Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slamspridning på åkermark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slamspridning på åkermark"— Presentationens avskrift:

1 Slamspridning på åkermark
Ett projekt med rötterna i sjuttiotalet Initiativtagare var bl.a.: LRF, Hushållningssällskapet Malmöhus, SSK och SYSAV Per-Göran Andersson Chef Odlingsutveckling och försöksledare Hushållningssällskapet Malmöhus

2 Försöksplan A Utan slam
B Slam. 4 ton TS (torrsubstans) per hektar vart 4:e år (1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005) C Slam. 12 ton TS (torrsubstans) per hektar vart 4:e år (1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005) 0 Utan mineralgödsel 1 NPK i förhållande till gröda. ½ N-giva, 1/1 PK-giva 2 NPK i förhållande till gröda. 1/1 N-giva, 1/1 PK-giva

3 Grödor År Igelösa Petersborg 2005 Slamspridning 2006 2007 2008
Sockerbetor Höstvete Vårkorn Grödor

4 Igelösa Lättlöslig växtnäring, mg/100 g jord pH P K Ca Mg Jordart
7,0 9,0 11, mmhML

5 Petersborg Lättlöslig växtnäring, mg/100 g jord pH P K Ca Mg Jordart
6,8 11,1 8, nmhLL

6 Metallinnehåll slam - Igelösa

7 Metallinnehåll slam - Petersborg

8 Relativa skördar alla försök 1981-2008 Totalt 53 försöksskördar

9 Relativa skördar för slamtillförsel utöver full handelsgödselgiva

10 Utveckling av fosforvärdena i jorden på Igelösa, P-AL
1 ton slam- TS/ha & år Utan slam

11 Utveckling av fosforvärdena i jorden på Petersborg, P-AL
1 ton slam- TS/ha & år Utan slam

12 Kadmium i matjord, Igelösa
1 ton slam-TS/ha & år Utan slam

13 Kadmium i matjord, Petersborg
1 ton slam- TS/ha & år Utan slam

14 Bly i matjord, Igelösa 1 ton slam-TS/ha & år Utan slam

15 Bly i matjord, Petersborg
1 ton slam-TS/ha & år Utan slam

16 Koppar i matjord, Igelösa
1 ton slam-TS/ha & år Utan slam

17 Koppar i matjord, Petersborg
1 ton slam-TS/ha & år Utan slam

18 Kvicksilver i matjord, Igelösa
1 ton slam-TS/ha & år Utan slam

19 Kvicksilver i matjord, Petersborg
1 ton slam-TS/ha & år Utan slam

20 Kadmium i skördeprodukter, Igelösa
Utan slam 1 ton slam-TS/ha & år

21 Kadmium i skördeprodukter, Petersborg
Utan slam 1 ton slam-TS/ha & år

22 Bly i skördeprodukter, Igelösa
Utan slam 1 ton slam-TS/ha & år

23 Bly i skördeprodukter, Petersborg
Utan slam 1 ton slam-TS/ha & år

24 Andra metaller i skördeprodukter
Tillförsel av slam har inte uppmätbart ökat koncentrationen i grödan av någon metall som analyserats! Pb Cu Hg Co Mg Ni S Ag Cd Zn B Cr As Mn Sn

25 Sammanfattning 27 års resultat, två fältförsök SV Skåne
Slammens innehåll av metaller har minskat mycket från projektets start, i genomsnitt med 70 %. Tillförsel av slam ger ca 7 % i skördeökning i jämförelse med helt ogödslat. Skördeökningen är ca 4 % utöver ren växt-näringseffekt. I 2008 års prisnivå motsvarar skördeökningen 400–900 kr/ha. 1 ton slam-TS har ett värde på 400–900 kr för lantbrukaren.

26 Sammanfattning 27 års resultat, två fältförsök SV Skåne
pH i marken har inte påverkats av slam-tillförsel. Tillförsel av 4 ton slam-TS vart 4:e år har höjt P-AL med 5–12 enheter. P-HCl-värdena har ökat med 10–20 enheter vid slamtillförsel. Halten koppar i jorden har ökat signifikant på båda försöksplatserna. Kvicksilver i marken har signifikant ökat i alla slamled på Igelösa.

27 Sammanfattning 27 års resultat, två fältförsök SV Skåne
Kväve ökar i jordprofilen vid slamtillförsel. Övriga växtnäringsämnen och metaller i jorden har inte påverkats av slamtillförsel. Halten i skördade växtdelar har inte ökat för någon av de metaller som analyserats! Bördigheten på åkern ökar vid tillförsel av slam.


Ladda ner ppt "Slamspridning på åkermark"

Liknande presentationer


Google-annonser