioner - följa upp verksamhetens innehåll och kvalitet, både idrottsligt och ekonomiskt, mot föreningens och sektionernas mål och policys mm. - proaktivt stötta kommittéerna i arbetet med att utveckla verksamheten - delta i arrangemangsarbetet - rapporterar till klubbchefen Funktionen för administration Funktionen utgör stabsfunktion i organisationen, vilket innebär att den stödjer den kärnverksamhet, som bedrivs i linjen, och ansvarar för vaktmästeri och reception ekonomiadministration övrig administration kring personal, idrotts- och föreningsverksamheten

7 Funktionen för Idrottsarrangemang/-projekt
Våra större idrottsarrangemang genomförs i projektform med styrelsen eller respektive sektion som beställare och kansliet som genomförare. För att få kontinuitet och rutin vid genomförandet av dessa arrangemang har kansliet en funktion för denna projektledning. Samtliga medarbetare Föreningens förväntan på samtliga medarbetare är att de har ett ansvar, såväl kvalitetsmässigt som när det gäller genomförandet av sina arbetsuppgifter, avseende säkerhet, ekonomi, miljö och trivsel inom verksamheten på kansliet och i föreningen. Detta innebär bl.a. att Verka för gott kamratskap, god anda och gott samarbete mellan medarbetarna inom och utom arbetsteam, projektgrupper på hela kansliet och i föreningen Aktivt bidra till att utveckla sina arbetsuppgifter och verksamheten på kansliet Stötta övriga medarbetare t .ex vid arbetstoppar Alla anställda har ansvar för att reagera på felaktigheter och brister varhelst de uppstår i organisationen Arbetet på ÖSK Ungdoms kansli innebär ett arbete i en ideell organisation. Den huvudsakliga verksamheten i föreningen är förlagd till kvällstid och helger och många kontakter med verksamheten, dess ledare, deltagare och föräldrar måste förläggas utanför vanlig kontorstid. Det är viktigt att kansliets personal kan fullfölja dessa uppgifter. En förutsättning är då att man inte har fritidsuppdrag, som menligt inkräktar på ens lojalitet och förmåga att fullfölja sina arbetsuppgifter i ÖSK Ungdom.

8 Kansliets service Lag- & Ledarservice Föreningsservice
Planer/lokaler, material, aktiviteter … Utbildning & Stöd (idrott), ledarträffar, Viss adm & eko-service Föreningsservice Styrelse & kommittéer Information/Reception Klubbhuset Föreningsadministration Ekonomiadm-, service & -uppföljning Medlemsregister Föreningsgemensamma arrangemang Cuper & andra idrottsarrangemang Rekryteringsarr/Idrottsskolor Ekonomiaktiviteter Föreningsutveckling

9 Lagens organisation Idrottskommitté IdrottsAnsvarig, kansliet
Spelarutbildnings- plan (SUP) IdrottsAnsvarig, kansliet Ledar-& organisations- plan (LOP) Åldersgrupp, vid behov delad i flera enheter Ledarteam träning lagledn adm, info eko-ansv Säsongsplan & Budget Spelare flera lag i seriespel Föräldragrupp ”Lagföräldrar” Jobb, aktiviteter etc

10 Lagens planering Säsongsplan Ekonomi Uppföljning
Vad ska/vill vi göra, När & Hur? Styrs av: UtbPlan & Idrottsansvarig Ideér och önskemål --> anpassning & utveckling! Ekonomi Vad kommer detta att kosta? Rambudget & Idrottsansvarig Anpassning till Säsongsplanen Inkomstplanering Uppföljning Säsongsplan - Idrottsansvarig Ekonomi - Idrottsansvarig

11 Laget ledning & Planering
Tränarna och lagledarna ansvarar för hela verksamheten och operativt det idrottsliga Föräldragruppen ansvarar för Deltar i säsongs- & verksamhetsplaneringen Information till föräldrar & spelare Lagadministration Budget & Ekonomiuppföljning, uppföljning av lagets resultat Jobb-/Ekonomiaktiviteter, Planering & genomförande


Ladda ner ppt "Örebro Sportklubb Ungdom"

Liknande presentationer


Google-annonser