Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett"— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett
COW Presentation Gröna pricken Nätverket Hälsofrämjande sjukvård HFS Kort bakgrund Uppdraget: Uppdraget sjukhusets satsning OMTAG Uppdraget förvaltningen: Hälsosamtal, tobak

2 Vad är hälsofrämjande arbete/folkhälsoarbete?
Världshälsoorganisationen (WHO) formulerade i det s.k. Ottawa- manifestet 1986 bland annat att: Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. WHO COW läs på Internationellt ledarskap Forskning evidens Fastställa Normer Etik Övervaka hälsoläget bedöma utveckling

3 EU Hälsoprogram i Budgetförslag 2014–2020: ”Hälsa för tillväxt” ska främja EU-medborgarnas hälsa och stärka deras ställning genom ökade kunskaper så att enskilda människor aktivt kan bidra till den ekonomiska tillväxten. Förslag är att programmet budgeteras 446 miljoner euro. Arbeta med hälsans bestämnings faktorersåsom nutrition, alkohol tobak liksom sociala och miljöfaktoer som påverkar hälsan. Främja hälsa och förebygga ohälsa. Förebygga folksjukdomar Öka friska levnadsåren och främja hälsosamt åldrande Arbeta hälsofrämjande och minska ojämlik hälsa 2020 strategin Produktivitet och konkurrenskraft ökar med hälsa , innovationer bidrar till en mer långsiktig och hållbar hälso och sjukvård Integrerad del för smart tillväxt

4 Nationell nivå Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården har i HSL 1982:763 ett tydligt ansvar att arbeta främjande och förebyggande. Hälso– och sjukvården skall bidra med kunskap och verktyg för att stödja människor till en förändring av levnadsvanor. Hälso och sjukvården har ansvar för att upplysa ommetoder för att förebygga sjukdom och skada Betonas i folkhälsopropositionen 2008

5 Nationella riktlinjer som tas fram av Socialstyrelsen, är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder utkom Riktlinjerna är framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet och visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder. COW

6 Riktlinjerna tar upp rekommendationer om de fyra levnadsvanor
som tillsammans bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor ESS

7 Kostnader för ohälsosamma levnadsvanor
Dåliga levnadsvanor och olycksfall kostar samhället 120 miljarder kronor varje år. Nästan hälften av summan beräknas bero på tobaks- och alkoholmissbruk, ohälsosamma matvanor och stillasittande. ESS Källa: Dagens medicin

8 Varannan kvinna har någon ohälsosam levnadsvana
Två av tre män har någon ohälsosam levnadsvana Personer med hälsosamma levnadsvanor lever i genomsnitt 14 år längre än de som har ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2011) ESS

9 ”God hälsa är grunden för ett bra liv
Region Skånes budget 2013 ”God hälsa är grunden för ett bra liv Att vara frisk och må bra är en förutsättning för att leva ett gott liv. Förhoppningen är att så få som möjligt ska ha behov av att uppsöka sjukvården för olika besvär. Därför är det prioriterat med förebyggande arbete för att motarbeta ohälsa och sjukdomar.” COW

10 Hälsofrämjande sjukvård
                                                                                                                                                                                           Helsingborgs lasarett är ett certifierat hälsofrämjande sjukhus och ingår i det regionala nätverket för hälsofrämjande sjukvård HFS. Det svenska nätverket etablerades 1996 och är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services HPH initierat av WHO. COW

11 COW

12 Hälsofrämjande sjukvård Helsingborgs lasarett
Patient- och individperspektivet Befolkningsperspektivet Medarbetarperspektivet Styr- och ledningsperspektivet Utveckla styr och ledningsperspektivet för HFS på Helsingborgs lasarett Hälsosamtalen huvuduppdraget Ess Skapa en organisation för att arbeta strategiskt med hälsofrämjande sjukvård och skapa en kultur för HFS arbetet Implementera Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Besluta och informera i verksamheten om handlingsplan Öka medvetenheten om det hälsofrämjande arbetet inom organisationen Öka antalet Hälsosamtal med åtgärder Etablera temagrupper och starta projekt Verka för en hälsofrämjande arbetsplats Utveckla vårt deltagande nätverksarbetet i Region Skåne och nationellt

13 Hälsosamtal Ess

14 Projekt Rökfri Operation Samarbete Lasarett – Primärvården Helsingborg
Erbjuda tobaksavvänjningsstöd när patient planeras för operation, om patienten så önskar Standardremiss till namngiven tobaksavvänjare till den vårdcentral där patienten är listad Patient uppringd inom 2-3 dagar,1:a mötet bokas. Uppföljning Pågår under tiden – Ess

15 HPH POSTER

16 Samarbetsprojekt mellan Lasarettet och Primärvården
Process och uppföljning Start: Hösten 2013

17 Vad är då en ohälsosam levnadsvana ???
Tobak Avser dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. För gravida, ammande och personer som ska opereras inkluderas även mer sporadisk rökning, och för dessa grupper finns särskilda rekommendationer Riskbruk av alkohol Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden ESS Socialstyrelsens definition

18 Otillräcklig fysisk aktivitet
Avser att man inte uppnår rekommendationen om att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter fem dagar i veckan. Ohälsosamma matvanor Definieras med hjälp av kostindex som Socialstyrelsen tagit fram under arbetet med riktlinjerna. Index bygger på konsumtion av frukt, grönsaker, fisk och så kallad utrymmesmat (godis, chips, kaffebröd, läsk)

19 Riktlinjernas rekommendationer
Tre nivåer: Enkla råd Rådgivande samtal Kvalificerat rådgivande samtal Nivåerna skiljs åt genom innehållet och personalens kvalifikationer

20

21 Koder som genererar ersättning 2013
KVÅ-kod Bedömning av levnadsvanan/ vanorna Tobaks-bruk Riskbruk alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor Hälsosamtal DV030 Enkla råd DV111 DV121 DV131 DV141 Rådgivande samtal DV112 DV122 DV132 DV142 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) DV200 Kvalificerat rådgivande samtal DV113 DV123 DV133 DV143

22 COW r

23 COW

24 Vad händer nu……… Implementera Vårdprogrammet Hälsosamtalen genomförs
Etablera FaR® projektet Utvärdera och standardisera projekt Rökfri operation I samplanering med HR-enhet utveckla den hälsofrämjande arbetsplatsen Utveckla begreppet Hälsofrämjande sjukhusmiljö i samverkan med miljöstrateg och den fysiska utvecklingsplanen Ess COW


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård Helsingborgs Lasarett"

Liknande presentationer


Google-annonser