Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder?"— Presentationens avskrift:

1 Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder?
Ulrik Lovang Hushållningssällskapet Halland

2 Proteinhalten påverkas av:
Skördetidpunkt (högre vid tidig skörd) Artsammansättning (klöver-gräs) Kvävegödsling Avkastning (hög skörd ger utspädning) Kväveförråd mark (mullhalt, historisk stallgödseltillförsel)

3 NDF-halten påverkas av:
Skördetidpunkt (lägre vid tidig skörd) Artsammansättning (timotej - ängsv -rajgräs - rödklöver - vitklöver) Kvävegödsling (något lägre vid hög tillförsel)

4 Energihalten påverkas av:
Skördetidpunkt (högre vid tidig skörd) Artsammansättning (gräs - klöver) Väderförhållanden (högre vid låg temp) Förtorkningstid (lägre näringsinnehåll vid lång förtorkning)

5 Ts-halten påverkas av:
Artsammansättning (gräs högre än klöver, 2n högre än 4n) Förtorkningstid Väder (sol, luftfuktighet, temp, vind) Strängtjocklek (80% -yta, 50% - 2 cm) Slåtterteknik (bearbetningsgrad) Skördetidpunkt (högre vid sen skörd)

6 Kaliumhalten påverkas av:
Gödsling Kaliumförråd mark/utlakning Skördetidpunkten (högt vid tidig skörd) Optimal halt för gräs ca 2-3,5 %

7 Kalciumhalten påverkas av:
Artsammansättning (klöver - rajgräs - övriga gräs) Ca-värde 5-7 motsvarar ca 20-30% klöver Gödsling (ökar något med lägre kaliumtillförsel)

8 Sockerhalten påverkas av:
Artsammansättning (rajg 4n - rajg 2n - rödkl - vitkl) Skördetidpunkt på dagen (högre senare på dagen) Temperatur (lägre temperatur dagarna innan ger ökning) Kvävegödsling (hög nivå riskerar att sänka halten)

9 Artsammansättningen påverkas av:
Vallfröblandning Skötsel Gödsling (främst N) Kalkning (klöver högre krav) Bekämpning (vid insådd) Skördetidpunkt (sista skörd) Skördeintervall (olika intensitet) Markstatus (jordart, pH, torkkänslig) Vinterpåverkan (tim - ängsv - rajg)

10 Magnesiumhalten påverkas av:
Artsammansättning (klöver-gräs) Gödsling (ökar även med lägre kaliumtillförsel) Kalkning (dolomit/Mg-kalk) Magnesiumförråd i mark

11 Svavelhalten påverkas av:
Gödsling Nedfall Utlakning Liten risk för svavelbrist om N/S-kvot i blandvall är < ca 14

12 Nitrathalten påverkas av:
Kvävegödsling Gödslingstidpunkt Avkastning Väder (snabbt upptag innan skörd)


Ladda ner ppt "Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder?"

Liknande presentationer


Google-annonser