Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Operation Hungerdagen 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Operation Hungerdagen 2012."— Presentationens avskrift:

1 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Operation Hungerdagen 2012

2 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Vad är Operation Hungerdagen? • Operation Hungerdagen är Finlands Röda Kors största årliga insamling. • I insamlingen deltar varje år ca 20 000 bössinsamlare. • Insamlingsresultatet år 2011 var runt 2,3 miljoner euro. • Hungerdagsinsamlingen ordnas 13–5.9.2012. Niklas Meltio

3 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 På Hungerdagen samlas till katastroffonden • De pengar som skänks till katastroffonden är inte öronmärkta. • Medlen har inte bundits vid något visst ändamål för att man med dem ska kunna hjälpa just där hjälpen bäst behövs. IFRC

4 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Akuthjälp och utvecklingssamarbete • Medlen i katastroffonden används till att hjälpa offren för plötsliga olyckor, såsom översvämningar och jordbävningar. • För pengarna bedrivs också långsiktigt utvecklingssamarbete.

5 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Majda Shabbir

6 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Jacob Dall/Tanskan Punainen Risti

7 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 IFRC

8 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Hjälp ges också här hemma • Ur katastroffonden ges hjälp vid plötsliga olyckor i Finland. • Offren för till exempel eldsvådor får hjälp. • Hjälpen kan bestå av kläder och mediciner eller psykiskt stöd. • Röda Korset deltar dessutom bland annat i efterspaningar som ett led i Frivilliga räddningstjänsten. Vesa-Matti Väärä

9 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Små insamlingskostnader • Eftersom det mesta under Hungerdagen görs av frivilliga blir kostnaderna små. • Enligt katastroffondens stadgar får insamlingskostnaderna inte överstiga 15 %. Medeltalet för de senaste tio åren ligger på 13 %. • Till insamlingskostnaderna hör bössor, västar, postning, material och reklam. Mari Vehkalahti

10 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Målet är en planmässig insamling

11 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Mål: • Varje avdelning har en uppdaterad insamlingsplan. • Nyrekryteringen av insamlare riktas främst mot unga. • Vi samlar in 3 miljoner euro! Aleksi Kinnunen

12 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Insamlingsplanen är A & O • Meningen är att varje avdelning gör en insamlingsplan • I insamlingsplanen: • Kartläggs de bästa insamlingsplatserna, insamlingstiderna och - metoderna • Rekryteras insamlare planmässigt • Fördelas arbetet och ansvaret jämlikt mellan alla i avdelningen • Planmässighet sparar tid och möda och ger mer intäkter! Niklas Meltio

13 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Exempel: Ylöjärvi Affär / Alko 1-2 pers Teboil 1-2 pers Affär / Läkare 1-2 pers Simhall 1-2 pers Exempel på dörrknackning – insamlingsområde: 2 insamlare Exempel på gångriktning: 2 insamlare Insamlingscentral: insamlingsledningen och servicen i kommunhuset

14 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Fundera, varifrån insamlare? 1. Personliga kontakter • Avdelningens medlemmar och aktiva • Insamlare med tidigare erfarenhet • De aktivas egen närkrets • 2. Insamlargrupper • Studerande, gymnasister, yrkesskoleelever • Scouter, idrottsföreningar, invandrarsamfund • Vapepa-organisationer, Lions, Rotary, Marthorna • Pensionärsgrupper, arbetslösas föreningar etc.

15 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Motivering och inskolning av insamlare • Insamlaren ska känna sig välkommen. • Insamlaren måste veta hur insamlingen går till och vilket dess ändamål är. • Insamlaren kan tipsas om en bra insamlingsplats. • Efter insamlandet frågas, hur det hela lyckades och beds om respons.

16 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Skolsamarbete • Skolorna är en väldig krafttillgång för Röda Korset. En betydande del av avdelningarnas insamlingsresultat kommer från skolorna, trots att långt ifrån alla skolor medverkar. • ”När man samlat som barn, så skänker man som vuxen.” • I lågstadieskolor lönar det sig att ordna insamling i skolan. • Elever i åk 7–9 och äldre kan gärna lockas med som insamlare. • Det lönar sig för avdelningen att besöka skolan minst med några års mellanrum och berätta om Röda Korsets arbete. Delegaterna ställer gärna upp under besöken. • Skolorna får ett påminnelsekort i maj, kopia till avdelningarna. • Brev med blankett för beställning av material går ut till skolorna i början av augusti, kopia till avdelningarna. • Bland alla grundskolor som deltagit i Hungerdagen utlottas en klassresa till Röda Korsets logistikcentral i Tammerfors! • På Röda Korsets skolsidor finns för skolorna utmärkt material på bägge språken till stöd för insamlingen. • www.rodakorset.fi/skolorna www.rodakorset.fi/skolorna

17 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 De lokala företagen lockas med • Det lönar sig att kontakta företagen inför Hungerdagen. De anställda kan till exempel gå med som insamlare, ge ett bidrag eller stödja insamlingen på något annat sätt. • Avdelningarna kan gärna fråga i synnerhet Tapiola och den lokala S-butiken om de vill delta i Hungerdagen. • S-gruppen och Tapiola kan till exempel ställa lokaler till förfogande för evenemangen.

18 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Centralbyrån kommer med utmaningar • Centralbyrån skickar vecka 34 ca 2 000 brev där företagen utmanas: • att etablera virtuella bössor • att låta de anställda hjälpa till som insamlare • att gå med i jippot Runda upp för Röda Korset i sina butiker på Hungerdagen.

19 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Insamlingssäkerheten är ett livsvillkor för insamlingsverksamheten • Insamlingssäkerheten är en av grundpelarna för insamlingar. Det ligger såväl i Röda Korsets, insamlarnas som givarnas intresse att alla är omsorgsfulla. • Distriktets insamlingschef ansvarar för insamlingssäkerheten i sitt område. För insamlingssäkerheten i avdelningen svarar insamlingsledaren. • Insamlingsutrustningen ska under och mellan insamlingarna förvaras omsorgsfullt i säkra låsta utrymmen. • Bössor och stånkor måste förses med tillståndsdekal och sigill. Rami Marjamäki

20 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Insamlingssäkerhet • Överlåtelse och återlämning av insamlingsutrustningen bokförs. Man bör alltid ha koll på var varje bössa finns. • ”Kalla bössor” måste låsas med vajer. • Insamlaren ska ha lämplig utstyrsel, dvs. insamlarväst, den frivilligas namnkort samt insamlingsbössa som tillslutits med sigill och försetts med tillståndsdekal. • För insamlaren ska påpekas att insamlingsutrustningen inte får lämnas oövervakad. • Vid missbruk meddelas distriktet och görs brottsanmälan till polisen. Distriktet håller centralbyrån informerad.

21 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Insamlingssäkerhet/insamlaren • Kontrollera insamlarens identitet med hjälp av fotoförsett id-kort. • Fyll i insamlarens personuppgiftsblankett tillsammans med insamlaren. • Kom ihåg att anteckna bössans nummer på blanketten! • Gå igenom insamlarens rättigheter och skyldigheter. • Bestäm insamlingstiden och –platsen. • Överlämna insamlingsutrustningen - väst, bössa, insamlarkännetecken (den frivilligas namnkort) • Bössan återlämnas när insamlaren gått sin tur, om inte annat bestäms – kolla att sigillet är helt och att bössans nummer stämmer.

22 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Informera medierna i förväg • Lokalmediernas artiklar och notiser stöder insamlingen. • Meddela redaktörerna när Hungerdagen börjar och vad avdelningen har för evenemang, med ett koncist mejl till redaktörens e-postlåda. • Använd dig av de informationsmallar som finns på RedNet och i slutet av sommaren i redaktörens e-post. • Fundera vem som kunde intervjuas och erbjud kontaktuppgifter till redaktören. • Bjud in redaktören till Hungerdagens evenemang.

23 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Materiallogistik • Kampanjmaterialet beställs via nätbutiken. • Avdelningarna får beställningsanvisningarna på våren. Beställningstiden är från maj till slutet av augusti. • Materialet levereras från Kalkku i augusti. • Matkahuolto kör paketen till mottagarens dörr. • Avdelningarna kan också beställa paketet till närmaste Matkahuoltos verksamhetsställe. • Matkahuolto väljer verksamhetsstället enligt leveransadressen. • Kom ihåg att ange mobiltelefonnumret på beställningsblanketten. Matkahuolto meddelar när paketet anlänt per sms, eller brevledes om mobilnummer saknas.

24 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Insamlingens slutarbeten

25 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Efter insamlingen: • Uppskatta resultatet • Bössorna töms i närvaro av två personer. • Sedlarna räknas (euro) och mynten vägs (kg). • Avdelningarna ger sina resultat till distriktet senast på söndagskväll. • För pengarna till banken • Pengarna transporteras i säkerhetspåsar till banken senast i slutet av september och redovisas direkt på katastroffondens konto. • In i påsen läggs en giroblankett med katastroffondens konto och avdelningens eget referensnummer för Hungerdagen. • Tacka alla dem som har deltagit i insamlingen: • per sms via centralbyrån eller distriktet • på annat sätt.

26 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Efter insamlingen: • Vi gör insamlingsredovisning • Distriktet meddelar insamlingsledaren senast 20.10 den summa som har betalats till katastroffonden med avdelningens referens. • Avdelningen skickar till distriktet senast 31.10 en redovisningsblankett som specificerar de insamlade medlen och de eventuella försäljningsintäkterna och visar hur många frivilliga och skolor som har deltagit i Hungerdagen.

27 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 • Insamlarnas personuppgiftsblanketter skickas till distrikten • Distriktet sparar i medlemsregistret kontaktuppgifterna om de insamlare som gett sitt samtycke till detta. • • Hungerdagens avdelningsenkät på RedNet besvaras •

28 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Tidtabell: • Maj • Materialbeställningsblankett till insamlingscheferna och ordförandena • Hungerdagens material finns i webbutikens avdelningsvy • Skolkort – en påminnelse till skolor och läroverk om Hungerdagen • Juni-Juli • Skön sommar! • Augusti • Avdelningsbreven om Hungerdagen postas i början av augusti • Leverans av materialbeställningarna • Ett skolbrev om Hungerdagen sänds till skolor och läroverk • Pressmeddelandebotten finns i RedNet • • September • Operation Hungerdagen 13-15.9. Med önskan om en framgångsrik Hungerdagsinsamling! • Senast 28.9 bör avdelningarnas insamlade medel redovisas direkt på katastroffondens konto. Använd avdelningens referensnummer vid inbetalningen. • Oktober • Ett frågeformulär för avdelningarna kommer att finnas i RedNet • Senast 20.10 bör distrikten har uppgifter om avdelningarnas insamlingsresultat • Senast 30.10 bör redovisningsblanketterna lämnas in till distrikten

29 Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Vi gör hoppet sant! IFRC


Ladda ner ppt "Tee toivosta totta. Operaatio Nälkäpäivä 2012 Operation Hungerdagen 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser